Alphabétiquement     [«   »]
ἐμφυλίους 2
Έν 1
Ὲν 2
ἐν 184
Ἐν 4
ἔν 2
Ἔν 2
Fréquences     [«    »]
175
176 οἱ
180 τὰς
184 ἐν
194 τὸ
197 πρὸς
218 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἐν


Livre, Chap.
[15, 66]   τοῦ βασιλέως τῶν Λακεδαιμονίων ἀποθανόντος  ἐν   ἀγῶνι κατεπολεμήθησαν ὑπὸ Λακεδαιμονίων οἱ
[15, 74]   ποιητὴς ὢν κακὸς καὶ διακριθεὶς  ἐν   Αθήναις ἐνίκησε τοὺς κρείττονας ποιητάς.
[15, 92]   Νεκτανεβώ, καὶ πείσας ἀντέχεσθαι τῆς  ἐν   Αἰγύπτῳ βασιλείας, μέγαν πόλεμον ἐξέκαυσεν·
[15, 15]   καὶ συμπλοκαὶ μικραὶ καὶ συνεχεῖς,  ἐν   αἷς οὐδὲν ἀξιόλογον ἔργον συνετελέσθη,
[15, 67]   τοὺς Λακεδαιμονίους, μετὰ δὲ ταῦτα  ἐν   ἀμφοτέραις (ταῖς πόλεσιν) ἐποιήσαντο κοινὰς
[15, 91]   τῶν δὲ ὡς παλιμπροδότην τιμωρουμένων,  ἐν   ἀπορίᾳ καθειστήκει· τῆς δ' ἀπορίας
[15, 20]   τοῖς ἡγεμόσιν οἱ Σπαρτιᾶται παρήγγελλον  ἐν   ἀπορρήτοις, ἵν' ἐάν ποτε καιρὸν
[15, 35]   τοῦ διωγμοῦ· ἀναμνησθεὶς γὰρ τῆς  ἐν   Αργινούσαις ναυμαχίας, ἐν τοὺς
[15, 95]   μὲν τὴν βύβλον κατὰ τὴν  ἐν   ἀρχῇ πρόθεσιν αὐτοῦ περιγράφομεν, τὴν
[15, 5]   τῶν ἰδίων φίλων στάσεις ἐγκατεσκεύαζον  ἐν   αὐταῖς, ὧν ἔνιαι πιθανὰς ἀφορμὰς
[15, 49]   ὑδάτων ναματιαίων μεγάλας. Εἶναι γὰρ  ἐν   αὐτῇ δύο ποταμοὺς φανεροὺς ῥέοντας
[15, 95]   εἰς Κόρκυραν συμμαχίδα πόλιν, στάσεις  ἐν   αὐτῇ μεγάλας ἐκίνησεν, ἐξ ὧν
[15, 36]   εἰς τὴν Κεφαληνίαν, τάς τ'  ἐν   αὐτῇ πόλεις προσηγάγετο καὶ τὰς
[15, 30]   τινος ἐρυμνοῦ λόφου, τειχίσας, ἀπέλιπεν  ἐν   αὐτῇ φρουράν, αὐτὸς δὲ ταῖς
[15, 13]   ἐκπέμψαντες εἰς τὸν Αδρίαν ἔκτισαν  ἐν   αὐτῷ νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Φάρον,
[15, 73]   ἐπολιόρκησε Λιλύβαιον· πολλῶν δ' ὄντων  ἐν   αὐτῷ στρατιωτῶν τὴν πολιορκίαν ἔλυσεν.
[15, 82]   ἐκυρίευον τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν  ἐν   αὐτῷ χρημάτων. τῶν δὲ Μαντινέων
[15, 50]   περὶ τῶν τοιούτων τούς τε  ἐν   Βαβυλῶνι Χαλδαίους καὶ τοὺς ἄλλους
[15, 89]   ὧδε κατέστροφε, διελθὼν ἔτη πέντε  ἐν   βύβλοις δυσίν. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ'
[15, 89]   τῶν Ελλήνων καὶ βαρβάρων πράξεις  ἐν   βύβλοις δώδεκα. Φίλιστος δὲ τὰ
[15, 85]   ταῖς κατὰ τὴν ἱππικὴν ἐμπειρίαις·  ἐν   γὰρ τούτοις ἅπασιν οὐκ ἦν
[15, 81]   Σπαρτιάταις ἀρχηγὸς ἐγένετο τῆς νίκης.  ἐν   δὲ ταῖς ἐπὶ Λακεδαίμονα στρατείαις
[15, 36]   βαρβάρους ἐξήλασεν ἐκ τῆς χώρας,  ἐν   δὲ τῇ πόλει φρουρὰν ἀξιόλογον
[15, 41]   μὲν τοῖς λόγοις ἐστὶν ὀξύς,  ἐν   δὲ τοῖς ἔργοις βραδύς.
[15, 41]   μὲν τῷ λέγειν ὄντα δεινόν,  ἐν   δὲ τοῖς πραττομένοις νωχελῆ, παρρησίᾳ
[15, 88]   Σπαρτιάτης, βραχὺ τοῖς χρόνοις προτερῶν·  ἐν   δὲ τοῖς πρὸ τοῦ χρόνοις,
[15, 13]   Ηπειρον τόποις καὶ συλῆσαι τὸ  ἐν   Δελφοῖς τέμενος, γέμον πολλῶν χρημάτων.
[15, 60]   τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν· τῶν γὰρ  ἐν   δυναστείαις ὄντων τρεῖς ἐτελεύτησαν περὶ
[15, 82]   Ηλείους πόλεμον, ἵνα μὴ δῶσιν  ἐν   εἰρήνῃ λόγον τῶν ἀναλωθέντων. (Τῶν
[15, 54]   δὲ συστρατεύων Θηβαίοις. Οὗτος γὰρ  ἐν   ἐκκλησίᾳ προαχθεὶς ἀπεφήνατο παλαιὸν εἶναι
[15, 14]   μὲν ἀναθημάτων πολλῶν, καθιδρυμένον δ'  ἐν   ἐπινείῳ πόλεως Αγύλλης Τυρρηνίδος· τὸ
[15, 49]   Ποσειδῶνι περὶ τὴν ὀνομαζομένην Μυκάλην  ἐν   ἐρήμῳ τόπῳ. Ὕστερον δὲ πολέμων
[15, 45]   τῆς κοινῆς συντεθείσης εἰρήνης. Διόπερ  ἐν   Ζακύνθῳ τοῖς ἐπὶ τῆς Λακεδαιμονίων
[15, 48]   ἡμέρας συνέβη γενέσθαι τὸν σεισμόν,  ἐν   δυνατὸν ἦν τοὺς κινδυνεύοντας
[15, 72]   πρὸς Αρκάδας ἐγένετο μεγάλη μάχη,  ἐν   ἐνίκησαν Λακεδαιμόνιοι ἐπιφανῶς. Μετὰ
[15, 35]   γὰρ τῆς ἐν Αργινούσαις ναυμαχίας,  ἐν   τοὺς νικήσαντας στρατηγοὺς
[15, 52]   Επαμεινώνδας πανδημεὶ τοὺς Θηβαίους τοὺς  ἐν   ἡλικίᾳ στρατιᾶς ὄντας καταλέξας εἰς
[15, 67]   Θηβαῖοι πάντα τὰ προειρημένα συντελέσαντες  ἐν   ἡμέραις ὀγδοήκοντα καὶ πέντε, καὶ
[15, 3]   καὶ τὰς μὲν αὐτῶν διέφθειρεν  ἐν   θαλάττῃ, τὰς δὲ διεκώλυσεν, ἐνίας
[15, 79]   τῶν φυγάδων τινὲς βουλόμενοι τὴν  ἐν   Θήβαις πολιτείαν εἰς ἀριστοκρατικὴν κατάστασιν
[15, 66]   περὶ αὐτὴν ἀπ' ἀρχῆς ὡς  ἐν   κεφαλαίοις παραδραμεῖν. Τὸ μὲν οὖν
[15, 94]   βύβλῳ, καὶ διελθὼν τὰς πράξεις  ἐν   κεφαλαίοις συνεχῆ τὴν ἱστορίαν ἐποίησεν.
[15, 53]   Βοιωτοὶ ταύτην ποιοῦσι τὴν πανήγυριν  ἐν   Λεβαδείᾳ. ~Συνήργησε δὲ πρὸς ταύτην
[15, 72]   Λακεδαιμόνιοι ἐπιφανῶς. Μετὰ γὰρ τὴν  ἐν   Λεύκτροις ἧτταν τοῦτο πρῶτον αὐτοῖς
[15, 33]   περιέπεσον. (Τὸ μὲν γὰρ πρῶτον  ἐν   Λεύκτροις ἡττηθέντες πολλοὺς ἀπώλεσαν τῶν
[15, 81]   κατὰ Λακεδαιμονίων. Κατὰ δὲ τὴν  ἐν   Λεύκτροις μάχην ἡγήσατο τοῦ ἱεροῦ
[15, 56]   Καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν  ἐν   Λεύκτροις μάχην συμβάντα τοιοῦτον ἔσχε
[15, 87]   καταλείπω δύο θυγατέρας, τήν τε  ἐν   Λεύκτροις νίκην καὶ τὴν ἐν
[15, 53]   προστέταχεν θεὸς αὐτοῖς, ὅταν  ἐν   Λεύκτροις νικήσωσιν, ἀγῶνα τιθέναι Διὶ
[15, 54]   τότε τὴν ἡγεμονίαν ἀποβαλοῦσιν, ὅταν  ἐν   Λεύκτροις ὑπὸ Θηβαίων ἡττηθῶσιν. (Προσῆλθον
[15, 87]   ἐν Λεύκτροις νίκην καὶ τὴν  ἐν   Μαντινείᾳ. Καὶ τοῦ δόρατος ἐξαιρεθέντος
[15, 94]   γενομένης εἰρήνης κοινῆς μετὰ τὴν  ἐν   Μαντινείᾳ μάχην, ἐνιαυτὸν μόνον ἐμμείναντες
[15, 89]   ἀνθρώπων, κατέστροφε δ' εἰς τὴν  ἐν   Μαντινείᾳ μάχην καὶ τὴν Επαμεινώνδου
[15, 93]   Κυρήνης ἐτελεύτησε, καὶ τοῦ σώματος  ἐν   μέλιτι κομισθέντος εἰς τὴν Σπάρτην
[15, 41]   αὐτὸν ἐχρήσατο, φήσας θαυμάζειν πῶς  ἐν   μὲν τοῖς λόγοις ἐστὶν ὀξύς,
[15, 41]   μὲν Ιφικράτης ὁρῶν αὐτὸν  ἐν   μὲν τῷ λέγειν ὄντα δεινόν,
[15, 91]   προσιόντας ἱππεῖς. δὲ Μιθροβαρζάνης  ἐν   μέσοις ἀποληφθείς, καὶ τῶν μὲν
[15, 94]   ἑπτὰ ἀπὸ τῆς Φιλίστου συντάξεως  ἐν   μιᾷ βύβλῳ, καὶ διελθὼν τὰς
[15, 66]   τὸ τελευταῖον ἀνάστατοι γενόμενοι κατῴκησαν  ἐν   Ναυπάκτῳ, δόντων αὐτοῖς Αθηναίων οἰκητήριον
[15, 53]   τρεῖς δὲ μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι,  ἐν   οἷς ἦν καὶ Επαμεινώνδας
[15, 7]   οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ ἐφυγάδευσεν·  ἐν   οἷς ἦν Φίλιστος καὶ Λεπτίνης
[15, 33]   ἡττηθέντες πολλοὺς ἀπώλεσαν τῶν πολιτῶν,  ἐν   οἷς καὶ βασιλεὺς αὐτῶν
[15, 1]   παρόντες ἐπ' ἐκείνους τοὺς χρόνους,  ἐν   οἷς Λακεδαιμόνιοι περὶ Λεῦκτρα παραδόξως
[15, 64]   τῶν ἄλλων εἰς διακοσίους ἀπέκτειναν,  ἐν   οἷς ὑπῆρχον καὶ οἱ τῶν
[15, 34]   Λακεδαιμονίων ναύαρχος, πυθόμενος σίτου πλῆθος  ἐν   ὁλκάσι παρακομίζεσθαι τοῖς Αθηναίοις, ἐφήδρευε
[15, 52]   οὖν Επαμεινώνδας πεφιλοσοφηκὼς καὶ τοῖς  ἐν   παιδείᾳ λογισμοῖς ἐμφρόνως χρησάμενος παραυτίκα
[15, 76]   Θηβαῖοι βοηθήσαντες αὐτῷ καὶ παραλαβόντες  ἐν   παρακαταθήκῃ τὴν πόλιν οὐκ ἀπέδωκαν.
[15, 53]   ἐνέβαλεν εἰς τὴν Βοιωτίαν ἀκινδύνως·  ἐν   παρόδῳ δέ τινα τῶν πολισματίων
[15, 66]   Μεσσήνης πολλοὺς χρόνους. (Ἀτυχήσαντες δ'  ἐν   πᾶσι τοῖς πολέμοις, τὸ τελευταῖον
[15, 49]   καὶ τὸ σύνολον πάσας τὰς  ἐν   Πελοποννήσῳ πόλεις μάλιστα τῶν ἀθανάτων
[15, 6]   ἐπὶ τοῖς ποιήμασιν τοῖς  ἐν   πολέμῳ κατωρθωμένοις. (Τῶν δὲ συνόντων
[15, 77]   ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι Χίωνος  ἐν   Ρώμῃ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι
[15, 23]   Αθήνησι μὲν ἦν ἄρχων Πυθέας,  ἐν   Ρώμῃ δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων
[15, 76]   διεληλυθότος Αθήνησι μὲν ἦρχε Κηφισόδωρος,  ἐν   Ρώμῃ δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων
[15, 14]   διεληλυθότος Αθήνησι μὲν ἦρχε Διοτρέφης,  ἐν   Ρώμῃ δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος
[15, 82]   διεληλυθότος Αθήνησι μὲν ἦρχε Χαρικλείδης,  ἐν   Ρώμῃ δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος
[15, 57]   διεληλυθότος Αθήνησι μὲν ἦρχε Δυσνίκητος,  ἐν   Ρώμῃ δὲ ἀντὶ τῶν ὑπάτων
[15, 95]   Αθήνησι Νικοφήμου τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν  ἐν   Ρώμῃ διέλαβε Γάιος Σολπίκιος καὶ
[15, 90]   ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι Μόλωνος  ἐν   Ρώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι Λεύκιος Γενούκιος
[15, 78]   ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι Τιμοκράτους  ἐν   Ρώμῃ μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων
[15, 71]   ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι Ναυσιγένους  ἐν   Ρώμῃ χιλίαρχοι κατεστάθησαν ἀντὶ τῶν
[15, 66]   εἰς Κεφαλληνίαν ἐξέπεσον, τινὲς δ'  ἐν   Σικελίᾳ Μεσσήνην τὴν ἀπ' ἐκείνων
[15, 28]   κοινῆς γνώμης τὸ μὲν συνέδριον  ἐν   ταῖς Αθήναις συνεδρεύειν, πόλιν δὲ
[15, 63]   Λεῦκτρα συμφορᾷ, οὐκ ὀλίγους δ'  ἐν   ταῖς ἄλλαις ἥτταις ἀπολωλεκότες, καὶ
[15, 58]   τοῦ ζῆν μετέστησαν, ἑνὸς δ'  ἐν   ταῖς βασάνοις ὁμολογήσαντος καὶ πίστιν
[15, 33]   Λακεδαιμόνιος, ἔχων ἀξιόλογον φρουρὰν  ἐν   ταῖς Θεσπιαῖς, ἐκχυθεὶς ἐκ τῆς
[15, 20]   τούτων Λακεδαιμόνιοι κατελάβοντο τὴν Καδμείαν  ἐν   ταῖς Θήβαις διά τινας τοιαύτας
[15, 53]   παραδόξως ἀφανῆ γέγονε καὶ λόγος  ἐν   ταῖς Θήβαις διαδέδοται ὡς τῶν
[15, 25]   μὲν τοὺς τὰ Λακεδαιμονίων φρονοῦντας  ἐν   ταῖς ἰδίαις οἰκίαις ἐφόνευσαν, ἔτι
[15, 81]   δὲ τὸν Περσῶν βασιλέα πρεσβεύσας  ἐν   ταῖς κοιναῖς ὁμολογίαις τὴν Μεσσήνην
[15, 19]   τὰς κατὰ τὴν Ελλάδα πόλεις,  ἐν   ταῖς κοιναῖς συνθήκαις ὀμόσασαν τηρήσειν
[15, 85]   μάχην, μεγάλην ῥοπὴν ποιεῖν εἰώθεισαν  ἐν   ταῖς μάχαις διὰ τὴν ἐν
[15, 21]   Ολύνθιοι δύναμιν ἀξιόλογον ἠθροικότες ἐπλεονέκτουν  ἐν   ταῖς μάχαις, στρατιώτας πλείους ἔχοντες
[15, 12]   τοῦθ' οἱ Λακεδαιμόνιοι πρότερον εἰώθεισαν  ἐν   ταῖς μάχαις τούτους παραστάτας ἔχειν
[15, 77]   Ηλεῖοι, καὶ κατὰ τὰς ἑκατέρων  ἐν   ταῖς μεταβολαῖς ὑπεροχὰς ἐναλλὰξ ἐκυρίευον
[15, 32]   ἐπιλέκτων ἀνθρώπων μεγάλας ποιεῖται ῥοπὰς  ἐν   ταῖς παρατάξεσι καὶ κατὰ τὸ
[15, 64]   ἀναιρεθήσονται, τὸ μὲν λιπεῖν τὴν  ἐν   ταῖς παρόδοις τάξιν ἀνάξιον τῆς
[15, 13]   ἐτύγχανε φυγὰς ὢν καὶ διατρίβων  ἐν   ταῖς Συρακούσαις. Τῶν δ' Ιλλυριῶν
[15, 93]   τοὺς συγκεκλεισμένους· ἐπεὶ δὲ πολλοὺς  ἐν   ταῖς τειχομαχίαις ἀπέβαλον, τείχει καὶ
[15, 1]   Κύπρον ἐπ' Εὐαγόραν τὸν βασιλέα·  ἐν   ταύτῃ δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ
[15, 51]   εἰς Θήβας, προστάττοντες ἁπάσας τὰς  ἐν   τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις ἐᾶν αὐτονόμους,
[15, 75]   Ελλάδα Αλέξανδρος Φερῶν τύραννος  ἐν   τῇ Θετταλίᾳ περί τινων ἐγκαλέσας
[15, 36]   Δάμων Θούριος. ἐπὶ δὲ τούτων  ἐν   τῇ Θρᾴκῃ Τριβαλλοὶ σιτοδείᾳ πιεζόμενοι
[15, 27]   ἡμέραν καὶ νυκτός. ~Οἱ δ'  ἐν   τῇ Καδμείᾳ φρουροῦντες παρακληθέντες ὑπὸ
[15, 50]   καὶ πρότερον, συνεῖχον τὴν Βοιωτίαν  ἐν   τῇ καθ' αὑτοὺς μιᾷ συντελείᾳ.
[15, 4]   ἀπέλιπεν ἡγεμόνα τῶν ὅλων ποιήσας  ἐν   τῇ Κύπρῳ, αὐτὸς δ' ἀναλαβὼν
[15, 9]   Ορόντης διαδεξάμενος τὴν ἡγεμονίαν τῶν  ἐν   τῇ Κύπρῳ δυνάμεων, καὶ τὸν
[15, 18]   ὑπάρχειν, ἥτις ἂν πρώτη θύσῃ  ἐν   τῇ Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ ἐκ
[15, 14]   πορθοῦντες πολλοὺς ἀνῄρουν. δ'  ἐν   τῇ Λίσσῳ καθεσταμένος ἔπαρχος ὑπὸ
[15, 61]   εἰς τὴν στρατείαν εὐθέτους, διανοούμενος  ἐν   τῇ Μακεδονίᾳ συστήσασθαι τὴν μάχην.
[15, 84]   ἔσπευσεν ἄφνω προσπεσεῖν τοῖς ἀπολελειμμένοις  ἐν   τῇ Μαντινείᾳ. (Τῇ δ' ὑστεραίᾳ
[15, 56]   τῆς Ελλάδος κατηγωνισμένος. (Ἔπεσον δ'  ἐν   τῇ μάχῃ τῶν Λακεδαιμονίων οὐκ
[15, 14]   (Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν προοικούντων  ἐν   τῇ νήσῳ βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ
[15, 84]   ἕως ἑωθινῆς φυλακῆς πυρὰ καίειν  ἐν   τῇ παρεμβολῇ, αὐτὸς δὲ μετὰ
[15, 22]   χώραν καὶ παραλαβὼν τοὺς προϋπάρχοντας  ἐν   τῇ παρεμβολῇ στρατιώτας διεπολέμει πρὸς
[15, 63]   πολλοὺς μὲν ἀποβεβληκότες τῶν νέων  ἐν   τῇ περὶ Λεῦκτρα συμφορᾷ, οὐκ
[15, 79]   ἐπεὶ δὲ μετ' ὀλίγον χρόνον  ἐν   τῇ περὶ τὴν Μαντίνειαν μάχῃ
[15, 47]   εἰς Κόρκυραν· καὶ καταλαβὼν τοὺς  ἐν   τῇ πόλει πρὸς μὲν ἀλλήλους
[15, 57]   πλεονεξίαν. (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις  ἐν   τῇ πόλει τῶν Αργείων ἐγένετο
[15, 45]   ἔχοντες τὸν Τιμόθεον, ἐκακοποίουν τοὺς  ἐν   τῇ πόλει. (Τῶν δὲ Ζακυνθίων
[15, 65]   δὲ καὶ τοὺς γεγηρακότας, ἀπέλιπον  ἐν   τῇ πόλει φυλάττοντας τὴν Σπάρτην,
[15, 9]   τούτοις ἀδοξοῦντες ἐπὶ τῷ δοκεῖν  ἐν   τῇ πρὸς τὸν βασιλέα συνθέσει
[15, 3]   ἀνδράσι πρὸς ἀπροσδοκήτους ἀγωνιζόμενος εὐθὺς  ἐν   τῇ πρώτῃ συστάσει τὴν νίκην
[15, 35]   τούτοις πραττομένοις κατὰ τὴν Ιταλίαν  ἐν   τῇ Ρώμῃ Μάρκος Μάνλιος ἐπιβαλόμενος
[15, 82]   καταταχήσας τὸν Επαμεινώνδαν τοῖς ἀπολελειμμένοις  ἐν   τῇ Σπάρτῃ ἐδήλωσε, διότι Βοιωτοὶ
[15, 82]   τῇ πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς  ἐν   τῇ Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν πόλιν
[15, 88]   μόνον τοὺς καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν  (ἐν)   τῇ στρατηγικῇ συνέσει καὶ ἐμπειρίᾳ,
[15, 89]   κοινὴν εἰρήνην καὶ συμμαχίαν, κατέταττον  ἐν   τῇ συμμαχίᾳ καὶ τοὺς Μεσσηνίους.
[15, 92]   ἀπὸ τῆς Φοινίκης πολιορκεῖν τὰς  ἐν   τῇ Συρίᾳ πόλεις, συγκάταινος γενόμενος
[15, 40]   μὲν οὖν κατὰ Πελοπόννησον πόλεις  ἐν   τοιαύταις συμφοραῖς ἦσαν. ~Ἐπ' ἄρχοντος
[15, 95]   καὶ τὰς ἄλλας τὰς γεγενημένας  ἐν   τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης.
[15, 23]   τὰς τῶν καταπολεμουμένων κληρουχίας ἠδόξουν  ἐν   τοῖς Ελλησιν· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι
[15, 63]   βοήθειαν, οἷς τριάκοντα μὲν τυράννους  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἐπέστησαν, τὰ
[15, 48]   καὶ πόλεων ἄπιστοι· οὐδέποτε γὰρ  ἐν   τοῖς ἐπάνω χρόνοις ἐγένοντο πάθη
[15, 31]   συνέσει καὶ σχεδὸν ἀνίκητος γεγονὼς  ἐν   τοῖς ἐπάνω χρόνοις. Ἔν τε
[15, 29]   καὶ τοῖς Αθηναίοις σπονδὰς πεποιημένοις  ἐν   τοῖς ἐπάνω χρόνοις συνέβαινε μένειν
[15, 79]   διέκειντο, δασμοφοροῦντες μὲν τοῖς Μινύαις  ἐν   τοῖς ἡρωικοῖς χρόνοις, ὕστερον δ'
[15, 50]   διὰ τῆς τῶν προγόνων ἐπιφανείας  ἐν   τοῖς ἡρωικοῖς χρόνοις φρονήματος ἦν
[15, 39]   περὶ μὲν τούτων μικρὸν ὕστερον  ἐν   τοῖς κατὰ μέρος ἐκτεθεῖσι σαφέστερον
[15, 85]   Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἱππομαχίαν  ἐν   τοῖς κέρασι συνεστήσαντο, καθ' ἣν
[15, 86]   ἀξιώμασιν οὔτε ἄνδρες δυνατώτεροι τὰς  ἐν   τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαθίας ἐπεδείξαντο. (Οἱ
[15, 16]   τῶν λόγων παρακλήσεως καὶ γυμνασίας  ἐν   τοῖς ὅπλοις εὐπειθῆ καὶ δυνατὴν
[15, 23]   τῆς τε πολυανθρωπίας καὶ τῆς  ἐν   τοῖς ὅπλοις μελέτης πολλὴν πρόνοιαν
[15, 7]   τοὺς εὐφωνοτάτους τῶν ὑποκριτῶν διαθησομένους  ἐν   τοῖς ὄχλοις μετ' ᾠδῆς τὰ
[15, 32]   γὰρ Αγησιλάου δόξαν καταπεπληγμένοι, τὸν  ἐν   τοῖς πεδίοις ἐξ ἴσου κίνδυνον
[15, 34]   δὲ πρὸς ἅπασαν τὴν δύναμιν  ἐν   τοῖς πεδίοις οὐκ ἐτόλμων παρατάξασθαι.
[15, 7]   καὶ πολλὰς καὶ μεγάλας χρείας  ἐν   τοῖς πολέμοις αὐτῷ παρεσχημένοι. (Οὗτοι
[15, 49]   ποταμὸς εἰς τὴν γῆν καταδυόμενος  ἐν   τοῖς προτέροις χρόνοις ἠφανίζετο, τῶν
[15, 69]   τῶν σωμάτων ῥώμαις καὶ ταῖς  ἐν   τοῖς συνεχέσι πολέμοις ἐμπειρίαις, τῇ
[15, 53]   διαγωνίζεσθαι τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι  ἐν   τόποις ὑπερδεξίοις συστήσονται τὴν μάχην,
[15, 6]   μετὰ πολλῆς σπουδῆς, καὶ τοὺς  ἐν   τούτοις δόξαν ἔχοντας μετεπέμπετο καὶ
[15, 85]   ἐν ταῖς μάχαις διὰ τὴν  ἐν   τούτοις ἐμπειρίαν. διόπερ οἱ Αθηναῖοι
[15, 36]   καὶ τὰ μὲν περὶ Τιμόθεον  ἐν   τούτοις ἦν. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[15, 61]   τὰ μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[15, 72]   τὰ μὲν κατὰ τοὺς Ελληνας  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[15, 11]   τὰ μὲν κατὰ τὴν Ασίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[15, 17]   Καὶ τὰ μὲν κατὰ Σικελίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[15, 46]   καὶ τὰ μὲν κατὰ Βοιωτίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ στρατηγὸν
[15, 85]   περιττότερον ἐκ παίδων ζηλοῦντες τὴν  ἐν   τούτοις μάχην, μεγάλην ῥοπὴν ποιεῖν
[15, 57]   καὶ τὴν μὲν Ηράκλειαν τὴν  ἐν   Τραχινίᾳ διὰ προδοσίας ἑλὼν ἀνάστατον
[15, 40]   τύχην ὄντων ἐπιπεσόντες ἀπροσδοκήτως τοῖς  ἐν   τῷ θεάτρῳ καθημένοις, καὶ πολλοὺς
[15, 10]   παρ' ὀφθαλμοὺς ἔχοντες παράδειγμα τῆς  ἐν   τῷ κακῶς κρίνειν τιμωρίας. (Οἱ
[15, 38]   Θηβαίων Επαμεινώνδου διαθεμένου λόγον θαυμαστῶς  ἐν   τῷ κοινῷ συνεδρίῳ, τοῖς μὲν
[15, 18]   Γλῶς ναυαρχήσας τῶν Περσῶν  ἐν   τῷ Κυπριακῷ πολέμῳ, ἀποστάτης ὢν
[15, 73]   ναῦς πληρώσαντες ἐπέπλευσαν ταῖς ὁρμούσαις  ἐν   τῷ λιμένι τῶν Ερυκίνων· ἀνελπίστου
[15, 95]   ἐτύγχανον δ' οὗτοι παραφυλάττοντες τοὺς  ἐν   τῷ Πανόρμῳ διατρίβοντας τῶν Αλεξάνδρου
[15, 95]   Οὐ μόνον γὰρ τοὺς ἀπεσταλμένους  ἐν   τῷ Πανόρμῳ διέσωσεν ἐκ τῶν
[15, 32]   ἀναγκαζόμενοι διαγωνίσασθαι περὶ τῆς νίκης,  ἐν   τῷ πεδίῳ προεκαλεῖτο. Οὐ συγκαταβαινόντων
[15, 44]   διαφόρῳ. Προσλαβόμενον οὖν αὐτὸν τὴν  ἐν   τῷ Περσικῷ πολέμῳ πολυχρόνιον ἐμπειρίαν
[15, 81]   γένος ὢν ἐξ Ηρακλείας τῆς  ἐν   τῷ Πόντῳ, ἐπέθετο τυραννίδι· κρατήσας
[15, 78]   θαλάττης ἀρχήν· καὶ γὰρ Αθηναίους  ἐν   τῷ πρὸς Ξέρξην πολέμῳ διακοσίας
[15, 41]   τοῦ βασιλέως ἐτάχθη διὰ τὴν  ἐν   τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν. (Ἔτη δὲ
[15, 91]   τήν τε ἀνδρείαν καὶ τὴν  ἐν   τῷ στρατηγεῖν σύνεσιν· δὲ
[15, 33]   στρατηγίαν σωθέντες ἐθαύμασαν τἀνδρὸς τὴν  ἐν   τῷ στρατηγήματι ἀγχίνοιαν. δὲ
[15, 29]   ἐπιβολῆς ἄπρακτος ἐπανῆλθεν. Κατηγορηθεὶς δ'  ἐν   τῷ συνεδρίῳ τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ
[15, 87]   δόρατος, καὶ τοῦ σιδήρου καταλειφθέντος  ἐν   τῷ σώματι, παραχρῆμα ἔπεσε κατισχυθεὶς
[15, 10]   καὶ τῶν μὲν ἵππων τῶν  ἐν   τῷ τεθρίππῳ δύο διασπάσαι, τὴν
[15, 52]   στήλην ἐφεστῶσαν τάφῳ· ἦσαν δὲ  ἐν   τῷ τόπῳ τούτῳ τεθαμμένοι τινὲς
[15, 49]   αὐτοῖς βωμῶν ἐξ Ελίκης τῆς  ἐν   τῷ τότε μὲν Ιωνίας, νῦν
[15, 74]   Ληναίοις τραγῳδίαν καὶ νικήσαντος, τῶν  ἐν   τῷ χορῷ τις ᾀδόντων ὑπολαβὼν
[15, 14]   τῆς ἐπιβολῆς· ὀλίγων γὰρ ὄντων  ἐν   τῷ χωρίῳ φυλάκων, βιασάμενος αὐτοὺς
[15, 2]   ὀλίγους καὶ ἄλλοι τινὲς οἱ  ἐν   ὑποψίαις ὄντες τῷ τῶν Περσῶν
[15, 58]   ἐδήμευσεν. (Πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων  ἐν   ὑποψίαις ὄντων, καὶ τῶν δημαγωγῶν
[15, 2]   Οὗτοι δὲ παραλαβόντες τὰς δυνάμεις  ἐν   Φωκαίᾳ καὶ Κύμῃ κατήντησαν εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005