Alphabétiquement     [«   »]
τοῖσιν 1
τοιῷδέ 2
τομὴν 1
τὸν 88
τόν 5
τόνδε 1
τοπάζειν 1
Fréquences     [«    »]
77
82 τὰ
88 τὴν
88 τὸν
93 ἐν
98 τὸ
114 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τὸν


Livre, pages
[12, 957]   καθάπερ ἀλεξιφάρμακα τῶν ἄλλων λόγων,  τὸν   ἀγαθὸν δικαστὴν αὑτόν τε ὀρθοῦν
[12, 955]   τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ δ' εἰς  τὸν   ἀγῶνα ἐλεύθερον ἀφιέντων τὸν ἐθέλοντα
[12, 957]   ἐπιθέντας, ἀκίνητα οὕτως ἐπισφραγισαμένους, χρῆσθαι  τὸν   ἅπαντα βίον. ὅσα δὲ περί
[12, 947]   τάφος ἔχῃ ταύτην τὴν εἰς  τὸν   ἅπαντα χρόνον ἐπιδεῆ χώματος τοῖς
[12, 954]   φωρᾶν μὴ διδῷ, δικάζεσθαι μὲν  τὸν   ἀπειργόμενον, τιμησάμενον τὸ ἐρευνώμενον, ἂν
[12, 951]   ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τετταράκοντα,  τὸν   ἀρέσκοντα αὑτῷ προσλαμβάνων. ~τὴν δὲ
[12, 942]   καὶ ἐν εἰρήνῃ πάσῃ πρὸς  τὸν   ἄρχοντα ἀεὶ βλέποντα καὶ συνεπόμενον
[12, 949]   συντρόφους δικῶν τε περὶ λήξεως  τὸν   αὐτὸν τρόπον εἶναι πρὸς ἀλλήλους
[12, 955]   δὲ ὑποδοχῆς θάνατος ἔστω ζημία.  τὸν   αὐτὸν φίλον τε καὶ ἐχθρὸν
[12, 959]   οὐδέποτε οἰκοφθορεῖν χρή, διαφερόντως νομίζοντα  τὸν   αὑτοῦ τοῦτον εἶναι τὸν τῶν
[12, 942]   ἀεὶ καὶ ἅμα καὶ κοινὸν  τὸν   βίον ὅτι μάλιστα πᾶσι πάντων
[12, 947]   ὕστερον τῆς κρίσεως, γράφεσθαι μὲν  τὸν   βουλόμενον αὐτὸν νόμος προσταττέτω,
[12, 943]   σύλλογον, (ἀριστείων δὲ πέρι κρίνεσθαι  τὸν   βουλόμενον ἐν τοῖς αὑτῶν ἔθνεσιν,
[12, 944]   δικάζων μὴ ἀμελείτω σκοπεῖν.  τὸν   γὰρ κακὸν ἀεὶ δεῖ κολάζειν,
[12, 941]   ἴσως ἂν ἰάσιμον ἔτ' εἶναι,  τὸν   δ' ἀνίατον. ξένον μὲν δὴ
[12, 952]   οὕτω καὶ τοιοῦτος ὢν ἐκδημείτω,  τὸν   δ' εἰσεπιδημήσαντα μετὰ τοῦτον χρὴ
[12, 942]   (ἀποτίνειν αὐτὸν κρίσις γιγνέσθω·  τὸν   δὲ ἀστὸν καὶ τεθραμμένον ὡς
[12, 964]   πότερον μόνον ἐπίστασθαι τοὔνομα χρεών,  τὸν   δὲ λόγον ἀγνοεῖν, τόν
[12, 959]   εἶναι τὰ τῶν νεκρῶν σώματα,  τὸν   δὲ ὄντα ἡμῶν ἕκαστον ὄντως,
[12, 963]   ἓν ἐκεῖνο οἷ δεῖ βλέπειν,  τὸν   δὲ πολιτικὸν ἐλέγχοντες ἐνταῦθ' ἐσμὲν
[12, 944]   κολάζειν, ἵν' ἀμείνων ᾖ, οὐ  τὸν   δυστυχῆ· οὐδὲν γὰρ πλέον. ζημία
[12, 955]   εἰς τὸν ἀγῶνα ἐλεύθερον ἀφιέντων  τὸν   ἐθέλοντα ἀγωνίζεσθαι· ἐὰν δὲ ἀδυνατήσωσιν,
[12, 964]   δὴ τὸ μετὰ τοῦτο σκοπῶμεν  τὸν   εἰδότα ἱκανῶς περὶ ὡντινωνοῦν οἷς
[12, 961]   Κλεινία, παντὸς πέρι νοῆσαι σωτῆρα  τὸν   εἰκότα ἐν ἑκάστοις τῶν ἔργων,
[12, 949]   ἥτις ἂν μήτε χρηματίζηται πλὴν  τὸν   ἐκ γῆς χρηματισμὸν μήτ' ἐμπορεύηται,
[12, 962]   τῶν δ' προθυμία πρὸς  τὸν   ἐλεύθερον δὴ βίον ὡρμημένη· οἱ
[12, 943]   τούσδε· Στρατεύεσθαι τὸν καταλεγέντα  τὸν   ἐν μέρει τινὶ τεταγμένον. ἐὰν
[12, 951]   ὧν κατ' ἴχνος ἀεὶ χρὴ  τὸν   ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν οἰκοῦντα,
[12, 959]   κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο τὸν μετὰ  τὸν   ἐνθάδε βίον. ἐκ δὲ τούτων
[12, 944]   τούτων ἐγγύτατα φιλοψυχίας ἕνεκα, ἵνα  τὸν   ἐπίλοιπον βίον μὴ κινδυνεύῃ, ζῇ
[12, 950]   μέγιστον, ὄντα ἀγαθὸν ἀληθῶς οὕτω  τὸν   εὔδοξον βίον θηρεύειν, χωρὶς δὲ
[12, 945]   εἰ δὲ μή, κατευθύνειν αὐτοῦ  τὸν   εὔθυνον, ἂν μὲν τοῦ
[12, 958]   ζῶν μήτε τις ἀποθανὼν στερείτω  τὸν   ζῶνθ' ἡμῶν. χῶμα δὲ μὴ
[12, 946]   δέ τισιν ἴσαι γίγνωνται καὶ  τὸν   ἥμισυν ἀριθμὸν πλείω ποιῶσιν, ἀφελεῖν
[12, 944]   ποτε θεόν φασι δρᾶσαι, Καινέα  τὸν   Θετταλὸν ἐκ γυναικὸς μεταβαλόντα εἰς
[12, 948]   λέγουσαν τὴν γραφὴν ἀνάξιον εἶναι  τὸν   καὶ τὸν τῶν ἀριστείων καὶ
[12, 945]   τοῦ μεγίστου τιμήματος τάξας  τὸν   κακόν, χιλίας, ἂν δὲ τοῦ
[12, 953]   δὲ ξένον ὑποδέχεσθαι χρὴ δημοσίᾳ  τὸν   κατά τι δημόσιον ἐξ ἄλλης
[12, 943]   νόμους δ' αὖ τούσδε· Στρατεύεσθαι  τὸν   καταλεγέντα τὸν ἐν μέρει
[12, 948]   ὅρκους τῶν ἀντιδικούντων ἑκατέρων, καὶ  τὸν   λαγχάνοντά τῴ τινα δίκην τὰ
[12, 968]   ἔχει, τούτων δυνατὸς (ᾖ δοῦναι  τὸν   λόγον· δὲ μὴ ταῦθ'
[12, 947]   ἀλλήλας λιθίνας (κειμένας, οὗ δὴ  τὸν   μακάριον γεγονότα θέντες, κύκλῳ χώσαντες,
[12, 957]   πάντων γὰρ μαθημάτων κυριώτατα τοῦ  τὸν   μανθάνοντα βελτίω γίγνεσθαι τὰ περὶ
[12, 957]   ῥηθήσεται. πρὸς πάντα χρὴ  τὸν   μέλλοντα δικαστὴν ἴσον ἔσεσθαι κατὰ
[12, 941]   νόμος ἀξιοῖ ζημιοῦν, ἀλλὰ τῷ  τὸν   μὲν ἴσως ἂν ἰάσιμον ἔτ'
[12, 959]   ἀτιμώρητος ἂν κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο  τὸν   μετὰ τὸν ἐνθάδε βίον. ἐκ
[12, 955]   θεοῖσι δὲ ἀναθήματα χρεὼν ἔμμετρα  τὸν   μέτριον ἄνδρα ἀνατιθέντα δωρεῖσθαι. γῆ
[12, 953]   ἐπιμελεῖσθαι καὶ τημελεῖν, ἕως ἂν  τὸν   μέτριον ἐπιμείναντες χρόνον, ἰδόντες τε
[12, 966]   τὸ μηδέποτε (τῶν νομοφυλάκων αἱρεῖσθαι  τὸν   μὴ θεῖον καὶ διαπεπονηκότα πρὸς
[12, 960]   οἰκίας φωνὴν ἐξαγγέλλειν ἀπαγορεύειν, καὶ  τὸν   νεκρὸν εἰς τὸ φανερὸν προάγειν
[12, 957]   νόμιμα εὑρίσκειν, πρεσβύτου νομοθέτου παραλιπόντος,  τὸν   νέον ἀναπληροῦν χρὴ νομοθέτην. τὰ
[12, 961]   ἐπάξιον εἶναι φύσει καὶ τροφῇ,  τὸν   νέον οὕτως εἰς τοὺς ἄλλους
[12, 943]   ἔπαινον μὲν δὴ τοῦτον ἀκούειν  τὸν   νέον χρῆν δοκεῖν πολεμικοῦ περὶ
[12, 958]   μήν, ἐάν τις μὴ ἀπαλλάττῃ  τὸν   νικήσαντα ἑκόντα ἑκών, δικάσασα
[12, 946]   καὶ τύχῃ ἐπιτρέψαντας, κλήρῳ διελόντας  τὸν   νικῶντα καὶ δεύτερον καὶ τρίτον
[12, 949]   τί χρὴ δρᾶν· συμβουλεύειν οὖν  τὸν   νομοθέτην δεῖ τούτων πέρι πρῶτον
[12, 944]   τούτων θάτερον, (ὅμως δὲ χρὴ  τὸν   νόμον ἁμῶς γέ πως ὁρίζειν
[12, 965]   δὴ χρεών. (Κλεινίας) ἥκιστα, νὴ  τὸν   ξένιον, ξένε, θεόν, ἐατέον
[12, 969]   πόλιν ἐατέον τῆς κατοικίσεως  τὸν   ξένον τόνδε οὐκ ἀφετέον, ἀλλὰ
[12, 959]   δηλοῦντος τόν τε ἐκτεθνεῶτα καὶ  τὸν   ὄντως τεθνηκότα, εἴη δ' ἂν
[12, 962]   οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ τοῖς μὲν  τὸν   ὅρον εἶναι τῶν δικαίων (ὅπως
[12, 946]   ἀρίστους τρεῖς, ἀκροθίνιον (Ἀπόλλωνι κατὰ  τὸν   παλαιὸν νόμον ἀνατίθησι κοινὸν καὶ
[12, 966]   (Κλεινίας) δίκαιον γοῦν, ὡς λέγεις,  τὸν   περὶ τὰ τοιαῦτα ἀργὸν
[12, 959]   καὶ τἆλλα ἔστω μὲν κατὰ  τὸν   περὶ τὰ τοιαῦτα νόμον γιγνόμενα,
[12, 949]   τοὺς ἄρχοντας πάλιν ἐπανάγειν εἰς  τὸν   περὶ τοῦ πράγματος ἀεὶ λόγον.
[12, 951]   συνουσίαις ποιήσουσι (δοκεῖν, τοῖς περὶ  τὸν   πόλεμον ἀντίστροφον ἀποδιδόντες δόξης παρασκευήν,
[12, 951]   τά τε ἄλλα καὶ εἰς  τὸν   πόλεμον ἔστω γεγενημένος, (εἰ μέλλει
[12, 962]   τὸν σκοπὸν οἷ βλέπειν δεῖ  τὸν   πολιτικὸν φαίνοιτο ἀγνοῶν, ἆρα ἄρχων
[12, 947]   ἀρχιέρεων δὲ ἕνα κατ' ἐνιαυτὸν  τὸν   πρῶτον κριθέντα τῶν γενομένων ἐκείνῳ
[12, 962]   δὴ περὶ πόλιν; εἴ τις  τὸν   σκοπὸν οἷ βλέπειν δεῖ τὸν
[12, 962]   πρῶτον μὲν τοῦτο λέγομεν,  τὸν   σκοπόν, ὅστις ποτὲ πολιτικὸς
[12, 962]   ἂν δυνατὸς εἴη τοῦτο οὗ  τὸν   σκοπὸν τὸ παράπαν μηδ' εἰδείη;
[12, 961]   ἀποκριθέντι· δεῖν δὲ ὄρθριον εἶναι  τὸν   σύλλογον, ἡνίκ' ἂν τῶν ἄλλων
[12, 951]   δέκα καὶ ἀφικόμενος οἴκαδε, εἰς  τὸν   σύλλογον ἴτω τὸν τῶν περὶ
[12, 952]   τῶν πολλῶν. εἰς δὴ τοῦτον  τὸν   σύλλογον θεωρήσας τὰ ἐν
[12, 952]   παρακεκλημένων εἶναι, τῷ παρακαλοῦντι μέμφεσθαι  τὸν   (σύλλογον ὅλον· τοὺς δ' εὐδοκιμοῦντας
[12, 962]   τείνειν λόγος οὗτος εἰς  τὸν   σύλλογον ὃν εἶπες νυνδὴ νύκτωρ
[12, 949]   μὲν ὀμνύναι δικάζειν μέλλοντα, ~καὶ  τὸν   τὰς ἀρχὰς τῷ κοινῷ καθιστάντα
[12, 959]   καλῶς καὶ μετρίως τὰ περὶ  τὸν   τετελευτηκότα γιγνόμενα καὶ μὴ καλῶς
[12, 960]   χρὴ τὰ τοιάδε· δακρύειν (μὲν  τὸν   τετελευτηκότα ἐπιτάττειν μὴ ἄμορφον,
[12, 948]   εἶναι θεούς, εἰκότως, ἅτε κατὰ  τὸν   τότε χρόνον τῶν πολλῶν ἐκ
[12, 948]   γραφὴν ἀνάξιον εἶναι τὸν καὶ  τὸν   τῶν ἀριστείων καὶ τῆς ἀρχῆς·
[12, 968]   ἐσόμενον κατὰ νόμον χάριν σωτηρίας  τὸν   τῶν ἀρχόντων νυκτερινὸν σύλλογον, (παιδείας
[12, 951]   οἴκαδε, εἰς τὸν σύλλογον ἴτω  τὸν   τῶν περὶ νόμους ἐποπτευόντων· οὗτος
[12, 959]   νομίζοντα τὸν αὑτοῦ τοῦτον εἶναι  τὸν   τῶν σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, ἀλλ'
[12, 959]   σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, ἀλλ' ἐκεῖνον  τὸν   ὑὸν ἀδελφόν, ὅντινά
[12, 948]   ὅρκον δὲ μὴ ἐπομνύναι, καὶ  τὸν   φεύγοντα κατὰ ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν
[12, 954]   ἐπιλάβηται, φῇ δὲ ζητεῖν τοῦτον  τὸν   χρόνον, δὲ μὴ ἀποκρυπτόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007