Alphabétiquement     [«   »]
τινῶν 3
τινων 3
τίς 11
τις 48
τίσι 1
τισι 1
τισὶν 2
Fréquences     [«    »]
40 γὰρ
43 κατὰ
39 οὖν
48 τις
49 ὡς
51 τῷ
53 Ἀθηναῖος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τις


Livre, pages
[12, 953]   πρυτάνεων ποιητέον ἐκείνῳ παρ' ὅτῳ  τις   ἂν αὐτῶν τὴν κατάλυσιν ξενωθεὶς
[12, 952]   πάσῃ σπουδῇ μανθάνειν, ἐὰν δέ  τις   ἀνάξιος δοκῇ τῶν παρακεκλημένων εἶναι,
[12, 956]   δὲ μονόξυλον ὅτι ἂν ἐθέλῃ  τις   ἀνατιθέτω, καὶ λίθου ὡσαύτως πρὸς
[12, 950]   ἄλλας ἐπικωμάζοντας πόλεις, ὅταν ἐπιθυμήσῃ  τις   ἀποδημίας ὁπῃοῦν καὶ ὁπότε, εἴτε
[12, 958]   βούλεσθαι φέρειν, μήτε ζῶν μήτε  τις   ἀποθανὼν στερείτω τὸν ζῶνθ' ἡμῶν.
[12, 943]   πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆς, μὴ διαμαρτών  τις   ἄρα τῶν ἀναγκαίων ἀποβολῶν, ὡς
[12, 958]   φύσιν. περὶ τελευτήσαντας δή, εἴτε  τις   ἄρρην εἴτε τις θῆλυς ᾖ,
[12, 953]   εἶναι τοὺς ἱερέας, ἐὰν ἀδικῇ  τις   αὐτῶν τινα τιν' ἄλλον
[12, 958]   ἔστωσαν δίκαι κυρίως. ἐὰν δέ  τις   ἀφῃρῆται τὴν ἀρχὴν τὴν καταδικάσασαν
[12, 953]   μόνῳ. τέταρτος δέ, ἄν ποτέ  τις   ἀφίκηται, σπάνιος μέν, ἂν δ'
[12, 955]   τινος ἀγῶνος ἑτέρου διακωλύῃ  τις   βίᾳ μὴ παραγίγνεσθαι, φραζέτω μὲν
[12, 943]   πολεμικῶν θεῶν ἱερά, ὧν ἄν  τις   βούληται, γράψαντα ἀναθεῖναι μαρτύριον εἰς
[12, 953]   ἀγρίοις. ἐγγύην, ἣν ἂν ἐγγυᾶταί  τις,   διαρρήδην ἐγγυάσθω, τὴν πρᾶξιν πᾶσαν
[12, 953]   ὑπὲρ ἐγγύην, ἣν ἂν ἐγγυᾶταί  τις,   διαρρήδην ἐγγυάσθω, τὴν πρᾶξιν πᾶσαν
[12, 943]   μέρει τινὶ τεταγμένον. ἐὰν δέ  τις   ἐκλείπῃ τινὶ κάκῃ μὴ στρατηγῶν
[12, 954]   τῶν δὲ ἄλλων ὅτι ἄν  τις   ἐκτημένος ᾖ, ἐὰν μὲν κατὰ
[12, 949]   ἀλλήλους πᾶσι τὴν κρίσιν. ὅσα  τις   ἐλεύθερος ἀπειθεῖ τῇ πόλει, μήτ'
[12, 953]   μέν, ἂν δ' οὖν ποτέ  τις   ἔλθῃ τῶν παρ' ἡμῖν θεωρῶν
[12, 954]   ἀποκρυπτόμενος φανερὸς ᾖ, ἐὰν (οὕτω  τις   ἐνιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκτημένος, δὲ
[12, 959]   τέλος ἁπάντων νομοφύλαξ εἷς γέ  τις   ἐπιστατῇ, ὃν ἂν οἱ τοῦ
[12, 954]   τὰ ἀσήμαντα, φωρᾶν. ἐὰν δέ  τις   (ἐρευνᾶν βουλομένῳ φωρᾶν μὴ διδῷ,
[12, 941]   ~ΙΒ. (Ἀθηναῖος) ἐὰν ὡς πρεσβευτής  τις   κῆρυξ καταψευδόμενος τῆς πόλεως
[12, 954]   ἀμφισβητησίμων χρόνου ὅρος, ὃν ἐάν  τις   κεκτημένος, μηκέτ' ἀμφισβητεῖν ἐξεῖναι.
[12, 958]   δή, εἴτε τις ἄρρην εἴτε  τις   θῆλυς ᾖ, τὰ μὲν περὶ
[12, 955]   πᾶς τῇ πόλει· (ἐὰν δέ  τις   ἰδίᾳ ποιῆται πρός τινας εἰρήνην
[12, 942]   οἷον ἑστάναι θ' ὅταν ἐπιτάττῃ  τις   καὶ πορεύεσθαι καὶ γυμνάζεσθαι καὶ
[12, 955]   ἀγωνιζόμενος ἐάντε καὶ νικᾷ. ἐάν  τις   κλεμμάδιον ὁτιοῦν ὑποδέχηται γιγνώσκων, τὴν
[12, 959]   ὑὸν ἀδελφόν, ὅντινά  τις   μάλισθ' ἡγεῖται ποθῶν θάπτειν, οἴχεσθαι
[12, 943]   τρίτων. ἐὰν δὲ στρατεύσηται (μέν  τις,   μὴ ἀπαγαγόντων δὲ τῶν ἀρχόντων
[12, 958]   μηνῶν ἐχόμενος γένηται μήν, ἐάν  τις   μὴ ἀπαλλάττῃ τὸν νικήσαντα ἑκόντα
[12, 954]   τιμησάμενον τὸ ἐρευνώμενον, ἂν δέ  τις   ὄφλῃ, τὴν διπλασίαν τοῦ τιμηθέντος
[12, 958]   οἱ ἀφαιρεθέντες ἀδίκως, ἐὰν δέ  τις   ὄφλῃ τὴν τοιαύτην δίκην, ὡς
[12, 943]   τοὺς αὑτῶν συννόμους· ἐὰν δέ  τις   ὄφλῃ, ὑπάρχειν μὲν αὐτῷ μήποτε
[12, 954]   ἀποδόμενος. φωρᾶν δὲ ἂν ἐθέλῃ  τις   παρ' ὁτῳοῦν, γυμνὸς χιτωνίσκον
[12, 962]   δ' ἔσται (τοῦ τοιούτου κενή  τις   πόλις, οὐδὲν θαυμαστὸν ἄνους οὖσα
[12, 945]   ὅπλα πολεμικά, ~τούτῳ μήτ' οὖν  τις   στρατηγὸς μήτ' ἄλλος ποτὲ τῶν
[12, 961]   καὶ κοινῶν καὶ μάλιστ'  τις   σχολὴ παντί. τοιοῦτόν τί που
[12, 946]   εὐθύνους, καὶ ἐὰν μὲν ἀποφύγῃ  τις   τὰς εὐθύνας, αὐτῶν τῶν (εὐθύνων
[12, 944]   ὕδατος, μυρί' ἂν ἔχοι  τις   τοιαῦτα παραμυθούμενος ἐπᾴδειν, εὐδιάβολον κακὸν
[12, 956]   γραφείσης δίκης. ἐὰν δ' ἐγκαλῶν  τις   τοῖς δικασταῖς τὸ τρίτον ἀγωνίζεσθαι
[12, 962]   δὲ δὴ περὶ πόλιν; εἴ  τις   τὸν σκοπὸν οἷ βλέπειν δεῖ
[12, 965]   ὀρθότατα λέγειν. ἀλλὰ δὴ πῶς  τις   τοῦτ' ἂν μηχανῷτο; ~(Ἀθηναῖος) μήπω
[12, 961]   ἂν τὸ τοιόνδε. φημί, εἴ  τις   τοῦτον βάλοιτο οἷον ἄγκυραν πάσης
[12, 953]   τινα τιν' ἄλλον ἀδικῇ  τις   τούτων ὅσα ἐντὸς δραχμῶν πεντήκοντα,
[12, 947]   τὰς εὐθύνας διαφυγοῦσιν· ἂν δέ  τις   τούτων, πιστεύων τῷ κεκρίσθαι, τὴν
[12, 954]   δὲ ἐν πέντε ἔτεσιν γένηταί  τις,   τῶν πέντε ἐξελθόντων ἐτῶν, μηκέτι
[12, 944]   δὴ λεγέσθω νόμῳ· ἐὰν καταλαμβανόμενός  τις   ὑπὸ πολεμίων καὶ ἔχων ὅπλα
[12, 954]   κατ' οἰκίας ἐν ἄστει τέ  τις   χρῆται, τριετῆ τὴν προθεσμίαν (εἶναι,




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007