Alphabétiquement     [«   »]
οὐκέτι 2
οὐκοῦν 2
οὔκουν 1
οὖν 39
οὔποτε 1
οὐρανὸν 1
οὐρανόν 1
Fréquences     [«    »]
30 δεῖ
30 νῦν
31 τούτων
39 οὖν
40 γὰρ
43 κατὰ
48 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

οὖν


Livre, pages
[12, 963]   μόνον, ἀρετήν. (Κλεινίας) πάνυ μὲν  οὖν.   (Ἀθηναῖος) ἧι μὲν τοίνυν διαφέρετον
[12, 962]   βέλη ἀφιέναι. (Κλεινίας) παντάπασι μὲν  οὖν.   (Ἀθηναῖος) νῦν δὴ μαθησόμεθα ὅτι
[12, 965]   ἔχομεν αὕτη; (Κλεινίας) παντάπασι μὲν  οὖν.   (Ἀθηναῖος) οὐκοῦν ἐλέγομεν τόν γε
[12, 961]   (ἔμπροσθεν λόγοις; (Κλεινίας) ἦν γὰρ  οὖν.   (Ἀθηναῖος) τούτου δὴ πέρι τοῦ
[12, 965]   συνορῶντα; (Κλεινίας) ὀρθῶς. (Ἀθηναῖος) ἆρ'  οὖν   ἀκριβεστέρα σκέψις θέα τε ἂν
[12, 943]   νεμεσητὸν κατὰ φύσιν τῶν τε  οὖν   ἄλλων εὐλαβεῖσθαι πέρι πλημμελεῖν εἰς
[12, 951]   κακῶς αὐτὴν θεωρῶσιν. (Κλεινίας) πῶς  οὖν   ἂν γίγνοιτ' ἀμφότερα; (Ἀθηναῖος) τῇδε.
[12, 962]   τινες ἐν τῇ πόλει, εἴτ'  οὖν   βελτίους εἴτε χείρους τυγχάνουσιν ὄντες,
[12, 955]   ἱερὰ πᾶσι πάντων θεῶν· μηδεὶς  οὖν   δευτέρως ἱερὰ καθιερούτω θεοῖς. ~χρυσὸς
[12, 964]   κεκτημένη ἐν αὑτῇ; (Κλεινίας) πῶς  οὖν   δὴ καὶ τίνα τρόπον,
[12, 944]   που καὶ τὸ πᾶν. ὧδ'  οὖν   δὴ λεγέσθω νόμῳ· ἐὰν καταλαμβανόμενός
[12, 968]   δηλοῦν τῶν λεγομένων. (Κλεινίας) τί  οὖν   δὴ ποιητέον ἐχόντων τούτων οὕτως,
[12, 960]   (Κλεινίας) καλῶς δὴ λέγεις. τίς  οὖν   δή, φῄς, σωτηρία γίγνοιτ' ἂν
[12, 962]   τοῖς δ' ὅπως πλουτήσουσιν, εἴτ'  οὖν   δοῦλοί τινων ὄντες εἴτε καὶ
[12, 952]   τῶν ἀριστείων διαδικασίαν. μὲν  οὖν   ἐκδημῶν οὕτω καὶ τοιοῦτος ὢν
[12, 943]   μήτε ἐπενεγκεῖν ψευδῆ τιμωρίαν, μήτ'  οὖν   ἑκόντα μήτ' ἄκοντα (κατὰ δύναμιν
[12, 944]   κακὸν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου. σχεδὸν  οὖν   ἐν τοῖς ὀνείδεσιν ἔχει τινὰ
[12, 955]   ἄνδρα ἀνατιθέντα δωρεῖσθαι. γῆ μὲν  οὖν   ἑστία τε οἰκήσεως ἱερὰ πᾶσι
[12, 962]   (Κλεινίας) ἀληθῆ λέγεις. (Ἀθηναῖος) νῦν  οὖν   ἡμῖν ἐν τίνι ποτὲ τῶν
[12, 965]   ἔμπροσθεν. (Κλεινίας) ἴσως. (Ἀθηναῖος) ἆρ'  οὖν   ἧς δὴ νῦν σχεδὸν ἐφηψάμεθα,
[12, 966]   πόρρω τῶν καλῶν. (Ἀθηναῖος) ἆρα  οὖν   ἴσμεν ὅτι δύ' ἐστὸν τὼ
[12, 967]   οἱ διανοούμενοι διενοοῦντο. θαύματα μὲν  οὖν   (καὶ τότε ὑπεδύετο περὶ αὐτά,
[12, 963]   ἔθεμέν που. (Ἀθηναῖος) πάνυ μὲν  οὖν.   (Κλεινίας) νοῦν δέ γε πάντων
[12, 964]   γε, ὡς εἰκός. (Ἀθηναῖος) τί  οὖν;   λέγομεν νῦν ποιητέον ἡμῖν,
[12, 957]   (δὶς καὶ τρίς. πάντα δ'  οὖν   ὁπόσα σμικρὰ καὶ ῥᾴδια νόμιμα
[12, 944]   ἀναξίας ἐπάγῃ δίκας. ~ῥᾴδιον μὲν  οὖν   οὐδαμῶς διορίσαι τούτων θάτερον, (ὅμως
[12, 941]   οὐ καταθέμενος ὅλον ἀδικεῖ· δίκης  οὖν   οὐδέτερον οὐδετέρου ἐλάττονος ἕνεκα μεγέθους
[12, 945]   τινας ἀνευρίσκειν θείους. ἔχει γὰρ  οὖν   οὕτω. πολλοὶ καιροὶ πολιτείας λύσεώς
[12, 966]   πῶς γὰρ οὔ; (Ἀθηναῖος) μῶν  οὖν   οὐχ ἓν τῶν καλλίστων ἐστὶν
[12, 941]   ποιηταῖς σύμπασιν. μὲν  οὖν   πεισθεὶς ἡμῶν τῷ λόγῳ εὐτυχεῖ
[12, 949]   ἐλεύθερος ἀπειθεῖ τῇ πόλει, μήτ'  οὖν   πληγῶν ἄξια μηδ' αὖ δεσμῶν
[12, 953]   ἀφίκηται, σπάνιος μέν, ἂν δ'  οὖν   ποτέ τις ἔλθῃ τῶν παρ'
[12, 945]   ἀποβαλὼν ὅπλα πολεμικά, ~τούτῳ μήτ'  οὖν   τις στρατηγὸς μήτ' ἄλλος ποτὲ
[12, 949]   βεβουλεῦσθαι τί χρὴ δρᾶν· συμβουλεύειν  οὖν   τὸν νομοθέτην δεῖ τούτων πέρι
[12, 962]   ξένε, σαφῶς γε· εἰ δ'  οὖν   τοπάζειν δεῖ, δοκεῖ μοι τείνειν
[12, 947]   καὶ τίνα τρόπον. ~ζῶσι μὲν  οὖν   τούτοις τοῖς παρὰ πάσης τῆς
[12, 948]   τέχνη πρέπουσα ἐν δίκαις. μεταβεβληκυιῶν  οὖν   τῶν περὶ θεοὺς δοξῶν ἐν
[12, 941]   χαίρων ἐπιτετήδευκεν τούτοιν οὐδέτερον. μηδεὶς  οὖν   ὑπὸ ποιητῶν μηδ' ἄλλως ὑπό
[12, 950]   εὐνόμοις πόλεσι καὶ χώραις. ὧδε  οὖν   χρὴ ποιεῖν περὶ ἀποδημίας εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007