Alphabétiquement     [«   »]
εἴρηνται 1
εἰρῆσθαι 1
εἴρηται 5
εἰς 67
εἴς 1
εἷς 4
εἰσάγειν 3
Fréquences     [«    »]
60 πρὸς
59 τῆς
61 τοῖς
67 εἰς
69 περὶ
70 μὴ
71 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

εἰς


Livre, pages
[12, 967]   μήποτ' ἂν ἄψυχα ὄντα οὕτως  εἰς   ἀκρίβειαν θαυμαστοῖς λογισμοῖς ἂν ἐχρῆτο,
[12, 950]   οὖν χρὴ ποιεῖν περὶ ἀποδημίας  εἰς   ἄλλας χώρας καὶ τόπους καὶ
[12, 944]   τὸν Θετταλὸν ἐκ γυναικὸς μεταβαλόντα  εἰς   ἀνδρὸς φύσιν· ἦν γὰρ ἀνδρὶ
[12, 952]   φυλάττειν τὴν ἄλλην πόλιν, ἀποβλέποντας  εἰς   αὐτοὺς διαφερόντως τε τηροῦντας, καὶ
[12, 959]   ποιεῖν, (τὰ μέτρια ἀναλίσκοντα ὡς  εἰς   ἄψυχον χθονίων βωμόν· τὸ δὲ
[12, 944]   κείνῃ τῇ γενέσει ἐναντία γένεσις,  εἰς   γυναῖκα ἐξ ἀνδρὸς μεταβαλοῦσα, τιμωρία
[12, 956]   ἐν τοῖς πρώτοις μὴ ἠρεμῇ,  εἰς   δὲ τοὺς δευτέρους ἴῃ, νικήσας
[12, 952]   ἐὰν ἀποβαίνωσι χείρους τῶν πολλῶν.  εἰς   δὴ τοῦτον τὸν σύλλογον
[12, 952]   νόμους. ἐὰν δὲ ἄξιον ὄντα  εἰς   δικαστήριον εἰσάγειν ἀρχόντων μηδεὶς εἰσάγῃ,
[12, 955]   στρατηγοὶ ταύτης τῆς πράξεως εἰσαγόντων  εἰς   δικαστήριον, ὀφλόντι δὲ θάνατος ἔστω
[12, 943]   οὖν ἄλλων εὐλαβεῖσθαι πέρι πλημμελεῖν  εἰς   δίκην, διαφερόντως δὲ καὶ τῆς
[12, 947]   προμήκη λίθων ποτίμων καὶ ἀγήρων  εἰς   δύναμιν, ἔχουσαν κλίνας παρ' ἀλλήλας
[12, 950]   τούτοις τοῖς θεοῖς, πέμπειν δὲ  εἰς   δύναμιν ὅτι πλείστους ἅμα καὶ
[12, 949]   δεῖ τούτων πέρι πρῶτον πείθοντα  εἰς   δύναμιν. πέφυκεν δὲ πόλεων
[12, 956]   καὶ νόμοι περὶ τῶν συμβολαίων  εἰς   δύναμιν τῶν μεγίστων πέρι πάντων
[12, 961]   καλλίστων αἰσθήσεων κραθείς, γενόμενός τε  εἰς   ἕν, σωτηρία ἑκάστων δικαιότατ' ἂν
[12, 962]   πλανᾶσθαι πρὸς πολλὰ στοχαζόμενον, ἀλλ'  εἰς   ἓν βλέποντα πρὸς τοῦτο ἀεὶ
[12, 962]   τε καὶ τὰ τοιαῦτα σύμπαντα,  εἰς   ἓν δὲ οὐδὲν διαφερόντως τετιμημένον
[12, 945]   τῆς τὰ πάντα πολιτεύματα συνεχούσης  εἰς   ἓν δίκης, ταύτῃ πᾶσα ἀρχὴ
[12, 945]   συνιέναι χρεὼν πᾶσαν τὴν πόλιν  εἰς   Ἡλίου κοινὸν καὶ Ἀπόλλωνος τέμενος,
[12, 950]   Διὶ καὶ εἰς Νεμέαν καὶ  εἰς   Ἰσθμὸν χρὴ πέμπειν κοινωνοῦντας θυσιῶν
[12, 960]   τό γε μάτην πονήσαντα ὁτιοῦν  εἰς   μηδὲν βέβαιον καταβαλεῖν. (Ἀθηναῖος) ὀρθῶς
[12, 950]   εἰς Ὀλυμπίαν τῷ Διὶ καὶ  εἰς   Νεμέαν καὶ εἰς Ἰσθμὸν χρὴ
[12, 965]   ἱκανῶς εἴπωμεν τί ποτ' ἔστιν  εἰς   βλεπτέον, εἴτε ὡς ἓν
[12, 962]   οὐδὲν διαφερόντως τετιμημένον ἔχοντες φράζειν  εἰς   τἆλλ' αὐτοῖς δεῖ βλέπειν.
[12, 950]   οὔσας. Πυθώδε τῷ Ἀπόλλωνι καὶ  εἰς   Ὀλυμπίαν τῷ Διὶ καὶ εἰς
[12, 943]   ἀναγκαίων ἀποβολῶν, ὡς αἰσχρὰς αὐτὰς  εἰς   ὄνειδος τιθείς, ἀναξίῳ ἀναξίας ἐπάγῃ
[12, 966]   φαίνονται κύριοι δυνάμεως, εἰδέναι τε  εἰς   ὅσον δυνατόν ἐστιν ταῦτ' ἄνθρωπον
[12, 966]   ἐστὸν τὼ περὶ θεῶν ἄγοντε  εἰς   πίστιν, ὅσα διήλθομεν ἐν τοῖς
[12, 945]   καὶ ἐπ' ἐνιαυτόν, τῶν δ'  εἰς   πλείονα ἔτη καὶ ἐκ προκρίτων;
[12, 942]   κρεῖττον οὔτε ἄμεινον οὔτε τεχνικώτερον  εἰς   σωτηρίαν τὴν κατὰ πόλεμον καὶ
[12, 955]   ἐνιαυτὸν ἑκάστοτε προσόδου, χωρὶς τῶν  εἰς   τὰ συσσίτια τελουμένων. θεοῖσι δὲ
[12, 943]   ἑκάστοις εἶναι θαλλοῦ· τοῦτον δὲ  εἰς   τὰ τῶν πολεμικῶν θεῶν ἱερά,
[12, 945]   ὡς ἀνδρὶ στρατιώτῃ χρήσηται μηδ'  εἰς   τάξιν κατατάξῃ μηδ' ἡντινοῦν· εἰ
[12, 950]   τε αὐτοῖς ξένους καὶ αὐτοὺς  εἰς   τὰς ἄλλας ἐπικωμάζοντας πόλεις, ὅταν
[12, 951]   μέλλει τὸ τῶν νομοφυλάκων δεῖγμα  εἰς   τὰς ἄλλας μεθήσειν πόλεις· πλέον
[12, 942]   καὶ δὴ καὶ χορείας πάσας  εἰς   τὰς ἀριστείας τὰς κατὰ πόλεμον
[12, 961]   δὲ τἀριστεῖα εἰληφότας ἅπαντας δεῖν  εἰς   ταὐτὸ συλλέγεσθαι τούτοις, ἔτι δὲ
[12, 946]   τοὺς ἄρξαντας τῇ πόλει, ἀποφηνάντων,  εἰς   τὴν ἀγορὰν γράμματα καταθέντες, περὶ
[12, 947]   πάσης τῆς ἡμέρας· ἕωθεν δ'  εἰς   τὴν θήκην φέρειν αὐτὴν μὲν
[12, 959]   μὲν δὴ τοῦ μεγίστου τιμήματος  εἰς   τὴν πᾶσαν ταφὴν ἀναλισκόμενα μὴ
[12, 964]   ἀλλ' ποιητήν τινα ἐλθόντα  εἰς   τὴν πόλιν παιδευτὴν νέων
[12, 952]   εἰσάγῃ, ὄνειδος ἀποκείσθω τοῖς ἄρχουσιν  εἰς   τὴν τῶν ἀριστείων διαδικασίαν.
[12, 943]   τις βούληται, γράψαντα ἀναθεῖναι μαρτύριον  εἰς   τὴν τῶν ἀριστείων κρίσιν παντὸς
[12, 945]   ἑτέρα ἀπ' ἄλλης, καὶ οὐκ  εἰς   τὸ αὐτὸ ἔτι νεύουσαι, (πολλὰς
[12, 949]   τὰς πρεπούσας ζημίας ἐπιβαλλούσας (εἰσάγειν  εἰς   τὸ δικαστήριον, ἕως ἂν ἐθελήσωσι
[12, 957]   δειλίας καὶ συλλήβδην πάσης ἀδικίας  εἰς   τὸ δυνατὸν μεταβολήν, ὅσοις ἰάσιμοι
[12, 963]   καὶ ἰατρικὸν (καὶ στρατηγικὸν εἴπομεν  εἰς   τὸ ἓν ἐκεῖνο οἷ δεῖ
[12, 956]   μέρος τῆς δίκης. ἐὰν δ'  εἰς   τὸ τρίτον ἔλθωσιν δικαστήριον ἀπειθήσαντες
[12, 958]   καταδικάσασαν καταδικασθείς, εἰσαγόντων μὲν αὐτὸν  εἰς   τὸ τῶν νομοφυλάκων δικαστήριον οἱ
[12, 960]   ἐξαγγέλλειν ἀπαγορεύειν, καὶ τὸν νεκρὸν  εἰς   τὸ φανερὸν προάγειν τῶν ὁδῶν
[12, 955]   ἐθέλων τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ δ'  εἰς   τὸν ἀγῶνα ἐλεύθερον ἀφιέντων τὸν
[12, 947]   τάφος ἔχῃ ταύτην τὴν  εἰς   τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπιδεῆ χώματος
[12, 949]   λέγοντος, τοὺς ἄρχοντας πάλιν ἐπανάγειν  εἰς   τὸν περὶ τοῦ πράγματος ἀεὶ
[12, 951]   εὐδοκίμων τά τε ἄλλα καὶ  εἰς   τὸν πόλεμον ἔστω γεγενημένος, (εἰ
[12, 951]   τῶν δέκα καὶ ἀφικόμενος οἴκαδε,  εἰς   τὸν σύλλογον ἴτω τὸν τῶν
[12, 962]   μοι τείνειν λόγος οὗτος  εἰς   τὸν σύλλογον ὃν εἶπες νυνδὴ
[12, 944]   τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων  εἰς   τοὐναντίον ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα
[12, 961]   καὶ τροφῇ, τὸν νέον οὕτως  εἰς   τοὺς ἄλλους εἰσφέρειν, καὶ ἐὰν
[12, 943]   τοὺς ἄλλους δὲ κατὰ ταὐτὰ  εἰς   τοὺς αὑτῶν συννόμους· ἐὰν δέ
[12, 946]   ἀρχῶν μὴ ὁμολογῇ κεκρίσθαι δικαίως,  εἰς   τοὺς ἐκλεκτοὺς δικαστὰς εἰσαγέτω τοὺς
[12, 947]   πάσαις ἔστωσαν, ἔτι δὲ τῶν  εἰς   τοὺς Ἕλληνας κοινῇ θυσιῶν καὶ
[12, 947]   ἑκατέρους οἷον ὕμνον πεποιημένον (ἔπαινον  εἰς   τοὺς ἱερέας ἐν μέρει ἑκατέρους
[12, 943]   εἰς τοὺς ὁπλίτας, ἱππέας δὲ  εἰς   τοὺς ἱππέας καὶ τοὺς ἄλλους
[12, 943]   ὡσαύτως, καὶ (εἰσάγειν ὁπλίτας μὲν  εἰς   τοὺς ὁπλίτας, ἱππέας δὲ εἰς
[12, 945]   τροπὰς ἡλίου τὰς ἐκ θέρους  εἰς   χειμῶνα συνιέναι χρεὼν πᾶσαν τὴν
[12, 941]   τῷ λόγῳ εὐτυχεῖ τε καὶ  εἰς   χρόνον ἅπαντα εὐτυχοῖ, δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007