Alphabétiquement     [«   »]
τοῦ 218
τοῦθ 1
τοὐναντίον 1
τοὺς 342
Τοὺς 3
τούς 5
τοῦτ 1
Fréquences     [«    »]
260 εἰς
249 τοῖς
274 τὸν
342 τοὺς
382 τῆς
436 μὲν
730 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τοὺς


Livre, Chap.
[15, 36]   μετὰ δυνάμεως ἐξείλατο τῶν κινδύνων  τοὺς   Αβδηρίτας, καὶ τοὺς μὲν βαρβάρους
[15, 36]   ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι, καὶ βουλόμενοι  τοὺς   Αβδηρίτας τιμωρήσασθαι, πάλιν ἐνέβαλον αὐτῶν
[15, 30]   τὴν εἰρημένην αἰτίαν προεκλήθησαν πρὸς  τοὺς   Αθηναίους ἀποκλῖναι, πρῶται δὲ καὶ
[15, 69]   συνεχέσι πολέμοις ἐμπειρίαις, τῇ βίᾳ  τοὺς   Αθηναίους ἤλπιζον χειρώσασθαι, οἱ δὲ
[15, 69]   καταπληκτικῶς, δὲ Χαβρίας ἀναλαβὼν  τοὺς   Αθηναίους προῆγεν ἐκ τῆς πόλεως,
[15, 28]   ὑπ' αὐτοὺς τεταγμένων ἀπέκλινον πρὸς  τοὺς   Αθηναίους. (Πρῶτοι δὲ πρὸς τὴν
[15, 41]   ἧκον πλησίον τοῦ Νείλου, κατέλαβον  τοὺς   Αἰγυπτίους φανερῶς παρεσκευασμένους τὰ πρὸς
[15, 83]   τὴν πόλιν βιαζομένους, αὐτὸς δὲ  τοὺς   ἀκμάζοντας ταῖς ἡλικίαις συντάξας διεμέρισεν
[15, 7]   πρῶτον διὰ τὴν εὐφωνίαν ἐξέπληττον  τοὺς   ἀκούοντας, μετὰ δὲ ταῦτα ἀναθεωρήσεως
[15, 2]   δὲ καὶ (πρὸς) τοὺς ἄλλους  τοὺς   ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς Πέρσας, τοὺς
[15, 50]   τε ἐν Βαβυλῶνι Χαλδαίους καὶ  τοὺς   ἄλλους ἀστρολόγους ποιουμένους προρρήσεις ἐναργεῖς
[15, 2]   δυνάμεων· ὁμοίως δὲ καὶ (πρὸς)  τοὺς   ἄλλους τοὺς ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς
[15, 94]   τινάς, ἔτι δὲ Ηλείους καὶ  τοὺς   ἄλλους τοὺς μετεσχηκότας τοῖς Μαντινεῦσι
[15, 17]   φόνος, μνησικακούντων τῶν Φοινίκων, ὥστε  τοὺς   ἀναιρεθέντας εὑρεθῆναι τῶν Σικελιωτῶν πλείους
[15, 55]   κίνδυνον ὑπομένων οὐκ ἠδύνατο βιάσασθαι  τοὺς   ἀνθεστηκότας, ἡρωικῶς δὲ μαχόμενος καὶ
[15, 56]   ἀνδρείας μάλιστα καὶ στρατηγικῆς συνέσεως  τοὺς   ἀνικήτους ἡγεμόνας τῆς Ελλάδος κατηγωνισμένος.
[15, 17]   οἱ Φοίνικες θαρρήσαντες καὶ βιασάμενοι  τοὺς   ἀντιτεταγμένους ἐτρέψαντο. (Διονύσιος δὲ τὸ
[15, 28]   τὴν Βοιωτίαν. (Αθηναῖοι δὲ πρέσβεις  τοὺς   ἀξιολογωτάτους τῶν παρ' αὐτοῖς ἐξέπεμψαν
[15, 19]   πολιτῶν καὶ παρὰ τῶν συμμάχων  τοὺς   ἅπαντας ὑπὲρ μυρίους· παραδόντες δὲ
[15, 95]   Αλέξανδρον ἐγένετο. Οὐ μόνον γὰρ  τοὺς   ἀπεσταλμένους ἐν τῷ Πανόρμῳ διέσωσεν
[15, 42]   κεῖσθαι μὲν αὐτὸ πρῶτον πρὸς  τοὺς   ἀπὸ Συρίας πορευομένους καὶ δοκεῖν
[15, 66]   Σπάρτης. συγκατατιθεμένων δὲ πάντων ἀνεζήτησε  τοὺς   ἀπολελειμμένους τῶν Μεσσηνίων, καὶ τῶν
[15, 75]   (τοῖς Φλιασίοις πολιορκουμένοις) νικήσας δὲ  τοὺς   Αργείους δυσὶ μάχαις καὶ τὴν
[15, 55]   γὰρ ἐξ ἁπάσης τῆς δυνάμεως  τοὺς   ἀρίστους ἐπὶ τὸ ἕτερον μέρος
[15, 86]   τὸν κίνδυνον. Εὐθὺς οὖν ἀναλαβὼν  τοὺς   ἀρίστους καὶ μετὰ τούτων συμφράξας,
[15, 68]   ἀμφοτέροις, Επαμεινώνδας ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ  τοὺς   ἀρίστους τῶν Θηβαίων μόγις ἐβιάσατο
[15, 59]   χρόνους Λυκομήδης Τεγεάτης ἔπεισε  τοὺς   Αρκάδας εἰς μίαν συντέλειαν ταχθῆναι
[15, 90]   τούτων συμμάχους σατράπας καὶ στρατηγούς,  τοὺς   ἄρχοντας μὲν τῶν παραθαλαττίων τόπων,
[15, 34]   τέλος· τῶν δὲ ναυτικῶν κατὰ  τοὺς   αὐτοὺς καιροὺς ἐγένετο μεγάλη ναυμαχία
[15, 80]   καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο. ~Περὶ δὲ  τοὺς   αὐτοὺς καιροὺς Θετταλοὶ πρὸς Αλέξανδρον
[15, 6]   τῷ Φιλοξένῳ, διαλλαγεὶς αὐτῷ πάλιν  τοὺς   αὐτοὺς παρέλαβεν ἐπὶ τὸ συμπόσιον.
[15, 81]   τῆς ἱστορίας ἔπαινον. (Κατὰ δὲ  τοὺς   αὐτοὺς χρόνους Κλέαρχος, τὸ γένος
[15, 59]   προϋπάρχουσαν ἔννοιαν ἀποκατέστη. ~Περὶ δὲ  τοὺς   αὐτοὺς χρόνους Λυκομήδης Τεγεάτης
[15, 91]   καὶ δωρεὰς ὑποσχόμενος, ἀνέζευξε πρὸς  τοὺς   ἀφεστηκότας. καταλαβὼν δ' αὐτοὺς ἤδη
[15, 91]   σατραπείαν, ἐὰν ἐγχειρίσῃ τοῖς Πέρσαις  τοὺς   ἀφεστηκότας, πρῶτον μὲν τοὺς κομίσαντας
[15, 75]   μετὰ δυνάμεως ἐμβαλὼν εἰς Πελοπόννησον  τοὺς   Αχαιοὺς καί τινας ἄλλας πόλεις
[15, 13]   ἧς τοῦ πολλοῦ θράσους ἔπαυσαν  τοὺς   βαρβάρους. (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 29]   τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ συναγωνιστὰς ἔχων  τοὺς   βασιλεῖς, ἀδίκως ἀπελύθη. (Διόπερ οἱ
[15, 33]   γὰρ τῇ χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι  τοὺς   Βοιωτοὺς βοηθῆσαι· εἰ δ' αὐτῶν
[15, 26]   τὰς χάριτας, ἅμα δὲ βουλόμενος  τοὺς   Βοιωτοὺς ἐξιδιώσασθαι καὶ συναγωνιστὰς ἰσχυροὺς
[15, 68]   τὰς προθυμίας τῶν ἀνδρῶν, ἔφθασαν  τοὺς   Βοιωτοὺς πάντα τόπον ὀχυρώσαντες. (Ὁ
[15, 68]   ὀχυρώσασθαι τὰς παρόδους καὶ διακωλύειν  τοὺς   Βοιωτοὺς τῆς εἰς Πελοπόννησον εἰσβολῆς.
[15, 32]   συντεταγμένῃ τῇ δυνάμει προάγων ἐπὶ  τοὺς   Βοιωτούς, ὡς ἤγγισε τοῖς πολεμίοις,
[15, 66]   τῶν Μεσσηνίων, καὶ τῶν ἄλλων  τοὺς   βουλομένους καταλέξας εἰς τὴν πολιτείαν
[15, 65]   καὶ παῖδας, ἔτι δὲ καὶ  τοὺς   γεγηρακότας, ἀπέλιπον ἐν τῇ πόλει
[15, 83]   οὖν πρεσβυτάτους τῶν παίδων καὶ  τοὺς   γεγηρακότας ἐπὶ τὰ στέγη τῶν
[15, 47]   Κρίνιππος, αὐτάνδρους εἷλαν, οὔσας ἐννέα·  τοὺς   δ' ἁλόντας λαφυροπωλήσαντες, καὶ πλείω
[15, 55]   ὧν καὶ αὐτὸς ἔμελλε διαγωνίζεσθαι·  τοὺς   δ' ἀσθενεστάτους ἐπὶ τὸ ἕτερον
[15, 42]   τοῦ φρουρίου, τοῦτο μὲν κατέσκαψαν,  τοὺς   δ' ἐνοικοῦντας ἐξηνδραποδίσαντο. ~Μετὰ δὲ
[15, 32]   μὲν φάλαγγα τῶν πεζῶν ἀπήγαγε,  τοὺς   δ' ἱππεῖς καὶ τὰ ψιλικὰ
[15, 79]   δῆμος ἐψηφίσατο τούτους μὲν ἀποσφάξαι,  τοὺς   δ' Ορχομενίους ἐξανδραποδίσασθαι καὶ τὴν
[15, 6]   ὑπάρχειν; ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶπε,  τοὺς   δ' ὑπηρέτας τοῦ Διονυσίου προσκαλεσάμενος
[15, 2]   πρὸς Πέρσας, τοὺς μὲν λαθραίως,  τοὺς   δὲ καὶ φανερῶς ἐπεσπάσατο κοινωνήσοντας
[15, 69]   οὓς μὲν ἀνῄρουν τῶν βιαζομένων,  τοὺς   δὲ κατετίτρωσκον. (Οἱ δὲ Βοιωτοί,
[15, 40]   φυγάδων ἀνεῖλον πλείους τῶν ἑξακοσίων,  τοὺς   δὲ λοιποὺς ἐκβαλόντες ἐκ τῆς
[15, 20]   τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν Θηβαίων ἐφυγάδευσε,  τοὺς   δὲ λοιποὺς καταπληξάμενος καὶ φρουρὰν
[15, 93]   πολλοὺς μὲν ἀπέκτειναν τῶν Αἰγυπτίων,  τοὺς   δὲ λοιποὺς φεύγειν ἠνάγκασαν. (Μετὰ
[15, 50]   ἀστρολόγους ποιουμένους προρρήσεις ἐναργεῖς ἐπιτυγχάνειν·  τοὺς   δὲ μὴ θαυμάζειν ὅταν γένηταί
[15, 92]   ἐπιβολαῖς, τοὺς μὲν ἡγεμόνας δωρεαῖς,  τοὺς   δὲ στρατιώτας ἐπαγγελίαις προτρεψάμενος, ἔπεισε
[15, 13]   ἀνέδωκαν τοῖς ἀρίστοις τῶν στρατιωτῶν,  τοὺς   δὲ στρατιώτας κατέμιξαν τοῖς ἰδίοις
[15, 95]   δὲ τοὺς μὲν πολεμίους εὐλαβούμενος,  τοὺς   δὲ συμμάχους ἀδικῶν διετέλει. καταπλεύσας
[15, 35]   τοὺς μὲν ἔτι ζῶντας διέσωσε,  τοὺς   δὲ τετελευτηκότας ἔθαψεν. Εἰ δὲ
[15, 1]   προτρέψεσθαι ταῖς καλλίσταις ἐγχειρεῖν πράξεσι,  τοὺς   δὲ τὴν ἐναντίαν ἔχοντας διάθεσιν
[15, 1]   ἔργων τὸν δίκαιον ἐπιλέγειν ἔπαινον,  τοὺς   δὲ φαύλους, ὅταν ἐξαμαρτάνωσιν, ἀξιοῦν
[15, 25]   εἰς μὲν τὴν Σπάρτην ἐξέπεμψαν  τοὺς   δηλώσοντας τὴν τῶν Θηβαίων ἐπανάστασιν
[15, 58]   καὶ διὰ τοῦτο παροξυνθέντες, ἅπαντας  τοὺς   δημαγωγοὺς ἀπέκτειναν. Οὗτοι μὲν οὖν,
[15, 5]   ἐλέγχων γινομένων διὰ τὸ μνησικακεῖν  τοὺς   δήμους, καὶ πολλῶν φυγαδευομένων, ἀπέδειξαν
[15, 58]   δῆμος οὐκ ἐλέγξας ἀκριβῶς ἅπαντας  τοὺς   διαβληθέντας ἀπέκτεινε καὶ τὰς οὐσίας
[15, 9]   παράλογον, ἐξέπεμψε πρὸς τὸν Εὐαγόραν  τοὺς   διαλεξομένους περὶ τῆς συλλύσεως καὶ
[15, 35]   τοῦ διώκειν ἀνελέγετο τῶν πολιτῶν  τοὺς   διανηχομένους, καὶ τοὺς μὲν ἔτι
[15, 10]   τελευτῆς δὲ τῆς ἀπολογίας ὑπέμνησε  τοὺς   δικαστὰς ὧν τὸν βασιλέα πρότερον
[15, 91]   πολλοὺς φονεύσας ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι  τοὺς   διώκοντας στρατιώτας. (Τῶν δ' ἱππέων
[15, 83]   δυσχωρίας καὶ παρόδους, καὶ πάντας  τοὺς   δυναμένους τόπους δέξασθαι δίοδον ἐμφράξας
[15, 67]   τὴν μὲν πόλιν βίᾳ χειρωσάμενοι  τοὺς   ἐγκαταλειφθέντας φρουροὺς τῶν Λακεδαιμονίων ἀπέκτειναν,
[15, 22]   τῇ παρεμβολῇ στρατιώτας διεπολέμει πρὸς  τοὺς   ἐγχωρίους. Οἱ δ' Ολύνθιοι μεγάλην
[15, 30]   ὡς δ' οὐ προσεῖχε, παρακαλέσας  τοὺς   ἐγχωρίους πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ἐξεπολιόρκησε
[15, 65]   τετρακισχίλιοι. Πρὸς δὲ τούτοις προσθέντες  τοὺς   Εἵλωτας ἠλευθερωμένους προσφάτως χιλίους καὶ
[15, 83]   καὶ προσέταξεν ἀπὸ τούτων ἀμύνασθαι  τοὺς   εἰς τὴν πόλιν βιαζομένους, αὐτὸς
[15, 61]   τὴν καθ' ἑαυτοῦ παρασκευήν, κατέλεγε  τοὺς   εἰς τὴν στρατείαν εὐθέτους, διανοούμενος
[15, 91]   Αρτάβαζον καὶ τοῖς ἱππεῦσιν, ἔκτεινε  τοὺς   εἰς χεῖρας ἐρχομένους. (Ὁ δ'
[15, 42]   (Τοῦτο γὰρ ἀπετάφρευσε, καὶ διετείχισε  τοὺς   εἴσπλους κατὰ τοὺς εὐκαιροτάτους τόπους,
[15, 61]   Μακεδόνων βασιλεύς, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ  τοὺς   ἐκ Λαρίσσης φυγάδας, φθάσας τοὺς
[15, 40]   μισθοφόρων ἀθροισάντων, ἐγένετο μάχη πρὸς  τοὺς   ἐκ τῆς πόλεως, καὶ νικησάντων
[15, 85]   Θηβαῖοι τριπλασίους σφενδονήτας καὶ ἀκοντιστὰς  τοὺς   ἐκ τῶν περὶ τὴν Θετταλίαν
[15, 19]   τὰς κοινὰς συνθήκας μὴ καταδουλοῦσθαι  τοὺς   Ελληνας· ἀδοξεῖν γὰρ ἀπεφήνατο τὴν
[15, 38]   πολέμους· οὕτως γὰρ μάλιστ' ἤλπιζε  τοὺς   Ελληνας ἀπολελυμένους τῶν οἰκείων πολέμων
[15, 70]   κατέπλευσεν ἐπὶ τὴν Ελλάδα, παρακαλῶν  τοὺς   Ελληνας διαλύσασθαι μὲν τοὺς πολέμους,
[15, 72]   Αρκάδων. καὶ τὰ μὲν κατὰ  τοὺς   Ελληνας ἐν τούτοις ἦν. ~Κατὰ
[15, 1]   ἀδίκους καὶ ὑπερηφάνους ἐνιστάμενοι πρὸς  τοὺς   Ελληνας, οὐκ ἀλόγως ἀπέβαλον τὴν
[15, 14]   ὄντες ὑπὲρ τοὺς μυρίους, καὶ  τοὺς   Ελληνας πορθοῦντες πολλοὺς ἀνῄρουν.
[15, 76]   Περσῶν βασιλεὺς ἀποστείλας πρέσβεις ἔπεισε  τοὺς   Ελληνας τοὺς μὲν πολέμους καταλύσασθαι
[15, 50]   Ελλάδα πρέσβεις ἀπέστειλε, παρακαλῶν συλλύσασθαι  τοὺς   ἐμφυλίους πολέμους καὶ συνθέσθαι κοινὴν
[15, 52]   δ' Επαμεινώνδας πανδημεὶ τοὺς Θηβαίους  τοὺς   ἐν ἡλικίᾳ στρατιᾶς ὄντας καταλέξας
[15, 47]   εἰσπλεύσας εἰς Κόρκυραν· καὶ καταλαβὼν  τοὺς   ἐν τῇ πόλει πρὸς μὲν
[15, 45]   βοηθὸν ἔχοντες τὸν Τιμόθεον, ἐκακοποίουν  τοὺς   ἐν τῇ πόλει. (Τῶν δὲ
[15, 6]   ὑπεστήσατο μετὰ πολλῆς σπουδῆς, καὶ  τοὺς   ἐν τούτοις δόξαν ἔχοντας μετεπέμπετο
[15, 95]   Αθηναίοις· ἐτύγχανον δ' οὗτοι παραφυλάττοντες  τοὺς   ἐν τῷ Πανόρμῳ διατρίβοντας τῶν
[15, 59]   προσβολὰς ποιησάμενος κατεπλήξατο τῶν Αρκάδων  τοὺς   ἐναντιοπραγοῦντας. ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 32]   πρὸς ὑπερδεξίους τόπους καὶ συναναγκάζειν  τοὺς   ἐναντίους ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι πρὸς
[15, 30]   μὲν τοὺς συμμάχους, καταπολεμήσουσαν δὲ  τοὺς   ἐναντίους. (Κατὰ δὲ τὴν Εὔβοιαν
[15, 65]   Αρκάδων, καὶ τῷ πλήθει κυκλούντων  τοὺς   ἐναντίους, οἱ Σπαρτιᾶται πολλοὺς ἀνῃρηκότες
[15, 63]   Σπάρτης ἔξοδον ποιησάμενοι προῆγον ἐπὶ  τοὺς   ἐναντίους, ταῖς μὲν τῶν στρατιωτῶν
[15, 71]   τῆς οὐραγίας διὰ τούτων ἀνέστελλε  τοὺς   ἐπακολουθοῦντας πολεμίους καὶ πολλὴν ἀσφάλειαν
[15, 37]   γὰρ τοῦτο συνέβη γενέσθαι κατὰ  τοὺς   ἐπάνω χρόνους, ἀλλ' ἀγαπητὸν ὑπάρχειν
[15, 47]   γένωνται. ἐνίκησε δὲ καὶ πεζῇ  τοὺς   ἐπὶ τῇ γῇ λόφον τινὰ
[15, 40]   οὐσιῶν ἐποιοῦντο, μάλιστα δὲ πρὸς  τοὺς   ἐπὶ τῆς Λακεδαιμονίων ἡγεμονίας προεστηκότας
[15, 55]   λοξὴν ποιήσας τὴν φάλαγγα, τῷ  τοὺς   ἐπιλέκτους ἔχοντι κέρατι ἔγνω κρίνειν
[15, 67]   στρατηγὸν προχειρισάμενοι, καὶ παραδόντες αὐτῷ  τοὺς   ἐπιλέκτους ὀνομαζομένους, ὄντας πεντακισχιλίους, ἐστράτευσαν
[15, 20]   αὐτοῖς καὶ νικήσας τριακοσίους μὲν  τοὺς   ἐπιφανεστάτους τῶν Θηβαίων ἐφυγάδευσε, τοὺς
[15, 29]   πολεμεῖν αὐτοῖς, στρατηγοὺς τρεῖς εἵλαντο  τοὺς   ἐπιφανεστάτους τῶν πολιτῶν, Τιμόθεον καὶ
[15, 67]   ἀπέστειλαν πρεσβευτὰς εἰς τὰς Αθήνας  τοὺς   ἐπιφανεστάτους τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ τὰς
[15, 87]   τοῦ σώματος ἐξαιρῶν τούτοις ἠμύνετο  τοὺς   ἐπιφερομένους. ἡρωικῶς δ' ὑπὲρ τῆς
[15, 86]   ἐπικειμένων δὲ τῶν Βοιωτῶν καὶ  τοὺς   ἐσχάτους αἰεὶ φονευόντων, νεκρῶν ἐσωρεύθη
[15, 31]   ὅλην τῶν Περσῶν βασιλείαν εἰς  τοὺς   ἐσχάτους κινδύνους κατέστησεν. (Ἦν γὰρ
[15, 15]   τοῦ πολέμου, τῶν τε πολιτῶν  τοὺς   εὐθέτους κατέλεγον στρατιώτας καὶ χρημάτων
[15, 52]   μάχην καὶ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν  τοὺς   εὐθέτους, προῆγε τὴν δύναμιν ἐκ
[15, 42]   καὶ διετείχισε τοὺς εἴσπλους κατὰ  τοὺς   εὐκαιροτάτους τόπους, καὶ τῶν προσόδων
[15, 52]   τῇ παρρησίᾳ καταπληξαμένου τοῦ Επαμεινώνδου  τοὺς   εὐλαβῶς ἔχοντας, ἕτερος οἱωνὸς ἐφάνη
[15, 70]   κρατήσας δὲ τῆς ἐπιβολῆς τετταράκοντα  τοὺς   εὐπορωτάτους τῶν Σικυωνίων ἐφυγάδευσε, δημεύσας
[15, 7]   μὲν τὴν Ολυμπιακὴν πανήγυριν ἐξαπέστειλε  τοὺς   εὐφωνοτάτους τῶν ὑποκριτῶν διαθησομένους ἐν
[15, 82]   τὴν Επαμεινώνδου δόξαν καταπλαγέντες, πρὸς  τοὺς   ἐχθροτάτους τῶν Βοιωτῶν Αθηναίους καὶ
[15, 3]   οἱ μισθοφόροι τῶν Περσῶν ἐπὶ  τοὺς   ἡγεμόνας ὁρμήσαντες καί τινας ἀνελόντες
[15, 8]   ἐπαναστάσεως, τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι  τοὺς   ἡγεμόνας τῶν δυνάμεων ἰδίους εὐνοίαις
[15, 78]   δὲ λαβόντες τούτους ἐστράτευσαν ἐπὶ  τοὺς   Ηλείους ἄρτι τιθέντας τὸν ἀγῶνα.
[15, 60]   περιοίκων εἰς συμμαχίαν προηγμένος, ἔπεισε  τοὺς   Θετταλοὺς ἀντιποιεῖσθαι τῆς τῶν Ελλήνων
[15, 71]   λῦσαι τὸν πόλεμον, συνεργοὺς ἔχοντες  τοὺς   Θετταλούς· ὡς δ' οὗτοι μὲν
[15, 78]   τὴν ὑπόθεσιν οἰκείως διαλεχθεὶς ἔπεισε  τοὺς   Θηβαίους ἀντέχεσθαι τῆς κατὰ θάλατταν
[15, 79]   ἔχοντα στόλον ἀξιόλογον καὶ διακωλύειν  τοὺς   Θηβαίους ἀπεσταλμένον, καταπληξάμενος καὶ ἀποπλεῦσαι
[15, 62]   οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, διαπρεσβευσάμενοι πρὸς  τοὺς   Θηβαίους ἔπεισαν αὐτοὺς συμμαχίαν συνθέσθαι
[15, 29]   πληρῶσαι διακοσίας. προσελάβοντο δὲ καὶ  τοὺς   Θηβαίους ἐπὶ τὸ κοινὸν συνέδριον
[15, 94]   Μαντινεῦσι συμμαχίας· οἱ δὲ Μεγαλοπολῖται  τοὺς   Θηβαίους παρεκάλουν συμμαχεῖν. Οἷς ἀπέστειλαν
[15, 51]   εὐνοϊκῶς ἔχοντες τῶν Ελλήνων πρὸς  τοὺς   Θηβαίους συνήλγουν αὐτοῖς ἐπὶ ταῖς
[15, 25]   ἐλευθερίαν παρακαλέσαντες συνεργοὺς ἔσχον ἅπαντας  τοὺς   Θηβαίους. Ταχὺ δὲ τοῦ πλήθους
[15, 52]   ἕξ. (Ὁ δ' Επαμεινώνδας πανδημεὶ  τοὺς   Θηβαίους τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατιᾶς
[15, 82]   τῶν δὲ Μαντινέων ἀναλαβόντων εἰς  τοὺς   ἰδίους βίους οὐκ ὀλίγα τῶν
[15, 87]   τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως ἀμφότεροι  τοὺς   ἰδίους ἔθαψαν. (Επαμεινώνδας δ' ἔτι
[15, 84]   τοῖς πολίταις ἐπαινουμένον. Οὗτος δὲ  τοὺς   ἱκανοὺς εἰς τὴν πόλιν παρεισαγαγών,
[15, 71]   διαλέξας τούς τε ψιλοὺς καὶ  τοὺς   ἱππεῖς, τούτους μὲν αὐτὸς ἀνέλαβε,
[15, 15]   τῷ μὲν ἑνὶ μέρει πρὸς  τοὺς   Ιταλιώτας διηγωνίζετο, τῷ δὲ ἑτέρῳ
[15, 15]   πολέμου. Καρχηδόνιοι μὲν οὖν πρὸς  τοὺς   Ιταλιώτας συμμαχίαν ποιησάμενοι κοινῇ τὸν
[15, 88]   δοκεῖ γάρ μοι μὴ μόνον  τοὺς   καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν (ἐν) τῇ
[15, 52]   ἧκον εἰς Κορώνειαν, κατεστρατοπέδευσαν καὶ  τοὺς   καθυστεροῦντας τῶν συμμάχων ἀνέμενον. Οἱ
[15, 23]   καταλεχθῆναι. διὸ καὶ κατὰ τούτους  τοὺς   καιροὺς πλεῖστον ἴσχυσαν Λακεδαιμόνιοι, καὶ
[15, 62]   στρατηγὸς ὢν τῶν Αρκάδων, παραλαβὼν  τοὺς   καλουμένους ἐπιλέκτους, ὄντας πεντακισχιλίους, ἧκεν
[15, 73]   τύραννος ἔχων δυνάμεις ἀξιολόγους, καὶ  τοὺς   Καρχηδονίους ὁρῶν οὐκ εὖ διακειμένους
[15, 74]   περιγένηται, τὸν χρησμὸν ἀνέφερεν ἐπὶ  τοὺς   Καρχηδονίους, ὑπολαμβάνων τούτους κρείττους ἑαυτοῦ
[15, 93]   κατὰ τὸ πλῆθος προέχοντας, ἀλλὰ  τοὺς   κατὰ τὰς ἀνδραγαθίας πρωτεύοντας· οὐ
[15, 19]   τοῖς μὲν Πέρσαις ἐκδότους πεποιημένην  τοὺς   κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας, αὐτὴν
[15, 9]   τῇ πρὸς τὸν βασιλέα συνθέσει  τοὺς   κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας ἐκδότους
[15, 10]   παρεδείκνυε τῶν μὲν Λακεδαιμονίων παρῃρῆσθαι  τοὺς   κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας, τῷ
[15, 38]   δύναμιν ἀξιόλογον συστήσασθαι, διέγνω συλλύσασθαι  τοὺς   κατὰ τὴν Ελλάδα πολέμους· οὕτως
[15, 73]   πρόφασιν ἀξιόλογον τῆς διαφορᾶς, προσεποιήθη  τοὺς   κατὰ τὴν ἐπικράτειαν Φοίνικας ἐπιβεβηκέναι
[15, 93]   τῆς γὰρ νίκης τυγχάνειν οὐ  τοὺς   κατὰ τὸ πλῆθος προέχοντας, ἀλλὰ
[15, 31]   (Τάς τε γὰρ πόλεις καὶ  τοὺς   καταλεγομένους στρατιώτας εἰς τὸν πόλεμον
[15, 20]   ἔχουσαν πόλεών τε πλῆθος καὶ  τοὺς   κατοικοῦντας αὐτὴν ἄνδρας ὑπάρχοντας ἀνδρείᾳ
[15, 48]   σεισμόν, ἐν δυνατὸν ἦν  τοὺς   κινδυνεύοντας βοηθεῖν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ νυκτὸς
[15, 91]   Πέρσαις τοὺς ἀφεστηκότας, πρῶτον μὲν  τοὺς   κομίσαντας τὰ χρήματα συνέλαβε καὶ
[15, 74]   καὶ διακριθεὶς ἐν Αθήναις ἐνίκησε  τοὺς   κρείττονας ποιητάς. Εὐλόγως οὖν κατὰ
[15, 18]   ὁρμηθέντες ἅμ' ἡλίῳ ἀνατέλλοντι ἔφθασαν  τοὺς   Κυμαίους τὴν θυσίαν ἐπιτελέσαντες. (Τούτῳ
[15, 54]   ἔπεισε τούς τε Βοιωτοὺς καὶ  τοὺς   Λακεδαιμονίους ἀνοχὰς ποιήσασθαι καὶ τὰ
[15, 45]   τῇ πόλει. (Τῶν δὲ Ζακυνθίων  τοὺς   Λακεδαιμονίους ἀξιούντων βοηθῆσαι, τὸ μὲν
[15, 87]   νεκρῶν ὑπῆρχον, οἱ δὲ Βοιωτοὶ  τοὺς   Λακεδαιμονίους ἀπὸ κράτους ἡττηκότες καὶ
[15, 9]   κατὰ τοῦ βασιλέως, πρὸς δὲ  τοὺς   Λακεδαιμονίους γράφων ἐπῇρε κατὰ τοῦ
[15, 68]   ἀρίστους τῶν Θηβαίων μόγις ἐβιάσατο  τοὺς   Λακεδαιμονίους· διακόψας δὲ τὴν φυλακὴν
[15, 59]   εἰς τὴν Σπάρτην φυγόντες ἔπεισαν  τοὺς   Λακεδαιμονίους εἰς τὴν Αρκαδίαν στρατεῦσαι.
[15, 53]   λόφους τινὰς ὑπερβαλόντες ἄφνω κατενόησαν  τοὺς   Λακεδαιμονίους ἐπέχοντας ἅπαν τὸ Λευκτρικὸν
[15, 68]   Ηλεῖοι συμφρονήσαντες ἔγνωσαν στρατεύειν ἐπὶ  τοὺς   Λακεδαιμονίους, καὶ πρεσβεύσαντες πρὸς Βοιωτοὺς
[15, 28]   δύναμιν ἀξιόλογον συνεστήσαντο, προσδοκῶντες ἥξειν  τοὺς   Λακεδαιμονίους μεγάλαις δυνάμεσιν εἰς τὴν
[15, 67]   ἄρχειν Αθηναίους, τῆς δὲ γῆς  τοὺς   Λακεδαιμονίους, μετὰ δὲ ταῦτα ἐν
[15, 27]   τοὺς πολεμίους, ἐλπίζοντες συντόμως ἥξειν  τοὺς   Λακεδαιμονίους μετὰ μεγάλης δυνάμεως. Ἕως
[15, 39]   διαφέροντες καὶ πολλαῖς μάχαις προνενικηκότες  τοὺς   Λακεδαιμονίους, μετέωροι τοῖς φρονήμασιν ὑπῆρχον
[15, 33]   Αγησίλαος ἀπεκρίθη, νῦν μὲν ἀκινδύνως  τοὺς   Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν) πορθουμένῃ γὰρ
[15, 26]   καὶ δρομαῖος ἠπείγετο, φθάσαι σπεύδων  τοὺς   Λακεδαιμονίους· οὐδὲν δ' ἧττον
[15, 37]   Θηβαῖοι πρὸς διπλασίους συμβαλόντες ἐνίκησαν  τοὺς   Λακεδαιμονίους. οὐδέποτε γὰρ τοῦτο συνέβη
[15, 36]   ἐκείνους πόλεων ἐξιδιοποιησάμενος, ἐνίκησε ναυμαχίᾳ  τοὺς   Λακεδαιμονίους περὶ Λευκάδα. (Ταῦτα δὲ
[15, 81]   μόνος Πελοπίδας τῶν βοιωταρχῶν ἐνίκησε  τοὺς   Λακεδαιμονίους, πλεῖστον ἰσχύοντας τῶν Ελλήνων,
[15, 19]   ἰδίαν τε δύναμιν συνεστήσατο καὶ  τοὺς   Λακεδαιμονίους ποιησάμενος συμμάχους ἔπεισεν ἐξαποστεῖλαι
[15, 28]   αὐτοῖς ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὰς ὑπὸ  (τοὺς)   Λακεδαιμονίους τεταγμένας πόλεις, παρακαλοῦντες ἀντέχεσθαι
[15, 87]   ῥώμῃ τῶν σωμάτων προέχοντες κατεπόνησαν  τοὺς   Λακεδαιμονίους. (Φυγῆς δὲ γενομένης, οἱ
[15, 52]   στρατείας. δ' Επαμεινώνδας πρὸς  τοὺς   λέγοντας προσέχειν δεῖν τοῖς οἰωνοῖς
[15, 49]   τὸν χρησμὸν ἔπεμψαν εἰς Αχαΐαν  τοὺς   ληψομένους τὰ ἀφιδρύματα· οὗτοι δὲ
[15, 24]   τῶν κακῶν ἀπαλλαγέντες, ταχὺ καὶ  τοὺς   Λίβυας κατεπολέμησαν καὶ τὴν νῆσον
[15, 38]   (Τῶν δ' Ελλήνων ἀσμένως προσδεξαμένων  τοὺς   λόγους διὰ τὸ κάμνειν τῇ
[15, 17]   Ἀσμένως δὲ τοῦ τυράννου προσδεξαμένου  τοὺς   λόγους ἐγένοντο διαλύσεις, ὥστ' ἔχειν
[15, 50]   Ελλήνων δὲ πάντων ἀσμένως προσδεξαμένων  τοὺς   λόγους, συνέθεντο κοινὴν εἰρήνην αἱ
[15, 82]   μὲν τοὺς Τεγεάτας, τῆς δὲ  τοὺς   Μαντινεῖς ἡγεῖσθαι. (Ἐπὶ πολὺ δὲ
[15, 12]   ἄλλο μὲν οὐθὲν κακὸν εἰργάσαντο  τοὺς   Μαντινεῖς, προσέταξαν δὲ εἰς τὰς
[15, 33]   ἀπέβαλον. Ἀγαθὴ γὰρ τύχη  τοὺς   μέγα φρονοῦντας παραδόξως σφῆλαι καὶ
[15, 79]   Ορχομενόν· κατασχόντες δὲ τὴν πόλιν  τοὺς   μὲν ἄνδρας ἀπέκτειναν, τέκνα δὲ
[15, 36]   τῶν κινδύνων τοὺς Αβδηρίτας, καὶ  τοὺς   μὲν βαρβάρους ἐξήλασεν ἐκ τῆς
[15, 11]   τὸν κατηγορούμενον. (Ὁ δὲ βασιλεὺς  τοὺς   μὲν δικαστὰς ἐπῄνεσεν, ὡς δικαίως
[15, 27]   ὄντας μετέστησαν εἰς κρίσιν, καὶ  τοὺς   μὲν δύο κατεδίκασαν θανάτῳ, τὸν
[15, 69]   ἐμφρόνως ἅμα καὶ τεθαρρηκότως ὑποστὰς  τοὺς   μὲν ἐξέβαλεν ἐκ τῆς πόλεως,
[15, 35]   τῶν πολιτῶν τοὺς διανηχομένους, καὶ  τοὺς   μὲν ἔτι ζῶντας διέσωσε, τοὺς
[15, 1]   διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου νομίζομεν  τοὺς   μὲν εὖ πεφυκότας πρὸς ἀρετὴν
[15, 92]   γενόμενος ταῖς τοῦ πατρὸς ἐπιβολαῖς,  τοὺς   μὲν ἡγεμόνας δωρεαῖς, τοὺς δὲ
[15, 2]   τοὺς ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς Πέρσας,  τοὺς   μὲν λαθραίως, τοὺς δὲ καὶ
[15, 10]   δὴ καιρὸν ἐπιφανέντα τὸν Τιρίβαζον  τοὺς   μὲν λέοντας ἀποκτεῖναι, τὸν δὲ
[15, 57]   Ελλήνων ἡγεμονίας ὀρεγομένους, μετέγνωσαν. διόπερ  τοὺς   μὲν Ορχομενίους εἰς τὴν τῶν
[15, 95]   δύναμιν δόντες ἐξέπεμψαν. Οὗτος δὲ  τοὺς   μὲν πολεμίους εὐλαβούμενος, τοὺς δὲ
[15, 76]   ἀποστείλας πρέσβεις ἔπεισε τοὺς Ελληνας  τοὺς   μὲν πολέμους καταλύσασθαι καὶ κοινὴν
[15, 85]   (Οἱ δὲ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς  τοὺς   μὲν φεύγοντας οὐκ ἐπεδίωξαν, ἐπὶ
[15, 66]   Μεσσηνίων τοῖς Λακεδαιμονίοις, Αριστομένης ἔπεισε  τοὺς   Μεσσηνίους ἀποστῆναι τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ
[15, 89]   σπονδῶν οὐ προείλοντο κοινωνεῖν (διὰ  τοὺς   Μεσσηνίους) καὶ μόνοι τῶν Ελλήνων
[15, 89]   κατέταττον ἐν τῇ συμμαχίᾳ καὶ  τοὺς   Μεσσηνίους. (Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι διὰ
[15, 90]   Αρταξέρξην ἀλλοτρίως εἶχον διὰ τὸ  τοὺς   Μεσσηνίους ὁμοίως τοῖς ἄλλοις Ελλησιν
[15, 66]   αὐτοὺς Επαμεινώνδου καὶ πανταχόθεν συναγαγόντος  τοὺς   Μεσσηνίους, ᾤκισαν τὴν Μεσσήνην καὶ
[15, 21]   καταντήσας πλησίον τῆς Ολυνθίων παρέλαβε  τοὺς   μετὰ Εὐδαμίδου στρατιώτας. Γενόμενος δὲ
[15, 93]   γενομένου παντελῶς εἰρηνικοῦ καὶ ἐπιτυχοῦς,  τοὺς   μετὰ τοῦτον βασιλεύοντας μετωνόμαζον καὶ
[15, 94]   δὲ Ηλείους καὶ τοὺς ἄλλους  τοὺς   μετεσχηκότας τοῖς Μαντινεῦσι συμμαχίας· οἱ
[15, 70]   Λακεδαιμονίοις δισχιλίους ἐπιλέκτους μισθοφόρους ἔχοντας  τοὺς   μισθούς, ἀπῆλθεν εἰς τὴν Ασίαν.
[15, 70]   συμμαχῆσαι Λακεδαιμονίοις, εἰς μῆνας πέντε  τοὺς   μισθοὺς εἰληφότες. Οἱ δ' Ελληνες
[15, 75]   αὐτοὺς εἰς ἐκκλησίαν καὶ περιστήσας  τοὺς   μισθοφόρους ἅπαντας ἀπέσφαξε, τὰ δὲ
[15, 91]   τῆς προδοσίας. (Δατάμης δὲ παρακαλέσας  τοὺς   μισθοφόρους καὶ δωρεὰς ὑποσχόμενος, ἀνέζευξε
[15, 14]   εἰς τὴν Φάρον, ὄντες ὑπὲρ  τοὺς   μυρίους, καὶ τοὺς Ελληνας πορθοῦντες
[15, 72]   ἔπεσον γὰρ Αρκάδων μὲν ὑπὲρ  τοὺς   μυρίους, Λακεδαιμονίων δ' οὐδείς. προεῖπον
[15, 63]   καταστήσαντες τὸν Ιφικράτην ἐξέπεμψαν καὶ  τοὺς   νέους αὐθημερόν, ὄντας μυρίους καὶ
[15, 65]   Σπάρτην, αὐτοὶ δὲ πανδημεὶ συντάξαντες  τοὺς   νέους ἐξεχύθησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους,
[15, 64]   Λεωνίδου φιλοτίμως ἐμιμήσατο. (Διαλέξας γὰρ  τοὺς   νέους, τούτους μὲν ἀπέστειλεν εἰς
[15, 35]   ἐν Αργινούσαις ναυμαχίας, ἐν  τοὺς   νικήσαντας στρατηγοὺς δῆμος ἀντὶ
[15, 91]   ταῦτα πολλὰς τῶν πόλεων καὶ  τοὺς   ξενολογηθέντας στρατιώτας τοῖς ὑπὸ τοῦ
[15, 23]   καὶ πλείοσι μάχαις νικήσας συνέκλεισε  τοὺς   Ολυνθίους εἰς πολιορκίαν· τέλος δὲ
[15, 19]   Αμύντᾳ καὶ μετ' ἐκείνου πολεμῆσαι  τοὺς   Ολυνθίους. Ἑτέραν δὲ δύναμιν ἐπὶ
[15, 19]   στρατηγὸν καὶ δύναμιν ἀξιόλογον ἐπὶ  τοὺς   Ολυνθίους. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι κρίναντες
[15, 82]   τὴν εἰρήνην, στάσεις ἐκίνησαν πρὸς  τοὺς   ὁμοεθνεῖς. Γενομένων οὖν δυεῖν ἑταιριῶν,
[15, 50]   πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ πόλιν γίνεσθαι  τοὺς   ὅρκους καὶ τὰς σπονδάς. διόπερ
[15, 63]   δὲ Λακεδαιμόνιοι, τῶν πολεμίων ἐπὶ  τοὺς   ὅρους τῆς Λακωνικῆς καταστρατοπεδευόντων, καὶ
[15, 64]   τῶν Λακεδαιμονίων. (Αργεῖοι δὲ κατὰ  τοὺς   ὅρους τῆς Τεγεάτιδος χώρας ἐμβαλόντες
[15, 84]   ὅλων κρίσιν ἅπαντες κατεσκευάζοντο καὶ  τοὺς   πανταχόθεν συμμάχους μετεπέμποντο. (Τοῖς μὲν
[15, 38]   πρέσβεις ἐξέπεμψεν εἰς τὴν Ελλάδα  τοὺς   παρακαλέσοντας τὰς πόλεις κοινὴν εἰρήνην
[15, 66]   Μεσσήνην ἕλωσιν. Τότε δὲ συνέβη  τοὺς   παρθενίας ὀνομασθέντας γεννηθῆναι καὶ κτίσαι
[15, 10]   καὶ τούτου μάρτυρας παρείχετο πάντας  τοὺς   παρόντας Ελληνας. Περὶ δὲ τῆς
[15, 43]   δ' Ιφικράτους ἀξιοῦντος αὑτῷ δοθῆναι  τοὺς   παρόντας μισθοφόρους, καὶ μετ' ἐκείνων
[15, 85]   τῶν ἀντιτεταγμένων ἐπελάσαντες ἐφιλοτιμοῦντο παραλλάξαι  τοὺς   πεζούς. Ἰσχυρᾶς δὲ μάχης γενομένης,
[15, 14]   παρουσίᾳ τῶν Ελλήνων, καὶ μεταπεμπομένων  τοὺς   πέραν κατοικοῦντας Ιλλυριούς, μικροῖς πλοίοις
[15, 93]   δὲ βασιλέως Ταχὼ ἐπανελθόντος πρὸς  τοὺς   περὶ τὸν Αγησίλαον, Νεκτανεβὼς ἠθροικὼς
[15, 3]   καὶ γενναίως ἀγωνισαμένου συνέβη φυγεῖν  τοὺς   περὶ τὸν Εὐαγόραν καὶ πολλὰς
[15, 87]   (Οἱ μὲν γὰρ Αθηναῖοι νενικηκότες  τοὺς   περὶ τὸν λόφον Εὐβοεῖς καὶ
[15, 4]   καὶ κοινὸν ἡγεῖσθαι τὸν πρὸς  τοὺς   Πέρσας πόλεμον. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[15, 29]   πολλῆς σπουδῆς παρεσκευάζετο πολεμεῖν πρὸς  τοὺς   Πέρσας. (Φαρνάβαζος δ' ὑπὸ τοῦ
[15, 24]   ἀποκατέστησαν τὴν πόλιν, καὶ πάντας  τοὺς   πεφευγότας συναγαγόντες πολλὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν
[15, 46]   οἱ βοιωτάρχαι χαλεπῶς διατεθέντες πρὸς  τοὺς   Πλαταιεῖς, καὶ σπεύδοντες φθάσαι τὴν
[15, 47]   πρὸς Πραινεστίνους παραταξάμενοι καὶ νικήσαντες  τοὺς   πλείστους τῶν ἀντιταξαμένων κατέκοψαν. ~Ἐπ'
[15, 67]   οἰκείαν. Λακεδαιμόνιοι δὲ παραδόξως ἀποτετριμμένοι  τοὺς   πολεμίους, ἀπέστειλαν πρεσβευτὰς εἰς τὰς
[15, 12]   οἱ Μαντινεῖς γενναίως ἀγωνιζόμενοι πρὸς  τοὺς   πολεμίους· ἐδόκουν γὰρ ἀνδρείᾳ διαφέρειν
[15, 68]   παρεφύλαττον, τὸ μὲν πρῶτον προεκαλεῖτο  τοὺς   πολεμίους εἰς παράταξιν, σχεδὸν τριπλασίους
[15, 69]   θαυμασθεὶς τοῦτον τὸν τρόπον ἀπετρίψατο  τοὺς   πολεμίους. ~Ἐκ δὲ τῆς Σικελίας
[15, 4]   ἀναλαβὼν δέκα τριήρεις νυκτὸς ἔλαθε  τοὺς   πολεμίους ἐκπλεύσας ἐκ τῆς Σαλαμῖνος.
[15, 27]   ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων εὐρώστως ἠμύνοντο  τοὺς   πολεμίους, ἐλπίζοντες συντόμως ἥξειν τοὺς
[15, 61]   τοὺς ἐκ Λαρίσσης φυγάδας, φθάσας  τοὺς   πολεμίους ἧκε μετὰ τῆς δυνάμεως
[15, 86]   τούτων συμφράξας, εἰσέβαλεν εἰς μέσους  τοὺς   πολεμίους· καθηγούμενος δὲ τοῦ συντάγματος,
[15, 93]   Αἰγύπτιοι διέλαβον τῷ πλήθει κεκυκλῶσθαι  τοὺς   πολεμίους καὶ πάντας ἄρδην ἀναιρήσειν,
[15, 65]   συντάξαντες τοὺς νέους ἐξεχύθησαν ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους, καὶ προσπεσόντες ἄφνω τοῖς
[15, 5]   ὑποστάντες τὴν πολιορκίαν εὐρώστως ἠμύνοντο  τοὺς   πολεμίους. καὶ τὰ μὲν κατὰ
[15, 32]   ἀφηγούμενος παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις δέχεσθαι  τοὺς   πολεμίους καταπεφρονηκότως ἅμα καὶ τεταγμένως,
[15, 34]   τινὰς ἑτέρας καταλαμβανόμενοι διεκώλυον μὲν  τοὺς   πολεμίους λεηλατεῖν τὴν χώραν, κατὰ
[15, 56]   βραχὺ προέωσαν ἐκ τῆς τάξεως  τοὺς   πολεμίους, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι περὶ
[15, 53]   κατεστρατοπέδευσεν. ~Ὁ δὲ Κλεόμβροτος πυθόμενος  τοὺς   πολεμίους προκατειληφέναι τὰς παρόδους, τὸ
[15, 33]   τὴν δύναμιν οὐ διηγωνίσατο πρὸς  τοὺς   πολεμίους. Πρὸς οὓς Αγησίλαος
[15, 23]   εἰς πολιορκίαν· τέλος δὲ καταπληξάμενος  τοὺς   πολεμίους προσέταξεν ὑποταγῆναι Λακεδαιμονίοις. ἐγγραφέντων
[15, 91]   μετὰ τῶν ἱππέων ἀπήλαυνε πρὸς  τοὺς   πολεμίους, συντεθειμένος πρὸς Αρτάβαζον τῇ
[15, 42]   τούτου μάλιστα ποιεῖσθαι τὴν ἔφοδον  τοὺς   πολεμίους. (Τοῦτο γὰρ ἀπετάφρευσε, καὶ
[15, 80]   δ' ἐπιθεὶς τῷ κινδύνῳ καὶ  τοὺς   πολεμίους τρεψάμενος τὴν μὲν νίκην
[15, 33]   πολεμίων παρακεχωρηκότων τῆς νίκης ἐβιάσατο  τοὺς   πολεμίους ὑπομένειν τὸ δεινόν, ἴσως
[15, 53]   Οἱ δὲ Βοιωτοὶ προάγοντες ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους, ὡς ἤγγισαν αὐτοῖς καὶ
[15, 70]   παρακαλῶν τοὺς Ελληνας διαλύσασθαι μὲν  τοὺς   πολέμους, εἰρήνην δὲ κοινὴν συνθέσθαι.
[15, 47]   πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιησάμενος εὐθαρσεῖς ἐποίησε  τοὺς   πολιορκουμένους. (Καὶ τὸ μὲν πρῶτον
[15, 47]   ἄλλων οὐκ ὀλίγους· τέλος δὲ  τοὺς   πολιορκοῦντας εἰς πολιορκίαν συγκλείσας μεγάλων
[15, 47]   (Οὗτος δὲ λάθρᾳ νυκτὸς ἔλαθε  τοὺς   πολιορκοῦντας εἰσπλεύσας εἰς Κόρκυραν· καὶ
[15, 25]   δ' ἐκ τόπων ὑπερδεξίων ἀμυνόμενοι  τοὺς   πολιορκοῦντας πολλοὺς μὲν ἀνῄρουν, οὐκ
[15, 25]   ἐφόνευσαν, ἔτι κοιμωμένους καταλαβόντες· ἔπειτα  τοὺς   πολίτας ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν παρακαλέσαντες
[15, 81]   ἐπ' ἀρετῇ περιβόητον. (Πρὸς δὲ  τοὺς   πολίτας οὕτω καλῶς (ἀγωνισάμενος) διετέθη,
[15, 74]   λαμπρῶς τοὺς φίλους, καὶ κατὰ  τοὺς   πότους φιλοτιμότερον τῇ μέθῃ δοὺς
[15, 23]   Κορίνθιοι δὲ καὶ Αργεῖοι διὰ  τοὺς   προγεγονότας πολέμους ὑπῆρχον τεταπεινωμένοι, Αθηναῖοι
[15, 1]   τῶν ἀδικουμένων ἔλαβε καιρὸν ἀμύνασθαι  τοὺς   προηδικηκότας, καὶ τοῖς ἐκ προγόνων
[15, 91]   ποιεῖσθαι, παρήγγειλε τοῖς ἰδίοις κτείνειν  τοὺς   προσιόντας ἱππεῖς. δὲ Μιθροβαρζάνης
[15, 22]   τῶν Ολυνθίων χώραν καὶ παραλαβὼν  τοὺς   προϋπάρχοντας ἐν τῇ παρεμβολῇ στρατιώτας
[15, 46]   Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες τῷ δήμῳ, παρεκάλεσαν  τοὺς   Σπαρτιάτας ἀποστεῖλαι ναυτικὴν δύναμιν, ὑπισχνούμενοι
[15, 30]   ἐφύλαττε τὴν ἔχθραν, πρὸς δὲ  τοὺς   Σπαρτιάτας βεβαίαν τὴν πίστιν διεφύλαττεν.
[15, 65]   δὲ προσελθόντες τῇ πόλει προεκαλοῦντο  τοὺς   Σπαρτιάτας εἰς παράταξιν, ξυνομολογεῖσθαι
[15, 30]   χώραν οἰκοῦντες οἰκείως διετέθησαν πρὸς  τοὺς   Σπαρτιάτας, καὶ βεβαίως ἐτήρουν τὴν
[15, 21]   Ολύνθιοι, νομίζοντες μείζοσι δυνάμεσιν ἥξειν  τοὺς   Σπαρτιάτας καὶ τὸν πόλεμον ἔσεσθαι
[15, 62]   πόλιν ταύτην, οἰκείως διακειμένην πρὸς  τοὺς   Σπαρτιάτας. (Λυκομήδης δ' Μαντινεύς,
[15, 66]   Σπαρτιατῶν, καὶ πολλὰ κακὰ διειργάσατο  τοὺς   Σπαρτιάτας, ὅτε καὶ Τυρταῖος
[15, 93]   ἐπιθέμενος τοῖς πολεμίοις, διέσωσεν ἅπαντας  τοὺς   στρατιώτας ἀνελπίστως. (Ἐπιδιωξάντων δὲ τῶν
[15, 87]   νεκρῶν. Ἀνακαλεσαμένων οὖν τῶν σαλπιγκτῶν  τοὺς   στρατιώτας, ἅπαντες τῆς μάχης ἀπέστησαν,
[15, 34]   Αγησίλαος ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι  τοὺς   στρατιώτας ἀπὸ τῆς μάχης. Οἱ
[15, 53]   ἐκυρώθη. (Ὁ δ' Επαμεινώνδας ὁρῶν  τοὺς   στρατιώτας δεισιδαιμονοῦντας ἐπὶ τοῖς γεγονόσι
[15, 53]   τὰ καλούμενα Λεῦκτρα κατεστρατοπέδευσε καὶ  τοὺς   στρατιώτας ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν.
[15, 32]   Λακεδαιμονίων, πλησίον ταύτης κατεστρατοπέδευσε, καὶ  τοὺς   στρατιώτας ἐφ' ἡμέρας τινὰς ἀνελάμβανεν
[15, 93]   σωτηρίαν, δὲ Αγησίλαος παρακαλέσας  τοὺς   στρατιώτας, καὶ νυκτὸς ἐπιθέμενος τοῖς
[15, 83]   δ' εἰς πλείω μέρη διελόμενος  τοὺς   στρατιώτας, καὶ πάντῃ προσπίπτων κατὰ
[15, 65]   δ' ἐτραυματίζοντο, ἀνεκαλέσαντο τῇ σάλπιγγι  τοὺς   στρατιώτας οἱ περὶ τὸν Επαμεινώνδαν,
[15, 63]   Ιφικράτης μὲν οὖν, προθύμους ἔχων  τοὺς   στρατιώτας, προῆγε μετὰ τῆς δυνάμεως
[15, 54]   τοῦ Επαμεινώνδου συναγαγόντος ἐκκλησίαν καὶ  τοὺς   στρατιώτας τοῖς οἰκείοις λόγοις προτρεψαμένου
[15, 64]   Σπάρτης ἔκρινε, τὸ δὲ διασῶσαι  τοὺς   στρατιώτας χρήσιμον ἔσεσθαι τῇ πατρίδι·
[15, 93]   δ' Αἰγύπτιοι τὸ πρῶτον ἐπολιόρκουν  τοὺς   συγκεκλεισμένους· ἐπεὶ δὲ πολλοὺς ἐν
[15, 85]   λαιῷ κέρατι τὸ γεγονὸς περὶ  τοὺς   συμμάχους ἐλάττωμα διωρθώσαντο· ἐπὶ δὲ
[15, 30]   τὴν Εὔβοιαν τὴν παραφυλάξουσαν μὲν  τοὺς   συμμάχους, καταπολεμήσουσαν δὲ τοὺς ἐναντίους.
[15, 31]   καὶ εὐεργεσίαις χρησάμενοι εὐνουστέρους ἅπαντας  τοὺς   συμμάχους κατεσκεύασαν. Ὁρῶντες δὲ τὸν
[15, 52]   δύναμιν ἐκ τῶν Θηβῶν, ἔχων  τοὺς   σύμπαντας οὐ πλείους τῶν ἑξακισχιλίων.
[15, 32]   ἧκεν εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἔχων  τοὺς   σύμπαντας στρατιώτας πλείους τῶν μυρίων
[15, 55]   Λακεδαιμονίων Κλεόμβροτος ἔζη, πολλοὺς ἔχων  τοὺς   συνασπίζοντας καὶ προθύμως πρὸ αὐτοῦ
[15, 79]   τοῖς βοιωτάρχαις τὴν ἐπίθεσιν, προδόντες  τοὺς   συνομόσαντας, καὶ διὰ τῆς εὐεργεσίας
[15, 17]   τὸ μὲν πρῶτον ἔχων ἐπιλέκτους  τοὺς   συντεταγμένους προετέρει τῶν ἀντιτεταγμένων· ὡς
[15, 25]   πατρίδα νυκτός. (Καὶ πρῶτον μὲν  τοὺς   τὰ Λακεδαιμονίων φρονοῦντας ἐν ταῖς
[15, 14]   Πάριοι μὲν τὴν Φάρον οἰκίσαντες  τοὺς   (τε) προενοικοῦντας βαρβάρους ἔν τινι
[15, 82]   δυεῖν ἑταιριῶν, συνέβαινε τῆς μὲν  τοὺς   Τεγεάτας, τῆς δὲ τοὺς Μαντινεῖς
[15, 35]   εὐεργεσίας θανάτῳ περιέβαλεν, αἰτιασάμενος ὅτι  τοὺς   τετελευτηκότας κατὰ τὴν ναυμαχίαν οὐκ
[15, 64]   τὴν Σελλασίαν καλουμένην πόλιν, καὶ  τοὺς   τῇδε κατοικοῦντας ἀπέστησε τῶν Λακεδαιμονίων.
[15, 57]   κατεργασθέντα τῇ φιλανθρωπίᾳ δεῖ διαφυλάττειν  τοὺς   τῆς τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας ὀρεγομένους,
[15, 36]   τὰς χώρας τὰς τῶν περὶ  τοὺς   τόπους ἐκείνους πόλεων ἐξιδιοποιησάμενος, ἐνίκησε
[15, 49]   δὲ πολέμων γενομένων περὶ τούτους  τοὺς   τόπους οὐ δυνάμενοι ποιεῖν τὰ
[15, 71]   τοῖς συμμάχοις. Οἱ δὲ Θηβαῖοι  τοὺς   τότε βοιωταρχήσαντας καταδικάσαντες, πολλοῖς χρήμασιν
[15, 90]   Ελληνίδας πόλεις καὶ Λακεδαιμονίους καὶ  τοὺς   τούτων συμμάχους σατράπας καὶ στρατηγούς,
[15, 40]   φυγάδων ἀνῃρέθησαν τῶν Φλιασίων ὑπὲρ  τοὺς   τριακοσίους. ὕστερον δὲ προδόντων τῶν
[15, 9]   χρημάτων καὶ στρατιωτῶν, ἔτι δὲ  τοὺς   τριηράρχους ταῖς εὐνοίαις ἰδίους πεποιημένος,
[15, 84]   πάντες ἠθροίσθησαν πεζοὶ μὲν ὑπὲρ  τοὺς   τρισμυρίους, ἱππεῖς δ' οὐκ ἐλάττους
[15, 79]   σωτηρίαν. Τῶν δ' ἀρχόντων συλλαβόντων  τοὺς   τῶν Ορχομενίων ἱππεῖς καὶ παραγαγόν
[15, 79]   εἰς ἀριστοκρατικὴν κατάστασιν μεταστῆσαι, συνέπεισαν  τοὺς   τῶν Ορχομενίων ἱππεῖς, ὄντας τριακοσίους,
[15, 54]   ἐνέγκασαι, τῇ πατρίδι τῇ πεμψάσῃ  τοὺς   ὑβριστὰς καταρασάμεναι τὸν βίον αὐτοχειρίᾳ
[15, 80]   καὶ τὸν Αλέξανδρον κατέλαβε προκατειλημμένον  τοὺς   ὑπερδεξίους τόπους καὶ στρατιώτας ἔχοντα
[15, 69]   ἐκ τῆς πόλεως, καὶ καταλαβόμενος  τοὺς   ὑπερδεξίους τόπους ὑπέστη τὴν τῶν
[15, 86]   γὰρ πεζομαχεῖν ἄριστα δυνάμενοι κατὰ  τοὺς   ὑποκειμένους καιρούς, Βοιωτοὶ καὶ Λακεδαιμόνιοι,
[15, 66]   κατῴκησαν. (Τὸ δὲ τελευταῖον κατὰ  τοὺς   ὑποκειμένους καιροὺς Θηβαῖοι, πείσαντος αὐτοὺς
[15, 77]   ἐκυρίευον τῆς χώρας· κατὰ δὲ  τοὺς   ὑποκειμένους καιροὺς τῶν Αρκάδων κρατούντων
[15, 39]   ἀγαθοὺς ἡγεμόνας καὶ στρατηγοὺς κατὰ  τοὺς   ὑποκειμένους χρόνους. (Ἐπιφανέστατοι δ' ἦσαν
[15, 91]   δὲ πλειόνων μυρίων ἀναιρεθέντων,  τοὺς   ὑπολειφθέντας Δατάμης τρεψάμενος καὶ
[15, 80]   πόλεις ἀποδοῦναι, Μάγνητας δὲ καὶ  τοὺς   Φθιώτας Αχαιοὺς παραδοῦναι Βοιωτοῖς, καὶ
[15, 74]   εὐωχίας ἐπετέλεσεν. Ἑστιῶν δὲ λαμπρῶς  τοὺς   φίλους, καὶ κατὰ τοὺς πότους
[15, 7]   καὶ φθονεῖν αὐτῷ φάσκων ἅπαντας  τοὺς   φίλους ὑπώπτευεν ὡς ἐπιβουλεύοντας. καὶ
[15, 19]   καὶ μάχῃ νικήσαντες ἠνάγκασαν ὑποταγῆναι  τοὺς   Φλιουντίους τοῖς Λακεδαιμονίοις. (Κατὰ δὲ
[15, 15]   διηγωνίζετο, τῷ δὲ ἑτέρῳ πρὸς  τοὺς   Φοίνικας. Πολλαὶ μὲν οὖν κατὰ
[15, 47]   εἰς τὴν νῆσον καὶ προσλαβόμενος  τοὺς   φυγάδας εἰσέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα,
[15, 40]   ὕστερον δὲ προδόντων τῶν φυλάκων  τοὺς   φυγάδας, κρατήσαντες οἱ Φλιάσιοι τῶν
[15, 45]   ἐθεώρουν τὸν δῆμον ἀποκλίνοντα πρὸς  τοὺς   φυγάδας, συνεστήσαντο ναυτικόν, καὶ πληρώσαντες
[15, 76]   Λευκτρικῶν. (Ὑπῆρξαν δὲ κατὰ τούτους  τοὺς   χρόνους ἄνδρες κατὰ παιδείαν ἄξιοι
[15, 50]   τῇ σελήνῃ. Κατὰ δὲ τούτους  τοὺς   χρόνους Αρταξέρξης βασιλεὺς ὁρῶν
[15, 1]   τῇ γραφῇ παρόντες ἐπ' ἐκείνους  τοὺς   χρόνους, ἐν οἷς Λακεδαιμόνιοι περὶ
[15, 10]   τοῖς Πέρσαις. Κατὰ τούτους δὲ  τοὺς   χρόνους ἕτεροι δικασταὶ δόξαντες κακῶς
[15, 44]   τὰ σώματα καὶ τοῦ δύνασθαι  τοὺς   χρωμένους ταῖς πέλταις διὰ τὴν
[15, 32]   τοῖς πολεμίοις, τὸ μὲν πρῶτον  τοὺς   ψιλοὺς ἐπαφῆκε τοῖς ἐναντίοις, πειρώμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005