Alphabétiquement     [«   »]
τισι 1
τισιν 1
τισὶν 2
τὸ 98
τό 6
τοιάδε 1
τοιάνδε 1
Fréquences     [«    »]
93 ἐν
88 τὴν
88 τὸν
98 τὸ
114 μὲν
115 ἂν
133 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τὸ


Livre, pages
[12, 945]   ἀπ' ἄλλης, καὶ οὐκ εἰς  τὸ   αὐτὸ ἔτι νεύουσαι, (πολλὰς ἐκ
[12, 955]   δῶρα, ἐπὶ δὲ φλαύροις (οὔ·  τὸ   γὰρ γνῶναι καὶ γνόντα καρτερεῖν
[12, 967]   πάλιν, ἑαυτοὺς δὲ πολὺ μᾶλλον·  τὸ   γὰρ δὴ πρὸ τῶν ὀμμάτων,
[12, 962]   χώρας ἡμῖν ἕξειν, εἶναί τι  τὸ   γιγνῶσκον ἐν αὐτῷ πρῶτον μὲν
[12, 950]   νέος εἴτε καὶ πρεσβύτερος ὤν.  τὸ   δ' αὖ μήτε ἄλλους δέχεσθαι
[12, 942]   μὲν ὑπηρετικώτατον ἅπαντι τῷ σώματι,  τὸ   δὲ ἀρχικώτατον, ~ἔχον (τὰς κυρίας
[12, 967]   βουλήσεως ἀγαθῶν πέρι τελουμένων. (Κλεινίας)  τὸ   δὲ δὴ πῶς ἔχον ἂν
[12, 953]   τούτων τισὶν τὸ μὲν διδάξας,  τὸ   δὲ μαθὼν ἀπαλλαττέσθω, φίλος παρὰ
[12, 959]   ὡς εἰς ἄψυχον χθονίων βωμόν·  τὸ   δὲ μέτριον νομοθέτης ἂν μαντεύσαιτο
[12, 949]   ἐνεχυρασίαις πρᾶσιν τῶν ἐνεχύρων εἶναι,  τὸ   δὲ νόμισμα γίγνεσθαι τῇ πόλει·
[12, 959]   καὶ ἐμπιμπλάντα τὴν αὑτοῦ μοῖραν,  τὸ   δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν,
[12, 959]   μηδὲν ἀλλ' τὴν ψυχήν,  (τὸ   δὲ σῶμα ἰνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις
[12, 963]   αὐτὰ προσείπομεν, τὸ μὲν ἀνδρείαν,  τὸ   δὲ φρόνησιν. ἐρῶ γάρ σοι
[12, 956]   δὲ φεύγων, ἂν ἡττηθῇ  τὸ   δεύτερον, τὸ πεμπτημόριον ἀποτινέτω τοῦ
[12, 955]   δυοῖν οὔσαιν ταῖν εἰσφοραῖν, ὁποτέρᾳ  τὸ   δημόσιον (ἂν χρῆσθαι βούληται, χρῆται,
[12, 949]   ἀσχήμοσιν μήτε οἴκτοις γυναικείοις, ἀλλὰ  τὸ   δίκαιον μετ' εὐφημίας διδάσκοντα καὶ
[12, 949]   πρεπούσας ζημίας ἐπιβαλλούσας (εἰσάγειν εἰς  τὸ   δικαστήριον, ἕως ἂν ἐθελήσωσι δρᾶν
[12, 943]   τούτοις δ' ἔτι προστιμᾶν αὐτῷ  τὸ   δικαστήριον ὅτι χρὴ παθεῖν
[12, 950]   δὲ οὔποτε περὶ σμικροῦ ποιεῖσθαι  τὸ   δοκεῖν ἀγαθοὺς εἶναι τοῖς ἄλλοις
[12, 960]   πάντων δ' ἑκάστοτε τέλος οὐ  τὸ   δρᾶσαί τι σχεδὸν οὐδὲ τὸ
[12, 957]   καὶ συλλήβδην πάσης ἀδικίας εἰς  τὸ   δυνατὸν μεταβολήν, ὅσοις ἰάσιμοι δόξαι
[12, 944]   κατὰ δύναμιν τὸ μεῖζον καὶ  τὸ   δυσχερέστερον κακὸν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου.
[12, 956]   κωμῆταί τε καὶ φυλέται, κατὰ  τὸ   δωδέκατον μέρος διῃρημένοι, ἐν οἷς,
[12, 963]   σκοπεῖς; τί ποτ' ἐκεῖνό ἐστι  τὸ   ἕν, δὴ σαφῶς
[12, 963]   ἰατρικὸν (καὶ στρατηγικὸν εἴπομεν εἰς  τὸ   ἓν ἐκεῖνο οἷ δεῖ βλέπειν,
[12, 965]   βλέπειν δυνατὸν εἶναι, πρὸς δὲ  τὸ   ἓν ἐπείγεσθαι γνῶναί τε, καὶ
[12, 954]   δικάζεσθαι μὲν τὸν ἀπειργόμενον, τιμησάμενον  τὸ   ἐρευνώμενον, ἂν δέ τις ὄφλῃ,
[12, 960]   τὸ δρᾶσαί τι σχεδὸν οὐδὲ  τὸ   κτήσασθαι κατοικίσαι τ' ἐστίν, ἀλλὰ
[12, 960]   προσρήματα. (Κλεινίας) ποῖα δή; (Ἀθηναῖος)  τὸ   Λάχεσιν μὲν τὴν πρώτην εἶναι,
[12, 968]   τούτων οὕτως, ξένε; (Ἀθηναῖος)  τὸ   λεγόμενον, φίλοι, ἐν κοινῷ
[12, 946]   καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη συμβῇ γενόμενα,  τὸ   λοιπὸν δὲ τρεῖς ἀεὶ προσγιγνέσθων
[12, 956]   τῶν μεγίστων πέρι πάντων εἴρηνται,  τὸ   λοιπὸν δὴ δίκας ἂν εἴη
[12, 942]   ἐναντίων καὶ κοίτης σκληρᾶς, καὶ  τὸ   μέγιστον, τὴν τῆς κεφαλῆς καὶ
[12, 944]   τεμεῖν δὴ χρεὼν κατὰ δύναμιν  τὸ   μεῖζον καὶ τὸ δυσχερέστερον κακὸν
[12, 941]   δὲ ἐλάττονι (κέκλοφεν, τε  τὸ   μεῖζον κινῶν οὐ καταθέμενος ὅλον
[12, 963]   ἀμφότερα, δύο πάλιν αὐτὰ προσείπομεν,  τὸ   μὲν ἀνδρείαν, τὸ δὲ φρόνησιν.
[12, 950]   τὴν εὐδοξίαν πρὸς τῶν πολλῶν.  τὸ   μὲν γὰρ ὀρθότατον καὶ μέγιστον,
[12, 953]   ἀρετῇ, συνὼν δὲ τούτων τισὶν  τὸ   μὲν διδάξας, τὸ δὲ μαθὼν
[12, 963]   γάρ σοι τὴν αἰτίαν, ὅτι  τὸ   μέν ἐστιν περὶ φόβον, οὗ
[12, 956]   εἴη χρεὼν γίγνεσθαι. δικαστηρίων δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον αἱρετοὶ δικασταὶ γίγνοιντ'
[12, 942]   σώματος καὶ τοὐναντίον ἐναντίως, καὶ  τὸ   μὲν ὑπηρετικώτατον ἅπαντι τῷ σώματι,
[12, 969]   νῦν αὖ κεκινημένης τοῖς λόγοις·  τὸ   μέντοι κινδύνευμα οὐ σμικρὸν οὐδ'
[12, 941]   ἅπαντα εὐτυχοῖ, δὲ ἀπιστήσας  τὸ   μετὰ ταῦτα τοιῷδέ τινι μαχέσθω
[12, 958]   φθείρων θανάτῳ ζημιούσθω. ἀνδρὶ δὴ  τὸ   μετὰ τοῦτο γεννηθέντι καὶ ἐκτραφέντι,
[12, 961]   βουλόμεθα. (Κλεινίας) πῶς δή; (Ἀθηναῖος)  τὸ   μετὰ τοῦτο ἡμέτερος ἂν καιρὸς
[12, 964]   πάλιν ὅπῃ τέτταρα. καὶ δὴ  τὸ   μετὰ τοῦτο σκοπῶμεν τὸν εἰδότα
[12, 962]   πᾶσαν ἀρετὴν ἔχειν· ἧς ἄρχει  τὸ   μὴ πλανᾶσθαι πρὸς πολλὰ στοχαζόμενον,
[12, 968]   ὀρθῶς λέγοιτο, ἀπρόρρητα δὲ διὰ  τὸ   μηδὲν προρρηθέντα δηλοῦν τῶν λεγομένων.
[12, 942]   γίγνονται κατὰ τρόπον, μέγιστον δὲ  τὸ   μηδέποτε ἄναρχον μηδένα εἶναι, μήτ'
[12, 966]   τὴν δὲ μὴ ἐπιτροπὴν εἶναι  τὸ   μηδέποτε (τῶν νομοφυλάκων αἱρεῖσθαι τὸν
[12, 943]   δίκην ἀνδρὶ πάντ' ἄνδρα φοβεῖσθαι  τὸ   μήτε ἐπενεγκεῖν ψευδῆ τιμωρίαν, μήτ'
[12, 959]   τἀνθρώπινα, μέτρον ἔχουσα τριταία πρὸς  τὸ   μνῆμα ἐκφορά. πείθεσθαι δ' ἐστὶ
[12, 943]   τότε γενομένης αὐτοῖς. στέφανον δὲ  τὸ   νικητήριον ἑκάστοις εἶναι θαλλοῦ· τοῦτον
[12, 960]   ξένε, λέγεις· πρὸς ὅτι δὲ  τὸ   νῦν αὖ ῥηθὲν εἴρηται, φράζ'
[12, 967]   πάντων, ἐπὶ δὲ τούτοισι δή,  τὸ   νῦν εἰρημένον πολλάκις, τόν τε
[12, 967]   ὑπεδύετο περὶ αὐτά, καὶ ὑπωπτεύετο  τὸ   νῦν ὄντως δεδογμένον, ὅσοι τῆς
[12, 960]   πεπρᾶχθαι, πρότερον (δ' ἀτελὲς εἶναι  τὸ   ὅλον. (Κλεινίας) καλῶς, ξένε,
[12, 966]   ὅσων ἄλλων ἐγκρατὴς νοῦς ἐστιν  τὸ   πᾶν διακεκοσμηκώς. γὰρ ἰδὼν
[12, 959]   καὶ λέγοντι ψυχὴν σώματος εἶναι  τὸ   πᾶν διαφέρουσαν, ἐν αὐτῷ τε
[12, 944]   διαφέρει δὲ ὅλον που καὶ  τὸ   πᾶν. ὧδ' οὖν δὴ λεγέσθω
[12, 950]   διὸ καλὸν ταῖς πολλαῖς πόλεσι  τὸ   παρακέλευμά ἐστιν, προτιμᾶν τὴν εὐδοξίαν
[12, 942]   ἔθεσι μήτε γιγνώσκειν μήτ' ἐπίστασθαι  τὸ   παράπαν, ἀλλ' ἁθρόον ἀεὶ καὶ
[12, 965]   τοῦθ' ἡμῖν· εἰ δ' ἄρα  τὸ   παράπαν δοκεῖ ἐᾶν, ὁρᾶν δὴ
[12, 949]   σύμπαντας τοὺς ἐπικαλοῦντας ἀλλήλοις. καὶ  τὸ   παράπαν ἐν δίκῃ τοὺς προέδρους
[12, 962]   εἴη τοῦτο οὗ τὸν σκοπὸν  τὸ   παράπαν μηδ' εἰδείη; (Κλεινίας) καὶ
[12, 948]   μέρος τι μέν, φαμέν, ἀνθρώπων  τὸ   παράπαν οὐχ ἡγοῦνται θεούς, οἱ
[12, 959]   ἐν αὐτῷ τε τῷ βίῳ  τὸ   παρεχόμενον ἡμῶν ἕκαστον τοῦτ' εἶναι
[12, 966]   ἐπιτρέπειν, ὃς ἂν μὴ διαπονήσηται  τὸ   πᾶσαν πίστιν λαβεῖν τῶν οὐσῶν
[12, 947]   περὶ αὐτὴν τὴν κλίνην ἔμπροσθεν  τὸ   πάτριον μέλος ἐφυμνεῖν, (καὶ κόρας
[12, 956]   φεύγων, ἂν ἡττηθῇ τὸ δεύτερον,  τὸ   πεμπτημόριον ἀποτινέτω τοῦ τιμήματος τῆς
[12, 956]   δευτέρους ἴῃ, νικήσας μὲν δὴ  τὸ   πέμπτον μέρος ἀπολαμβανέτω, νικηθεὶς δὲ
[12, 948]   δὲ διώκων μὴ μεταλάβῃ  τὸ   πέμπτον μέρος τῶν (ψήφων, τινέτω
[12, 962]   γὰρ οὔ; (Ἀθηναῖος) ἰατρὸς δὴ  τὸ   περὶ σῶμα ἀγνοῶν, προσείπομεν
[12, 966]   ἀέναον οὐσίαν ἐπόρισεν· ἓν δὲ  τὸ   περὶ τὴν φοράν, ὡς ἔχει
[12, 966]   οὐχ ἓν τῶν καλλίστων ἐστὶν  τὸ   περὶ τοὺς θεούς, δὴ
[12, 946]   ἥμισυν ἀριθμὸν πλείω ποιῶσιν, ἀφελεῖν  τὸ   πλέον ἀποκρίναντας (νεότητι, τοὺς δ'
[12, 949]   ἐννεοττεύοντες ἐν τῇ πόλει ὡς  τὸ   πολὺ τοιούτους ἄλλους κυρίους τῆς
[12, 965]   περὶ ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο  τὸ   πρὸς μίαν ἰδέαν ἐκ τῶν
[12, 967]   ~ὃς οὐ τοὐναντίον ἔπαθεν  τὸ   προσδοκώμενον ὑπὸ (τῶν πολλῶν. οἱ
[12, 949]   δικαστήριον, ἕως ἂν ἐθελήσωσι δρᾶν  τὸ   προσταχθέν. πόλει δέ, ἥτις ἂν
[12, 962]   οὖσα καὶ ἀναίσθητος εἰ πράξει  τὸ   προστυχὸν ἑκάστοτε ἐν ἑκάσταις τῶν
[12, 966]   τοῦτ' ἂν μηχανῷτο; ~(Ἀθηναῖος) μήπω  τὸ   πῶς ἂν μηχανησαίμεθα λέγωμεν· εἰ
[12, 968]   δεῖ γίγνεσθαι νομοθετεῖν ἀλλὰ ἤδη  τὸ   τὰ τοιαῦτα κατασκευάζον διδαχὴ μετὰ
[12, 959]   ζῶσι, καὶ δὴ καὶ πρὸς  τὸ   τέλος ἁπάντων νομοφύλαξ εἷς γέ
[12, 947]   ἄλλων εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ  τὸ   τῆς Πυθίας οὕτω τε καὶ
[12, 961]   συλλόγου πάλιν ἀναλαβὼν λέγοιμ' ἂν  τὸ   τοιόνδε. φημί, εἴ τις τοῦτον
[12, 968]   (Ἀθηναῖος) καὶ μὴν πρός γε  τὸ   τοιοῦτον ἁμιλληθῶμεν πάντες. συλλήπτωρ γὰρ
[12, 965]   ξένε, θεόν, ἐατέον που  τὸ   τοιοῦτον, ἐπεὶ δοκεῖς ἡμῖν ὀρθότατα
[12, 949]   ἀφ' ἱερῶν φέροντα δρᾶν ἀεὶ  τὸ   τοιοῦτον, καὶ κριτὴν αὖ χορῶν
[12, 962]   τὰ μὲν πολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν  τὸ   τοῖς μὲν τὸν ὅρον εἶναι
[12, 956]   δ' ἐγκαλῶν τις τοῖς δικασταῖς  τὸ   τρίτον ἀγωνίζεσθαι βούληται, (ἀγέτω μὲν
[12, 956]   τῆς δίκης. ἐὰν δ' εἰς  τὸ   τρίτον ἔλθωσιν δικαστήριον ἀπειθήσαντες ταῖς
[12, 948]   οἱ ζῶντες, πρὸς δὲ τούτοις  τὸ   τῶν ἐκλεκτῶν δικαστήριον, γραφέσθω δὲ
[12, 951]   πόλεμον ἔστω γεγενημένος, (εἰ μέλλει  τὸ   τῶν νομοφυλάκων δεῖγμα εἰς τὰς
[12, 958]   καταδικασθείς, εἰσαγόντων μὲν αὐτὸν εἰς  τὸ   τῶν νομοφυλάκων δικαστήριον οἱ ἀφαιρεθέντες
[12, 960]   ἀπαγορεύειν, καὶ τὸν νεκρὸν εἰς  τὸ   φανερὸν προάγειν τῶν ὁδῶν κωλύειν,
[12, 958]   ἄλλον μηδένα, πρὶν ἂν ἐκπληρώσῃ  τὸ   χρέος (ἅπαν τῷ νικήσαντι· ἄλλοις
[12, 942]   ἀρχόντων δηλώσεως, ἑνί τε λόγῳ  τὸ   χωρίς τι τῶν ἄλλων πράττειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007