Alphabétiquement     [«   »]
οὐθὲν 1
Οὐκ 5
οὐκ 51
οὖν 83
οὐραγίας 3
οὐρανὸν 1
οὐρίοις 1
Fréquences     [«    »]
79 Οἱ
79 ταῖς
81 τῷ
83 οὖν
83 τὰ
88 μετὰ
94 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

οὖν


Livre, Chap.
[15, 93]   τῆς βασιλείας διαγωνίσασθαι. μὲν  οὖν   Αγησίλαος ὁρῶν τὸν βασιλέα καταπεπληγμένον
[15, 70]   δὲ κοινὴν συνθέσθαι. Οἱ μὲν  οὖν   ἄλλοι πάντες ἀσμένως ὑπήκουσαν, Θηβαῖοι
[15, 86]   ἑαυτοῦ κρῖναι τὸν κίνδυνον. Εὐθὺς  οὖν   ἀναλαβὼν τοὺς ἀρίστους καὶ μετὰ
[15, 29]   ἀρετῇ μεγάλην περιπεποιημένον. οὗτος μὲν  οὖν   ἄνευ τῆς τοῦ δήμου γνώμης
[15, 68]   σύμπαντες οὐκ ἐλάττους δισμυρίων. (Ἔδοξεν  οὖν   αὐτοῖς ὀχυρώσασθαι τὰς παρόδους καὶ
[15, 44]   ἀγαθὴν φύσει κεχρῆσθαι διαφόρῳ. Προσλαβόμενον  οὖν   αὐτὸν τὴν ἐν τῷ Περσικῷ
[15, 72]   καιρὸν ἔλαβον εὐλόγου διαβολῆς. ἐπενεγκάντων  οὖν   αὐτῷ προδοσίας ἔγκλημα, τὸ πλῆθος
[15, 69]   τῶν πολεμίων ἔφοδον. (Οἱ μὲν  οὖν   Βοιωτοί, πεποιθότες ταῖς τῶν σωμάτων
[15, 6]   εἰς τὰς λατομίας. (Τότε μὲν  οὖν   διὰ τὴν εὐτραπελίαν τῶν λόγων
[15, 81]   ἠξιωμένου τῆς τιμῆς. Πελοπίδας μὲν  οὖν,   διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν ὑπὸ
[15, 33]   κίνδυνον οἱ Λακεδαιμόνιοι. (Τότε μὲν  οὖν   διὰ τῆς ἀποκρίσεως ταύτης ἔδοξε
[15, 82]   ἐκίνησαν πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς. Γενομένων  οὖν   δυεῖν ἑταιριῶν, συνέβαινε τῆς μὲν
[15, 27]   μετὰ μεγάλης δυνάμεως. Ἕως μὲν  οὖν   εἶχον τροφὰς ἱκανάς, ἐνεκαρτέρουν τοῖς
[15, 59]   εἰς τὸ Παλλάντιον. (Οὗτοι μὲν  οὖν   ἐκδοθέντες ὑπὸ τῶν Παλλαντίων, ὑπὸ
[15, 44]   ἂν εἴη γράφειν. μὲν  οὖν   ἐπ' Αἴγυπτον στρατεία τῶν Περσῶν,
[15, 52]   τῶν παρόντων σημείων. (Ὁ μὲν  οὖν   Επαμεινώνδας πεφιλοσοφηκὼς καὶ τοῖς ἐν
[15, 46]   γενέσθαι ταύτης τῆς πόλεως. (Εὐθὺς  οὖν   ἔπεμψαν εἰς τὴν Κόρκυραν τριήρεις
[15, 69]   τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο. Χαβρίας μὲν  οὖν   ἐπὶ ἀνδρείᾳ καὶ στρατηγικῇ συνέσει
[15, 83]   εἰς τὴν Σπάρτην. τὴν μὲν  οὖν   ἐπίνοιαν τῶν στρατηγῶν ἀμφοτέρων δικαίως
[15, 35]   δ' ἐλήφθησαν ὀκτώ. Χαβρίας μὲν  οὖν   ἐπιφανῆ ναυμαχίαν νικήσας κατέπλευσε μετὰ
[15, 60]   ἐποιήσατο τὴν ἀρχήν. Ταῦτα μὲν  οὖν   ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.
[15, 14]   ἦν πολεμήσων Καρχηδονίοις. Ταῦτα μὲν  οὖν   ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.
[15, 7]   τὴν Διονυσίου θυγατέρα. Ταῦτα μὲν  οὖν   ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.
[15, 82]   τὴν τῶν Τεγεατῶν χώραν. (Ὑπολαβὼν  οὖν   ἔρημον εἶναι στρατιωτῶν τὴν Σπάρτην,
[15, 9]   συντίθεσθαι πρὸς Τιρίβαζον. (Ὁ μὲν  οὖν   Εὐαγόρας παραδόξως ἐξωσιοῦτο τὴν ἅλωσιν,
[15, 16]   πανουργίᾳ κατεστρατήγησαν τὸν Διονύσιον. Προσποιηθέντες  οὖν   εὐδοκεῖσθαι ταῖς ὁμολογίαις, ἔφησαν αὐτοὺς
[15, 79]   ὑφ' Ηρακλέους ἐλευθερωθέντες. (Οἱ δ'  οὖν   Θηβαῖοι καιρὸν ἔχειν νομίσαντες καὶ
[15, 20]   ἐκ τῶν Θηβῶν· (Οἱ μὲν  οὖν   Θηβαῖοι τοῦτον τὸν τρόπον τὴν
[15, 49]   δὲ Αχαΐας καλουμένης. (Οἱ μὲν  οὖν   Ιωνες κατὰ τὸν χρησμὸν ἔπεμψαν
[15, 91]   ὑπὸ Δατάμου κατηκοντίσθησαν. (Δατάμης μὲν  οὖν   καὶ πρότερον ἐπὶ στρατηγίᾳ θαυμαζόμενος,
[15, 30]   τὴν ἰδίαν ἡγεμονίαν. ~Πολλαὶ μὲν  οὖν   καὶ τῶν ἄλλων πόλεων διὰ
[15, 15]   πρὸς τοὺς Φοίνικας. Πολλαὶ μὲν  οὖν   κατὰ μέρος ἐγίνοντο μάχαι τοῖς
[15, 40]   φυγεῖν εἰς Αργος. Αἱ μὲν  οὖν   κατὰ Πελοπόννησον πόλεις ἐν τοιαύταις
[15, 74]   ἐνίκησε τοὺς κρείττονας ποιητάς. Εὐλόγως  οὖν   κατὰ τὸν χρησμὸν διὰ τὸ
[15, 10]   κακῶς κρίνειν τιμωρίας. (Οἱ μὲν  οὖν   κατηγοροῦντες τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντες τὴν
[15, 9]   βασιλεὺς βασιλεῖ προστάττοντι. μὲν  οὖν   Κυπριακὸς πόλεμος δεκαετὴς σχεδὸν γεγενημένος
[15, 82]   κατὰ τὴν Πελοπόννησον συνέστησαν. (Εὐθὺς  οὖν   Λακεδαιμόνιοι μὲν πλησίον οἰκοῦντες ἐστράτευσαν
[15, 50]   φοραῖς ὡρισμέναις συντελουμένων. Τὴν δ'  οὖν   λαμπάδα τοσαύτην ἐσχηκέναι λαμπρότητα καὶ
[15, 84]   πανταχόθεν συμμάχους μετεπέμποντο. (Τοῖς μὲν  οὖν   Μαντινεῦσιν ἐβοήθουν Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι
[15, 21]   ἀρετῇ παρὰ τοῖς πολίταις. (Ἀναζεύξας  οὖν   μετὰ δυνάμεως ἐκ τῆς Πελοποννήσου
[15, 79]   τοῖς Θηβαίοις ἐποίησεν. (Εἰ μὲν  οὖν   ἀνὴρ οὗτος πλείω χρόνον
[15, 55]   πληγὰς ἐναντίας λαμβάνοντες. (Ἕως μὲν  οὖν   βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων Κλεόμβροτος
[15, 79]   τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς. ~Εὐθὺς  οὖν   δῆμος ἐψηφίσατο τριήρεις μὲν
[15, 62]   συνθέσθαι κατὰ τῶν Λακεδαιμονίων. (Εὐθὺς  οὖν   οἱ Βοιωτοὶ τὴν δύναμιν ἐξῆγον,
[15, 85]   τῶν ἐναντίων ἐλείποντο. Αὐτοὶ μὲν  οὖν   ὀλίγους εἶχον ἀκοντιστάς, οἱ δὲ
[15, 13]   τὴν ὀνομαζομένην Λίσσον. (Ἐκ ταύτης  οὖν   ὁρμώμενος Διονύσιος σχολὴν ἄγων κατεσκεύασε
[15, 66]   ἐν κεφαλαίοις παραδραμεῖν. Τὸ μὲν  οὖν   παλαιὸν οἱ ἀπὸ Νηλέως καὶ
[15, 88]   κατασκαφῆς ἔλαβε πεῖραν. Επαμεινώνδας μὲν  οὖν   παρὰ πᾶσι περιβόητον ἔχων τὴν
[15, 32]   χιλίους καὶ πεντακοσίους. (Οὗτος μὲν  οὖν   παραγενόμενος εἰς πόλιν Θεσπιάς, φρουρουμένην
[15, 45]   συνέπλεον αὐτῷ καὶ συνεμάχουν. (Τοῦτον  οὖν   παραστησάμενοι συνεργόν, καὶ διαβιβασθέντες εἰς
[15, 73]   τῆς ὑπ' αὐτὸν χώρας. (Παρασκευασάμενος  οὖν   πεζοὺς μὲν τρισμυρίους, ἱππεῖς δὲ
[15, 34]   τῶν Σπαρτιατῶν δυνάμεως. (Τὰ μὲν  οὖν   περὶ τὰς πεζὰς δυνάμεις τοιοῦτον
[15, 63]   ψυχῆς ἀρεταῖς τεθαρρηκότες. (Οἱ μὲν  οὖν   περὶ τὸν Επαμεινώνδαν ὁρῶντες τὴν
[15, 48]   ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς σωτηρίας. (Οἱ μὲν  οὖν   πλείους ἐναποληφθέντες τοῖς πτώμασι τῶν
[15, 83]   ἐποιήσατο τῆς πόλεως. (Τοὺς μὲν  οὖν   πρεσβυτάτους τῶν παίδων καὶ τοὺς
[15, 52]   ἀπάγοντα πάλιν ἀνασώζειν. (Οἱ μὲν  οὖν   πρεσβύτεροι τῶν ἀκουόντων τοῦ κήρυκος
[15, 1]   τῇ γραφῇ χρόνους. μὲν  οὖν   πρὸ ταύτης βύβλος, οὖσα τῆς
[15, 52]   τῶν Βοιωτῶν κρατήσειν. ~Οὗτοι μὲν  οὖν   προάγοντες ὡς ἧκον εἰς Κορώνειαν,
[15, 62]   τε καὶ Φωκεῖς. Οὗτοι μὲν  οὖν   προῆγον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον, βοιωταρχούντων
[15, 63]   μυρίους καὶ δισχιλίους. Ιφικράτης μὲν  οὖν,   προθύμους ἔχων τοὺς στρατιώτας, προῆγε
[15, 9]   διέγνω τοῦ βασιλέως ἀφίστασθαι. (Εὐθὺς  οὖν   πρὸς μὲν Ακοριν τὸν βασιλέα
[15, 15]   γενέσθαι τοῦ πολέμου. Καρχηδόνιοι μὲν  οὖν   πρὸς τοὺς Ιταλιώτας συμμαχίαν ποιησάμενοι
[15, 64]   ποιεῖσθαι τὴν ἔφοδον. ~Ή μὲν  οὖν   πρώτη μερὶς τῶν Βοιωτῶν
[15, 18]   Κλαζομένιοι καὶ Κυμαῖοι. Τὸ μὲν  οὖν   πρῶτον ἐπεχείρησαν αἱ πόλεις πολέμῳ
[15, 11]   ἀπέλυσε τὸν κατηγορούμενον. μὲν  οὖν   πρῶτος ἔφησε, θεωρῶν τὰ μὲν
[15, 58]   τυχὼν τῆς προσηγορίας. ~Ἡ δ'  οὖν   στάσις ἐγένετο διὰ τοιαύτας αἰτίας.
[15, 79]   πρὸς τὸν καιρόν. (Οἱ μὲν  οὖν   συστησάμενοι τὴν πρᾶξιν μετανοήσαντες ἐδήλωσαν
[15, 5]   ὁρμαῖς ὑπῆρχον πρὸς καινοτομίαν. (Εὐθὺς  οὖν   τὰς μὲν πόλεις συνετάραττον καὶ
[15, 15]   πρόφασιν εὔλογον τοῦ πολέμου. Ὁρῶν  οὖν   τὰς ὑπὸ Καρχηδονίους τεταγμένας πόλεις
[15, 66]   αὐτοῖς χώραν ἀποκατέστησαν. Περὶ μὲν  οὖν   τὴν Μεσσήνην τοσαύτας καὶ τηλικαύτας
[15, 61]   δὲ χιλιάρχους αἱρεῖσθαι. Ἐπὶ μὲν  οὖν   τινα χρόνον ἀναρχία τὴν στάσιν
[15, 82]   ἥξει βοηθήσων τῇ πατρίδι. ἐκέλευεν  οὖν   τοῖς ἐν τῇ Σπάρτῃ παραφυλάττειν
[15, 68]   τοῖς πολεμίοις. (Κατὰ πάντα μὲν  οὖν   τὸν τόπον ἐγίνοντο προσβολαὶ καρτεραί,
[15, 3]   τῶν Περσῶν βασιλεῖ. ~Οὗτος μὲν  οὖν   τοσαύτας ἀφορμὰς ἔχων τεθαρρηκότως συγκατέβαινεν
[15, 50]   μεγάλων ὠρέγετο πραγμάτων. Κατὰ μὲν  οὖν   τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν οἱ Λακεδαιμόνιοι
[15, 85]   ἐποίησε τὴν μάχην. (Οἱ μὲν  οὖν   τῶν Ηλείων ἱππεῖς τοῦτον τὸν
[15, 86]   τὴν ἰδίαν φάλαγγα. ~Ἡ μὲν  οὖν   τῶν παρ' ἀμφοτέροις ἱππέων μάχη
[15, 87]   τὸ κυριεῦσαι τῶν νεκρῶν. Ἀνακαλεσαμένων  οὖν   τῶν σαλπιγκτῶν τοὺς στρατιώτας, ἅπαντες
[15, 53]   προετέρησε τῇ γνώμῃ. μὲν  οὖν   ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγὼν τοῦτον
[15, 7]   πολέμοις αὐτῷ παρεσχημένοι. (Οὗτοι μὲν  οὖν   φυγόντες εἰς Θουρίους τῆς Ιταλίας,
[15, 95]   παρὰ τοῖς συμμάχοις. μὲν  οὖν   Χάρης καὶ ἕτερα τοιαῦτα παρανομῶν
[15, 87]   ἑαυτοῖς τὴν νίκην. (Ἐπὶ μὲν  οὖν   χρόνον τινὰ περὶ τῆς τῶν
[15, 58]   τοὺς δημαγωγοὺς ἀπέκτειναν. Οὗτοι μὲν  οὖν,   ὡσπερεί τινος νεμεσήσαντος δαιμονίου, τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005