Alphabétiquement     [«   »]
ξενωθεὶς 1
ξένων 4
ξύλου 1
ὁ 58
4
12
ὄγκον 1
Fréquences     [«    »]
58 δ
55 ἐὰν
56 εἶναι
58 ὁ
58 τοῦ
59 τῆς
60 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII


Livre, pages
[12, 954]   ἔστω καὶ προπωλῶν καθάπερ     ἀποδόμενος. φωρᾶν δὲ ἂν ἐθέλῃ
[12, 966]   νοῦς ἐστιν τὸ πᾶν διακεκοσμηκώς.     γὰρ ἰδὼν ταῦτα μὴ φαύλως
[12, 948]   τῶν ἐκλεκτῶν δικαστήριον, γραφέσθω δὲ     γραφόμενος, ὃν ἂν γράφηται, λέγουσαν
[12, 948]   βουλόμενον αὐτὸν νόμος προσταττέτω,  ~ὁ   δ' ἀγὼν (ἐν δικαστηρίῳ γιγνέσθω
[12, 960]   μὲν πειθόμενος ἔστω ζημίας ἐκτός,     δὲ ἀπειθῶν ἑνὶ τῶν νομοφυλάκων
[12, 941]   καὶ εἰς χρόνον ἅπαντα εὐτυχοῖ,     δὲ ἀπιστήσας τὸ μετὰ ταῦτα
[12, 953]   μέν, ὡς ὀλίγιστα δ' ἐπιχρωμένους.     δὲ δεύτερος, ὄμμασιν ὄντως θεωρὸς
[12, 956]   ἡττηθείς, ὥσπερ εἴρηται, τὴν ἡμιολίαν,     δὲ διώκων τὴν ἡμίσειαν τοῦ
[12, 954]   (οὕτω τις ἐνιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκτημένος,     δὲ ζητῶν διαγένωνται, μὴ ἐξέστω
[12, 954]   δὲ ζητεῖν τοῦτον τὸν χρόνον,     δὲ μὴ ἀποκρυπτόμενος φανερὸς ᾖ,
[12, 955]   νόμῳ, μηδὲν ἐπὶ δώροισιν διακονεῖν.     δὲ μὴ πειθόμενος ἁπλῶς τεθνάτω
[12, 968]   δυνατὸς (ᾖ δοῦναι τὸν λόγον·     δὲ μὴ ταῦθ' οἷός τ'
[12, 945]   ἂν δὲ τοῦ τετάρτου, μνᾶν.     δὲ ὀφλὼν τὴν δίκην πρὸς
[12, 954]   μὴν ἐλπίζειν εὑρήσειν, οὕτω φωρᾶν·     δὲ παρεχέτω τὴν οἰκίαν, τά
[12, 956]   περὶ ζημίας μείζονος ἰόντων ἀγωνιούμενοι,     δὲ φεύγων, ἂν ἡττηθῇ τὸ
[12, 967]   τότε, λέγοντες ὡς νοῦς εἴη     διακεκοσμηκὼς πάνθ' ὅσα κατ' οὐρανόν.
[12, 944]   ῥιφθέντων, τῆς δὲ εἰρημένης ἔμπροσθεν     δικάζων μὴ ἀμελείτω σκοπεῖν. τὸν
[12, 956]   ἂν φεύγων τε (καὶ     διώκων ἕλωνται κοινῇ, διαιτηταὶ δικαστῶν
[12, 956]   τοῦ τιμήματος ἀποτινέτω. ἐὰν δὲ     διώκων ἡττηθεὶς ἐν τοῖς πρώτοις
[12, 948]   δοθεισῶν αὐτῷ τιμῶν, ἐὰν δὲ     διώκων μὴ μεταλάβῃ τὸ πέμπτον
[12, 955]   βίᾳ μὴ παραγίγνεσθαι, φραζέτω μὲν     ἐθέλων τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ δ'
[12, 969]   ἐάν γε μὴν οὗτος ἡμῖν     θεῖος γένηται σύλλογος, φίλοι
[12, 957]   τοὔνομα νῷ προσῆκον κεκτῇτ' ἂν     θεῖος ἡμῖν καὶ θαυμαστὸς νόμος.
[12, 968]   μᾶλλον ταύτῃ πορευτέον ᾗπερ καὶ     θεὸς ἡμᾶς σχεδὸν ἄγει· τίς
[12, 952]   εἰς δὴ τοῦτον τὸν σύλλογον     θεωρήσας τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις
[12, 951]   ἀμφότερα; (Ἀθηναῖος) τῇδε. πρῶτον μὲν     θεωρὸς τοιοῦτος ἡμῖν γεγονὼς
[12, 962]   ὡς ἔοικεν, εἴπερ μέλλει τέλος     κατοικισμὸς τῆς χώρας ἡμῖν ἕξειν,
[12, 941]   δίκης δεῖ. μικρόν τι γὰρ     κλέπτων ἔρωτι μὲν ταὐτῷ, δυνάμει
[12, 955]   ἐὰν δὲ ἀδυνατήσωσιν, ἐὰν μὲν     κωλύων ἀγωνίζεσθαι νικήσῃ, τά τε
[12, 962]   τοπάζειν δεῖ, δοκεῖ μοι τείνειν     λόγος οὗτος εἰς τὸν σύλλογον
[12, 952]   δεῖ πέρι λόγον τινὰ ποιεῖσθαι·     μὲν δὴ πρῶτός τε καὶ
[12, 963]   τὸ ἕν, δὴ σαφῶς     μὲν ἰατρικὸς νοῦς ἔχει φράζειν,
[12, 952]   εἰς τὴν τῶν ἀριστείων διαδικασίαν.     μὲν οὖν ἐκδημῶν οὕτω καὶ
[12, 941]   προσήκει γιγνώσκειν ποιηταῖς σύμπασιν.     μὲν οὖν πεισθεὶς ἡμῶν τῷ
[12, 960]   περὶ τὰ τοιαῦτα νόμιμα, καὶ     μὲν πειθόμενος ἔστω ζημίας ἐκτός,
[12, 948]   πέμπτον μέρος τῶν (ψήφων, τινέτω     μὲν τοῦ μεγίστου τιμήματος δώδεκα
[12, 956]   δικαστήριον ἀπειθήσαντες ταῖς ἔμπροσθεν δίκαις,     μὲν φεύγων ἡττηθείς, ὥσπερ εἴρηται,
[12, 941]   ἐλάττονος ἕνεκα μεγέθους τοῦ κλέμματος     νόμος ἀξιοῖ ζημιοῦν, ἀλλὰ τῷ
[12, 959]   ἄλλους ἀπιέναι δώσοντα λόγον, καθάπερ     νόμος πάτριος λέγει τῷ
[12, 947]   γράφεσθαι μὲν τὸν βουλόμενον αὐτὸν     νόμος προσταττέτω, ~ὁ δ' ἀγὼν
[12, 962]   καὶ δεῖ δὴ τοῦτον, ὡς     νῦν παρεστηκὼς ἡμῖν λόγος μηνύει,
[12, 959]   δώσοντα λόγον, καθάπερ νόμος     πάτριος λέγει τῷ μὲν γὰρ
[12, 951]   (τοὺς ἀεὶ πρεσβεύοντας δέκα. ἔτι     περὶ τῆς παιδείας πάσης ἐπιμελητὴς
[12, 961]   γοῦν. (Ἀθηναῖος) ἔοικε γάρ. ἀλλ'     περὶ τί νοῦς μετ' αἰσθήσεων
[12, 944]   ἐκεῖνα ὅπλα, Πηλεῖ φησιν     ποιητὴς παρὰ θεῶν προῖκα ἐν
[12, 962]   λέγομεν, τὸν σκοπόν, ὅστις ποτὲ     πολιτικὸς ὢν ἡμῖν τυγχάνει, ἔπειτα
[12, 954]   ἀξιόχρεω· ὑπόδικος δ' ἔστω καὶ     προπωλῶν καθάπερ ἀποδόμενος. φωρᾶν
[12, 954]   πέντε. ἐγγυητὴς μὲν δὴ καὶ     προπωλῶν ὁτιοῦν τοῦ μὴ ἐνδίκως
[12, 945]   μὲν τοῦ μεγίστου τιμήματος     τάξας τὸν κακόν, χιλίας, ἂν
[12, 947]   κώλου ἑνός, ὅπως ἂν αὔξην     τάφος ἔχῃ ταύτην τὴν εἰς
[12, 953]   ἴτω μὲν νῦν πᾶς ἀκέλευστος     τοιοῦτος ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων
[12, 951]   τῇδε. πρῶτον μὲν θεωρὸς     τοιοῦτος ἡμῖν γεγονὼς ἔστω πλειόνων
[12, 948]   τιμήματος δώδεκα μνᾶς, ὀκτὼ δὲ     τοῦ δευτέρου, τρίτου δὲ ἕξ,
[12, 968]   ἡμᾶς σχεδὸν ἄγει· τίς δὲ     τρόπος ἡμῖν (γιγνόμενος ὀρθῶς γίγνοιτ'
[12, 958]   ἀκουόντων τῶν δικαστῶν· ἐπειδὰν δὲ     τῶν δικασίμων μηνῶν ἐχόμενος γένηται
[12, 948]   τῆς ἀρχῆς· καὶ ἐὰν μὲν     φεύγων ἁλῷ, στερέσθω τῆς ἀρχῆς
[12, 956]   δικασταὶ γίγνοιντ' ἄν, οὓς ἂν     φεύγων τε (καὶ διώκων
[12, 954]   ἐθέλῃ φύλακα καταστησάτω πέντε ἡμέρας     φωρῶν· ἐὰν δὲ πλείονα χρόνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007