Alphabétiquement     [«   »]
μεμειγμένος 1
μεμιμημένα 1
μέμφεσθαι 1
μὲν 114
μέν 7
μένει 1
Μενοιτίου 1
Fréquences     [«    »]
93 ἐν
98 τὸ
88 τὸν
114 μὲν
115 ἂν
133 τε
179 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

μὲν


Livre, pages
[12, 957]   ὀρθοῦν καὶ τὴν πόλιν, τοῖς  μὲν   (ἀγαθοῖς μονὰς τῶν δικαίων καὶ
[12, 963]   δύο πάλιν αὐτὰ προσείπομεν, τὸ  μὲν   ἀνδρείαν, τὸ δὲ φρόνησιν. ἐρῶ
[12, 948]   γε λόγος. ἔοικεν δὴ δικαστῇ  μὲν   ἀνθρώπων οὐδενὶ διανοούμενος δεῖν ἐπιτρέπειν,
[12, 946]   εἰσαγέτω τοὺς εὐθύνους, καὶ ἐὰν  μὲν   ἀποφύγῃ τις τὰς εὐθύνας, αὐτῶν
[12, 954]   ἀποδημῶν οἰκίας δεσπότης τυγχάνῃ, τὰ  μὲν   ἀσήμαντα παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες ἐρευνᾶν,
[12, 958]   ἀρχὴν τὴν καταδικάσασαν καταδικασθείς, εἰσαγόντων  μὲν   αὐτὸν εἰς τὸ τῶν νομοφυλάκων
[12, 943]   ἐὰν δέ τις ὄφλῃ, ὑπάρχειν  μὲν   αὐτῷ μήποτε τῆς ὅλης ἀριστείας
[12, 951]   (ὃς ἂν ἀδιάφθαρτος ᾖ, τὰ  μὲν   βεβαιούμενον τῶν νομίμων, ὅσα καλῶς
[12, 965]   προσαγορεύεσθαι. τοῦτο, φίλοι, εἰ  μὲν   βουλόμεθα, τὰ νῦν οἷόνπερ σφόδρα
[12, 959]   νόμος πάτριος λέγει τῷ  μὲν   γὰρ ἀγαθῷ θαρραλέον, τῷ δὲ
[12, 967]   προσδοκώμενον ὑπὸ (τῶν πολλῶν. οἱ  μὲν   γὰρ διανοοῦνται τοὺς τὰ τοιαῦτα
[12, 945]   καὶ διαλυθεῖσαν (οἴχεσθαι πολιτείαν. ἂν  μὲν   γὰρ οἱ τοὺς ἄρχοντας ἐξευθύνοντες
[12, 950]   εὐδοξίαν πρὸς τῶν πολλῶν. τὸ  μὲν   γὰρ ὀρθότατον καὶ μέγιστον, ὄντα
[12, 944]   τούτων τῶν ὀνομάτων ἐπιφορά· ῥίψασπις  μὲν   γὰρ οὐκ ἐν πᾶσιν ὀνομάζοιτ'
[12, 955]   λόγον ἐπαινούμενον, ὡς ἐπ' ἀγαθοῖς  μὲν   δεῖ δέχεσθαι δῶρα, ἐπὶ δὲ
[12, 947]   γυμνικὸν ἱππικόν τε θήσουσιν. τὰ  μὲν   δὴ γέρα ταῦτα τοῖς τὰς
[12, 954]   μὴ ἔλαττον πέντε. ἐγγυητὴς  μὲν   δὴ καὶ προπωλῶν ὁτιοῦν
[12, 943]   αἵπερ καὶ πρόσθεν ἐτέθησαν. χρὴ  μὲν   δὴ πᾶσαν ἐπιφέροντα δίκην ἀνδρὶ
[12, 952]   πέρι λόγον τινὰ ποιεῖσθαι·  μὲν   δὴ πρῶτός τε καὶ διὰ
[12, 956]   δὲ τοὺς δευτέρους ἴῃ, νικήσας  μὲν   δὴ τὸ πέμπτον μέρος ἀπολαμβανέτω,
[12, 959]   ἔστω δὴ νόμος οὗτος· τῷ  μὲν   δὴ τοῦ μεγίστου τιμήματος εἰς
[12, 943]   ἁπάσας αἰσθήσεις αὐτοῦ φύσει. ἔπαινον  μὲν   δὴ τοῦτον ἀκούειν τὸν νέον
[12, 941]   εἶναι, τὸν δ' ἀνίατον. ξένον  μὲν   δὴ τῶν δημοσίων δοῦλον
[12, 968]   εἰρῆσθαι φῶμεν αὖ; (Ἀθηναῖος) πρῶτον  μὲν   δήπου καταλεκτέος ἂν εἴη κατάλογος
[12, 953]   συνὼν δὲ τούτων τισὶν τὸ  μὲν   διδάξας, τὸ δὲ μαθὼν ἀπαλλαττέσθω,
[12, 961]   τοὺς ἄλλους εἰσφέρειν, καὶ ἐὰν  μὲν   δόξῃ καὶ τοῖς ἄλλοις, προσλαμβάνειν,
[12, 954]   εἴτε αὐτὸν εἴτε μάρτυρας, ἐὰν  μὲν   δοῦλον εἴτε αὑτοῦ εἴτε ἀλλότριον,
[12, 948]   λαγχάνοντά τῴ τινα δίκην τὰ  μὲν   ἐγκλήματα γράφειν, ὅρκον δὲ μὴ
[12, 957]   καὶ ἀγαθῶν καὶ καλῶν, (τὰ  μὲν   εἴρηται, τὰ δ' ἔτι πρὸς
[12, 943]   ἕκαστα ὡσαύτως, καὶ (εἰσάγειν ὁπλίτας  μὲν   εἰς τοὺς ὁπλίτας, ἱππέας δὲ
[12, 955]   εἰσφορᾶς πέρι τῷ κοινῷ, τετιμῆσθαι  μὲν   ἕκαστον τὴν οὐσίαν ἕνεκα πολλῶν
[12, 953]   ἀντίστροφος ἐξ ἄλλης χώρας, πρῶτον  μὲν   ἔλαττον ἐτῶν μηδὲν πεντήκοντα γεγονὼς
[12, 955]   ἐλεύθερον, (πρὸς τῷ ἀτελῆ, δεθῆναι  μὲν   ἐνιαυτόν, ὑπόδικον δὲ ἀνδραποδισμοῦ τῷ
[12, 946]   τῇ κρίσει. τούτους δὲ πρώτῳ  μὲν   ἐνιαυτῷ δώδεκα εὐθύνους ἀποδεῖξαι, μέχριπερ
[12, 956]   τὸ τρίτον ἀγωνίζεσθαι βούληται, (ἀγέτω  μὲν   ἐπὶ τοὺς δικαστὰς τοὺς ἐκλεκτοὺς
[12, 958]   δ' εἶναι τῶν χωρίων ὁπόσα  μὲν   ἐργάσιμα μηδαμοῦ, μήτε τι μέγα
[12, 950]   ξένων ξένοις· δὴ τοῖς  μὲν   εὖ πολιτευομένοις διὰ νόμων ὀρθῶν
[12, 952]   τῇ σκέψει δοκῇ συμφέρειν μαθοῦσι  μὲν   εὐαγέστερον γίγνεσθαι, μὴ μαθοῦσι δὲ
[12, 945]   κατευθύνειν αὐτοῦ τὸν εὔθυνον, ἂν  μὲν   τοῦ μεγίστου τιμήματος
[12, 946]   ἐθέλῃ· ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἐὰν  μὲν   τῳ θανάτου τετιμημένον ὑπὸ
[12, 958]   αὐτῶν χρεὼν γίγνεσθαι τούσδε· πρῶτον  μὲν   δικάζουσα ἀρχὴ τὰ τοῦ
[12, 951]   νέων καὶ πρεσβυτέρων μεμειγμένος, ἑκάστης  μὲν   ἡμέρας συλλεγόμενος ἐξ ἀνάγκης ἀπ'
[12, 963]   ἕν, δὴ σαφῶς  μὲν   ἰατρικὸς νοῦς ἔχει φράζειν, σὺ
[12, 946]   ἐν ᾧπερ ἐκρίθησαν· καὶ τὰ  μὲν   ἰδίᾳ ἕκαστος, τὰ δὲ καὶ
[12, 957]   νέον ἀναπληροῦν χρὴ νομοθέτην. τὰ  μὲν   ἴδια δικαστήρια ταύτῃ πῃ γιγνόμενα
[12, 947]   ἐνδεδυκότας ἑκάστους, σὺν τοῖς ἵπποισι  μὲν   ἱππέας, σὺν δὲ ὅπλοις ὁπλίτας,
[12, 941]   ἀξιοῖ ζημιοῦν, ἀλλὰ τῷ τὸν  μὲν   ἴσως ἂν ἰάσιμον ἔτ' εἶναι,
[12, 963]   συνακολούθει. νοῦν γὰρ δὴ κυβερνητικὸν  μὲν   καὶ ἰατρικὸν (καὶ στρατηγικὸν εἴπομεν
[12, 956]   ὅσα τούτων ἀδελφὰ σύμπαντα, εἴπομεν  μὲν   καὶ πρόσθεν, ~καλὸν δὲ τό
[12, 954]   ἄν τις ἐκτημένος ᾖ, ἐὰν  μὲν   κατὰ ἄστυ καὶ κατ' ἀγορὰν
[12, 959]   πρόθεσις δὲ καὶ τἆλλα ἔστω  μὲν   κατὰ τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα
[12, 945]   εἴη πρέπων ἀρχόντων γενομένων τῶν  μὲν   κατὰ τύχην κλήρου καὶ ἐπ'
[12, 952]   διαφερόντως τε τηροῦντας, καὶ τιμᾶν  μὲν   κατορθοῦντας, ἀτιμάζειν δὲ μᾶλλον τῶν
[12, 968]   πάντα τὰ περὶ ταῦτα ἀπόρρητα  μὲν   λεχθέντα οὐκ ἂν ὀρθῶς λέγοιτο,
[12, 968]   (Κλεινίας) ἀλλ' ξένε, παντὸς  μὲν   μᾶλλον ταύτῃ πορευτέον ᾗπερ καὶ
[12, 959]   (στίχων. τὰς δὲ προθέσεις πρῶτον  μὲν   μὴ μακρότερον χρόνον ἔνδον γίγνεσθαι
[12, 954]   ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ κατ' ἄστυ  μὲν   μὴ μηδὲ κατ' ἀγορὰν χρῆται,
[12, 964]   κύτους, τῶν δὲ φυλάκων τοὺς  μὲν   νέους οἷον ἐν ἄκρᾳ κορυφῇ,
[12, 950]   καὶ περὶ ὑποδοχῆς ξένων. πρῶτον  μὲν   νεωτέρῳ ἐτῶν τετταράκοντα μὴ ἐξέστω
[12, 962]   σωτηρίας ὀρθῶς. ἆρ' οὐχ  μὲν   νίκην καὶ κράτος πολεμίων,
[12, 948]   γιγνέσθω τοιῷδέ τινι τρόπῳ. πρῶτον  μὲν   νομοφύλακες ἔστωσαν τούτου τοῦ δικαστηρίου,
[12, 953]   κατὰ (ταὐτὰ ἄλλῃ πόλει. ἴτω  μὲν   νῦν πᾶς ἀκέλευστος τοιοῦτος
[12, 955]   τις βίᾳ μὴ παραγίγνεσθαι, φραζέτω  μὲν   ἐθέλων τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ
[12, 951]   γίγνοιτ' ἀμφότερα; (Ἀθηναῖος) τῇδε. πρῶτον  μὲν   θεωρὸς τοιοῦτος ἡμῖν
[12, 955]   ἀγωνίζεσθαι· ἐὰν δὲ ἀδυνατήσωσιν, ἐὰν  μὲν   κωλύων ἀγωνίζεσθαι νικήσῃ, τά
[12, 948]   καὶ τῆς ἀρχῆς· καὶ ἐὰν  μὲν   φεύγων ἁλῷ, στερέσθω τῆς
[12, 966]   πρόσθεν; (Κλεινίας) ποῖα; (Ἀθηναῖος) ἓν  μὲν   περὶ τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν,
[12, 954]   κεκτημένος, μηκέτ' ἀμφισβητεῖν ἐξεῖναι. χωρίων  μὲν   οἰκήσεών τε τῇδε οὐκ ἔστ'
[12, 948]   ἑκάστων. νόμος δὴ κείσθω δικαστὴν  μὲν   ὀμνύναι δικάζειν μέλλοντα, ~καὶ τὸν
[12, 964]   ἱκανῶς περὶ ὡντινωνοῦν οἷς ἔστιν  μὲν   ὄνομα, ἔστιν δὲ αὖ καὶ
[12, 944]   καλὸν καὶ εὐδαίμονα θάνατον, τοιαύτης  μὲν   ὅπλων ἀποβολῆς (ἔστω δίκη ῥιφθέντων,
[12, 945]   τὴν τῆς ἀρχῆς ἀξίαν; ῥᾴδιον  μὲν   (οὐδαμῶς εὑρεῖν τῶν ἀρχόντων ἄρχοντα
[12, 968]   δημοσίαις ἀρεταῖς κεκτῆσθαι σχεδὸν ἄρχων  μὲν   οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἱκανὸς
[12, 950]   μήτε αὐτοὺς ἄλλοσε ἀποδημεῖν ἅμα  μὲν   οὐκ ἐγχωρεῖ τό γε (παράπαν,
[12, 963]   τοῦτο μόνον, ἀρετήν. (Κλεινίας) πάνυ  μὲν   οὖν. (Ἀθηναῖος) ἧι μὲν τοίνυν
[12, 962]   οἷον βέλη ἀφιέναι. (Κλεινίας) παντάπασι  μὲν   οὖν. (Ἀθηναῖος) νῦν δὴ μαθησόμεθα
[12, 965]   χρείαν ἔχομεν αὕτη; (Κλεινίας) παντάπασι  μὲν   οὖν. (Ἀθηναῖος) οὐκοῦν ἐλέγομεν τόν
[12, 952]   τὴν τῶν ἀριστείων διαδικασίαν.  μὲν   οὖν ἐκδημῶν οὕτω καὶ τοιοῦτος
[12, 955]   μέτριον ἄνδρα ἀνατιθέντα δωρεῖσθαι. γῆ  μὲν   οὖν ἑστία τε οἰκήσεως ἱερὰ
[12, 967]   αὐτὰ οἱ διανοούμενοι διενοοῦντο. θαύματα  μὲν   οὖν (καὶ τότε ὑπεδύετο περὶ
[12, 963]   τέτταρα ἔθεμέν που. (Ἀθηναῖος) πάνυ  μὲν   οὖν. (Κλεινίας) νοῦν δέ γε
[12, 944]   ἀναξίῳ ἀναξίας ἐπάγῃ δίκας. ~ῥᾴδιον  μὲν   οὖν οὐδαμῶς διορίσαι τούτων θάτερον,
[12, 941]   γιγνώσκειν ποιηταῖς σύμπασιν.  μὲν   οὖν πεισθεὶς ἡμῶν τῷ λόγῳ
[12, 947]   ἔσονται καὶ τίνα τρόπον. ~ζῶσι  μὲν   οὖν τούτοις τοῖς παρὰ πάσης
[12, 947]   πόλει κεκοσμημένους εἶναι, καὶ ἱερέας  μὲν   πάντας τοῦ Ἀπόλλωνός τε καὶ
[12, 952]   προσποιούμενος εἶναι σοφός· καὶ ἐὰν  μὲν   πείθηται τοῖς ἄρχουσιν, ἰδιώτης ζήτω,
[12, 960]   τὰ τοιαῦτα νόμιμα, καὶ  μὲν   πειθόμενος ἔστω ζημίας ἐκτός,
[12, 958]   εἴτε τις θῆλυς ᾖ, τὰ  μὲν   περὶ τὰ θεῖα νόμιμα τῶν
[12, 966]   ταῦτ' ἄνθρωπον γιγνώσκειν, καὶ τοῖς  μὲν   πλείστοις τῶν κατὰ πόλιν συγγιγνώσκειν
[12, 962]   τῇ πόλει ἑκάστῃ. καὶ τὰ  μὲν   πολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ τοῖς
[12, 961]   σωτηρίαν. (Κλεινίας) πῶς; (Ἀθηναῖος) ψυχῇ  μὲν   πρὸς τοῖς ἄλλοις νοῦς ἐγγιγνόμενος,
[12, 956]   χρεὼν γίγνεσθαι. δικαστηρίων δὲ τὸ  μὲν   πρῶτον αἱρετοὶ δικασταὶ γίγνοιντ' ἄν,
[12, 962]   πολιτικὸν φαίνοιτο ἀγνοῶν, ἆρα ἄρχων  μὲν   (πρῶτον δικαίως ἂν προσαγορεύοιτο, εἶτα
[12, 942]   ζημιοῦν. στρατιῶν δὲ ἕνεκα πολλὴ  μὲν   συμβουλή, πολλοὶ δὲ νόμοι γίγνονται
[12, 964]   πόλιν ὁρᾶν, φρουροῦντας δὲ παραδιδόναι  μὲν   τὰς αἰσθήσεις ταῖς μνήμαις, τοῖς
[12, 941]   τι γὰρ κλέπτων ἔρωτι  μὲν   ταὐτῷ, δυνάμει δὲ ἐλάττονι (κέκλοφεν,
[12, 945]   αὐτῶν ἢ> καμφθεὶς ὑπὸ βάρους  μὲν   τὴν ἀρχὴν πράξῃ, τῆς δ'
[12, 947]   εἰς τὴν θήκην φέρειν αὐτὴν  μὲν   τὴν κλίνην ἑκατὸν τῶν νέων
[12, 960]   ποῖα δή; (Ἀθηναῖος) τὸ Λάχεσιν  μὲν   τὴν πρώτην εἶναι, Κλωθὼ δὲ
[12, 947]   εἶναι τῶν ἄλλων πολιτῶν· λευκὴν  μὲν   τὴν στολὴν ἔχειν πᾶσαν, θρήνων
[12, 964]   λέγομεν; (Ἀθηναῖος) δῆλον ὡς αὐτῆς  μὲν   τῆς πόλεως οὔσης τοῦ κύτους,
[12, 963]   πάνυ μὲν οὖν. (Ἀθηναῖος) ἧι  μὲν   τοίνυν διαφέρετον αὐτοῖν τούτω τὼ
[12, 964]   (Κλεινίας) ἀληθῆ λέγεις. ~(Ἀθηναῖος) ἧι  μὲν   τοίνυν ἐστὸν διαφόρω καὶ δύο,
[12, 954]   βουλομένῳ φωρᾶν μὴ διδῷ, δικάζεσθαι  μὲν   τὸν ἀπειργόμενον, τιμησάμενον τὸ ἐρευνώμενον,
[12, 947]   γενόμενος ὕστερον τῆς κρίσεως, γράφεσθαι  μὲν   τὸν βουλόμενον αὐτὸν νόμος
[12, 962]   πολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ τοῖς  μὲν   τὸν ὅρον εἶναι τῶν δικαίων
[12, 960]   παραχωρεῖν χρὴ τὰ τοιάδε· δακρύειν  (μὲν   τὸν τετελευτηκότα ἐπιτάττειν μὴ
[12, 948]   μέρος τῶν (ψήφων, τινέτω  μὲν   τοῦ μεγίστου τιμήματος δώδεκα μνᾶς,
[12, 962]   τὸ γιγνῶσκον ἐν αὐτῷ πρῶτον  μὲν   τοῦτο λέγομεν, τὸν σκοπόν,
[12, 951]   μέχριπερ ἂν ἥλιος ἀνάσχῃ, πρῶτον  μὲν   τῶν ἱερέων τῶν τὰ ἀριστεῖα
[12, 961]   πόλει γίγνεσθαι τοιόνδε τινά; δέκα  μὲν   τῶν νομοφυλάκων τοὺς πρεσβυτάτους ἀεί,
[12, 942]   καὶ τοὐναντίον ἐναντίως, καὶ τὸ  μὲν   ὑπηρετικώτατον ἅπαντι τῷ σώματι, τὸ
[12, 956]   ἀπειθήσαντες ταῖς ἔμπροσθεν δίκαις,  μὲν   φεύγων ἡττηθείς, ὥσπερ εἴρηται, τὴν
[12, 941]   ἀποτίνειν, ἐὰν ὄφλῃ. κλοπὴ  μὲν   χρημάτων ἀνελεύθερον, ἁρπαγὴ δὲ ἀναίσχυντον·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007