Alphabétiquement     [«   »]
καρτερήσεις 1
κατ 16
κατά 2
κατὰ 43
καταβαλεῖν 1
καταγηράσουσιν 1
καταδικάσασαν 1
Fréquences     [«    »]
40 γὰρ
39 οὖν
31 τούτων
43 κατὰ
48 τις
49 ὡς
51 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

κατὰ


Livre, pages
[12, 954]   τις ἐκτημένος ᾖ, ἐὰν μὲν  κατὰ   ἄστυ καὶ κατ' ἀγορὰν καὶ
[12, 968]   οὐ προσοίσομεν, ἄν πῃ καὶ  κατὰ   βραχὺ δυνηθῶμεν; (Ἀθηναῖος) καὶ μὴν
[12, 957]   τὸν μέλλοντα δικαστὴν ἴσον ἔσεσθαι  κατὰ   δίκην βλέπειν τε καὶ κεκτημένον
[12, 943]   μήτ' οὖν ἑκόντα μήτ' ἄκοντα  (κατὰ   δύναμιν παρθένος γὰρ Αἰδοῦς Δίκη
[12, 944]   κακὸν καλλύνων· τεμεῖν δὴ χρεὼν  κατὰ   δύναμιν τὸ μεῖζον καὶ τὸ
[12, 952]   διαπορευόμενοι καὶ τούτων οἱ πολλοὶ  κατὰ   θάλατταν ἀτεχνῶς οἷον πετόμενοι χρηματισμοῦ
[12, 944]   κρημνῶν ῥιφέντες ἀπώλεσαν (ὅπλα,  κατὰ   θάλατταν, χειμώνων ἐν κόποις
[12, 951]   ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν οἰκοῦντα, ἐξιόντα  κατὰ   θάλατταν καὶ γῆν, ζητεῖν (ὃς
[12, 946]   πᾶσιν ἀνειπεῖν ὅτι Μαγνήτων  κατὰ   θεὸν πάλιν τυχοῦσα σωτηρίας πόλις,
[12, 944]   τοῦ Μενοιτίου. ἔτι δὲ ὁπόσοι  κατὰ   κρημνῶν ῥιφέντες ἀπώλεσαν (ὅπλα,
[12, 950]   ἐσόμενον, καὶ δὴ καὶ τῇ  κατὰ   Κρήτην οἰκιζομένῃ πόλει πρέπον ἂν
[12, 950]   αὐτὴν ἐκ τῶν εἰκότων, ἄνπερ  κατὰ   λόγον γίγνηται, μετ' ὀλίγων ἥλιον
[12, 944]   ἁμῶς γέ πως ὁρίζειν πειρᾶσθαι  κατὰ   μέρη. μύθῳ δὴ προσχρώμενοι ἅμ'
[12, 942]   παιδιαῖς (αὐτὸν ἐφ' αὑτοῦ τι  κατὰ   μόνας δρᾶν, ἀλλ' ἔν τε
[12, 968]   τοῦτον προσοίσομεν, ὡς φυλακὴν ἐσόμενον  κατὰ   νόμον χάριν σωτηρίας τὸν τῶν
[12, 945]   στρατηγὸς μήτ' ἄλλος ποτὲ τῶν  κατὰ   πόλεμον (ἀρχόντων ὡς ἀνδρὶ στρατιώτῃ
[12, 942]   πάσας εἰς τὰς ἀριστείας τὰς  κατὰ   πόλεμον βλεπούσας χορεύειν, καὶ ὅλην
[12, 942]   οὔτε τεχνικώτερον εἰς σωτηρίαν τὴν  κατὰ   πόλεμον καὶ νίκην τοῦτο ἐν
[12, 950]   καί τισι θεωροῖς· (τὰς δὲ  κατὰ   πόλεμον καὶ στρατείας ἀποδημίας οὐκ
[12, 943]   διαφερόντως δὲ καὶ τῆς τῶν  κατὰ   πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆς, μὴ διαμαρτών
[12, 966]   καὶ τοῖς μὲν πλείστοις τῶν  κατὰ   πόλιν συγγιγνώσκειν τῇ φήμῃ μόνον
[12, 964]   δὲ ἐξαγγέλους γίγνεσθαι πάντων τῶν  κατὰ   πόλιν, ~(τοὺς δὲ νῷ ἀπῃκασμένους
[12, 948]   χρήματα καὶ μεγάλων σφᾶς ἐκλύονται  κατὰ   πολλὰ ζημιῶν, οὐκέτι δὴ τοῖς
[12, 956]   εἷς ἀποτελῇ· καὶ τἆλλα ἔστω  κατὰ   τὰ τοιαῦτα ἀναθήματα μεμιμημένα. ὅτε
[12, 953]   καλλοναῖς καὶ δεῖξαί τι  κατὰ   (ταὐτὰ ἄλλῃ πόλει. ἴτω μὲν
[12, 943]   ἱππέας καὶ τοὺς ἄλλους δὲ  κατὰ   ταὐτὰ εἰς τοὺς αὑτῶν συννόμους·
[12, 954]   τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἀστυνόμων  κατὰ   ταὐτὰ σημηνάσθω. τῶν ἀμφισβητησίμων χρόνου
[12, 948]   μὴ ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύγοντα  κατὰ   ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν γράψαντα παραδοῦναι
[12, 949]   ἁπάντων ὁπόσα μὴ φέρει κέρδος  κατὰ   τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορκοῦντι·
[12, 967]   ἀναγκαῖα μαθήματα λάβῃ, τά τε  κατὰ   τὴν μοῦσαν τούτοις τῆς κοινωνίας
[12, 946]   ὅτι χρὴ παθεῖν ἀποτίνειν  κατὰ   τὴν τῶν εὐθύνων γνώμην. ἥτις
[12, 956]   δὲ κωμῆταί τε καὶ φυλέται,  κατὰ   τὸ δωδέκατον μέρος διῃρημένοι, ἐν
[12, 946]   τοὺς ἀρίστους τρεῖς, ἀκροθίνιον (Ἀπόλλωνι  κατὰ   τὸν παλαιὸν νόμον ἀνατίθησι κοινὸν
[12, 959]   δὲ καὶ τἆλλα ἔστω μὲν  κατὰ   τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα νόμον
[12, 948]   ἐναργῶς εἶναι θεούς, εἰκότως, ἅτε  κατὰ   τὸν τότε χρόνον τῶν πολλῶν
[12, 941]   γένηται φανερὸς κηρυκεύσας, γραφαὶ  κατὰ   τούτων ἔστων ὡς Ἑρμοῦ καὶ
[12, 942]   συμβουλή, πολλοὶ δὲ νόμοι γίγνονται  κατὰ   τρόπον, μέγιστον δὲ τὸ μηδέποτε
[12, 945]   πρέπων ἀρχόντων γενομένων τῶν μὲν  κατὰ   τύχην κλήρου καὶ ἐπ' ἐνιαυτόν,
[12, 960]   χρὴ τὴν ἀμετάστροφον αὐτοῖς ἐγγίγνεσθαι  κατὰ   φύσιν δύναμιν. (Κλεινίας) οὐ σμικρὸν
[12, 966]   καλῶς γιγνόμενα καὶ τὰ μὴ  κατὰ   φύσιν; (Κλεινίας) πῶς γὰρ οὔ;
[12, 958]   μοίρᾳ γηράσαντι τελευτὴ γίγνοιτ' ἂν  κατὰ   φύσιν. περὶ τελευτήσαντας δή, εἴτε
[12, 945]   τῷ ἀφεῖσθαι τῶν ἀνδρείων κινδύνων  κατὰ   φύσιν τὴν αὑτοῦ προσαποτεισάτω μισθόν,
[12, 943]   δὲ αἰδοῖ καὶ δίκῃ νεμεσητὸν  κατὰ   φύσιν τῶν τε οὖν ἄλλων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007