Alphabétiquement     [«   »]
γυναικείοις 1
γυναῖκες 1
γυναικὸς 2
δ 58
δαιμόνιε 1
δακρύειν 1
δάφνης 1
Fréquences     [«    »]
55 ἐὰν
56 εἶναι
53 Κλεινίας
58 δ
58
58 τοῦ
59 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

δ


Livre, pages
[12, 948]   αὐτὸν νόμος προσταττέτω, ~ὁ  δ'   ἀγὼν (ἐν δικαστηρίῳ γιγνέσθω τοιῷδέ
[12, 960]   δοξάσῃ πᾶσι κοινῇ ζημίᾳ. ὅσαι  δ'   ἄλλαι γίγνονται περὶ τελευτήσαντας ταφαὶ
[12, 946]   τὸ πλέον ἀποκρίναντας (νεότητι, τοὺς  δ'   ἄλλους ἐγκρίναντας φέρειν αὖθις, μέχριπερ
[12, 946]   ὥσπερ ἀνάγκη, ἁπλῶς θνῃσκέτω, τῶν  δ'   ἄλλων τιμημάτων ὧν ἂν δυνατὸν
[12, 945]   εὐδαιμονεῖ χώρα καὶ πόλις· ἐὰν  δ'   ἄλλως τὰ περὶ τὰς εὐθύνας
[12, 968]   γένοιτο ἱκανὸς ὅλης πόλεως, ὑπηρέτης  δ'   ἂν ἄλλοις ἄρχουσιν. ὁρᾶν δὴ
[12, 959]   καὶ τὸν ὄντως τεθνηκότα, εἴη  δ'   ἂν σχεδόν, ὡς τἀνθρώπινα, μέτρον
[12, 952]   αὐτοῖς φαίνεσθαι καὶ ἀσαφῆ.  δ'   ἂν τούτων ἐγκρίνωσιν οἱ γεραίτεροι,
[12, 946]   τὴν τῶν εὐθύνων γνώμην. ἥτις  δ'   ἂν τῶν ἀρχῶν μὴ ὁμολογῇ
[12, 942]   ἄρχεσθαί θ' ὑφ' ἑτέρων· τὴν  δ'   ἀναρχίαν ἐξαιρετέον (ἐκ παντὸς τοῦ
[12, 941]   ἂν ἰάσιμον ἔτ' εἶναι, τὸν  δ'   ἀνίατον. ξένον μὲν δὴ τῶν
[12, 965]   πόλει ἐγγεγονέναι τοῦθ' ἡμῖν· εἰ  δ'   ἄρα τὸ παράπαν δοκεῖ ἐᾶν,
[12, 963]   τῶν νόμων βλέποντ' εἶναι, τοῦτο  δ'   ἀρετήν που συνεχωροῦμεν πάνυ ὀρθῶς
[12, 960]   ὅσον δεῖ πραχθῆναι πεπρᾶχθαι, πρότερον  (δ'   ἀτελὲς εἶναι τὸ ὅλον. (Κλεινίας)
[12, 950]   εἴτε καὶ πρεσβύτερος ὤν. τὸ  δ'   αὖ μήτε ἄλλους δέχεσθαι μήτε
[12, 961]   τοῖς ἄλλοις νοῦς ἐγγιγνόμενος, κεφαλῇ  δ'   αὖ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὄψις
[12, 943]   δοκεῖν πολεμικοῦ περὶ βίου, νόμους  δ'   αὖ τούσδε· Στρατεύεσθαι τὸν καταλεγέντα
[12, 953]   τε καὶ παθεῖν ἀπαλλάττωνται. δικαστὰς  δ'   αὐτοῖς εἶναι τοὺς ἱερέας, ἐὰν
[12, 945]   μὲν τὴν ἀρχὴν πράξῃ, τῆς  δ'   αὑτοῦ δυνάμεως ἐνδείᾳ πρὸς τὴν
[12, 956]   τιμήματος τῆς γραφείσης δίκης. ἐὰν  δ'   ἐγκαλῶν τις τοῖς δικασταῖς τὸ
[12, 955]   δώρων χωρὶς χρὴ διακονεῖν, πρόφασιν  δ'   εἶναι μηδεμίαν μηδὲ λόγον ἐπαινούμενον,
[12, 949]   τοῦ πράγματος ἀεὶ λόγον. ξένῳ  δ'   εἶναι πρὸς ξένους, καθάπερ τὰ
[12, 958]   ἐξηγητὰς γίγνεσθαι κυρίους φράζοντας· θήκας  δ'   εἶναι τῶν χωρίων ὁπόσα μὲν
[12, 945]   κλήρου καὶ ἐπ' ἐνιαυτόν, τῶν  δ'   εἰς πλείονα ἔτη καὶ ἐκ
[12, 947]   διὰ πάσης τῆς ἡμέρας· ἕωθεν  δ'   εἰς τὴν θήκην φέρειν αὐτὴν
[12, 956]   ταὐτὸν μέρος τῆς δίκης. ἐὰν  δ'   εἰς τὸ τρίτον ἔλθωσιν δικαστήριον
[12, 955]   ἐθέλων τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ  δ'   εἰς τὸν ἀγῶνα ἐλεύθερον ἀφιέντων
[12, 952]   καὶ τοιοῦτος ὢν ἐκδημείτω, τὸν  δ'   εἰσεπιδημήσαντα μετὰ τοῦτον χρὴ φιλοφρονεῖσθαι.
[12, 952]   μετὰ τοῦτον χρὴ φιλοφρονεῖσθαι. τέτταρες  δ'   εἰσὶ ξένοι ὧν δεῖ πέρι
[12, 960]   ἂν ἡμῖν ἔχοι· τῶν πάντων  δ'   ἑκάστοτε τέλος οὐ τὸ δρᾶσαί
[12, 950]   ἀρίστην παρασκευάζεσθαι πρὸς ἀρετήν· πᾶσα  δ'   ἐλπὶς αὐτὴν ἐκ τῶν εἰκότων,
[12, 968]   ἐγὼ γιγνοίμην ἂν προθύμως πρὸς  δ'   ἐμοὶ καὶ ἑτέρους ἴσως εὑρήσω
[12, 954]   ἀφανεῖ κεκτῆται, δέκα ἐτῶν, ἐὰν  δ'   ἐν ἀλλοδημίᾳ, τοῦ παντὸς χρόνου,
[12, 966]   ὅπως ἓν διανοεῖσθαι. (Ἀθηναῖος) τί  δ'   ἐννοεῖν μέν, τὴν δὲ ἔνδειξιν
[12, 951]   ὅσα καλῶς αὐτοῖς κεῖται, τὰ  δ'   ἐπανορθούμενον, εἴ τι παραλείπεται. ἄνευ
[12, 953]   διανέμοντας, ἀναγκαῖα μέν, ὡς ὀλίγιστα  δ'   ἐπιχρωμένους. δὲ δεύτερος, ὄμμασιν
[12, 962]   αὐτῶν πρῶτον, ἔπειτα ἀνθρώπων· εἰ  δ'   ἔσται (τοῦ τοιούτου κενή τις
[12, 959]   πρὸς τὸ μνῆμα ἐκφορά. πείθεσθαι  δ'   ἐστὶ τῷ νομοθέτῃ χρεὼν τά
[12, 954]   καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεω· ὑπόδικος  δ'   ἔστω καὶ προπωλῶν καθάπερ
[12, 950]   ἔτι τε ἰδίᾳ μηδενί, δημοσίᾳ  δ'   ἔστω κήρυξιν πρεσβείαις
[12, 951]   τῶν περὶ νόμους ἐποπτευόντων· οὗτος  δ'   ἔστω νέων καὶ πρεσβυτέρων μεμειγμένος,
[12, 960]   δὲ σωτηρίαν τῶν νόμων. ἡμῖν  δ'   ἔτι μοι φαίνεσθαι δοκεῖ τοῦτ'
[12, 957]   καλῶν, (τὰ μὲν εἴρηται, τὰ  δ'   ἔτι πρὸς τῷ τέλει ῥηθήσεται.
[12, 943]   τούτων πέρι γενέσθαι, πρὸς τούτοις  δ'   ἔτι προστιμᾶν αὐτῷ τὸ δικαστήριον
[12, 952]   μέμφεσθαι τὸν (σύλλογον ὅλον· τοὺς  δ'   εὐδοκιμοῦντας τούτων τῶν νέων φυλάττειν
[12, 946]   διπλῆν τεῖσαι, διπλασίαν τινέτω. τὰς  δ'   εὐθύνας αὐτῶν τούτων ἀκούειν χρὴ
[12, 962]   ὄντες εἴτε καὶ μή, τῶν  δ'   προθυμία πρὸς τὸν ἐλεύθερον
[12, 962]   εἴτε χείρους τυγχάνουσιν ὄντες, τοῖς  δ'   ὅπως πλουτήσουσιν, εἴτ' οὖν δοῦλοί
[12, 963]   οὐδαμῶς, ξένε. (Ἀθηναῖος) τί  δ'   ὅτι δεῖ προθυμεῖσθαί τε συνιδεῖν
[12, 944]   μεταβαλοῦσα, τιμωρία τούτῳ γενομένη. νῦν  δ'   ὅτι τούτων ἐγγύτατα φιλοψυχίας ἕνεκα,
[12, 957]   καὶ (δὶς καὶ τρίς. πάντα  δ'   οὖν ὁπόσα σμικρὰ καὶ ῥᾴδια
[12, 953]   τις ἀφίκηται, σπάνιος μέν, ἂν  δ'   οὖν ποτέ τις ἔλθῃ τῶν
[12, 962]   ξένε, σαφῶς γε· εἰ  δ'   οὖν τοπάζειν δεῖ, δοκεῖ μοι
[12, 959]   πράττειν καὶ πολλῶν ἐπιμελεῖσθαι, τούτων  δ'   οὐχ ἥκιστα, ὅπως ἂν παίδων
[12, 969]   κύβους βάλλοντες, (ταῦτα ποιητέον, ἐγὼ  δ'   ὑμῖν συγκινδυνεύσω τῷ φράζειν τε
[12, 953]   τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων, τὰ  δ'   ὑπὲρ ἐγγύην, ἣν ἂν ἐγγυᾶταί
[12, 954]   τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων, ~τὰ  δ'   ὑπὲρ (χιλίας μὴ ἔλαττον
[12, 963]   ἰατρικὸς νοῦς ἔχει φράζειν, σὺ  δ'   ὢν δὴ διαφέρων, ὡς φαίης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007