Alphabétiquement     [«   »]
εἰώθεισαν 3
εἰωθότες 3
Ἐκ 7
ἐκ 74
ἔκ 3
ἐκακοποίουν 1
ἐκάλεσεν 1
Fréquences     [«    »]
63 Λακεδαιμόνιοι
61 πόλιν
71 ὑπὸ
74 ἐκ
79 Οἱ
79 ταῖς
81 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἐκ


Livre, Chap.
[15, 26]   διελόμενοι τὰ πλήθη τὰς προσβολὰς  ἐκ   διαδοχῆς ἐποιοῦντο, προσκαρτεροῦντες τοῖς κινδύνοις
[15, 53]   εὐλαβείας. Διόπερ τινῶν προσφάτως παραγεγονότων  ἐκ   Θηβῶν ἔπεισεν εἰπεῖν, ὅτι τὰ
[15, 46]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις τῶν  ἐκ   Κορκύρας τινὲς φίλοι Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες
[15, 54]   Λεανδρίας Σπαρτιάτης, πεφευγὼς μὲν  ἐκ   Λακεδαίμονος, τότε δὲ συστρατεύων Θηβαίοις.
[15, 61]   καταλῦσαι τὴν δυναστείαν. Ἀπελθόντες δ'  ἐκ   Λαρίσσης εἰς Μακεδονίαν ἔπεισαν Αλέξανδρον
[15, 61]   βασιλεύς, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ τοὺς  ἐκ   Λαρίσσης φυγάδας, φθάσας τοὺς πολεμίους
[15, 39]   διὰ τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὴν  ἐκ   παιδείας αὐτῷ περιγεγενημένην ἀρετήν. ἀλλὰ
[15, 85]   Θετταλίαν τόπων ἀπεσταλμένους. (Οὗτοι περιττότερον  ἐκ   παίδων ζηλοῦντες τὴν ἐν τούτοις
[15, 49]   ἀσεβούσας πόλεις λυμήνασθαι. (Τοῦ δ'  ἐκ   Ποσειδῶνος γεγονέναι τὴν μῆνιν ταῖς
[15, 1]   ἀμύνασθαι τοὺς προηδικηκότας, καὶ τοῖς  ἐκ   προγόνων ἀνικήτοις γεγονόσι τοσαύτη καταφρόνησις
[15, 3]   πλῆθος ἱκανὸν βασιλεὺς Ακορις  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου παρεκόμισε, καὶ χρήματα
[15, 43]   αὐτοῖς αἰεὶ τῆς περιστάσεως, ἔγνωσαν  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασθαι.
[15, 30]   ἐπεχείρει λόγοις τὸν τύραννον ἐκχωρεῖν  ἐκ   τῆς ἀκροπόλεως· ὡς δ' οὐ
[15, 36]   ὑπερόριον χώραν, καὶ τὰς τροφὰς  ἐκ   τῆς ἀλλοτρίας γῆς ἐπορίζοντο. (Ὄντες
[15, 40]   δὲ συναρπάζεσθαι, καὶ φοβούμενοι τὴν  ἐκ   τῆς ἁλώσεως αἰκίαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν.
[15, 82]   Τεγεάταις. (Οἱ δὲ Μαντινεῖς τὴν  ἐκ   τῆς Βοιωτίας δύναμιν καὶ τὴν
[15, 54]   Κλεόμβροτος ἀνέξευξε μετὰ τῆς δυνάμεως  ἐκ   τῆς Βοιωτίας, καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ
[15, 19]   Ολυνθίων τὰς προσόδους ἐλάμβανε τὰς  ἐκ   τῆς δοθείσης χώρας, μετὰ δὲ
[15, 5]   αὐτῆς τὴν αὔξησιν τὴν γινομένην  ἐκ   τῆς εἰρήνης, καὶ τὰ φρονήματα
[15, 25]   Θηβαῖοι μεγάλην δύναμιν προσδοκῶντες ἥξειν  ἐκ   τῆς Ελλάδος Λακεδαιμονίοις, ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς
[15, 92]   πολυτελῶς κεκοσμημένας, μισθοφόρους δ' ἐπιλέκτους  ἐκ   τῆς Ελλάδος μυρίους, χωρὶς δὲ
[15, 18]   ἐν τῇ Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ  ἐκ   τῆς ἰδίας πόλεως ἅμ' ἡλίῳ
[15, 32]   στρατιώτας ἐφ' ἡμέρας τινὰς ἀνελάμβανεν  ἐκ   τῆς κακοπαθείας. Αθηναῖοι δὲ πυθόμενοι
[15, 3]   παντὶ στόλῳ καὶ σίτου πλῆθος  ἐκ   τῆς Κιλικίας παρακομίσαντες, πολλὴν παρεῖχον
[15, 86]   περὶ αὐτὸν συστήματος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν  ἐκ   τῆς μάχης· ἐπικειμένων δὲ τῶν
[15, 53]   Λεῦκτρα κατεστρατοπέδευσε καὶ τοὺς στρατιώτας  ἐκ   τῆς ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν. Οἱ δὲ
[15, 24]   Ιταλίαν τοῖς μὲν Ιππωνιάταις ἐκπεπτωκόσιν  ἐκ   τῆς πατρίδος ἀποκατέστησαν τὴν πόλιν,
[15, 94]   μετῳκισμέναι καὶ δυσχερῶς φέρουσαι τὴν  ἐκ   τῆς πατρίδος μετάστασιν. Διόπερ αὐτῶν
[15, 21]   πολίταις. (Ἀναζεύξας οὖν μετὰ δυνάμεως  ἐκ   τῆς Πελοποννήσου καὶ καταντήσας πλησίον
[15, 74]   γε τῇ πανουργίᾳ κατασοφίσασθαι τὴν  ἐκ   τῆς πεπρωμένης ἀνάγκην, ἀλλὰ ποιητὴς
[15, 62]   Προαγαγόντων δὲ τὴν δύναμιν Λακεδαιμονίων  ἐκ   τῆς πόλεως ἐγένετο μάχη καρτερά,
[15, 34]   προετέρουν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν  ἐκ   τῆς πόλεως Θηβαίων ἐκχυθέντων πανδημεί,
[15, 26]   τὴν δύναμιν ἅμ' ἡμέρᾳ προήγαγεν  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ δρομαῖος ἠπείγετο,
[15, 69]   Χαβρίας ἀναλαβὼν τοὺς Αθηναίους προῆγεν  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ καταλαβόμενος τοὺς
[15, 46]   αὐτοὺς τὰ ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ μηκέτι τῆς
[15, 40]   ἀθροισάντων, ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ νικησάντων τῶν
[15, 33]   φρουρὰν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, ἐκχυθεὶς  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ προπετῶς τοῖς
[15, 65]   ἀλλὰ τοῖς θυμοῖς προπίπτοντες ἐξεπήδων  ἐκ   τῆς πόλεως· κωλυόμενοι δ' ὑπὸ
[15, 69]   τεθαρρηκότως ὑποστὰς τοὺς μὲν ἐξέβαλεν  ἐκ   τῆς πόλεως, πολλοὺς δὲ τῶν
[15, 69]   τόπων ὑπερδεξίων ἀγωνιζόμενοι, καὶ πολλῶν  ἐκ   τῆς πόλεως χορηγουμένων, οὓς μὲν
[15, 92]   αὐτὸς δὲ ἀποστάτης γενόμενος ταῖς  ἐκ   τῆς προδοσίας δωρεαῖς διελύσατο τὰ
[15, 4]   νυκτὸς ἔλαθε τοὺς πολεμίους ἐκπλεύσας  ἐκ   τῆς Σαλαμῖνος. Κομισθεὶς δ' εἰς
[15, 63]   καταστρατοπεδευόντων, καὶ αὐτοὶ πανδημεὶ τὴν  ἐκ   τῆς Σπάρτης ἔξοδον ποιησάμενοι προῆγον
[15, 56]   πρῶτον τῇ βίᾳ βραχὺ προέωσαν  ἐκ   τῆς τάξεως τοὺς πολεμίους, οἱ
[15, 36]   καὶ τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασεν  ἐκ   τῆς χώρας, ἐν δὲ τῇ
[15, 40]   ἑξακοσίων, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκβαλόντες  ἐκ   τῆς χώρας ἠνάγκασαν φυγεῖν εἰς
[15, 69]   οἱ δὲ περὶ τὸν Χαβρίαν  ἐκ   τόπων ὑπερδεξίων ἀγωνιζόμενοι, καὶ πολλῶν
[15, 25]   τὴν ταχίστην παρακαλέσοντας, αὐτοὶ δ'  ἐκ   τόπων ὑπερδεξίων ἀμυνόμενοι τοὺς πολιορκοῦντας
[15, 32]   δὲ αὐτοὺς τῶν Θηβαίων ῥᾳδίως  ἐκ   τόπων ὑπερδεξίων, ἐπήγαγε πᾶσαν ἐπ'
[15, 58]   ἐκ τῶν βασάνων τιμωρίαν ἑαυτοὺς  ἐκ   τοῦ ζῆν μετέστησαν, ἑνὸς δ'
[15, 87]   ἰατρῶν ἀποφηναμένων, ὅτι πάντως, ὅταν  ἐκ   τοῦ θώρακος ἐξαιρεθῇ τὸ δόρυ,
[15, 34]   (Τοῦ δ' Αγησιλάου προσμαχομένου συγκατέβησαν  ἐκ   τοῦ κατ' ὀλίγον πρὸς τὸν
[15, 55]   κατὰ τὴν ἔφοδον τῶν πολεμίων  ἐκ   τοῦ κατ' ὀλίγον ὑποχωρεῖν. Διὸ
[15, 43]   Αθηναῖος, ἔκρινε λάθρᾳ φεύγειν  ἐκ   τοῦ στρατοπέδου· διὸ καὶ παρασκευασάμενος
[15, 87]   τὰ δὲ διεκρούετο, τινὰ δὲ  ἐκ   τοῦ σώματος ἐξαιρῶν τούτοις ἠμύνετο
[15, 38]   ἀρχῆς ἄξιοι κρινόμενοι. διόπερ τὴν  ἐκ   τρίτου προσώπου ἀναφερομένην ἡγεμονίαν χαλεπῶς
[15, 26]   τοῖς Θηβαίοις. ὁμοίως δὲ καὶ  ἐκ   τῶν ἄλλων πόλεων τῶν κατὰ
[15, 64]   φυγάδες. (Ή δὲ τρίτη μερίς,  ἐκ   τῶν Αρκάδων συνεστηκυῖα καὶ στρατιώτας
[15, 58]   οἱ μὲν ἄλλοι φοβηθέντες τὴν  ἐκ   τῶν βασάνων τιμωρίαν ἑαυτοὺς ἐκ
[15, 90]   δυνάμεις ἤθροισεν. Πολλοὺς δὲ ξενολογήσας  ἐκ   τῶν Ελληνίδων πόλεων ἔπεισε καὶ
[15, 52]   τοὺς εὐθέτους, προῆγε τὴν δύναμιν  ἐκ   τῶν Θηβῶν, ἔχων τοὺς σύμπαντας
[15, 20]   τὴν δὲ φρουρὰν οὐκ ἐξῆγον  ἐκ   τῶν Θηβῶν· (Οἱ μὲν οὖν
[15, 10]   λέοντας ἀποκτεῖναι, τὸν δὲ βασιλέα  ἐκ   τῶν κινδύνων ἐξελέσθαι. (Ἔν τε
[15, 95]   ἀπεσταλμένους ἐν τῷ Πανόρμῳ διέσωσεν  ἐκ   τῶν μεγίστων κινδύνων, ἀλλὰ καὶ
[15, 42]   ἰσχυρᾶς καὶ τοῖς Πέρσαις πολλῶν  ἐκ   τῶν νεῶν προσγεγενημένων, κυκλωθέντες οἱ
[15, 48]   ἐπιλαβούσης δ' ἡμέρας τινὲς ἐξεπήδων  ἐκ   τῶν οἰκιῶν, καὶ δόξαντες ἐκπεφευγέναι
[15, 24]   μὲν μετὰ τῶν ὅπλων ἐξεπήδων  ἐκ   τῶν οἰκιῶν, ὡς πολεμίων εἰσπεπτωκότων
[15, 12]   τὴν Μαντίνειαν ποταμοῦ μεγάλην αὔξησιν  ἐκ   τῶν ὄμβρων λαβόντος, οἱ Λακεδαιμόνιοι
[15, 85]   τριπλασίους σφενδονήτας καὶ ἀκοντιστὰς τοὺς  ἐκ   τῶν περὶ τὴν Θετταλίαν τόπων
[15, 94]   αἰτίαν γενομένης διαφορᾶς, οἱ μὲν  ἐκ   τῶν πολισμάτων ἠξίουν αὐτοῖς βοηθεῖν
[15, 65]   Βοιωτῶν φυγάδων διακοσίους, ἔτι δ'  ἐκ   τῶν σύνεγγυς πόλεων οὐκ ὀλίγους
[15, 58]   τὸν δῆμον. (Βασανισθέντων δέ τινων  ἐκ   τῶν συνεργεῖν δοκούντων, οἱ μὲν
[15, 32]   ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι πρὸς τὸν  ἐκ   χειρὸς κίνδυνον οὐκ ἔκρινε, πεῖραν
[15, 78]   θάλατταν ἡγεμονίας. Διελθὼν δὲ λόγον  ἐκ   χρόνου πεφροντισμένον ἐδείκνυε τὴν ἐπιβολὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005