Alphabétiquement     [«   »]
ἄμφω 1
ἁμῶς 1
ἄν 17
ἂν 115
ἀναβολῶν 1
ἀναγκαῖα 3
ἀναγκαίαις 1
Fréquences     [«    »]
93 ἐν
114 μὲν
98 τὸ
115 ἂν
133 τε
179 τῶν
228 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

ἂν


Livre, pages
[12, 951]   θάλατταν καὶ γῆν, ζητεῖν (ὃς  ἂν   ἀδιάφθαρτος ᾖ, τὰ μὲν βεβαιούμενον
[12, 968]   ἱκανὸς ὅλης πόλεως, ὑπηρέτης δ'  ἂν   ἄλλοις ἄρχουσιν. ὁρᾶν δὴ χρεὼν
[12, 947]   περιφυτεύσουσι πλὴν κώλου ἑνός, ὅπως  ἂν   αὔξην τάφος ἔχῃ ταύτην
[12, 953]   ποιητέον ἐκείνῳ παρ' ὅτῳ τις  ἂν   αὐτῶν τὴν κατάλυσιν ξενωθεὶς ποιήσηται
[12, 967]   ἀκριβείας αὐτῶν ἥπτοντο, ὅπως μήποτ'  ἂν   ἄψυχα ὄντα οὕτως εἰς ἀκρίβειαν
[12, 957]   καὶ μάλα ματαίων, τούτων πάντων  ἂν   βάσανος εἴη σαφὴς τὰ τοῦ
[12, 947]   ἀναγράφειν τούτου κατ' ἐνιαυτόν, ὅπως  ἂν   γίγνηται μέτρον ἀριθμοῦ τοῦ χρόνου,
[12, 951]   αὐτὴν θεωρῶσιν. (Κλεινίας) πῶς οὖν  ἂν   γίγνοιτ' ἀμφότερα; (Ἀθηναῖος) τῇδε. πρῶτον
[12, 948]   γραφέσθω δὲ γραφόμενος, ὃν  ἂν   γράφηται, λέγουσαν τὴν γραφὴν ἀνάξιον
[12, 947]   κόρας ἑπομένας ἐξόπισθεν ὅσαι τ'  ἂν   γυναῖκες τῆς παιδοποιήσεως ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσιν,
[12, 953]   ποτέ τις ἀφίκηται, σπάνιος μέν,  ἂν   δ' οὖν ποτέ τις ἔλθῃ
[12, 954]   τὸν ἀπειργόμενον, τιμησάμενον τὸ ἐρευνώμενον,  ἂν   δέ τις ὄφλῃ, τὴν διπλασίαν
[12, 947]   ταῦτα τοῖς τὰς εὐθύνας διαφυγοῦσιν·  ἂν   δέ τις τούτων, πιστεύων τῷ
[12, 945]   τάξας τὸν κακόν, χιλίας,  ἂν   δὲ τοῦ δευτέρου, πέντε μνᾶς,
[12, 945]   δὲ τοῦ τρίτου, τρεῖς μνᾶς,  ἂν   δὲ τοῦ τετάρτου, μνᾶν.
[12, 945]   δὲ τοῦ δευτέρου, πέντε μνᾶς,  ἂν   δὲ τοῦ τρίτου, τρεῖς μνᾶς,
[12, 944]   γὰρ οὐκ ἐν πᾶσιν ὀνομάζοιτ'  ἂν   (δικαίως, ἀποβολεὺς δὲ ὅπλων. οὐχ
[12, 946]   τῶν δ' ἄλλων τιμημάτων ὧν  ἂν   δυνατὸν διπλῆν τεῖσαι, διπλασίαν
[12, 962]   δικαίως ἂν προσαγορεύοιτο, εἶτα σῴζειν  ἂν   δυνατὸς εἴη τοῦτο οὗ τὸν
[12, 955]   γράμμασιν ἀποφέρειν ἀγρονόμοις φυλέτας, ὅπως  ἂν   δυοῖν οὔσαιν ταῖν εἰσφοραῖν, ὁποτέρᾳ
[12, 953]   μηδὲ κηρύγμασιν ἀγρίοις. ἐγγύην, ἣν  ἂν   ἐγγυᾶταί τις, διαρρήδην ἐγγυάσθω, τὴν
[12, 953]   τὰ δ' ὑπὲρ ἐγγύην, ἣν  ἂν   ἐγγυᾶταί τις, διαρρήδην ἐγγυάσθω, τὴν
[12, 956]   ὄργανα· ξύλου δὲ μονόξυλον ὅτι  ἂν   ἐθέλῃ τις ἀνατιθέτω, καὶ λίθου
[12, 954]   καθάπερ ἀποδόμενος. φωρᾶν δὲ  ἂν   ἐθέλῃ τις παρ' ὁτῳοῦν, γυμνὸς
[12, 955]   νικήσαντα γράφειν ἐν ἱεροῖς οἷς  ἂν   ἐθέλῃ, τῷ δὲ διακωλύσαντι μὴ
[12, 954]   δὲ σεσημασμένα παρασημηνάσθω καὶ ὃν  ἂν   ἐθέλῃ φύλακα καταστησάτω πέντε ἡμέρας
[12, 949]   (εἰσάγειν εἰς τὸ δικαστήριον, ἕως  ἂν   ἐθελήσωσι δρᾶν τὸ προσταχθέν. πόλει
[12, 949]   δέχεσθαί τε ὅρκους παρ' (ἀλλήλων,  ἂν   ἐθέλωσι, καὶ διδόναι κυρίως οὐ
[12, 968]   πρὸς τὴν τῆς φυλακῆς φύσιν  ἂν   εἶεν ἡλικίαις τε καὶ μαθημάτων
[12, 967]   τὸ δὲ δὴ πῶς ἔχον  ἂν   εἴη; (Ἀθηναῖος) πᾶν, ὅπερ εἶπον,
[12, 950]   κατὰ Κρήτην οἰκιζομένῃ πόλει πρέπον  ἂν   εἴη δόξαν πρὸς τῶν ἄλλων
[12, 961]   εἰς ἕν, σωτηρία ἑκάστων δικαιότατ'  ἂν   εἴη καλουμένη. (Κλεινίας) ἔοικε γοῦν.
[12, 968]   (Ἀθηναῖος) πρῶτον μὲν δήπου καταλεκτέος  ἂν   εἴη κατάλογος (τῶν ὅσοι ἐπιτήδειοι
[12, 963]   γ' ἡμέτερον, ξένε, ὀρθῶς  ἂν   εἴη πάλαι τιθέμενον; πρὸς γὰρ
[12, 945]   δὴ πέρι τίς ἡμῖν λόγος  ἂν   εἴη πρέπων ἀρχόντων γενομένων τῶν
[12, 969]   σμικρὸν οὐδ' ἑτέροις τισὶν προσφερὲς  ἂν   εἴη. σοὶ δὴ τοῦτό γε,
[12, 948]   τοῖς νῦν ἀνθρώποις Ῥαδαμάνθυος  (ἂν   εἴη τέχνη πρέπουσα ἐν δίκαις.
[12, 956]   εἴρηνται, τὸ λοιπὸν δὴ δίκας  ἂν   εἴη χρεὼν γίγνεσθαι. δικαστηρίων δὲ
[12, 958]   διανέμοντες, δικαίως εἴη πολλάκις  ἂν   εἰρημένον, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοιντ' ἂν
[12, 946]   ἀποφανουμένους (ἄνδρας αὑτῶν τρεῖς, ὃν  ἂν   ἕκαστος αὐτῶν ἡγῆται πάντῃ ἄριστον
[12, 946]   ἐνιαυτῷ δώδεκα εὐθύνους ἀποδεῖξαι, μέχριπερ  ἂν   ἑκάστῳ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη
[12, 958]   δίκας πρὸς ἄλλον μηδένα, πρὶν  ἂν   ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος (ἅπαν τῷ
[12, 946]   ἐὰν ὦσιν, ἕνα ἀφελεῖν,  ἂν   ἐλάχισται γένωνται, καταλιπεῖν δὲ τοὺς
[12, 956]   ὄρνιθές τε καὶ ἀγάλματα ὅσαπερ  ἂν   ἐν μιᾷ ζωγράφος ἡμέρᾳ εἷς
[12, 952]   δὴ καὶ περὶ μαθημάτων, ὁπόσ'  ἂν   ἐν ταύτῃ τῇ σκέψει δοκῇ
[12, 946]   ἀνατίθησι κοινὸν καὶ Ἡλίῳ, ὅσονπερ  ἂν   ἕπωνται χρόνον τῇ κρίσει. τούτους
[12, 947]   θυσιῶν καὶ θεωριῶν καὶ ὅσων  ἂν   ἑτέρων κοινωνῶσιν ἱερῶν, ἐκ τούτων
[12, 951]   μηκέτι θεωρείτω. θεωρήσας δὲ ὁπόσ'  ἂν   ἔτη βουληθῇ τῶν δέκα καὶ
[12, 946]   ἐλευθέραις ἐλεγχόντων. οἰκούντων δέ, ὅσον  ἂν   (εὐθύνωσιν χρόνον, ἐν τῷ τοῦ
[12, 957]   δικαστήρια ταύτῃ πῃ γιγνόμενα μέτρον  ἂν   ἔχοι· τὰ δὲ δημόσια καὶ
[12, 944]   πολλῆς ῥύσεως ὕδατος, μυρί'  ἂν   ἔχοι τις τοιαῦτα παραμυθούμενος ἐπᾴδειν,
[12, 959]   δὲ τῷ τοῦ τετάρτου μέτρον  ἂν   ἔχοι τῶν ἀναλωμάτων. νομοφύλαξι δὲ
[12, 967]   οὕτως εἰς ἀκρίβειαν θαυμαστοῖς λογισμοῖς  ἂν   ἐχρῆτο, νοῦν μὴ κεκτημένα· καί
[12, 962]   ἂν νοῦν περί τι τούτων  ἂν   ἔχων φαίνοιτο; (Κλεινίας) καὶ πῶς;
[12, 947]   μέτρον ἀριθμοῦ τοῦ χρόνου, ἕως  ἂν   πόλις οἰκῆται. τελευτήσασι δὲ
[12, 951]   ἐξ ἀνάγκης ἀπ' ὄρθρου μέχριπερ  ἂν   ἥλιος ἀνάσχῃ, πρῶτον μὲν τῶν
[12, 960]   ὥστε σχεδὸν νομοθεσία τέλος  ἂν   ἡμῖν ἔχοι· τῶν πάντων δ'
[12, 956]   ἰόντων ἀγωνιούμενοι, δὲ φεύγων,  ἂν   ἡττηθῇ τὸ δεύτερον, τὸ πεμπτημόριον
[12, 956]   ἔμμηνον. χρώματα δὲ λευκὰ πρέποντ'  ἂν   θεοῖς εἴη καὶ ἄλλοθι καὶ
[12, 969]   τὴν Μαγνήτων πόλιν,  ἂν   θεὸς ἐπώνυμον αὐτὴν ποιήσῃ, κλέος
[12, 941]   ἀλλὰ τῷ τὸν μὲν ἴσως  ἂν   ἰάσιμον ἔτ' εἶναι, τὸν δ'
[12, 957]   ἐπανορθουμένους, ταῖς ἐμπειρίαις διαβασανίζοντας, ἕως  ἂν   ἱκανῶς αὐτῶν ἕκαστα δόξῃ κεῖσθαι,
[12, 965]   σφόδρα πιέσαντες μὴ ἀνῶμεν, πρὶν  ἂν   ἱκανῶς εἴπωμεν τί ποτ' ἔστιν
[12, 960]   οὖν δή, φῄς, σωτηρία γίγνοιτ'  ἂν   καὶ τίνα τρόπον πολιτείᾳ τε
[12, 961]   (Ἀθηναῖος) τὸ μετὰ τοῦτο ἡμέτερος  ἂν   καιρὸς γίγνοιτο ὀρθῶς φράζοντας μηδὲν
[12, 959]   τε ζῶν καὶ τελευτήσας ἀτιμώρητος  ἂν   κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο τὸν μετὰ
[12, 951]   μένει ποτὲ τελέως πόλις, οὐδ'  ἂν   κακῶς αὐτὴν θεωρῶσιν. (Κλεινίας) πῶς
[12, 958]   ἐν μοίρᾳ γηράσαντι τελευτὴ γίγνοιτ'  ἂν   κατὰ φύσιν. περὶ τελευτήσαντας δή,
[12, 968]   τοιούτων δυνατόν ἐστιν νομοθετεῖν, πρὶν  ἂν   κοσμηθῇ τότε δὲ κυρίους ὧν
[12, 959]   βωμόν· τὸ δὲ μέτριον νομοθέτης  ἂν   μαντεύσαιτο οὐκ ἀσχημονέστατα. ἔστω δὴ
[12, 945]   τε καὶ διαλυθεῖσαν (οἴχεσθαι πολιτείαν.  ἂν   μὲν γὰρ οἱ τοὺς ἄρχοντας
[12, 945]   μή, κατευθύνειν αὐτοῦ τὸν εὔθυνον,  ἂν   μὲν τοῦ μεγίστου τιμήματος
[12, 956]   δωδέκατον μέρος διῃρημένοι, ἐν οἷς,  ἂν   μὴ διακριθῶσιν ἐν τοῖς πρώτοις,
[12, 966]   φυλακῆς μεθέξουσιν μηδὲ ἐπιτρέπειν, ὃς  ἂν   μὴ διαπονήσηται τὸ πᾶσαν πίστιν
[12, 967]   θεοσεβῆ θνητῶν ἀνθρώπων οὐδένα, ὃς  ἂν   μὴ τὰ λεγόμενα ταῦτα νῦν
[12, 949]   τὸ προσταχθέν. πόλει δέ, ἥτις  ἂν   μήτε χρηματίζηται πλὴν τὸν ἐκ
[12, 966]   μηχανῷτο; ~(Ἀθηναῖος) μήπω τὸ πῶς  ἂν   μηχανησαίμεθα λέγωμεν· εἰ δεῖ δὲ
[12, 965]   ἀλλὰ δὴ πῶς τις τοῦτ'  ἂν   μηχανῷτο; ~(Ἀθηναῖος) μήπω τὸ πῶς
[12, 962]   ὅσα δὴ διήλθομεν, ἔσθ' ὅπως  ἂν   νοῦν περί τι τούτων ἂν
[12, 957]   μάτην τοὔνομα νῷ προσῆκον κεκτῇτ'  ἂν   θεῖος ἡμῖν καὶ θαυμαστὸς
[12, 956]   αἱρετοὶ δικασταὶ γίγνοιντ' ἄν, οὓς  ἂν   φεύγων τε (καὶ
[12, 947]   τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις, οὓς  ἂν   οἱ προσήκοντες τοῦ τελευτήσαντος ἐπιόψωνται,
[12, 959]   εἷς γέ τις ἐπιστατῇ, ὃν  ἂν   οἱ τοῦ τετελευτηκότος ἐπίσκοπον οἰκεῖοι
[12, 965]   ἓν ὄν, ἀρετὴν ἑνὶ δικαίως  ἂν   ὀνόματι προσαγορεύεσθαι. τοῦτο, φίλοι,
[12, 968]   ταῦτα ἀπόρρητα μὲν λεχθέντα οὐκ  ἂν   ὀρθῶς λέγοιτο, ἀπρόρρητα δὲ διὰ
[12, 968]   αὐτοῖς τοῖς μανθάνουσι (δῆλα γίγνοιτ'  ἂν   ὅτι πρὸς καιρὸν μανθάνεται, πρὶν
[12, 965]   δὴ νῦν σχεδὸν ἐφηψάμεθα, τυγχάνοι  ἂν   οὖσα ἧς χρείαν ἔχομεν αὕτη;
[12, 944]   ὅδε ἐπὶ τούτοις· Ἀνὴρ ὃς  ἂν   ὄφλῃ δίκην ὡς αἰσχρῶς ἀποβαλὼν
[12, 959]   τούτων δ' οὐχ ἥκιστα, ὅπως  ἂν   παίδων τε καὶ (ἀνδρῶν καὶ
[12, 960]   μὴ δυνατὸν εὑρεῖν ὅπῃ γίγνοιτ'  ἂν   παντὶ κτῆμά τι τοιοῦτον. (Ἀθηναῖος)
[12, 942]   καὶ τεθραμμένον ὡς ἔσται τεθραμμένος,  ἂν   πατρίδα συλῶν βιαζόμενος ἁλίσκηται,
[12, 965]   οὖν ἀκριβεστέρα σκέψις θέα τε  ἂν   περὶ ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο
[12, 946]   ἐτῶν. τῶν δὲ προκριθέντων οὓς  ἂν   πλεῖστοι ἐνέγκωσι, τούτους ἐκλέξαι μέχρι
[12, 949]   μὴ πειθομένοις ἐνεχυρασίαν τούτοις οἷς  ἂν   πόλις ἅμα καὶ νόμος εἰσπράττειν
[12, 968]   γε ὑμῖν καὶ ἐγὼ γιγνοίμην  ἂν   προθύμως πρὸς δ' ἐμοὶ καὶ
[12, 962]   ἆρα ἄρχων μὲν (πρῶτον δικαίως  ἂν   προσαγορεύοιτο, εἶτα σῴζειν ἂν δυνατὸς
[12, 944]   ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα γίγνοιτ'  ἂν   πρόσφορος; οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ
[12, 944]   ἀφαιρεθεὶς μετ' εἰκυίας βίας γίγνοιτ'  ἂν   ῥίψασπις τε ἀφεὶς ἑκών,
[12, 961]   ἔχουσαν τὰ πρόσφορα ἑαυτῇ, σῴζειν  ἂν   σύμπαντα βουλόμεθα. (Κλεινίας) πῶς
[12, 959]   τὸν ὄντως τεθνηκότα, εἴη δ'  ἂν   σχεδόν, ὡς τἀνθρώπινα, μέτρον ἔχουσα
[12, 958]   ἂν εἰρημένον, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοιντ'  ἂν   τῇ πάσῃ πόλει τοιοῦτοι δικασταὶ
[12, 962]   ~καὶ ἰατρικὴ ὑπηρεσία πᾶσα (στοχάζοιτ'  ἂν   τῆς σωτηρίας ὀρθῶς. ἆρ' οὐχ
[12, 961]   τοῦ συλλόγου πάλιν ἀναλαβὼν λέγοιμ'  ἂν   τὸ τοιόνδε. φημί, εἴ τις
[12, 950]   δὲ ἄγριον καὶ ἀπηνὲς φαίνοιτ'  ἂν   τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ὀνόμασίν τε
[12, 953]   νεωκόρους ἐπιμελεῖσθαι καὶ τημελεῖν, ἕως  ἂν   τὸν μέτριον ἐπιμείναντες χρόνον, ἰδόντες
[12, 945]   αὑτοῦ προσαποτεισάτω μισθόν, χιλίας μέν,  ἂν   τοῦ μεγίστου τιμήματος ᾖ, πέντε
[12, 945]   δέ, τοῦ δευτέρου, τρεῖς δέ,  (ἂν   τοῦ τρίτου, μνᾶν δὲ ὡσαύτως,
[12, 960]   τοίνυν ἀφιστώμεθα μηδενὶ τρόπῳ, πρὶν  ἂν   τοῦτ' αὐτὸ ἐκπορισώμεθα τοῖς εἰρημένοις
[12, 952]   φαίνεσθαι καὶ ἀσαφῆ. δ'  ἂν   τούτων ἐγκρίνωσιν οἱ γεραίτεροι, τοὺς
[12, 946]   ἄλλους ἐγκρίναντας φέρειν αὖθις, μέχριπερ  ἂν   τρεῖς λειφθῶσιν ἄνισοι· ἐὰν δὲ
[12, 961]   ὄρθριον εἶναι τὸν σύλλογον, ἡνίκ'  ἂν   τῶν ἄλλων πράξεων ἰδίων τε
[12, 946]   τῶν εὐθύνων γνώμην. ἥτις δ'  ἂν   τῶν ἀρχῶν μὴ ὁμολογῇ κεκρίσθαι
[12, 944]   ταῦτα δὲ Ἕκτωρ εἶχεν, ἐξῆν  ἂν   τῶν τότε ὅσοι κακοὶ ὀνειδίζειν
[12, 950]   πολιτευομένοις διὰ νόμων ὀρθῶν βλάβην  ἂν   φέροι μεγίστην πασῶν, ταῖς δὲ
[12, 955]   ταῖν εἰσφοραῖν, ὁποτέρᾳ τὸ δημόσιον  (ἂν   χρῆσθαι βούληται, χρῆται, κατ' ἐνιαυτὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007