Alphabétiquement     [«   »]
τεύξεσθαι 1
τεχνάζονταί 1
Τῇ 2
τῇ 104
τῇδε 1
Τηλέκλου 1
τηλικαῦτα 1
Fréquences     [«    »]
88 μετὰ
83 τὰ
94 τε
104 τῇ
118 διὰ
119 περὶ
129 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τῇ


Livre, Chap.
[15, 34]   ὕστερον χρόνῳ πάλιν τῶν Λακεδαιμονίων  τῇ   αὐτῇ δυνάμει στρατευσάντων ἐπὶ τὰς
[15, 56]   τοῖς Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον  τῇ   βίᾳ βραχὺ προέωσαν ἐκ τῆς
[15, 69]   ἐν τοῖς συνεχέσι πολέμοις ἐμπειρίαις,  τῇ   βίᾳ τοὺς Αθηναίους ἤλπιζον χειρώσασθαι,
[15, 51]   Θήβας, προστάττοντες ἁπάσας τὰς ἐν  τῇ   Βοιωτίᾳ πόλεις ἐᾶν αὐτονόμους, Πλαταιὰς
[15, 47]   δὲ καὶ πεζῇ τοὺς ἐπὶ  τῇ   γῇ λόφον τινὰ κατειλημμένους, καὶ
[15, 53]   Επαμεινώνδας ὁμόψηφον ἑαυτῷ γενέσθαι προετέρησε  τῇ   γνώμῃ. μὲν οὖν ὑπὲρ
[15, 1]   τὴν κακίαν ὁρμῆς. (Διὸ καὶ  τῇ   γραφῇ παρόντες ἐπ' ἐκείνους τοὺς
[15, 1]   συνεχὲς τῆς ἱστορίας μεταβησόμεθα πρὸς  τῇ   γραφῇ χρόνους. μὲν οὖν
[15, 14]   φέρων τὴν τῶν λῃστῶν κατάλυσιν,  τῇ   δ' ἀληθείᾳ συλήσων ἱερὸν ἅγιον,
[15, 4]   πρὸς τὸ μέλλον εὐθαρσὴς καθειστήκει,  τῇ   δὲ ναυμαχίᾳ πταίσας καὶ συγκλεισθεὶς
[15, 95]   παρανομῶν ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν διεπράξατο,  τῇ   δὲ πατρίδι διαβολάς. (Τῶν δὲ
[15, 33]   προφυλακήν, οὖσαν ἀνδρῶν διακοσίων, ἀνεῖλον,  τῇ   δὲ πόλει προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενοι,
[15, 72]   ἕνεκα χάριτος, οἱ φθονοῦντες αὐτοῦ  τῇ   δόξῃ καιρὸν ἔλαβον εὐλόγου διαβολῆς.
[15, 8]   Ορόντης ἕτερος στρατηγός, φθονῶν  τῇ   δόξῃ τοῦ Τιριβάζου, γράμματα λάθρᾳ
[15, 65]   τῶν περὶ τὸν Επαμεινώνδαν πάσῃ  τῇ   δυνάμει καταπληκτικῶς προσβαλλόντων τῇ πόλει,
[15, 32]   εὐλαβοῦντο. (Ὁ δ' Αγησίλαος συντεταγμένῃ  τῇ   δυνάμει προάγων ἐπὶ τοὺς Βοιωτούς,
[15, 73]   δὲ τριακοσίας καὶ τὴν ἁρμόζουσαν  τῇ   δυνάμει ταύτῃ παρασκευήν, ἐνέβαλεν εἰς
[15, 88]   τις συγκρίναι τὰς τούτων ἀρετὰς  τῇ   Επαμεινώνδου στρατηγίᾳ τε καὶ δόξῃ,
[15, 75]   Αλέξανδρος Φερῶν τύραννος ἐν  τῇ   Θετταλίᾳ περί τινων ἐγκαλέσας τῇ
[15, 36]   Θούριος. ἐπὶ δὲ τούτων ἐν  τῇ   Θρᾴκῃ Τριβαλλοὶ σιτοδείᾳ πιεζόμενοι πανδημεὶ
[15, 27]   καὶ νυκτός. ~Οἱ δ' ἐν  τῇ   Καδμείᾳ φρουροῦντες παρακληθέντες ὑπὸ τῶν
[15, 50]   πρότερον, συνεῖχον τὴν Βοιωτίαν ἐν  τῇ   καθ' αὑτοὺς μιᾷ συντελείᾳ. (Ἐπὶ
[15, 79]   ἐπέζησεν, ὡμολογημένως ἂν οἱ Θηβαῖοι  τῇ   κατὰ γῆν ἡγεμονίᾳ καὶ τὴν
[15, 48]   καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς ἀναγράψαι πειρασόμεθα  τῇ   κατὰ μέρος ἱστορίᾳ. ~Κατὰ τὴν
[15, 71]   Πελοπίδας ἐφάμιλλος ὢν τῷ Επαμεινώνδᾳ  τῇ   κατὰ πόλεμον δόξῃ, καὶ θεωρῶν
[15, 64]   εἰς τὴν Σπάρτην, χρησίμους (ἔσεσθαι)  τῇ   κινδυνευούσῃ περὶ τῶν ὅλων· αὐτὸς
[15, 4]   ἡγεμόνα τῶν ὅλων ποιήσας ἐν  τῇ   Κύπρῳ, αὐτὸς δ' ἀναλαβὼν δέκα
[15, 9]   διαδεξάμενος τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἐν  τῇ   Κύπρῳ δυνάμεων, καὶ τὸν Εὐαγόραν
[15, 18]   ἥτις ἂν πρώτη θύσῃ ἐν  τῇ   Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ ἐκ τῆς
[15, 14]   πολλοὺς ἀνῄρουν. δ' ἐν  τῇ   Λίσσῳ καθεσταμένος ἔπαρχος ὑπὸ Διονυσίου
[15, 61]   τὴν στρατείαν εὐθέτους, διανοούμενος ἐν  τῇ   Μακεδονίᾳ συστήσασθαι τὴν μάχην.
[15, 84]   ἄφνω προσπεσεῖν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν  τῇ   Μαντινείᾳ. (Τῇ δ' ὑστεραίᾳ πολλὴν
[15, 72]   τὸν οἰκεῖον λόγον τῆς ἀπολογίας.  τῇ   μάχῃ τῇ περὶ Κόρινθον Επαμεινώνδας
[15, 56]   Ελλάδος κατηγωνισμένος. (Ἔπεσον δ' ἐν  τῇ   μάχῃ τῶν Λακεδαιμονίων οὐκ ἐλάττους
[15, 74]   καὶ κατὰ τοὺς πότους φιλοτιμότερον  τῇ   μέθῃ δοὺς ἑαυτόν, εἰς ἀρρωστίαν
[15, 15]   ἐγένοντο μεγάλαι καὶ περιβόητοι. καὶ  τῇ   μὲν πρώτῃ Διονύσιος θαυμαστῶς ἀγωνισάμενος
[15, 4]   τριήρων ἀποβαλεῖν. ~Οἱ δὲ Πέρσαι  τῇ   ναυμαχίᾳ νικήσαντες εἰς Κίτιον πόλιν
[15, 3]   Εὐαγόρας ὁρῶν ἑαυτὸν πολὺ λειπόμενον  τῇ   ναυτικῇ δυνάμει, ἑξήκοντα μὲν ναῦς
[15, 14]   δὲ ταῦτα τῶν προοικούντων ἐν  τῇ   νήσῳ βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ τῇ
[15, 16]   καλούμενον Κρόνιον, τὸ δαιμόνιον ἐναλλὰξ  τῇ   νίκῃ τὴν ἧτταν τῶν Καρχηδονίων
[15, 74]   κρείττων. (Οὐ μὴν ἠδυνήθη γε  τῇ   πανουργίᾳ κατασοφίσασθαι τὴν ἐκ τῆς
[15, 85]   ἱππικόν· τῷ δὲ πλήθει καὶ  τῇ   παρασκευῇ τῶν ψιλῶν καὶ τῇ
[15, 84]   ἑωθινῆς φυλακῆς πυρὰ καίειν ἐν  τῇ   παρεμβολῇ, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς
[15, 22]   καὶ παραλαβὼν τοὺς προϋπάρχοντας ἐν  τῇ   παρεμβολῇ στρατιώτας διεπολέμει πρὸς τοὺς
[15, 14]   τῇ νήσῳ βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ  τῇ   παρουσίᾳ τῶν Ελλήνων, καὶ μεταπεμπομένων
[15, 52]   ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. (Ταύτῃ δὲ  τῇ   παρρησίᾳ καταπληξαμένου τοῦ Επαμεινώνδου τοὺς
[15, 64]   διασῶσαι τοὺς στρατιώτας χρήσιμον ἔσεσθαι  τῇ   πατρίδι· διὸ παραδόξως ἀμφοτέρων προενοήθη,
[15, 82]   μετὰ τῆς δυνάμεως ἥξει βοηθήσων  τῇ   πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν
[15, 52]   διαφέρειν μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος ἐγένετο  τῇ   πατρίδι. Εὐθὺς γὰρ προαγαγὼν τὴν
[15, 79]   Μαντίνειαν μάχῃ λαμπροτάτην τὴν νίκην  τῇ   πατρίδι περιποιήσας ἡρωικῶς ἐτελεύτησεν, εὐθέως
[15, 81]   γὰρ καὶ μεγάλας χρείας παρέσχετο  τῇ   πατρίδι, πλεῖστον δὲ συνεβάλετο πρὸς
[15, 54]   ὑβρισθεῖσαι τὴν συμφορὰν οὐκ ἐνέγκασαι,  τῇ   πατρίδι τῇ πεμψάσῃ τοὺς ὑβριστὰς
[15, 54]   συμφορὰν οὐκ ἐνέγκασαι, τῇ πατρίδι  τῇ   πεμψάσῃ τοὺς ὑβριστὰς καταρασάμεναι τὸν
[15, 72]   λόγον τῆς ἀπολογίας. τῇ μάχῃ  τῇ   περὶ Κόρινθον Επαμεινώνδας διακόψας τὴν
[15, 63]   μὲν ἀποβεβληκότες τῶν νέων ἐν  τῇ   περὶ Λεῦκτρα συμφορᾷ, οὐκ ὀλίγους
[15, 81]   ἀγαθῶν αἰτίαν γενέσθαι. (Ὲν δὲ  τῇ   περὶ Τεγύραν μάχῃ μόνος Πελοπίδας
[15, 79]   δὲ μετ' ὀλίγον χρόνον ἐν  τῇ   περὶ τὴν Μαντίνειαν μάχῃ λαμπροτάτην
[15, 13]   πόλει τηλικοῦτο τὸ μέγεθος, ὥστε  τῇ   πόλει γενέσθαι τὸν περίβολον μέγιστον
[15, 84]   Ἄρτι γὰρ αὐτοῦ πλησιάζοντος ἐρήμῳ  τῇ   πόλει κατήντησαν ἐπὶ θάτερα τῆς
[15, 65]   πάσῃ τῇ δυνάμει καταπληκτικῶς προσβαλλόντων  τῇ   πόλει, οἱ μὲν Σπαρτιᾶται συνεργὸν
[15, 65]   ἐπείσθησαν τὴν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ  τῇ   πόλει παρέχεσθαι τὴν ἀσφάλειαν. (Τῶν
[15, 65]   τὸν Επαμεινώνδαν, αὐτοὶ δὲ προσελθόντες  τῇ   πόλει προεκαλοῦντο τοὺς Σπαρτιάτας εἰς
[15, 47]   Κόρκυραν· καὶ καταλαβὼν τοὺς ἐν  τῇ   πόλει πρὸς μὲν ἀλλήλους στασιάζοντας,
[15, 59]   πορθήσας δὲ τὴν χώραν καὶ  τῇ   πόλει προσβολὰς ποιησάμενος κατεπλήξατο τῶν
[15, 13]   διακοσίαις τριήρεσι, καὶ τεῖχος περιέβαλε  τῇ   πόλει τηλικοῦτο τὸ μέγεθος, ὥστε
[15, 57]   (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ἐν  τῇ   πόλει τῶν Αργείων ἐγένετο στάσις
[15, 45]   τὸν Τιμόθεον, ἐκακοποίουν τοὺς ἐν  τῇ   πόλει. (Τῶν δὲ Ζακυνθίων τοὺς
[15, 40]   οὓς δ' ἐφυγάδευσαν. (Ἐν δὲ  τῇ   πόλει τῶν Μεγαρέων ἐπιχειρήσαντές τινες
[15, 75]   τῇ Θετταλίᾳ περί τινων ἐγκαλέσας  τῇ   πόλει τῶν Σκοτουσσαίων, ἐκάλεσεν αὐτοὺς
[15, 36]   ἐκ τῆς χώρας, ἐν δὲ  τῇ   πόλει φρουρὰν ἀξιόλογον καταλιπὼν αὐτὸς
[15, 65]   καὶ τοὺς γεγηρακότας, ἀπέλιπον ἐν  τῇ   πόλει φυλάττοντας τὴν Σπάρτην, αὐτοὶ
[15, 61]   κτησάμενος τὴν δυναστείαν, ἀκολούθως ταύτῃ  τῇ   προαιρέσει διῴκει τὰ κατὰ τὴν
[15, 9]   ἀδοξοῦντες ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἐν  τῇ   πρὸς τὸν βασιλέα συνθέσει τοὺς
[15, 91]   τοὺς πολεμίους, συντεθειμένος πρὸς Αρτάβαζον  τῇ   πρότερον ἡμέρᾳ περὶ τῆς προδοσίας.
[15, 3]   πρὸς ἀπροσδοκήτους ἀγωνιζόμενος εὐθὺς ἐν  τῇ   πρώτῃ συστάσει τὴν νίκην προκατεσκεύασεν·
[15, 35]   πραττομένοις κατὰ τὴν Ιταλίαν ἐν  τῇ   Ρώμῃ Μάρκος Μάνλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι
[15, 87]   ἀμφοτέροις ἀναιρεθέντων, μόγις οἱ Θηβαῖοι  τῇ   ῥώμῃ τῶν σωμάτων προέχοντες κατεπόνησαν
[15, 4]   δ' ὁρμώμενοι πολιορκίαν συνεστήσαντο πρὸς  τῇ   Σαλαμῖνι, καὶ τὴν πόλιν ἐπόρθουν
[15, 91]   τρεψάμενος καὶ πολλοὺς φονεύσας ἀνεκαλέσατο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς διώκοντας στρατιώτας. (Τῶν
[15, 34]   τῶν ἐπιρρεόντων Αγησίλαος ἀνεκαλέσατο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τῆς
[15, 65]   ἀπέθνησκον, οἱ δ' ἐτραυματίζοντο, ἀνεκαλέσαντο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας οἱ περὶ
[15, 50]   τῆς γῆς σκιὰς ποιεῖν παραπλησίας  τῇ   σελήνῃ. Κατὰ δὲ τούτους τοὺς
[15, 82]   τὸν Επαμεινώνδαν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν  τῇ   Σπάρτῃ ἐδήλωσε, διότι Βοιωτοὶ συντόμως
[15, 83]   σπουδὴν διανύσας ἅμ' ἡμέρᾳ προσῆγε  τῇ   Σπάρτῃ. δ' ἐπὶ τῆς
[15, 82]   πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν  τῇ   Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν πόλιν μηδὲν
[15, 81]   ἡγήσατο μυριάδων, πρὸς αὐτῇ δὲ  τῇ   Σπάρτῃ τρόπαιον ἔστησε κατὰ τῶν
[15, 84]   ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς, καίπερ ἅπαντα  τῇ   στρατηγίᾳ προνοησάμενος, ἀλλὰ τὴν τύχην
[15, 88]   τοὺς καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν (ἐν)  τῇ   στρατηγικῇ συνέσει καὶ ἐμπειρίᾳ, πρὸς
[15, 85]   τῇ παρασκευῇ τῶν ψιλῶν καὶ  τῇ   στρατηγικῇ συντάξει πολὺ τῶν ἐναντίων
[15, 89]   εἰρήνην καὶ συμμαχίαν, κατέταττον ἐν  τῇ   συμμαχίᾳ καὶ τοὺς Μεσσηνίους. (Οἱ
[15, 49]   τῶν ἀσεβησάντων οὐδεὶς ἄλλος περιέπεσε  τῇ   συμφορᾷ. Καὶ περὶ μὲν τῶν
[15, 89]   ἀνδραγαθίαις ἐφάμιλλοι καθεστῶτες, ἔτι δὲ  τῇ   συνεχείᾳ τῶν κινδύνων καταπονούμενοι, διελύσαντο
[15, 38]   τοὺς λόγους διὰ τὸ κάμνειν  τῇ   συνεχείᾳ τῶν πολέμων, συνέθεντο πάντες
[15, 16]   ἀποκρίσεως δοκούσης ὑπάρχειν, οἱ Καρχηδόνιοι  τῇ   συνήθει πανουργίᾳ κατεστρατήγησαν τὸν Διονύσιον.
[15, 1]   ὅλην τὴν πραγματείαν εἰωθότες χρῆσθαι  τῇ   συνήθει τῆς ἱστορίας παρρησίᾳ, καὶ
[15, 92]   τῆς Φοινίκης πολιορκεῖν τὰς ἐν  τῇ   Συρίᾳ πόλεις, συγκάταινος γενόμενος ταῖς
[15, 39]   Θηβαίων συντελείας. ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι,  τῇ   τε ῥώμῃ τῶν σωμάτων καὶ
[15, 42]   δυνάμεων, ἐθάρρει δὲ μάλιστα μὲν  τῇ   τῆς χώρας ὀχυρότητι, δυσπροσίτου παντελῶς
[15, 79]   καὶ τὰ τῶν Θηβαίων πράγματα  τῇ   τούτου τελευτῇ συναπέθανεν. ἀλλὰ περὶ
[15, 28]   δὲ δῆμος μετεωρισθεὶς ἐπὶ  τῇ   τῶν πόλεων εὐνοίᾳ κοινὸν συνέδριον
[15, 81]   τῶν Θηβαίων αὔξησιν. Ὲν γὰρ  τῇ   τῶν φυγάδων κατηλύσει, καθ' ἣν
[15, 26]   ὁπλίτας καὶ πεντακοσίους ἱππεῖς καταλέξας,  τῇ   ὑστεραίᾳ τὴν δύναμιν ἅμ' ἡμέρᾳ
[15, 57]   τὰ διὰ τῆς ἀνδρείας κατεργασθέντα  τῇ   φιλανθρωπίᾳ δεῖ διαφυλάττειν τοὺς τῆς
[15, 33]   Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν) πορθουμένῃ γὰρ  τῇ   χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι τοὺς Βοιωτοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005