Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπορευόμενοι 1
ἔμπροσθεν 7
ἐμφρόνων 2
ἐν 93
ἔν 3
ἕν 6
ἓν 19
Fréquences     [«    »]
82 τὰ
88 τὴν
88 τὸν
93 ἐν
98 τὸ
114 μὲν
115 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

ἐν


Livre, pages
[12, 964]   φυλάκων τοὺς μὲν νέους οἷον  ἐν   ἄκρᾳ κορυφῇ, ἀπειλεγμένους τοὺς εὐφυεστάτους,
[12, 969]   παιδευθῶσί τε (προσηκόντως, παιδευθέντες τε  ἐν   ἀκροπόλει τῆς χώρας κατοικήσαντες, φύλακες
[12, 956]   θεοῖς. ~χρυσὸς δὲ καὶ ἄργυρος  ἐν   ἄλλαις πόλεσιν ἰδίᾳ τε (καὶ
[12, 948]   τε ἀλλήλοις εὐχερῶς συγγιγνομένους καὶ  ἐν   ἄλλαις συνουσίαις τε καὶ ἰδιωτικαῖς
[12, 954]   κεκτῆται, δέκα ἐτῶν, ἐὰν δ'  ἐν   ἀλλοδημίᾳ, τοῦ παντὸς χρόνου, ὅταν
[12, 954]   ἐπιλαβέσθαι. ἐὰν δὲ κατ' οἰκίας  ἐν   ἄστει τέ τις χρῆται, τριετῆ
[12, 964]   ὡς τοιαύτην τινὰ φυλακὴν κεκτημένη  ἐν   αὑτῇ; (Κλεινίας) πῶς οὖν δὴ
[12, 942]   τε φυλακὰς καὶ παραγγέλσεις, καὶ  ἐν   αὐτοῖς τοῖς κινδύνοις μήτε τινὰ
[12, 962]   ἕξειν, εἶναί τι τὸ γιγνῶσκον  ἐν   αὐτῷ πρῶτον μὲν τοῦτο
[12, 959]   σώματος εἶναι τὸ πᾶν διαφέρουσαν,  ἐν   αὐτῷ τε τῷ βίῳ τὸ
[12, 957]   νομοθέτου γράμματα, δεῖ κεκτημένον  ἐν   αὑτῷ, καθάπερ ἀλεξιφάρμακα τῶν ἄλλων
[12, 954]   (εἶναι, ἐὰν δὲ κατ' ἀγροὺς  ἐν   ἀφανεῖ κεκτῆται, δέκα ἐτῶν, ἐὰν
[12, 948]   μεταβάλλειν δεῖ καὶ τοὺς νόμους·  ἐν   γὰρ λήξεσιν δικῶν τοὺς μετὰ
[12, 955]   χρεὼν καὶ τὴν ἐπέτειον ἐπικαρπίαν  ἐν   γράμμασιν ἀποφέρειν ἀγρονόμοις φυλέτας, ὅπως
[12, 957]   λέγονται καὶ ὅσοι καταλογάδην, εἴτ'  ἐν   γράμμασιν εἴτε καθ' ἡμέραν ἐν
[12, 968]   δεῖ παραλαμβάνειν ἕκαστα, μάταιον ταῦτ'  ἐν   γράμμασιν λέγειν· οὐδὲ γὰρ αὐτοῖς
[12, 948]   Ῥαδαμάνθυος (ἂν εἴη τέχνη πρέπουσα  ἐν   δίκαις. μεταβεβληκυιῶν οὖν τῶν περὶ
[12, 952]   δὲ (μή, τεθνάτω, ἐάν γ'  ἐν   δικαστηρίῳ ἁλῷ πολυπραγμονῶν τι περὶ
[12, 948]   νόμος προσταττέτω, ~ὁ δ' ἀγὼν  (ἐν   δικαστηρίῳ γιγνέσθω τοιῷδέ τινι τρόπῳ.
[12, 941]   δοῦλον ἄν τίς τι κλέπτοντα  ἐν   δικαστηρίῳ ἕλῃ, ὡς ἰασίμῳ ἐκ
[12, 945]   βελτίους ὦσιν ἐκείνων, καὶ τοῦτ'  ἐν   δίκῃ ἀμέμπτῳ τε καὶ ἀμέμπτως,
[12, 949]   ἐπικαλοῦντας ἀλλήλοις. καὶ τὸ παράπαν  ἐν   δίκῃ τοὺς προέδρους μὴ (ἐπιτρέπειν
[12, 942]   κατὰ πόλεμον καὶ νίκην τοῦτο  ἐν   εἰρήνῃ μελετητέον εὐθὺς ἐκ τῶν
[12, 942]   ἔν τε πολέμῳ παντὶ καὶ  ἐν   εἰρήνῃ πάσῃ πρὸς τὸν ἄρχοντα
[12, 962]   εἰ πράξει τὸ προστυχὸν ἑκάστοτε  ἐν   ἑκάσταις τῶν πράξεων. (Κλεινίας) ἀληθῆ
[12, 961]   πέρι νοῆσαι σωτῆρα τὸν εἰκότα  ἐν   ἑκάστοις τῶν ἔργων, ὡς ἐν
[12, 950]   πόλεμον καὶ στρατείας ἀποδημίας οὐκ  ἐν   ἐκδημίαις πολιτικαῖς ἄξιον ἀγορεύειν ὡς
[12, 961]   πλοίων ἔν γε χειμῶσιν καὶ  ἐν   εὐδίαις γίγνοιτ' ἄν; ἆρ' οὐκ
[12, 951]   ἄξιοι συγγίγνεσθαι, φυόμενοι οὐδὲν μᾶλλον  ἐν   εὐνομουμέναις πόλεσιν καὶ μή,
[12, 961]   ἐν ἑκάστοις τῶν ἔργων, ὡς  ἐν   ζῴῳ ψυχὴ καὶ κεφαλή, τό
[12, 951]   ἀρίστους, ~οἵτινες εὐδόκιμον τὴν πόλιν  ἐν   ἱεραῖς τε καὶ εἰρηνικαῖς συνουσίαις
[12, 956]   ἄλλαις πόλεσιν ἰδίᾳ τε (καὶ  ἐν   ἱεροῖς ἐστιν ἐπίφθονον κτῆμα, ἐλέφας
[12, 955]   διακωλυθέντι (διδόναι καὶ νικήσαντα γράφειν  ἐν   ἱεροῖς οἷς ἂν ἐθέλῃ, τῷ
[12, 953]   ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν διαφέρον  ἐν   καλλοναῖς καὶ δεῖξαί τι
[12, 968]   (Ἀθηναῖος) τὸ λεγόμενον, φίλοι,  ἐν   κοινῷ καὶ μέσῳ ἔοικεν ἡμῖν
[12, 944]   κατὰ θάλατταν, χειμώνων  ἐν   κόποις ὑποδεξαμένης αὐτοὺς ἐξαίφνης πολλῆς
[12, 947]   πεποιημένον (ἔπαινον εἰς τοὺς ἱερέας  ἐν   μέρει ἑκατέρους ᾄδειν, εὐδαιμονίζοντας ᾠδῇ
[12, 943]   Στρατεύεσθαι τὸν καταλεγέντα τὸν  ἐν   μέρει τινὶ τεταγμένον. ἐὰν δέ
[12, 956]   τε καὶ ἀγάλματα ὅσαπερ ἂν  ἐν   μιᾷ ζωγράφος ἡμέρᾳ εἷς ἀποτελῇ·
[12, 958]   ἑτέρου ἐκλαβόντι, σὺν τοῖς νόμοις  ἐν   μοίρᾳ γηράσαντι τελευτὴ γίγνοιτ' ἂν
[12, 961]   εὐδίαις γίγνοιτ' ἄν; ἆρ' οὐκ  ἐν   νηὶ κυβερνήτης ἅμα καὶ ναῦται
[12, 956]   κατὰ τὸ δωδέκατον μέρος διῃρημένοι,  ἐν   οἷς, ἂν μὴ διακριθῶσιν ἐν
[12, 968]   δὲ χρόνους, οὕς τε καὶ  ἐν   οἷς δεῖ παραλαμβάνειν ἕκαστα, μάταιον
[12, 956]   τῶν ἀρχῶν καταστάσεις, καὶ χρόνους  ἐν   οἷς ἕκαστα γίγνεσθαι χρεών, καὶ
[12, 963]   προθυμεῖσθαί τε συνιδεῖν αὐτὸ καὶ  ἐν   οἷς; (Κλεινίας) οἷον ἐν τίσι
[12, 942]   ψυχὴν εἰθίσθαι μήτε σπουδάζοντος μήτ'  ἐν   παιδιαῖς (αὐτὸν ἐφ' αὑτοῦ τι
[12, 964]   κορυφῇ, ἀπειλεγμένους τοὺς εὐφυεστάτους, ὀξύτητας  ἐν   πάσῃ τῇ ψυχῇ ἔχοντας, περὶ
[12, 944]   ἐπιφορά· ῥίψασπις μὲν γὰρ οὐκ  ἐν   πᾶσιν ὀνομάζοιτ' ἂν (δικαίως, ἀποβολεὺς
[12, 958]   χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν ἔργον,  ἐν   πένθ' ἡμέραις ἀποτελούμενον· λίθινα δὲ
[12, 954]   δὲ φανερῶς, μὴ προστυχὴς δὲ  ἐν   πέντε ἔτεσιν γένηταί τις, τῶν
[12, 957]   τῶν ἄλλων λόγων ὅσοι τε  ἐν   ποιήμασιν ἔπαινοι καὶ (ψόγοι περί
[12, 948]   δεινὸν γάρ που, δικῶν γ'  ἐν   πόλει πολλῶν (γενομένων, εὖ εἰδέναι
[12, 957]   ἑκάστῃ τῶν ἀρχῶν διοικεῖν, ἔστ'  ἐν   πολλαῖς πόλεσιν οὐκ ἀσχήμονα ἐπιεικῶν
[12, 953]   ἐγγυάσθω, τὴν πρᾶξιν πᾶσαν διομολογούμενος  ἐν   συγγραφῇ καὶ ἐναντίον μαρτύρων μὴ
[12, 953]   ἐγγυάσθω, τὴν πρᾶξιν πᾶσαν διομολογούμενος  ἐν   συγγραφῇ καὶ ἐναντίον μαρτύρων μὴ
[12, 948]   δεῖν τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν ἐπιωρκηκότας,  ἐν   συσσιτίοις τε ἀλλήλοις εὐχερῶς συγγιγνομένους
[12, 957]   ἐν γράμμασιν εἴτε καθ' ἡμέραν  ἐν   ταῖς ἄλλαις πάσαις συνουσίαις διὰ
[12, 953]   ἀξιῶν τι καλὸν ἰδεῖν τῶν  ἐν   ταῖς ἄλλαις πόλεσιν διαφέρον ἐν
[12, 957]   καὶ ὅσα παραλλάττει τῶν πολλῶν  ἐν   ταῖς ἄλλαις πόλεσιν δικαίων καὶ
[12, 950]   ὄψεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς  ἐν   ταῖς εὐνόμοις πόλεσι καὶ χώραις.
[12, 951]   κατ' ἴχνος ἀεὶ χρὴ τὸν  ἐν   ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν οἰκοῦντα, ἐξιόντα
[12, 960]   προάγειν τῶν ὁδῶν κωλύειν, καὶ  ἐν   ταῖς ὁδοῖς πορευόμενον φθέγγεσθαι, καὶ
[12, 947]   πόλεως ἀριστείων ἠξιωμένοις (προεδρίαι τ'  ἐν   ταῖς πανηγύρεσι πάσαις ἔστωσαν, ἔτι
[12, 960]   σώμασι παρασκευάζειν, ἀλλὰ καὶ εὐνομίαν  ἐν   ταῖς ψυχαῖς, μᾶλλον δὲ σωτηρίαν
[12, 952]   καὶ περὶ μαθημάτων, ὁπόσ' ἂν  ἐν   ταύτῃ τῇ σκέψει δοκῇ συμφέρειν
[12, 961]   εἴπομεν ὅτι δεῖ σύλλογον ἡμῖν  ἐν   τῇ πόλει γίγνεσθαι τοιόνδε τινά;
[12, 965]   πειθώμεθα, ἄλλως δέ πως μηχανησόμεθα  ἐν   τῇ πόλει ἐγγεγονέναι τοῦθ' ἡμῖν·
[12, 962]   τῶν δικαίων (ὅπως ἄρξουσί τινες  ἐν   τῇ πόλει, εἴτ' οὖν βελτίους
[12, 962]   ἄλλο ἄλλη βλέπει τῶν νομοθεσιῶν  ἐν   τῇ πόλει ἑκάστῃ. καὶ τὰ
[12, 947]   τούτους μόνους δάφνης στεφάνῳ τῶν  ἐν   τῇ πόλει κεκοσμημένους εἶναι, καὶ
[12, 949]   οὐ γὰρ καταγηράσουσιν οὐδ' ἐννεοττεύοντες  ἐν   τῇ πόλει ὡς τὸ πολὺ
[12, 964]   τοῦ πᾶσαν ἀρετὴν νενικηκότος; εἶτα  ἐν   τῇ τοιαύτῃ πόλει ὅπου μὴ
[12, 962]   λέγεις. (Ἀθηναῖος) νῦν οὖν ἡμῖν  ἐν   τίνι ποτὲ τῶν τῆς πόλεως
[12, 963]   καὶ ἐν οἷς; (Κλεινίας) οἷον  ἐν   τίσι λέγεις; (Ἀθηναῖος) οἷον ὅτε
[12, 952]   τὸν σύλλογον θεωρήσας τὰ  ἐν   τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις νόμιμα ἀφικόμενος
[12, 948]   οὖν τῶν περὶ θεοὺς δοξῶν  ἐν   τοῖς ἀνθρώποις μεταβάλλειν δεῖ καὶ
[12, 967]   εἰρημένον πολλάκις, τόν τε εἰρημένον  (ἐν   τοῖς ἄστροις νοῦν τῶν ὄντων
[12, 943]   χρόνου, λιποταξίου τούτων εἶναι γραφὰς  ἐν   τοῖς αὐτοῖς οἷς περὶ τῆς
[12, 943]   δὲ πέρι κρίνεσθαι τὸν βουλόμενον  ἐν   τοῖς αὑτῶν ἔθνεσιν, μὴ περὶ
[12, 944]   ποιητὴς παρὰ θεῶν προῖκα  ἐν   τοῖς γάμοις ἐπιδοθῆναι Θέτιδι, ταῦτα
[12, 947]   κλίνην ἑκατὸν τῶν νέων τῶν  ἐν   τοῖς γυμνασίοις, οὓς ἂν οἱ
[12, 960]   καὶ τῶν τοιούτων πάντων, εἰρημέναι  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν κεῖνται διὰ νόμων,
[12, 961]   τί που λεχθὲν ἡμῖν ἦν  ἐν   τοῖς (ἔμπροσθεν λόγοις; (Κλεινίας) ἦν
[12, 944]   ἀπὸ τοῦ ἐναντίου. σχεδὸν οὖν  ἐν   τοῖς ὀνείδεσιν ἔχει τινὰ τομὴν
[12, 951]   μὴ μόνον ἔθεσιν. εἰσὶ γὰρ  ἐν   τοῖς πολλοῖς ἄνθρωποι ἀεὶ θεῖοί
[12, 966]   ἄγοντε εἰς πίστιν, ὅσα διήλθομεν  ἐν   τοῖς πρόσθεν; (Κλεινίας) ποῖα; (Ἀθηναῖος)
[12, 956]   ἐὰν δὲ διώκων ἡττηθεὶς  ἐν   τοῖς πρώτοις μὴ ἠρεμῇ, εἰς
[12, 956]   ἐν οἷς, ἂν μὴ διακριθῶσιν  ἐν   τοῖς πρώτοις, περὶ ζημίας μείζονος
[12, 969]   ἀποτελεσθῶσιν οἵους ἡμεῖς οὐκ εἴδομεν  ἐν   τῷ πρόσθεν βίῳ πρὸς ἀρετὴν
[12, 946]   δέ, ὅσον ἂν (εὐθύνωσιν χρόνον,  ἐν   τῷ τοῦ Ἀπόλλωνός τε καὶ
[12, 956]   θεοῖς εἴη καὶ ἄλλοθι καὶ  ἐν   ὑφῇ, βάμματα δὲ μὴ προσφέρειν
[12, 965]   καὶ σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ  ἐν   φρονήσει ἓν ὄν, ἀρετὴν ἑνὶ
[12, 946]   Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἡλίου τεμένει,  ἐν   ᾧπερ ἐκρίθησαν· καὶ τὰ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007