Alphabétiquement     [«   »]
τήν 1
τὴν 88
τηροῦντας 1
τῆς 59
τι 28
τί 21
τιθείς 1
Fréquences     [«    »]
58 δ
58
58 τοῦ
59 τῆς
60 πρὸς
61 τοῖς
67 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τῆς


Livre, pages
[12, 967]   τὸ νῦν ὄντως δεδογμένον, ὅσοι  τῆς   ἀκριβείας αὐτῶν ἥπτοντο, ὅπως μήποτ'
[12, 963]   οὗ καὶ τὰ θηρία μετέχει,  τῆς   ἀνδρείας, καὶ τά γε τῶν
[12, 945]   αὑτοῦ δυνάμεως ἐνδείᾳ πρὸς τὴν  τῆς   ἀρχῆς ἀξίαν; ῥᾴδιον μὲν (οὐδαμῶς
[12, 948]   καὶ τὸν τῶν ἀριστείων καὶ  τῆς   ἀρχῆς· καὶ ἐὰν μὲν
[12, 948]   μὲν φεύγων ἁλῷ, στερέσθω  τῆς   ἀρχῆς καὶ τοῦ τάφου καὶ
[12, 951]   τε νέος οἵ τε ἐκ  τῆς   ἀρχῆς ταύτης ἀπηλλαγμένοι. ἕκαστος δὲ
[12, 943]   μετὰ δὲ ταῦτα, ἐκδικασθεισῶν τῶν  τῆς   ἀστρατείας δικῶν, πάλιν ἑκάστων ἄρχοντας
[12, 943]   ἐν τοῖς αὐτοῖς οἷς περὶ  τῆς   ἀστρατείας, ὀφλοῦσίν τε τιμωρίαι ἐπέστωσαν
[12, 941]   δημόσιον μέγα καὶ σμικρόν,  τῆς   αὐτῆς δίκης δεῖ. μικρόν τι
[12, 955]   τοῦ τιμήματος ὅλου μέρει ἐάντε  τῆς   γενομένης ἐπ' ἐνιαυτὸν ἑκάστοτε προσόδου,
[12, 956]   τὸ πεμπτημόριον ἀποτινέτω τοῦ τιμήματος  τῆς   γραφείσης δίκης. ἐὰν δ' ἐγκαλῶν
[12, 945]   βάρους μὲν τὴν ἀρχὴν πράξῃ,  τῆς   δ' αὑτοῦ δυνάμεως ἐνδείᾳ πρὸς
[12, 944]   ὅπλων ἀποβολῆς (ἔστω δίκη ῥιφθέντων,  τῆς   δὲ εἰρημένης ἔμπροσθεν δικάζων
[12, 956]   νικηθεὶς δὲ ἀποτινέτω ταὐτὸν μέρος  τῆς   δίκης. ἐὰν δ' εἰς τὸ
[12, 965]   ἄρα ἐπί τινα ἀκριβεστέραν παιδείαν  τῆς   ἔμπροσθεν. (Κλεινίας) ἴσως. (Ἀθηναῖος) ἆρ'
[12, 954]   ἀνεύρῃ που, μηδεμίαν εἶναι προθεσμίαν  τῆς   ἐπιλήψεως. ἐάν τίς τινα δίκῃ
[12, 949]   τὴν πρώτην ἀνάγκην ἰατὴν εἶναι  τῆς   ζημίας, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις
[12, 947]   ᾄδειν, εὐδαιμονίζοντας ᾠδῇ διὰ πάσης  τῆς   ἡμέρας· ἕωθεν δ' εἰς τὴν
[12, 965]   ἄρ' ὡς ἔοικεν, καὶ τοὺς  τῆς   θείας πολιτείας ἡμῖν φύλακας ἀκριβῶς
[12, 947]   ἱερῶν, ἐκ τούτων τοὺς ἄρχοντας  τῆς   θεωρίας ἑκάστης ἐκπέμπειν, καὶ τούτους
[12, 951]   τι παραλείπεται. ἄνευ γὰρ ταύτης  τῆς   θεωρίας καὶ ζητήσεως οὐ μένει
[12, 969]   ἁπάντων τὴν πόλιν ἐατέον  τῆς   κατοικίσεως τὸν ξένον τόνδε
[12, 942]   σκληρᾶς, καὶ τὸ μέγιστον, τὴν  τῆς   κεφαλῆς καὶ ποδῶν δύναμιν μὴ
[12, 967]   τε κατὰ τὴν μοῦσαν τούτοις  τῆς   κοινωνίας συνθεασάμενος, χρήσηται πρὸς τὰ
[12, 947]   φύσιν ἐπιδείξῃ κακὸς γενόμενος ὕστερον  τῆς   κρίσεως, γράφεσθαι μὲν τὸν βουλόμενον
[12, 969]   τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς  τῆς   νῦν αὖ κεκινημένης τοῖς λόγοις·
[12, 960]   ἄμορφον, θρηνεῖν δὲ καὶ ἔξω  τῆς   οἰκίας φωνὴν ἐξαγγέλλειν ἀπαγορεύειν, καὶ
[12, 943]   ὄφλῃ, ὑπάρχειν μὲν αὐτῷ μήποτε  τῆς   ὅλης ἀριστείας ἀγωνιστῇ γενέσθαι μηδὲ
[12, 953]   ὤν· ἐπὶ γὰρ τὴν τοῦ  τῆς   παιδείας ἐπιμελουμένου πάσης οἴκησιν ἴτω
[12, 951]   πρεσβεύοντας δέκα. ἔτι περὶ  τῆς   παιδείας πάσης ἐπιμελητὴς τε
[12, 969]   τά γε δεδογμένα ἐμοὶ περὶ  τῆς   παιδείας τε καὶ τροφῆς τῆς
[12, 947]   ἐξόπισθεν ὅσαι τ' ἂν γυναῖκες  τῆς   παιδοποιήσεως ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσιν, μετὰ δὲ
[12, 947]   οὖν τούτοις τοῖς παρὰ πάσης  τῆς   πόλεως ἀριστείων ἠξιωμένοις (προεδρίαι τ'
[12, 960]   φθέγγεσθαι, καὶ πρὸ ἡμέρας ἔξω  τῆς   πόλεως εἶναι. ταῦτα δὴ κείσθω
[12, 955]   ζημία· ἐὰν δέ τι μέρος  τῆς   πόλεως εἰρήνην πόλεμον πρός
[12, 969]   πάσαις κοινωνὸν ποιητέον ἐπὶ τὴν  τῆς   πόλεως κατοίκισιν. (Κλεινίας) ἀληθέστατα λέγεις,
[12, 962]   ἡμῖν ἐν τίνι ποτὲ τῶν  τῆς   πόλεως μερῶν ἐπιτηδευμάτων ἔστιν
[12, 964]   (Ἀθηναῖος) δῆλον ὡς αὐτῆς μὲν  τῆς   πόλεως οὔσης τοῦ κύτους, τῶν
[12, 961]   τοῦτον βάλοιτο οἷον ἄγκυραν πάσης  τῆς   πόλεως, πάντα ἔχουσαν τὰ πρόσφορα
[12, 941]   πρεσβευτής τις κῆρυξ καταψευδόμενος  τῆς   πόλεως παραπρεσβεύηται πρός τινα πόλιν,
[12, 952]   λιμέσι καὶ δημοσίοις οἰκοδομήμασιν ἔξω  τῆς   πόλεως πρὸς τῇ πόλει ὑποδέχεσθαι
[12, 956]   μεμιμημένα. ὅτε δὲ μέρη διείρηται  τῆς   πόλεως συμπάσης, ὅσα τε καὶ
[12, 968]   κεῖσθαι, καὶ εἴπερ κινδυνεύειν περὶ  τῆς   πολιτείας ἐθέλομεν συμπάσης, ~ἢ τρὶς
[12, 955]   τοὺς αἰτίους οἱ στρατηγοὶ ταύτης  τῆς   πράξεως εἰσαγόντων εἰς δικαστήριον, ὀφλόντι
[12, 947]   εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ τὸ  τῆς   Πυθίας οὕτω τε καὶ ταύτῃ
[12, 943]   πιστώσεις λόγων, αὐτῆς δὲ περὶ  τῆς   στρατείας τῆς τότε γενομένης αὐτοῖς.
[12, 952]   βελτίων ἥκειν δόξῃ, χάριν γοῦν  τῆς   σφόδρα προθυμίας αἰνείσθω, ἐὰν δὲ
[12, 962]   ἰατρικὴ ὑπηρεσία πᾶσα (στοχάζοιτ' ἂν  τῆς   σωτηρίας ὀρθῶς. ἆρ' οὐχ
[12, 945]   τῶν ἀρχόντων γίγνηται, τότε λυθείσης  τῆς   τὰ πάντα πολιτεύματα συνεχούσης εἰς
[12, 952]   (τοὺς λόγους περὶ νόμων ἀεὶ  τῆς   τε οἰκείας πόλεως πέρι, καὶ
[12, 943]   αὐτῆς δὲ περὶ τῆς στρατείας  τῆς   τότε γενομένης αὐτοῖς. στέφανον δὲ
[12, 942]   διώκειν μήθ' ὑποχωρεῖν ἄλλῳ ἄνευ  τῆς   (τῶν ἀρχόντων δηλώσεως, ἑνί τε
[12, 943]   εἰς δίκην, διαφερόντως δὲ καὶ  τῆς   τῶν κατὰ πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆς,
[12, 968]   (τῶν ὅσοι ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν  τῆς   φυλακῆς φύσιν ἂν εἶεν ἡλικίαις
[12, 962]   εἴπερ μέλλει τέλος κατοικισμὸς  τῆς   χώρας ἡμῖν ἕξειν, εἶναί τι
[12, 949]   ἐμπορεύηται, περὶ ἀποδημίας ἑαυτῶν ἔξω  τῆς   χώρας καὶ ξένων ὑποδοχῆς ἄλλοθεν
[12, 969]   (προσηκόντως, παιδευθέντες τε ἐν ἀκροπόλει  τῆς   χώρας κατοικήσαντες, φύλακες ἀποτελεσθῶσιν οἵους
[12, 949]   τὸ πολὺ τοιούτους ἄλλους κυρίους  τῆς   χώρας παρέξονται συντρόφους δικῶν τε
[12, 968]   πρὸς καιρὸν μανθάνεται, πρὶν ἐντὸς  τῆς   ψυχῆς ἑκάστῳ που μαθήματος ἐπιστήμην
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007