Alphabétiquement     [«   »]
τότε 21
Τότε 4
Τοῦ 18
τοῦ 218
τοῦθ 1
τοὐναντίον 1
τοὺς 342
Fréquences     [«    »]
184 ἐν
197 πρὸς
194 τὸ
218 τοῦ
248 δ
249 τοῖς
260 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τοῦ


Livre, Chap.
[15, 54]   καὶ τῶν συμμάχων, ἡγουμένου Αρχιδάμου  τοῦ   Αγησιλάου. Οἱ γὰρ Σπαρτιᾶται θεωροῦντες
[15, 78]   παρόντα καιρὸν εὔθετον ἔχειν ἀμφισβητῆσαι  τοῦ   ἀγῶνος, συμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς Αρκάδας
[15, 61]   τῶν Θετταλῶν ἄρξας ὑπὸ Αλεξάνδρου  τοῦ   ἀδελφιδοῦ ἀνῃρέθη φαρμάκῳ, προκληθεὶς εἰς
[15, 17]   χώραν καὶ τῆς Ακραγαντίνης μέχρι  τοῦ   Αλύκου καλουμένου ποταμοῦ. Ἔτισε δὲ
[15, 1]   τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς Φιλίππου  τοῦ   Αμύντου βασιλείας. ~Ἐπ' ἄρχοντος γὰρ
[15, 3]   ὕστερον δὲ τοῦ Γλῶ μετὰ  τοῦ   βάρους ἐπενεχθέντος καὶ γενναίως ἀγωνισαμένου
[15, 56]   πολεμίους, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι περὶ  τοῦ   βασιλέως ἀγωνισάμενοι λαμπρῶς τοῦ μὲν
[15, 8]   Αἰγύπτου, κομίζων χρήματα παρὰ Ακόριδος  τοῦ   βασιλέως Αἰγύπτου ἐλάττονα τῶν προσδοκηθέντων.
[15, 29]   τοὺς Πέρσας. (Φαρνάβαζος δ' ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως ἀναδεδειγμένος στρατηγὸς ἐπὶ τῆς
[15, 19]   χώρας, μετὰ δὲ ταῦτ' ἀνελπίστως  τοῦ   βασιλέως ἀναλαβόντος ἑαυτὸν καὶ τὴν
[15, 70]   ταῦτα Φιλίσκος μὲν ὑπ' Αρταξέρξου  τοῦ   βασιλέως ἀποσταλεὶς κατέπλευσεν ἐπὶ τὴν
[15, 9]   ταῖς εὐνοίαις ἰδίους πεποιημένος, διέγνω  τοῦ   βασιλέως ἀφίστασθαι. (Εὐθὺς οὖν πρὸς
[15, 92]   τῆς Αἰγύπτου στρατηγὸς ἀπέστη ἀπὸ  τοῦ   βασιλέως, διαπεμψάμενος δὲ πρὸς τὸν
[15, 22]   ποιούμενοι διετέλεσαν, καταπεπληγμένοι τὴν μετὰ  τοῦ   βασιλέως δύναμιν. ~Τοῦ δ' ἐνιαυσίου
[15, 10]   τινα κυνηγίαν ἐφ' ἅρματος ὀχουμένου  τοῦ   βασιλέως δύο λέοντας ἐπ' αὐτὸν
[15, 91]   τῶν πιστευσάντων. Ὑπολαβὼν γὰρ παρὰ  τοῦ   βασιλέως δωρεῶν τε μεγάλων τεύξεσθαι
[15, 9]   τῆς ὑποθέσεως τύχῃ τιμωρίας ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως, ἔγνω καινῇ πραγμάτων ἐπιβολῇ
[15, 90]   ὁμοίως τοῖς ἄλλοις Ελλησιν ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως εἰς τὴν κοινὴν εἰρήνην
[15, 91]   πολέμου χρείας. ~Οἱ δ' ἀφεστηκότες  τοῦ   βασιλέως ἐπὶ τὴν τῶν ὅλων
[15, 41]   μετάπεμπτος ἐπὶ τὴν στρατηγίαν ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως ἐτάχθη διὰ τὴν ἐν
[15, 29]   τῶν Αἰγυπτίων ἡγούμενος ἀπαλλοτριοῖ τὴν  τοῦ   βασιλέως εὔνοιαν ἀπὸ τοῦ δήμου,
[15, 8]   εἰς φυλακήν, μετὰ δὲ ταῦτα  τοῦ   βασιλέως ἔχοντος πόλεμον πρὸς Καδουσίους
[15, 19]   (Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Αμύντου  τοῦ   βασιλέως ἡττηθέντος ὑπὸ Ιλλυριῶν καὶ
[15, 21]   δ' ἦν ἀδελφὸς μὲν Αγησιλάου  τοῦ   βασιλέως, θαυμαζόμενος δ' ἐπ' ἀρετῇ
[15, 32]   ἀλλ' ἰδίαν ἔχων σύστασιν μετὰ  τοῦ   βασιλέως ἵσταται, καὶ παραβοηθεῖ τοῖς
[15, 18]   τῷ Κυπριακῷ πολέμῳ, ἀποστάτης ὢν  τοῦ   βασιλέως καὶ τούς τε Λακεδαιμονίους
[15, 9]   τοὺς Λακεδαιμονίους γράφων ἐπῇρε κατὰ  τοῦ   βασιλέως, καὶ χρημάτων πλῆθος ἐπηγγέλλετο
[15, 64]   γενομένην ποτὲ περὶ Θερμοπύλας ἀνδρείαν  τοῦ   βασιλέως Λεωνίδου φιλοτίμως ἐμιμήσατο. (Διαλέξας
[15, 10]   ἰδίῳ συμφέροντι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ  τοῦ   βασιλέως λυσιτελεῖ πεποιῆσθαι τὴν φιλίαν·
[15, 91]   τοὺς ξενολογηθέντας στρατιώτας τοῖς ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως πεμφθεῖσιν ἡγεμόσι παρέδωκεν. (Ὁμοίως
[15, 95]   Ἡμεῖς δὲ τὰς πρὸ Φιλίππου  τοῦ   βασιλέως πράξεις διεληλυθότες, ταύτην μὲν
[15, 9]   Αἰγυπτίων διαπρεσβευσάμενος συμμαχίαν συνέθετο κατὰ  τοῦ   βασιλέως, πρὸς δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους
[15, 41]   δὲ τοῦ θέρους ἀνέζευξαν οἱ  τοῦ   βασιλέως στρατηγοὶ μετὰ πάσης τῆς
[15, 91]   παράδοξον συνέβη γενέσθαι. Αρταβάζου γὰρ  τοῦ   βασιλέως στρατηγοῦ μετὰ πολλῆς δυνάμεως
[15, 92]   οὐκ ἀπεσταλμένῳ, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως συστρατεύειν πεπεισμένῳ. Αὐτὸς δὲ
[15, 92]   ἐξέκαυσεν· (ὁ γὰρ Νεκτανεβὼς ὑπὸ  τοῦ   βασιλέως τεταγμένος ἡγεμὼν τῶν ἐξ
[15, 11]   καὶ τιμὰς πολλαπλασίας ἀπειληφέναι παρὰ  τοῦ   βασιλέως τὸν Τιρίβαζον, αὐτῶν δὲ
[15, 95]   βασιλείας ἀρξάμενοι πάσας διέξιμεν τὰς  τοῦ   βασιλέως τούτου πράξεις μέχρι τῆς
[15, 66]   αὐτῆς. (Μετὰ δὲ ταῦτα Τηλέκλου  τοῦ   βασιλέως τῶν Λακεδαιμονίων ἀποθανόντος ἐν
[15, 55]   βασιλεὺς καὶ Αρχίδαμος Αγησιλάου  τοῦ   βασιλέως υἱός, παρὰ δὲ τοῖς
[15, 3]   ἡτοιμάζετο πρὸς ναυμαχίαν. Διὸ καὶ  τοῦ   βασιλικοῦ στόλου παραπλέοντος εἰς Κίτιον,
[15, 74]   τούτῳ τῷ δυνάστῃ περὶ τὴν  τοῦ   βίου καταστροφήν. Διονυσίου τοίνυν δεδιδαχότος
[15, 87]   τὸν θάνατον ἐπακολουθῆσαι, εὐψυχότατα τὴν  τοῦ   βίου καταστροφὴν ἐποιήσατο. (Πρῶτον μὲν
[15, 88]   τὴν ἀρετήν, τοιαύτης ἔτυχε καταστροφῆς  τοῦ   βίου. ~Οἱ δ' Ελληνες μετὰ
[15, 74]   τῶν κρειττόνων ἐπακολουθοῦσαν ἔσχε τὴν  τοῦ   βίου τελευτήν. (Ὁ δὲ Διονύσιος
[15, 49]   τότε κινδυνεύσουσιν ὅταν Ιωνες ἐπὶ  τοῦ   βωμοῦ τοῦ Ποσειδῶνος θύσωσιν, ἀναλογιζόμενοι
[15, 49]   οἱ μὲν Ιωνες ἔθυσαν ἐπὶ  τοῦ   βωμοῦ τοῦ Ποσειδῶνος κατὰ τὸν
[15, 93]   ἔτη τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι·  τοῦ   γὰρ Αρταξέρξου καλῶς βεβασιλευκότος καὶ
[15, 6]   Διονύσιος ἤνεγκε τὴν παρρησίαν,  τοῦ   γέλωτος τὴν μέμψιν ἀμβλύνοντος· μετ'
[15, 19]   κατελύθησαν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ τὸν  τοῦ   Γλῶ καὶ τοῦ Ταχῶ θάνατον
[15, 3]   μὲν πρῶτον ὑπερεῖχεν, ὕστερον δὲ  τοῦ   Γλῶ μετὰ τοῦ βάρους ἐπενεχθέντος
[15, 91]   βασιλεὺς Αρταξέρξης πυθόμενος τὴν στρατηγίαν  τοῦ   Δατάμου, καὶ σπεύδων ἄρασθαι τοῦτον,
[15, 91]   ἀγνοῶν, ὑπολαβὼν δὲ τὸν ἀποστάτην  τοῦ   Δατάμου (πρῶτον) παλιμπροδοσίαν ποιεῖσθαι, παρήγγειλε
[15, 91]   αὑτῷ συστρατεύοντας· (ὁ δὲ κηδεστὴς  τοῦ   Δατάμου τῶν ἱππέων ἀφηγούμενος, χάριν
[15, 86]   τοῦ παθεῖν τι δεινὸν καταφρονῶν,  τοῦ   δὲ δρᾶσαί τι λαμπρὸν ἐφιέμενος,
[15, 56]   τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν ἀναιρουμένων,  τοῦ   δὲ παραγγέλλοντος ἡγεμόνος τετελευτηκότος, ἐγένετο
[15, 80]   ἐκέλευον βοηθεῖν αὐτὸν τοῖς δεομένοις·  τοῦ   δὲ Πελοπίδου ταχέως μετὰ τῆς
[15, 12]   ἔχειν καὶ πιστοτάτους τῶν συμμάχων·  τοῦ   δὲ χειμῶνος ἐνστάντος, καὶ τοῦ
[15, 34]   νεῶν ἀλλήλαις, Πόλλις μὲν ἡγούμενος  τοῦ   δεξιοῦ κέρως πρῶτος ἐνέβαλε ταῖς
[15, 38]   μὲν ἀντειπόντων φιλοτιμότατα, Καλλιστράτου (δὲ)  τοῦ   δημαγωγοῦ τὸν λόγον διαθεμένου, ὑπὲρ
[15, 29]   οὗτος μὲν οὖν ἄνευ τῆς  τοῦ   δήμου γνώμης προσδεξάμενος τὴν στρατηγίαν
[15, 33]   καὶ τὰς εἰκόνας τὰς ὑπὸ  τοῦ   δήμου δοθείσας αὐτῷ καθίστανεν ἐχούσας
[15, 46]   ἰσοπολιτείας ἔτυχον διὰ τὴν χρηστότητα  τοῦ   δήμου. καὶ τὰ μὲν κατὰ
[15, 29]   τὴν τοῦ βασιλέως εὔνοιαν ἀπὸ  τοῦ   δήμου, παρακαλῶν δὲ στρατηγὸν Ιφικράτην
[15, 40]   τὴν πολιτείαν, καὶ κρατηθέντες ὑπὸ  τοῦ   δήμου, πολλοὶ μὲν ἀνῃρέθησαν, οὐκ
[15, 47]   μὲν πρῶτον ἀπέβαλε τὴν στρατηγίαν,  τοῦ   δήμου χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν διατεθέντος·
[15, 8]   κρίσιν ἀναβαλλομένου, διείλκετο τὰ περὶ  τοῦ   δικαστηρίου. ~Ὁ δ' Ορόντης διαδεξάμενος
[15, 7]   μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντες, ὕστερον δεηθέντος  τοῦ   Διονυσίου διηλλάγησαν, καὶ κατελθόντες εἰς
[15, 6]   τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εὐδόκησιν  τοῦ   Διονυσίου, καὶ οὐ διεψεύσθη. (Τοῦ
[15, 17]   ἕτερον κέρας συνετέτριπτο, κατεπλάγησαν οἱ  τοῦ   Διονυσίου καὶ πρὸς φυγὴν ὥρμησαν.
[15, 6]   δὲ τοῦ πότου, καὶ πάλιν  τοῦ   Διονυσίου καυχωμένου περὶ τῶν ἰδίων
[15, 6]   δὲ τῶν γνωρίμων ἅμα καὶ  τοῦ   Διονυσίου παραιτουμένων τὴν ἄκαιρον παρρησίαν,
[15, 6]   οὐδὲν εἶπε, τοὺς δ' ὑπηρέτας  τοῦ   Διονυσίου προσκαλεσάμενος ἐκέλευσεν αὑτὸν ἀπαγαγεῖν
[15, 35]   ναῦς φυγεῖν ἀναγκάσας, ἀπέσχετο παντελῶς  τοῦ   διωγμοῦ· ἀναμνησθεὶς γὰρ τῆς ἐν
[15, 35]   κινδυνεύσῃ παθεῖν παραπλήσια. Διόπερ ἀποστὰς  τοῦ   διώκειν ἀνελέγετο τῶν πολιτῶν τοὺς
[15, 87]   καὶ τὴν ἐν Μαντινείᾳ. Καὶ  τοῦ   δόρατος ἐξαιρεθέντος ἄνευ πάσης ταραχῆς
[15, 44]   πέλτης πελτασταὶ μετωνομάσθησαν. Ἐπὶ δὲ  τοῦ   δόρατος καὶ τοῦ ξίφους εἰς
[15, 87]   εἰς τὸν θώρακα. κλασθέντος δὲ  τοῦ   δόρατος, καὶ τοῦ σιδήρου καταλειφθέντος
[15, 44]   σκέπειν ἱκανῶς τὰ σώματα καὶ  τοῦ   δύνασθαι τοὺς χρωμένους ταῖς πέλταις
[15, 16]   ἡμέρας ἀνοχὰς ποιήσασθαι. (Συγχωρήσαντος δὲ  τοῦ   δυνάστου καὶ τῶν ἀνοχῶν γενομένων,
[15, 95]   στρατιωτῶν. Ἀπροσδοκήτως δὲ ἐπιθεμένων τῶν  τοῦ   δυνάστου, παράδοξος εὐημερία περὶ τὸν
[15, 42]   τοῦ ῥείθρου καὶ ξυλίνην γέφυραν  τοῦ   εἴσπλου κυριεύουσαν. Μάλιστα δὲ τὸ
[15, 38]   δὲ Θηβαῖοι κριθέντες ἔκσπονδοι, καὶ  τοῦ   Επαμεινώνδου διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς
[15, 86]   Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὸ ἀξίωμα  τοῦ   Επαμεινώνδου καὶ τὸ βάρος τοῦ
[15, 54]   καὶ ἄλλων τοιούτων λεγομένων, καὶ  τοῦ   Επαμεινώνδου συναγαγόντος ἐκκλησίαν καὶ τοὺς
[15, 52]   (Ταύτῃ δὲ τῇ παρρησίᾳ καταπληξαμένου  τοῦ   Επαμεινώνδου τοὺς εὐλαβῶς ἔχοντας, ἕτερος
[15, 86]   μάχην συνῆψαν, οὐδεμίαν φειδὼ ποιούμενοι  τοῦ   ζῆν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον
[15, 58]   τῶν βασάνων τιμωρίαν ἑαυτοὺς ἐκ  τοῦ   ζῆν μετέστησαν, ἑνὸς δ' ἐν
[15, 53]   ὅτι τὰ κατὰ τὸν νεὼν  τοῦ   Ηρακλέους ὅπλα παραδόξως ἀφανῆ γέγονε
[15, 57]   Ελλησι σκυταλισμός, διὰ τὸν τρόπον  τοῦ   θανάτου ταύτης τυχὼν τῆς προσηγορίας.
[15, 41]   πολὺς ἦν ἀριθμός. (Ἀρχομένου δὲ  τοῦ   θέρους ἀνέζευξαν οἱ τοῦ βασιλέως
[15, 70]   καὶ τιμηθέντες ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων  τοῦ   θέρους λήγοντος ἐξαπεστάλησαν εἰς τὴν
[15, 87]   ἀποφηναμένων, ὅτι πάντως, ὅταν ἐκ  τοῦ   θώρακος ἐξαιρεθῇ τὸ δόρυ, συμβήσεται
[15, 6]   ἔχων ἀξίωμα κατὰ τὴν κατασκευὴν  τοῦ   ἰδίου ποιήματος, κατὰ τὸ συμπόσιον
[15, 82]   ἀγῶνα τῶν ὀλυμπίων, καὶ ἐκυρίευον  τοῦ   ἱεροῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ
[15, 81]   τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην ἡγήσατο  τοῦ   ἱεροῦ λόχου, μεθ' οὗ προεμβαλὼν
[15, 43]   δὲ Φαρνάβαζος πρέσβεις ἐκπέμψας κατηγόρησε  τοῦ   Ιφικράτους ὡς αἰτίου γεγονότος τοῦ
[15, 2]   αὐτοῦ προσελάβετο, παρ' Εκατόμνου δὲ  τοῦ   Καρίας δυνάστου, λάθρᾳ συμπράττοντος αὐτῷ,
[15, 34]   δ' Αγησιλάου προσμαχομένου συγκατέβησαν ἐκ  τοῦ   κατ' ὀλίγον πρὸς τὸν ἀγῶνα.
[15, 55]   τὴν ἔφοδον τῶν πολεμίων ἐκ  τοῦ   κατ' ὀλίγον ὑποχωρεῖν. Διὸ καὶ
[15, 49]   Ποσειδῶνα διὰ τοῦ σεισμοῦ καὶ  τοῦ   κατακλυσμοῦ τὰς ἀσεβούσας πόλεις λυμήνασθαι.
[15, 81]   ὡμολογημένως ἅπαντες τούτῳ τὸ πρωτεῖον  τοῦ   κατορθώματος ἀπονέμουσιν. Τὴν δ' εὐημερίαν
[15, 52]   μὲν οὖν πρεσβύτεροι τῶν ἀκουόντων  τοῦ   κήρυκος οἰωνὸν ἐποιοῦντο τοῦ μέλλοντος,
[15, 21]   Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἰσορρόπου  τοῦ   κινδύνου γενομένου διεχωρίσθησαν· μετὰ δὲ
[15, 86]   πολύν τε χρόνον γινομένης καὶ  τοῦ   κινδύνου μηδεμίαν ῥοπὴν λαμβάνοντος,
[15, 30]   πόλεις καὶ μετέσχον ἐπ' ἴσης  τοῦ   κοινοῦ συνεδρίου· διὸ καὶ τοῖς
[15, 34]   ἐνέβαλε ταῖς ἀντιτεταγμέναις τριήρεσιν ἐπὶ  τοῦ   λαιοῦ κέρατος, ὧν ἡγεῖτο Κήδων
[15, 83]   ἀποδέξαιτο, συνετωτέραν δὲ στρατηγίαν τὴν  τοῦ   Λάκωνος ἡγήσαιτο. (Οὐ μὴν ἀλλ'
[15, 77]   τοῖς φυγάσιν ἐγένετο μάχη πλησίον  τοῦ   Λασίωνος, καὶ τῶν Αρκάδων πολλαπλασίων
[15, 17]   τῶν ἀντιτεταγμένων· ὡς δ'  τοῦ   Λεπτίνου θάνατος ἐγνώσθη καὶ τὸ
[15, 36]   ἐπετέλεσε, πείθων μὲν διὰ τῆς  τοῦ   λόγου δυνάμεως, νικῶν δὲ δι'
[15, 67]   τὴν ἀκρόπολιν φρουρουμένην ὑπὸ Αλεξάνδρου  τοῦ   Μακεδόνος, ταύτην μὲν παρέλαβεν, εἰς
[15, 52]   ἀκουόντων τοῦ κήρυκος οἰωνὸν ἐποιοῦντο  τοῦ   μέλλοντος, οἱ δὲ νεώτεροι ἡσυχίαν
[15, 95]   ἑξακοσίων. (Οἱ δ' Αθηναῖοι παροξυνθέντες  τοῦ   μὲν Λεωσθένους ὡς προδότου θάνατον
[15, 56]   περὶ τοῦ βασιλέως ἀγωνισάμενοι λαμπρῶς  τοῦ   μὲν σώματος ἐγκρατεῖς ἐγένοντο, τῆς
[15, 43]   τοῦ Ιφικράτους ὡς αἰτίου γεγονότος  τοῦ   μὴ ληφθῆναι τὴν Αἴγυπτον. Οἱ
[15, 13]   Ιλλυριοὺς ἐποιήσατο συμμαχίαν δι' Αλκέτου  τοῦ   Μολοττοῦ, ὃς ἐτύγχανε φυγὰς ὢν
[15, 45]   πρὸς Τιμόθεον τὸν Αθηναίων ἡγούμενον  τοῦ   ναυτικοῦ καταφυγόντες συνέπλεον αὐτῷ καὶ
[15, 41]   Αἴγυπτον. Ὡς δ' ἧκον πλησίον  τοῦ   Νείλου, κατέλαβον τοὺς Αἰγυπτίους φανερῶς
[15, 42]   ἀπὸ θαλάττης. (Ἑπτὰ στόμασι γὰρ  τοῦ   Νείλου τὰς εἰς τὸ Αἰγύπτιον
[15, 44]   καὶ κούφας ἐποίησε, τὰς μέχρι  τοῦ   νῦν ἰφικρατίδας ἀπ' ἐκείνου καλουμένας.
[15, 44]   Ἐπὶ δὲ τοῦ δόρατος καὶ  τοῦ   ξίφους εἰς τοὐναντίον τὴν μετάθεσιν
[15, 10]   ἐπιστολὴν ἀναγνόντες τὴν πεμφθεῖσαν ὑπὸ  τοῦ   Ορόντου, ταύτην ἱκανῶς ἔφασαν ἔχειν
[15, 86]   ἐλάμβανεν μάχη ἕκαστος γὰρ  τοῦ   παθεῖν τι δεινὸν καταφρονῶν, τοῦ
[15, 7]   ὑπερβολὴν λύπης· αἰεὶ δὲ μᾶλλον  τοῦ   πάθους ἐπίτασιν λαμβάνοντος, μανιώδης διάθεσις
[15, 48]   κινδυνεύοντας βοηθεῖν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ νυκτὸς  τοῦ   πάθους συμβάντος αἱ μὲν οἰκίαι
[15, 87]   ἐπηρώτησε, πότεροι νενικήκασιν. Ἀποφαινομένου δὲ  τοῦ   παιδός, ὅτι Βοιωτοὶ νενικήκασιν, ὥρα,
[15, 12]   τοῦ δὲ χειμῶνος ἐνστάντος, καὶ  τοῦ   παρὰ τὴν Μαντίνειαν ποταμοῦ μεγάλην
[15, 43]   ἀναπλεῖν ἐπὶ τὴν Μέμφιν πρὸ  τοῦ   παραγενέσθαι τὰς τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεις·
[15, 92]   Συρίᾳ πόλεις, συγκάταινος γενόμενος ταῖς  τοῦ   πατρὸς ἐπιβολαῖς, τοὺς μὲν ἡγεμόνας
[15, 80]   τούτων τῶν λόγων προλεγόντων τὸν  τοῦ   Πελοπίδου θάνατον, οὐδὲν ἧττον
[15, 86]   τοῦ Επαμεινώνδου καὶ τὸ βάρος  τοῦ   περὶ αὐτὸν συστήματος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν
[15, 2]   δὲ καὶ φανερῶς ἐπεσπάσατο κοινωνήσοντας  τοῦ   Περσικοῦ πολέμου. (Ἐκυρίευε δὲ κατὰ
[15, 19]   τὰς ἐπ' Ανταλκίδου γενομένας συνεπιλαβομένου  τοῦ   Περσῶν βασιλέως. (Κατὰ δὲ τὴν
[15, 53]   ἐπινοίας καὶ στρατηγίας μεταθεῖναι τὰς  τοῦ   πλήθους εὐλαβείας. Διόπερ τινῶν προσφάτως
[15, 25]   ἅπαντας τοὺς Θηβαίους. Ταχὺ δὲ  τοῦ   πλήθους συνδραμόντος μετὰ τῶν ὅπλων,
[15, 36]   οἱ Αβδηρῖται καὶ κυκλωθέντες ὑπὸ  τοῦ   πλήθους τῶν βαρβάρων, σχεδὸν ἅπαντες
[15, 77]   στρατιωτῶν ἀπέβαλον. (Ταύτης δὲ ἀρχῆς  τοῦ   πολέμου γενομένης συνέβη τὴν διαφορὰν
[15, 4]   βασιλεῖ, παρεκάλεσεν αὐτὸν ἐρρωμένως ἀντέχεσθαι  τοῦ   πολέμου καὶ κοινὸν ἡγεῖσθαι τὸν
[15, 15]   αὐτοῦ συνέβη ταύτην ἀρχὴν γενέσθαι  τοῦ   πολέμου. Καρχηδόνιοι μὲν οὖν πρὸς
[15, 68]   πρὸς Βοιωτοὺς ἔπεισαν αὐτοὺς κοινωνεῖν  τοῦ   πολέμου. Οἱ δ' Επαμεινώνδαν καταστήσαντες
[15, 15]   Καρχηδονίοις, ἐζήτει λαβεῖν πρόφασιν εὔλογον  τοῦ   πολέμου. Ὁρῶν οὖν τὰς ὑπὸ
[15, 31]   πολέμου προσδεόμενον ἡγεμόνος ἀξιολόγου, τοῦτον  τοῦ   πολέμου παντὸς ἡγεμόνα κατέστησαν. ~Ὁ
[15, 4]   εἶχεν. (Ὅμως δὲ κρίνας ἔχεσθαι  τοῦ   πολέμου, Πνυταγόραν μὲν τὸν υἱὸν
[15, 1]   δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τούτου  τοῦ   πολέμου ποιησάμενοι καταλήξομεν ἐπὶ τὸν
[15, 31]   θεωροῦντες οἱ Σπαρτιᾶται τὸ μέγεθος  τοῦ   πολέμου προσδεόμενον ἡγεμόνος ἀξιολόγου, τοῦτον
[15, 15]   προορώμενοι δ' ἐμφρόνως τὸ μέγεθος  τοῦ   πολέμου, τῶν τε πολιτῶν τοὺς
[15, 90]   οὐχ ἱκανὸν ἦν εἰς τὰς  τοῦ   πολέμου χρείας. ~Οἱ δ' ἀφεστηκότες
[15, 45]   τῆς Λακεδαιμονίων ἐπιστασίας κυρίοις γεγονόσι  τοῦ   πολιτεύματος δῆμος χαλεπῶς ἔχων
[15, 13]   ἐξέπεμψαν τοῖς Μολοττοῖς, δι' ἧς  τοῦ   πολλοῦ θράσους ἔπαυσαν τοὺς βαρβάρους.
[15, 49]   ὅταν Ιωνες ἐπὶ τοῦ βωμοῦ  τοῦ   Ποσειδῶνος θύσωσιν, ἀναλογιζόμενοι τὸν χρησμὸν
[15, 49]   Ιωνες ἔθυσαν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ  τοῦ   Ποσειδῶνος κατὰ τὸν χρησμόν, οἱ
[15, 49]   τὴν χώραν ταύτην ὥσπερ ἱερὰν  τοῦ   Ποσειδῶνος νομίζεσθαι, καὶ τὸ σύνολον
[15, 12]   λαβόντος, οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸ ῥεῦμα  τοῦ   ποταμοῦ διαλαβόντες μεγάλοις χώμασιν ἀπέστρεψαν
[15, 93]   οἰκείως τοῖς τόποις, καὶ τοῖς  τοῦ   ποταμοῦ ῥείθροις ὀχυρώσας τὴν στρατιάν,
[15, 6]   ἐπὶ τὸ συμπόσιον. Προβαίνοντος δὲ  τοῦ   πότου, καὶ πάλιν τοῦ Διονυσίου
[15, 92]   ἐγκλημάτων, ἀλλὰ καὶ στρατηγὸν ἀπέδειξε  τοῦ   πρὸς Αἰγυπτίους πολέμου. ~Μετ' ὀλίγον
[15, 9]   πεπραγμένοις καὶ πρόφασιν εὔλογον ἐζήτουν  τοῦ   πρὸς τὸν Αρταξέρξην πολέμου. διόπερ
[15, 72]   Κόρινθον Επαμεινώνδας διακόψας τὴν ἐπὶ  τοῦ   προτειχίσματος φυλακὴν τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ
[15, 35]   αἰχμαλώτους ἔλαβεν. ~Γενόμενος δ' ἐπὶ  τοῦ   προτερήματος, καὶ πάσας τὰς τῶν
[15, 52]   ἔχοντας, ἕτερος οἱωνὸς ἐφάνη δυσχερέστερος  τοῦ   προτέρου. γὰρ γραμματεὺς προῆγεν
[15, 87]   διεπρεσβεύσαντο, ἵνα μὴ δόξωσιν ἐκχωρεῖν  τοῦ   πρωτείου· μετὰ δὲ ταῦτα τῶν
[15, 89]   ἀρξάμενος ἀπὸ θεογονίας καὶ ἀπὸ  τοῦ   πρώτου γένους τῶν ἀνθρώπων, κατέστροφε
[15, 55]   ἐτελεύτησε, τότε συνδρομῆς γενομένης περὶ  τοῦ   πτώματος νεκρῶν πλῆθος ἐσωρεύθη. ~Ἀναρχίας
[15, 42]   πύργους μεγάλους ἔχουσα καθ' ἑκάτερον  τοῦ   ῥείθρου καὶ ξυλίνην γέφυραν τοῦ
[15, 43]   πάντα τόπον ἐπέχων τῷ πλήθει  τοῦ   ῥεύματος αἰεὶ μᾶλλον ὠχύρου τὴν
[15, 49]   φασι μηνίσαντα τὸν Ποσειδῶνα διὰ  τοῦ   σεισμοῦ καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τὰς
[15, 48]   μὲν οἰκίαι διὰ τὸ μέγεθος  τοῦ   σεισμοῦ καταρριπτούμεναι συνεχέοντο, οἱ δὲ
[15, 48]   Αχαΐαν πόλεων ἔχειν ἀξίωμα πρὸ  τοῦ   σεισμοῦ. (Περὶ δὲ τῶν συμπτωμάτων
[15, 87]   κλασθέντος δὲ τοῦ δόρατος, καὶ  τοῦ   σιδήρου καταλειφθέντος ἐν τῷ σώματι,
[15, 29]   καιρῶν. Μετὰ δὲ ταῦτα Σφοδριάδου  τοῦ   Σπαρτιάτου τεταγμένου μὲν ἐφ' ἡγεμονίας,
[15, 34]   αὐτὸς δ' ἔχων τὸ κράτιστον  τοῦ   στόλου καὶ γενναίως ἀγωνισάμενος πολλὰς
[15, 34]   τῶν Αθηναίων ναύαρχος μετὰ  τοῦ   στόλου παντὸς πλεύσας ἐπὶ τὴν
[15, 41]   μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, καὶ  τοῦ   στόλου συμπαραπλέοντος προῆγον ἐπὶ τὴν
[15, 9]   τὸν τρόπον κατελύθη. (Ὁ δὲ  τοῦ   στόλου τὴν ναυαρχίαν ἔχων Γλῶς,
[15, 42]   προῆγον ἐπὶ τὸ τετειχισμένον ἐπὶ  τοῦ   στόματος πολισμάτιον. (Ἐκβοηθησάντων δὲ τῶν
[15, 44]   χρεία διαβεβαιοῦσα τὴν ἐπίνοιαν  τοῦ   στρατηγοῦ τῷ τῆς πείρας ἐπιτεύγματι
[15, 43]   Αθηναῖος, ἔκρινε λάθρᾳ φεύγειν ἐκ  τοῦ   στρατοπέδου· διὸ καὶ παρασκευασάμενος πλοῖον
[15, 56]   ἡγεμόνος τετελευτηκότος, ἐγένετο παντελὴς τροπὴ  τοῦ   στρατοπέδου. (Οἱ δὲ περὶ τὸν
[15, 48]   θεῖον πιθανάς τινας αἰτίας ἀποδιδοῦσι  τοῦ   συμβάντος, ὡς διὰ θεῶν μῆνιν
[15, 28]   τῶν ἄλλων Ελλήνων τῶν κοινωνούντων  τοῦ   συνεδρίου. ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 86]   μέσους τοὺς πολεμίους· καθηγούμενος δὲ  τοῦ   συντάγματος, καὶ πρῶτος ἀκοντίσας, ἔβαλε
[15, 81]   μὲν τὴν διαγωγὴν τὴν Διονυσίου  τοῦ   Συρακοσίων τυράννου, τυραννεύσας δὲ τῶν
[15, 50]   νύκτας λαμπὰς μεγάλη καομένη, ἀπὸ  τοῦ   σχήματος ὀνομασθεῖσα πυρίνη δοκίς· μικρὸν
[15, 87]   ὑπὸ τῆς πληγῆς. περὶ δὲ  τοῦ   σώματος ἐμπεσούσης φιλοτιμίας, καὶ πολλῶν
[15, 93]   πατρίδα διὰ Κυρήνης ἐτελεύτησε, καὶ  τοῦ   σώματος ἐν μέλιτι κομισθέντος εἰς
[15, 87]   δὲ διεκρούετο, τινὰ δὲ ἐκ  τοῦ   σώματος ἐξαιρῶν τούτοις ἠμύνετο τοὺς
[15, 65]   δὲ περὶ τὸν Επαμεινώνδαν διὰ  τοῦ   Ταϋγέτου καταβαινόντων ἐπὶ τὸν Εὐρώταν,
[15, 19]   μετὰ τὸν τοῦ Γλῶ καὶ  τοῦ   Ταχῶ θάνατον τὰς μὲν κατὰ
[15, 3]   ἃς δ' ἐχειροῦτο. (Ὅμως δὲ  τοῦ   τε ναυάρχου τῶν Περσῶν Γλῶ
[15, 44]   συμμέτρους, (ἐξ) ἀμφοτέρων εὖ στοχασάμενος,  τοῦ   τε σκέπειν ἱκανῶς τὰ σώματα
[15, 68]   πλήθεσιν, οὐδενὸς δὲ τολμῶντος ἐκτὸς  τοῦ   τειχίσματος προελθεῖν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ
[15, 61]   δ' ὑπὸ τῶν Λαρισσαίων ἐντὸς  τοῦ   τείχους ἐκράτησε τῆς πόλεως πλὴν
[15, 45]   τὰς Αθήνας ἀποστείλαντες πρέσβεις κατηγόρουν  τοῦ   Τιμοθέου· ὡς δ' ἐθεώρουν τὸν
[15, 8]   ἕτερος στρατηγός, φθονῶν τῇ δόξῃ  τοῦ   Τιριβάζου, γράμματα λάθρᾳ πρὸς τὸν
[15, 9]   στρατιωτῶν χαλεπῶς ὑπομενόντων τὴν σύλληψιν  τοῦ   Τιριβάζου, καὶ διὰ τοῦτο ἀπειθούντων
[15, 8]   πρὸς τὸν Αρταξέρξην ἔπεμψε κατὰ  τοῦ   Τιριβάζου. (Κατηγόρει δ' αὐτοῦ πρῶτον
[15, 8]   δεῖν ὑποτετάχθαι. οὐ συγχωροῦντος δὲ  τοῦ   Τιριβάζου, Ορόντης ἕτερος στρατηγός,
[15, 9]   τὴν ναυαρχίαν ἔχων Γλῶς, γεγαμηκὼς  τοῦ   Τιριβάζου τὴν θυγατέρα, περίφοβος ὢν
[15, 1]   ἐξαμαρτάνωσιν, ἀξιοῦν δικαίας ἐπιτιμήσεως, διὰ  τοῦ   τοιούτου τρόπου νομίζομεν τοὺς μὲν
[15, 13]   ὀνομαζομένην Φάρον, συμπράξαντος αὐτοῖς Διονυσίου  τοῦ   τυράννου. Οὗτος γὰρ ἀποικίαν ἀπεσταλκὼς
[15, 6]   κατὰ τὸ συμπόσιον ἀναγνωσθέντων τῶν  τοῦ   τυράννου ποιημάτων μοχθηρῶν ὄντων ἐπηρωτήθη
[15, 17]   καταλύσασθαι τὸν πόλεμον. Ἀσμένως δὲ  τοῦ   τυράννου προσδεξαμένου τοὺς λόγους ἐγένοντο
[15, 70]   εἰς Κόρινθον, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ Διονυσίου  τοῦ   τυράννου συμμαχῆσαι Λακεδαιμονίοις, εἰς μῆνας
[15, 41]   στρατηγεῖν ἀρετήν. (Ἔτη δὲ πλείω  τοῦ   Φαρναβάζου κατανηλωκότος περὶ τὰς παρασκευάς,
[15, 43]   τὴν Αἴγυπτον. Διόπερ οὐ συγχωροῦντος  τοῦ   Φαρναβάζου, Ιφικράτης διεμαρτύρατο, λέγων
[15, 30]   Νεογένης τις ὄνομα μετ' Ιάσονος  τοῦ   Φεραίου συλλέξας στρατιώτας κατελάβετο τήν
[15, 67]   πόλεων, καταλύσει δὲ τῆς Αλεξάνδρου  τοῦ   Φεραίου τυραννίδος ἐξαπέστειλαν Πελοπίδαν μετὰ
[15, 75]   καὶ Πελοπίδαν ἐκομίσαντο παρ' Αλεξάνδρου  τοῦ   Φερῶν τυράννου. (Φλιασίοις δὲ πολεμουμένοις
[15, 20]   ἡγεμονίας, Εὐδαμίδαν δὲ τὸν ἀδελφὸν  τοῦ   Φοιβίδα κατέστησαν στρατηγόν. Δόντες δ'
[15, 42]   ἐντὸς τῶν τειχῶν, καὶ κρατήσαντες  τοῦ   φρουρίου, τοῦτο μὲν κατέσκαψαν, τοὺς
[15, 50]   τοσαύτην ἐσχηκέναι λαμπρότητα καὶ δύναμιν  τοῦ   φωτός, ὥστ' ἐπὶ τῆς γῆς
[15, 68]   τοῦ τειχίσματος προελθεῖν, ἀλλ' ἀπὸ  τοῦ   χαρακώματος ἀμυνομένων ἁπάντων, προσῆγε τὴν
[15, 73]   τὰς πλείστας. Μετὰ δὲ ταῦτα  τοῦ   χειμῶνος ἐνστάντος ἀνοχὰς ποιησάμενοι διεχωρίσθησαν
[15, 80]   ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν στρατείαν, ὑπὸ  τοῦ   χρεὼν ἀγόμενος. (Ὡς δὲ κατήντησεν
[15, 88]   προτερῶν· ἐν δὲ τοῖς πρὸ  τοῦ   χρόνοις, ἐπὶ τῶν Μηδικῶν καὶ
[15, 81]   Λακεδαιμονίων τῶν πάντα τὸν πρὸ  τοῦ   χρόνον ἀπορθήτων γεγενημένων. (Πρὸς δὲ
[15, 9]   σχεδὸν γεγενημένος καὶ τὸ πλέον  τοῦ   χρόνου περὶ παρασκευὰς ἀσχοληθείς, διετῆ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005