Alphabétiquement     [«   »]
δώσοντα 1
ἐᾶν 1
ἐάν 8
ἐὰν 55
ἐάντ 1
ἐάντε 6
ἐατέον 2
Fréquences     [«    »]
53 Ἀθηναῖος
53 Κλεινίας
51 τῷ
55 ἐὰν
56 εἶναι
58 δ
58
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

ἐὰν


Livre, pages
[12, 953]   δ' αὐτοῖς εἶναι τοὺς ἱερέας,  ἐὰν   ἀδικῇ τις αὐτῶν τινα
[12, 952]   τε οἰκείας πόλεως πέρι, καὶ  ἐὰν   ἄλλοθι πυνθάνωνταί τι περὶ τῶν
[12, 952]   ἀτιμάζειν δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων,  ἐὰν   ἀποβαίνωσι χείρους τῶν πολλῶν. εἰς
[12, 969]   κοινωνίας εἰκόνα τινά πως συμμείξαντες,  ἐὰν   ἄρα ἡμῖν οἵ τε ἄνδρες
[12, 947]   ὡς καθαρεύοντι τῷ τάφῳ ἕπεσθαι,  ἐὰν   ἄρα καὶ τῶν ἄλλων εἴργωνται
[12, 946]   τούτους ἐκλέξαι μέχρι τῶν ἡμίσεων,  ἐὰν   ἄρτιοι γίγνωνται, περιττοὶ δὲ ἐὰν
[12, 945]   καὶ εὐδαιμονεῖ χώρα καὶ πόλις·  ἐὰν   δ' ἄλλως τὰ περὶ τὰς
[12, 956]   τοῦ τιμήματος τῆς γραφείσης δίκης.  ἐὰν   δ' ἐγκαλῶν τις τοῖς δικασταῖς
[12, 956]   ἀποτινέτω ταὐτὸν μέρος τῆς δίκης.  ἐὰν   δ' εἰς τὸ τρίτον ἔλθωσιν
[12, 954]   ἐν ἀφανεῖ κεκτῆται, δέκα ἐτῶν,  ἐὰν   δ' ἐν ἀλλοδημίᾳ, τοῦ παντὸς
[12, 955]   ἐλεύθερον ἀφιέντων τὸν ἐθέλοντα ἀγωνίζεσθαι·  ἐὰν   δὲ ἀδυνατήσωσιν, ἐὰν μὲν
[12, 946]   τῶν (εὐθύνων κατηγορείτω, ἐὰν ἐθέλῃ·  ἐὰν   δὲ ἁλῷ, ἐὰν μὲν
[12, 955]   δὲ ἀνδραποδισμοῦ τῷ ἐθέλοντι γίγνεσθαι.  ἐὰν   δὲ ἀνταγωνιστὴν γυμναστικῆς μουσικῆς
[12, 952]   τὴν παιδείαν καὶ τοὺς νόμους.  ἐὰν   δὲ ἄξιον ὄντα εἰς δικαστήριον
[12, 954]   διπλασίαν τοῦ τιμηθέντος βλάβην ἐκτίνειν.  ἐὰν   δὲ ἀποδημῶν οἰκίας δεσπότης τυγχάνῃ,
[12, 952]   τῶν συλλεγομένων τιμάτω δύναμις.  ἐὰν   δὲ διεφθαρμένος ἀφικέσθαι δόξῃ, μηδενὶ
[12, 955]   καὶ ἄκυρον γίγνεσθαι τὴν δίκην,  ~ἐὰν   δὲ ἐλεύθερον, (πρὸς τῷ ἀτελῆ,
[12, 949]   δὲ νόμισμα γίγνεσθαι τῇ πόλει·  ἐὰν   δὲ ζημίας δέωνται πλείονος, τὰς
[12, 946]   μέχριπερ ἂν τρεῖς λειφθῶσιν ἄνισοι·  ἐὰν   δὲ πᾶσιν τοῖν
[12, 954]   χρῆται, τριετῆ τὴν προθεσμίαν (εἶναι,  ἐὰν   δὲ κατ' ἀγροὺς ἐν ἀφανεῖ
[12, 954]   κτήματος ἐπιλαβέσθαι μηδέν' ἀπελθόντος ἐνιαυτοῦ.  ἐὰν   δὲ κατ' ἄστυ μὲν μὴ
[12, 954]   ἐξέστω τούτῳ τοῦ τοιούτου ἐπιλαβέσθαι.  ἐὰν   δὲ κατ' οἰκίας ἐν ἄστει
[12, 958]   τὰ τοῦ ὀφλόντος παραδιδότω χρήματα.  ἐὰν   δὲ μὴ ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ
[12, 952]   πείθηται τοῖς ἄρχουσιν, ἰδιώτης ζήτω,  ἐὰν   δὲ (μή, τεθνάτω, ἐάν γ'
[12, 956]   τὴν ἡμιολίαν τοῦ τιμήματος ἀποτινέτω.  ἐὰν   δὲ διώκων ἡττηθεὶς ἐν
[12, 948]   ἄλλων τῶν δοθεισῶν αὐτῷ τιμῶν,  ἐὰν   δὲ διώκων μὴ μεταλάβῃ
[12, 956]   δικαστὰς τοὺς ἐκλεκτοὺς τὴν δίκην,  ἐὰν   δὲ πάλιν ἡττηθῇ, τὴν ἡμιολίαν
[12, 954]   καταστησάτω πέντε ἡμέρας φωρῶν·  ἐὰν   δὲ πλείονα χρόνον ἀπῇ, τοὺς
[12, 952]   γοῦν τῆς σφόδρα προθυμίας αἰνείσθω,  ἐὰν   δὲ πολὺ βελτίων, πολύ τ'
[12, 943]   τὴν τῶν δευτέρων καὶ τρίτων.  ἐὰν   δὲ στρατεύσηται (μέν τις, μὴ
[12, 953]   τούτων ὅσα ἐντὸς δραχμῶν πεντήκοντα,  ἐὰν   δέ τι μεῖζον ἔγκλημα αὐτοῖς
[12, 955]   θάνατος ἔστω καὶ τούτῳ ζημία·  ἐὰν   δέ τι μέρος τῆς πόλεως
[12, 952]   τοὺς νεωτέρους πάσῃ σπουδῇ μανθάνειν,  ἐὰν   δέ τις ἀνάξιος δοκῇ τῶν
[12, 958]   πρὸς τοῦτον ἔστωσαν δίκαι κυρίως.  ἐὰν   δέ τις ἀφῃρῆται τὴν ἀρχὴν
[12, 943]   τὸν ἐν μέρει τινὶ τεταγμένον.  ἐὰν   δέ τις ἐκλείπῃ τινὶ κάκῃ
[12, 954]   σεσημασμένα καὶ τὰ ἀσήμαντα, φωρᾶν.  ἐὰν   δέ τις (ἐρευνᾶν βουλομένῳ φωρᾶν
[12, 955]   ἐχθρὸν νομιζέτω πᾶς τῇ πόλει·  (ἐὰν   δέ τις ἰδίᾳ ποιῆται πρός
[12, 958]   νομοφυλάκων δικαστήριον οἱ ἀφαιρεθέντες ἀδίκως,  ἐὰν   δέ τις ὄφλῃ τὴν τοιαύτην
[12, 943]   ταὐτὰ εἰς τοὺς αὑτῶν συννόμους·  ἐὰν   δέ τις ὄφλῃ, ὑπάρχειν μὲν
[12, 946]   αὐτῶν πλήθει τῶν ψήφων ἀποκρίναντας,  ἐὰν   δέ τισιν ἴσαι γίγνωνται καὶ
[12, 946]   εὐθύνας, αὐτῶν τῶν (εὐθύνων κατηγορείτω,  ἐὰν   ἐθέλῃ· ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἐὰν
[12, 947]   καὶ τῶν ἄλλων εἴργωνται τάφων,  ἐὰν   καὶ τὸ τῆς Πυθίας οὕτω
[12, 944]   ὧδ' οὖν δὴ λεγέσθω νόμῳ·  ἐὰν   καταλαμβανόμενός τις ὑπὸ πολεμίων καὶ
[12, 946]   δικαστὰς εἰσαγέτω τοὺς εὐθύνους, καὶ  ἐὰν   μὲν ἀποφύγῃ τις τὰς εὐθύνας,
[12, 961]   εἰς τοὺς ἄλλους εἰσφέρειν, καὶ  ἐὰν   μὲν δόξῃ καὶ τοῖς ἄλλοις,
[12, 954]   βίᾳ, εἴτε αὐτὸν εἴτε μάρτυρας,  ἐὰν   μὲν δοῦλον εἴτε αὑτοῦ εἴτε
[12, 946]   ἐὰν ἐθέλῃ· ἐὰν δὲ ἁλῷ,  ἐὰν   μὲν τῳ θανάτου τετιμημένον
[12, 954]   ὅτι ἄν τις ἐκτημένος ᾖ,  ἐὰν   μὲν κατὰ ἄστυ καὶ κατ'
[12, 955]   ἐθέλοντα ἀγωνίζεσθαι· ἐὰν δὲ ἀδυνατήσωσιν,  ἐὰν   μὲν κωλύων ἀγωνίζεσθαι νικήσῃ,
[12, 948]   ἀριστείων καὶ τῆς ἀρχῆς· καὶ  ἐὰν   μὲν φεύγων ἁλῷ, στερέσθω
[12, 952]   πρεσβυτέρῳ προσποιούμενος εἶναι σοφός· καὶ  ἐὰν   μὲν πείθηται τοῖς ἄρχουσιν, ἰδιώτης
[12, 954]   δὲ μὴ ἀποκρυπτόμενος φανερὸς ᾖ,  ἐὰν   (οὕτω τις ἐνιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκτημένος,
[12, 941]   ὅτι χρὴ (πάσχειν ἀποτίνειν,  ἐὰν   ὄφλῃ. κλοπὴ μὲν χρημάτων ἀνελεύθερον,
[12, 941]   ~ΙΒ. (Ἀθηναῖος)  ἐὰν   ὡς πρεσβευτής τις κῆρυξ
[12, 946]   ἐὰν ἄρτιοι γίγνωνται, περιττοὶ δὲ  ἐὰν   ὦσιν, ἕνα ἀφελεῖν, ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007