Alphabétiquement     [«   »]
μετωνόμαζον 1
μετωνομάσθησαν 1
μέχρι 11
μὴ 30
μή 2
μηδεμίαν 1
μηδὲν 3
Fréquences     [«    »]
30 ἔτι
29 μάχην
29 Περσῶν
30 μὴ
30 οὐ
30 τοῦτον
30 χώραν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

μὴ


Livre, Chap.
[15, 66]   φασι γενέσθαι, κατομοσαμένων τῶν Λακεδαιμονίων  μὴ   ἀνακάμψειν εἰς τὴν Σπάρτην, ἐὰν
[15, 50]   γένηταί τι τοιοῦτον, ἀλλ' ἐὰν  μὴ   γένηται, κατὰ τὰς ἰδίας ἑκάστων
[15, 74]   ὑποφεύγειν καὶ ἑκουσίως ἡττᾶσθαι, ἵνα  μὴ   δόξῃ τῶν ἰσχυροτέρων γεγονέναι κρείττων.
[15, 52]   δὲ νεώτεροι ἡσυχίαν εἶχον, ἵνα  μὴ   δόξωσι διὰ δειλίαν ἀποτρέπειν τὸν
[15, 87]   νεκρῶν ἀναιρέσεως οὐδέτεροι διεπρεσβεύσαντο, ἵνα  μὴ   δόξωσιν ἐκχωρεῖν τοῦ πρωτείου· μετὰ
[15, 27]   τρίτον τοσούτῳ πλήθει χρημάτων, ὥστε  μὴ   δύνασθαι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τοσαῦτα
[15, 82]   τὸν πρὸς Ηλείους πόλεμον, ἵνα  μὴ   δῶσιν ἐν εἰρήνῃ λόγον τῶν
[15, 60]   Θηβαίους δὲ τῶν πρωτείων ἀξίους  μὴ   εἶναι, Αργείους δὲ διὰ στάσεις
[15, 50]   προρρήσεις ἐναργεῖς ἐπιτυγχάνειν· τοὺς δὲ  μὴ   θαυμάζειν ὅταν γένηταί τι τοιοῦτον,
[15, 42]   Διὸ πλεύσαντες πελάγιοι πρὸς τὸ  μὴ   καθορᾶσθαι τὰς ναῦς ὑπὸ τῶν
[15, 43]   αὐτοῦ καὶ τὴν ἀρετὴν ὑπώπτευσε,  μὴ   κατ' ἰδίαν κατάσχῃ τὴν Αἴγυπτον.
[15, 34]   δὲ Θηβαῖοι, δόξαντες τότε πρώτως  μὴ   καταδεεστέρους ἑαυτοὺς εἶναι Λακεδαιμονίων, τρόπαιόν
[15, 19]   καὶ παρὰ τὰς κοινὰς συνθήκας  μὴ   καταδουλοῦσθαι τοὺς Ελληνας· ἀδοξεῖν γὰρ
[15, 49]   Ιωσι περὶ τῶν ἀφιδρυμάτων, λέγοντες  μὴ   κοινὸν τῶν Αχαιῶν, ἀλλ' ἴδιον
[15, 43]   Ιφικράτους ὡς αἰτίου γεγονότος τοῦ  μὴ   ληφθῆναι τὴν Αἴγυπτον. Οἱ δὲ
[15, 66]   ἀνακάμψειν εἰς τὴν Σπάρτην, ἐὰν  μὴ   Μεσσήνην ἕλωσιν. Τότε δὲ συνέβη
[15, 31]   τῶν ὑπαίθρων, καὶ πέρας, εἰ  μὴ   μετεπέμψαντο αὐτὸν οἱ Σπαρτιᾶται διά
[15, 88]   τελευτὴν ἀνεπισήμαντον. δοκεῖ γάρ μοι  μὴ   μόνον τοὺς καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν
[15, 35]   δὲ τετελευτηκότας ἔθαψεν. Εἰ δὲ  μὴ   περὶ ταύτην ἐγένετο τὴν ἐπιμέλειαν,
[15, 52]   πρεσβυτέρων τινὲς πάλιν ἐντυχόντες διεμαρτύραντο  μὴ   προάγειν τὴν δύναμιν, φανερῶς τῶν
[15, 83]   τὴν ἅλωσιν τῆς πατρίδος ἐξέφυγον·  μὴ   προδηλωθείσης γὰρ τῆς ἐπιθέσεως ἔλαθεν
[15, 15]   τὸν δυνάστην ἀπῄτουν τὰς πόλεις,  μὴ   προσέχοντος δὲ αὐτοῦ συνέβη ταύτην
[15, 43]   τὸν Ιφικράτην, ὑποπτεύσας Ιφικράτης  μὴ   συλληφθῇ καὶ τιμωρίας τύχῃ, καθάπερ
[15, 33]   (ἄν) πορθουμένῃ γὰρ τῇ χώρᾳ  μὴ   τετολμηκέναι τοὺς Βοιωτοὺς βοηθῆσαι· εἰ
[15, 47]   ἐνεπρήσθησαν ὑπὸ τῶν Κορκυραίων, ἵνα  μὴ   τοῖς πολεμίοις ὑποχείριοι γένωνται. ἐνίκησε
[15, 93]   ὁρῶν τὸν βασιλέα καταπεπληγμένον καὶ  μὴ   τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν· τῆς
[15, 3]   ἀφείλατο. Διὸ καὶ τῶν ἐμπόρων  μὴ   τολμώντων εἰς τὴν Κύπρον παρακομίζειν
[15, 16]   ταῖς ὁμολογίαις, ἔφησαν αὐτοὺς μὲν  μὴ   ὑπάρχειν κυρίους τῆς τῶν πόλεων
[15, 11]   τῶν ἐγκλημάτων κατ' ἰδίαν θεωρουμένων  μὴ   φαίνεσθαι τούτοις ἔνοχον εἶναι τὸν
[15, 10]   περὶ δὲ τῶν χρησμῶν ἔφησε  μὴ   χρηματίζειν τὸν θεὸν καθόλου περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005