Alphabétiquement     [«   »]
ποιουμένους 2
ποιοῦσι 1
πόλει 16
πόλεις 43
πολεμεῖν 8
πολεμηθεὶς 1
πολεμῆσαι 1
Fréquences     [«    »]
38 αὐτοῖς
42 πρῶτον
42 στρατιώτας
43 πόλεις
44 τούτων
46 πόλεμον
51 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πόλεις


Livre, Chap.
[15, 5]   ἐπὶ Ανταλκίδου, καθ' ἣν αἱ  πόλεις   ἅπασαι τὰς μὲν φρουρὰς ἀπετρίψαντο,
[15, 38]   ἔφερον, καὶ τὰς κατὰ Βοιωτίαν  πόλεις   ἀπέσπων τῆς τῶν Θηβαίων συντελείας.
[15, 80]   τοῖς μὲν Θετταλοῖς τὰς καταπεπολεμημένας  πόλεις   ἀποδοῦναι, Μάγνητας δὲ καὶ τοὺς
[15, 45]   οἱ Αθηναῖοι. (Ἀμφότεραι γὰρ αἱ  πόλεις   αὗται χρόνον ὀλίγον διετήρησαν τὰς
[15, 38]   τὴν εἰρήνην, ὥστε πάσας τὰς  πόλεις   αὐτονόμους καὶ ἀφρουρήτους εἶναι. Καὶ
[15, 51]   ἁπάσας τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ  πόλεις   ἐᾶν αὐτονόμους, Πλαταιὰς δὲ καὶ
[15, 49]   ἱστορίᾳ. ~Κατὰ τὴν Ιωνίαν ἐννέα  πόλεις   εἰώθεισαν κοινὴν ποιεῖσθαι σύνοδον τὴν
[15, 48]   πάθος τῆς Αχαΐας περὶ δύο  πόλεις,   Ελίκην τε καὶ Βοῦραν, ὧν
[15, 48]   χρόνοις ἐγένοντο πάθη τοιαῦτα περὶ  πόλεις   Ελληνίδας, οὔτε τῶν πόλεων αὐτάνδρων
[15, 19]   συσκευαζομένην τὰς κατὰ τὴν Ελλάδα  πόλεις,   ἐν ταῖς κοιναῖς συνθήκαις ὀμόσασαν
[15, 40]   Αἱ μὲν οὖν κατὰ Πελοπόννησον  πόλεις   ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἦσαν. ~Ἐπ'
[15, 40]   συγχωρηθεῖσαν τοῖς δήμοις αὐτονομίαν αἱ  πόλεις   ἐνέπιπτον εἰς ταραχὰς μεγάλας καὶ
[15, 47]   πλεύσας ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ πολλὰς  πόλεις   ἐπὶ συμμαχίαν προκαλεσάμενος, προσέθηκε τριάκοντα
[15, 13]   Ηπειρον πλοῦν ἀσφαλῆ κατασκευάσῃ καὶ  πόλεις   ἔχῃ ἰδίας εἰς τὸ δύνασθαι
[15, 90]   τὰς κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνίδας  πόλεις   καὶ Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς τούτων
[15, 30]   Αθηναίοις εἰς συμμαχίαν συνέβησαν ἑβδομήκοντα  πόλεις   καὶ μετέσχον ἐπ' ἴσης τοῦ
[15, 9]   τότε δὲ συνετάραττον ἤδη τὰς  πόλεις   καὶ πᾶσιν ὑπῆρχον φανεροὶ τὰς
[15, 31]   περιττότερον ἐξειργάσαντο. (Τάς τε γὰρ  πόλεις   καὶ τοὺς καταλεγομένους στρατιώτας εἰς
[15, 9]   καὶ πᾶσιν ὑπῆρχον φανεροὶ τὰς  πόλεις   καταδουλούμενοι. Πρὸς δὲ τούτοις ἀδοξοῦντες
[15, 69]   καὶ Φλιοῦντα καί τινας ἄλλας  πόλεις   καταπληξάμενος προσηγάγετο. Στρατεύσας δ' ἐπὶ
[15, 61]   μὲν τοῖς Θετταλοῖς ἀποδώσειν τὰς  πόλεις,   καταφρονήσας δὲ τῆς δόξης, καὶ
[15, 38]   τὴν Ελλάδα τοὺς παρακαλέσοντας τὰς  πόλεις   κοινὴν εἰρήνην συνθέσθαι. (Τῶν δ'
[15, 79]   δυνάμεως ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ τὰς εἰρημένας  πόλεις   Λάχητα μὲν τὸν Αθηναίων στρατηγόν,
[15, 49]   καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τὰς ἀσεβούσας  πόλεις   λυμήνασθαι. (Τοῦ δ' ἐκ Ποσειδῶνος
[15, 49]   σύνολον πάσας τὰς ἐν Πελοποννήσῳ  πόλεις   μάλιστα τῶν ἀθανάτων τὸν θεὸν
[15, 77]   ἐπὶ τὴν Ηλείαν, καὶ εἷλον  πόλεις   Μάργανα καὶ Κρόνιον, ἔτι δὲ
[15, 73]   διεχωρίσθησαν εἰς τὰς οἰκείας ἑκάτεροι  πόλεις.   (Μετ' ὀλίγον δὲ χρόνον Διονύσιος
[15, 5]   τὸ μὲν πρῶτον τὰς ἀσθενεστέρας  πόλεις,   μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὰς
[15, 94]   Μεγάλην πόλιν ὑπῆρχον αἱ περιοικοῦσαι  πόλεις   μετῳκισμέναι καὶ δυσχερῶς φέρουσαι τὴν
[15, 15]   πρὸς τὸν δυνάστην ἀπῄτουν τὰς  πόλεις,   μὴ προσέχοντος δὲ αὐτοῦ συνέβη
[15, 61]   ἀξιολόγους εἰσαγαγών, αὐτὸς κατεῖχε τὰς  πόλεις.   δὲ Φεραῖος Αλέξανδρος καταδιωχθεὶς
[15, 94]   αὐτῶν ἐπανελθόντων εἰς τὰς προγεγενημένας  πόλεις,   οἱ Μεγαλοπολῖται συνηνάγκαζον ἐκλιπεῖν τὰς
[15, 15]   οὖν τὰς ὑπὸ Καρχηδονίους τεταγμένας  πόλεις   οἰκείως ἐχούσας πρὸς ἀπόστασιν, προσεδέχετο
[15, 13]   τύραννος ἔγνω κατὰ τὸν Αδρίαν  πόλεις   οἰκίζειν. Τοῦτο δὲ ἔπραττε διανοούμενος
[15, 28]   τὰς ὑπὸ (τοὺς) Λακεδαιμονίους τεταγμένας  πόλεις,   παρακαλοῦντες ἀντέχεσθαι τῆς κοινῆς ἐλευθερίας.
[15, 50]   λόγους, συνέθεντο κοινὴν εἰρήνην αἱ  πόλεις   πᾶσαι πλὴν Θηβαίων· Θηβαῖοι γὰρ
[15, 18]   μὲν οὖν πρῶτον ἐπεχείρησαν αἱ  πόλεις   πολέμῳ διακρίνεσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 28]   τῆς τῶν Ελλήνων ὁρμῆς πολλαὶ  πόλεις   προσέθεντο τοῖς Αθηναίοις. δὲ
[15, 75]   τοὺς Αχαιοὺς καί τινας ἄλλας  πόλεις   προσηγάγετο, Δύμην δὲ καὶ Ναύπακτον
[15, 36]   Κεφαληνίαν, τάς τ' ἐν αὐτῇ  πόλεις   προσηγάγετο καὶ τὰς κατὰ τὴν
[15, 92]   πολιορκεῖν τὰς ἐν τῇ Συρίᾳ  πόλεις,   συγκάταινος γενόμενος ταῖς τοῦ πατρὸς
[15, 5]   καινοτομίαν. (Εὐθὺς οὖν τὰς μὲν  πόλεις   συνετάραττον καὶ διὰ τῶν ἰδίων
[15, 79]   καὶ ἀποπλεῦσαι συναναγκάσας, ἰδίας τὰς  πόλεις   τοῖς Θηβαίοις ἐποίησεν. (Εἰ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005