Alphabétiquement     [«   »]
τοῦτ 1
τοῦτο 12
Τοῦτο 2
τούτοις 59
Τοῦτον 3
τοῦτον 30
τούτου 18
Fréquences     [«    »]
59 δύναμιν
54
54 παρὰ
59 τούτοις
61 Λακεδαιμονίων
61 πόλιν
63 Λακεδαιμόνιοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τούτοις


Livre, Chap.
[15, 88]   Ιφικράτης οἱ Αθηναῖοι, πρὸς δὲ  τούτοις   Αγησίλαος Σπαρτιάτης, βραχὺ τοῖς
[15, 9]   τὰς πόλεις καταδουλούμενοι. Πρὸς δὲ  τούτοις   ἀδοξοῦντες ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἐν
[15, 76]   τε καὶ Αντισθένης, πρὸς δὲ  τούτοις   Αἰσχίνης Σφήττιος Σωκρατικός.
[15, 85]   τὴν ἱππικὴν ἐμπειρίαις· ἐν γὰρ  τούτοις   ἅπασιν οὐκ ἦν καταδεέστερον τὸ
[15, 1]   τῶν προγόνων ἀξίωμα. (Ἡμεῖς δὲ  τούτοις   ἀρκούντως ἐπιτετιμηκότες ἐπὶ τὸ συνεχὲς
[15, 50]   καὶ Λεύκιον Μενήνιον, πρὸς δὲ  τούτοις   Γάιον Σολπίκιον καὶ Τίτον Παπίριον
[15, 62]   Πελοπόννησον, βοιωταρχούντων Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου·  τούτοις   γὰρ οἱ ἄλλοι βοιωτάρχαι παρεκεχωρήκεισαν
[15, 66]   Μεσσήνην, πολλοὺς ποιήσας αὐτῆς οἰκήτορας.  τούτοις   δὲ κατακληρουχήσας τὴν χώραν καὶ
[15, 85]   ἔχοντες παραστάτας καὶ συναγωνιστὰς Λακεδαιμονίους,  τούτοις   δὲ συνεχεῖς ἦσαν Ηλεῖοι καὶ
[15, 6]   πολλῆς σπουδῆς, καὶ τοὺς ἐν  τούτοις   δόξαν ἔχοντας μετεπέμπετο καὶ προτιμῶν
[15, 85]   ταῖς μάχαις διὰ τὴν ἐν  τούτοις   ἐμπειρίαν. διόπερ οἱ Αθηναῖοι κατατιτρωσκόμενοι
[15, 11]   κατ' ἰδίαν θεωρουμένων μὴ φαίνεσθαι  τούτοις   ἔνοχον εἶναι τὸν κατηγορούμενον. (Ὁ
[15, 88]   συνέσει καὶ ἐμπειρίᾳ, πρὸς δὲ  τούτοις   ἐπιεικείᾳ τε καὶ μεγαλοψυχίᾳ. (Κατὰ
[15, 87]   δὲ ἐκ τοῦ σώματος ἐξαιρῶν  τούτοις   ἠμύνετο τοὺς ἐπιφερομένους. ἡρωικῶς δ'
[15, 36]   τὰ μὲν περὶ Τιμόθεον ἐν  τούτοις   ἦν. ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 17]   τὰ μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν  τούτοις   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Ασίαν
[15, 11]   μὲν κατὰ τὴν Ασίαν ἐν  τούτοις   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα
[15, 61]   μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν ἐν  τούτοις   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Πελοπόννησον
[15, 72]   μὲν κατὰ τοὺς Ελληνας ἐν  τούτοις   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν
[15, 46]   τὰ μὲν κατὰ Βοιωτίαν ἐν  τούτοις   ἦν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ στρατηγὸν καταστήσαντες
[15, 49]   εἶναι τὸ τέμενος· συνέπραττον δὲ  τούτοις   καὶ οἱ τὴν Βοῦραν οἰκοῦντες.
[15, 90]   ἐξήνεγκαν πρὸς Αρταξέρξην. (Ὁμοίως δὲ  τούτοις   καὶ Ταχὼς βασιλεὺς τῶν
[15, 51]   καὶ Γάιον Μάλλιον, πρὸς δὲ  τούτοις   Λεύκιον Ανθέστιον. Ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 61]   καὶ Σερούιος Σουλπίκιος, πρὸς δὲ  τούτοις   Λεύκιος Κοΐντιος καὶ Γάιος Κορνήλιος,
[15, 77]   καὶ Αὖλος Κορνήλιος, πρὸς δὲ  τούτοις   Μάρκος Κορνήλιος καὶ Μάρκος Φάβιος.
[15, 85]   ἐκ παίδων ζηλοῦντες τὴν ἐν  τούτοις   μάχην, μεγάλην ῥοπὴν ποιεῖν εἰώθεισαν
[15, 84]   δειπνοποιεῖσθαι, καταλιπὼν τῶν ἱππέων τινάς,  τούτοις   μὲν παρήγγειλεν ἕως ἑωθινῆς φυλακῆς
[15, 85]   Λοκροὶ καὶ Σικυώνιοι, πρὸς δὲ  τούτοις   Μεσσήνιοι καὶ Μαλιεῖς καὶ Αἰνιᾶνες,
[15, 2]   πολλῷ τούτων πλείους. Πρὸς δὲ  τούτοις   μισθοφόρους πολλοὺς ἐξενολόγει, ἔχων χρημάτων
[15, 46]   παραδοῦναι τὴν πόλιν. ἐπὶ δὲ  τούτοις   οἱ βοιωτάρχαι χαλεπῶς διατεθέντες πρὸς
[15, 50]   αὑτοὺς μιᾷ συντελείᾳ. (Ἐπὶ δὲ  τούτοις   οἱ Λακεδαιμόνιοι παροξυνθέντες ἔγνωσαν μεγάλῃ
[15, 90]   τῆς Καρίας βασίλεια, πρὸς δὲ  τούτοις   Ορόντης μὲν τῆς Μυσίας σατράπης,
[15, 29]   κοινωνούντων τοῦ συνεδρίου. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Ακορις τῶν Αἰγυπτίων
[15, 57]   καὶ τὴν πλεονεξίαν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις ἐν τῇ πόλει τῶν
[15, 78]   καὶ ἀδίκως διατεθῆναι. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Επαμεινώνδας Θηβαῖος, μέγιστον
[15, 70]   εἰς τὴν Ασίαν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Εὔφρων Σικυώνιος, διαφέρων
[15, 37]   ἐν τούτοις ἦν. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Θηβαῖοι μὲν ἐστράτευσαν ἐπ'
[15, 60]   Αρκάδων τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Ιάσων Φερῶν τύραννος,
[15, 47]   ἐμισθοδότησαν τὴν δύναμιν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις κατὰ μὲν τὴν Κύπρον
[15, 46]   ναυτικὴν δύναμιν ἐκπέμπειν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις κατὰ τὴν Βοιωτίαν Πλαταιεῖς
[15, 35]   στόλῳ χρησάμενοι προετέρησαν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις κατὰ τὴν Ιταλίαν ἐν
[15, 77]   Κυπαρισσίαν καὶ Κορυφάσιον. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις κατὰ τὴν Μακεδονίαν Πτολεμαῖος
[15, 13]   τὰς κώμας μετοικῆσαι. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις κατὰ τὴν Σικελίαν Διονύσιος
[15, 76]   πόλιν οὐκ ἀπέδωκαν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Κῷοι μετῴκησαν εἰς τὴν
[15, 5]   τοὺς Πέρσας πόλεμον. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Λακεδαιμόνιοι μὲν ἔγνωσαν στρατεύειν
[15, 76]   ταῖς πρωτευούσαις πόλεσιν. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις τῶν Περσῶν βασιλεὺς
[15, 13]   ἔπαυσαν τοὺς βαρβάρους. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Πάριοι κατά τινα χρησμὸν
[15, 34]   κρατῆσαι τῆς πόλεως. Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Πόλλις τῶν Λακεδαιμονίων
[15, 92]   ἐπιβουλῆς αὐτὸν ἐδολοφόνησεν. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Ρεομίθρης, ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν
[15, 27]   ἔσχον τὴν ἐπιβολήν. Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Ρωμαῖοι μὲν ἐπὶ ἀτελείᾳ
[15, 81]   ἦρξεν ἔτη δώδεκα. (Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις Τιμόθεος Αθηναίων στρατηγὸς
[15, 46]   τὴν ἡγεμονίαν Αριστοκράτει. ~Ἅμα δὲ  τούτοις   πραττομένοις τῶν ἐκ Κορκύρας τινὲς
[15, 65]   βοηθήσοντες στρατιῶται τετρακισχίλιοι. Πρὸς δὲ  τούτοις   προσθέντες τοὺς Εἵλωτας ἠλευθερωμένους προσφάτως
[15, 49]   θεὸν τιμᾶν τοῦτον. (Πρὸς δὲ  τούτοις   τὴν Πελοπόννησον κατὰ βάθους ἔχειν
[15, 19]   τὴν ἀρχὴν ἀπογνόντος, πρὸς δὲ  τούτοις   τῷ δήμῳ τῶν Ολυνθίων δωρησαμένου
[15, 9]   ὑπομένοντα τὴν πολιορκίαν, πρὸς δὲ  τούτοις   τῶν στρατιωτῶν χαλεπῶς ὑπομενόντων τὴν
[15, 63]   τῆς τύχης συγκεκλεισμένοι, πρὸς δὲ  τούτοις   τῶν συμμάχων τῶν μὲν ἀφεστηκότων,
[15, 39]   τῆς Πυθαγορικῆς φιλοσοφίας· πρὸς δὲ  τούτοις   φυσικοῖς προτερήμασι κεχορηγημένος, εἰκότως καὶ
[15, 88]   καὶ λόγου δεινότητι, πρὸς δὲ  τούτοις   ψυχῆς λαμπρότητι καὶ μισαργυρίᾳ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005