Alphabétiquement     [«   »]
μέτρον 4
μέχρι 2
μέχριπερ 3
μὴ 70
μή 8
μηδ 8
μηδαμῇ 1
Fréquences     [«    »]
67 εἰς
69 περὶ
61 τοῖς
70 μὴ
71 δὴ
71 τοὺς
77
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

μὴ


Livre, pages
[12, 944]   δὲ εἰρημένης ἔμπροσθεν δικάζων  μὴ   ἀμελείτω σκοπεῖν. τὸν γὰρ κακὸν
[12, 960]   (μὲν τὸν τετελευτηκότα ἐπιτάττειν  μὴ   ἄμορφον, θρηνεῖν δὲ καὶ ἔξω
[12, 944]   ὑπὸ πολεμίων καὶ ἔχων ὅπλα  μὴ   ἀναστρέφῃ καὶ ἀμύνηται, ἀφῇ δὲ
[12, 965]   τὰ νῦν οἷόνπερ σφόδρα πιέσαντες  μὴ   ἀνῶμεν, πρὶν ἂν ἱκανῶς εἴπωμεν
[12, 943]   ἐὰν δὲ στρατεύσηται (μέν τις,  μὴ   ἀπαγαγόντων δὲ τῶν ἀρχόντων οἴκαδε
[12, 958]   ἐχόμενος γένηται μήν, ἐάν τις  μὴ   ἀπαλλάττῃ τὸν νικήσαντα ἑκόντα ἑκών,
[12, 954]   τοῦτον τὸν χρόνον, δὲ  μὴ   ἀποκρυπτόμενος φανερὸς ᾖ, ἐὰν (οὕτω
[12, 953]   αὑτῶν ἐκπέμπειν, τιμῶντας ξένιον Δία,  μὴ   βρώμασι καὶ θύμασι τὰς ξενηλασίας
[12, 942]   γὰρ οὔτ' ἔστιν οὔτε ποτὲ  μὴ   γένηται κρεῖττον οὔτε ἄμεινον οὔτε
[12, 956]   μέρος διῃρημένοι, ἐν οἷς, ἂν  μὴ   διακριθῶσιν ἐν τοῖς πρώτοις, περὶ
[12, 943]   τῶν κατὰ πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆς,  μὴ   διαμαρτών τις ἄρα τῶν ἀναγκαίων
[12, 966]   μεθέξουσιν μηδὲ ἐπιτρέπειν, ὃς ἂν  μὴ   διαπονήσηται τὸ πᾶσαν πίστιν λαβεῖν
[12, 942]   τῆς κεφαλῆς καὶ ποδῶν δύναμιν  μὴ   διαφθείρειν τῇ τῶν ἀλλοτρίων σκεπασμάτων
[12, 954]   δέ τις (ἐρευνᾶν βουλομένῳ φωρᾶν  μὴ   διδῷ, δικάζεσθαι μὲν τὸν ἀπειργόμενον,
[12, 965]   μῶν ὁμοίους πάντας κεκτημένους καὶ  μὴ   διηκριβωμένους ἔστιν οὓς τραφέντας τε
[12, 950]   ἀγαθοὺς εἶναι τοῖς ἄλλοις  μὴ   δοκεῖν. οὐ γὰρ ὅσον οὐσίας
[12, 960]   οὐ σμικρὸν λέγεις, εἴπερ ἐστὶ  μὴ   δυνατὸν εὑρεῖν ὅπῃ γίγνοιτ' ἂν
[12, 958]   μὴ ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ δὲ  μὴ   ἔλαττον δραχμῆς, μὴ πρότερον εἶναι
[12, 954]   χιλίων, ~τὰ δ' ὑπὲρ (χιλίας  μὴ   ἔλαττον πέντε. ἐγγυητὴς μὲν
[12, 961]   ἕκαστον δεῖν προσλαμβάνειν τῶν (νέων,  μὴ   ἔλαττον τριάκοντ' ἔτη γεγονότα,
[12, 946]   πάντῃ ἄριστον εἶναι, πλὴν αὑτοῦ,  μὴ   ἔλαττον πεντήκοντα γεγονότα ἐτῶν. τῶν
[12, 953]   ἐν συγγραφῇ καὶ ἐναντίον μαρτύρων  μὴ   ἔλαττον τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων,
[12, 953]   ἐν συγγραφῇ καὶ ἐναντίον μαρτύρων  μὴ   ἔλαττον τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων,
[12, 954]   καὶ προπωλῶν ὁτιοῦν τοῦ  μὴ   ἐνδίκως πωλοῦντος καὶ μηδαμῶς
[12, 950]   πρῶτον μὲν νεωτέρῳ ἐτῶν τετταράκοντα  μὴ   ἐξέστω ἀποδημῆσαι μηδαμῇ μηδαμῶς, ἔτι
[12, 955]   ἂν ἐθέλῃ, τῷ δὲ διακωλύσαντι  μὴ   ἐξέστω μηδὲν ἀνάθημα μηδ' ἐπιγραφὴν
[12, 954]   ἐκτημένος, δὲ ζητῶν διαγένωνται,  μὴ   ἐξέστω τοιούτου κτήματος ἐπιλαβέσθαι μηδέν'
[12, 949]   παράπαν ἐν δίκῃ τοὺς προέδρους  μὴ   (ἐπιτρέπειν μήτε ὀμνύντι λέγειν πιθανότητος
[12, 966]   οὐσῶν περὶ θεῶν; τὴν δὲ  μὴ   ἐπιτροπὴν εἶναι τὸ μηδέποτε (τῶν
[12, 948]   μὲν ἐγκλήματα γράφειν, ὅρκον δὲ  μὴ   ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύγοντα κατὰ
[12, 958]   ὀφλόντος παραδιδότω χρήματα. ἐὰν δὲ  μὴ   ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ δὲ μὴ
[12, 956]   διώκων ἡττηθεὶς ἐν τοῖς πρώτοις  μὴ   ἠρεμῇ, εἰς δὲ τοὺς δευτέρους
[12, 966]   μηδέποτε (τῶν νομοφυλάκων αἱρεῖσθαι τὸν  μὴ   θεῖον καὶ διαπεπονηκότα πρὸς αὐτά,
[12, 959]   περὶ τὸν τετελευτηκότα γιγνόμενα καὶ  μὴ   καλῶς αἰσχρόν. πρόθεσις δὲ καὶ
[12, 966]   τε καλῶς γιγνόμενα καὶ τὰ  μὴ   κατὰ φύσιν; (Κλεινίας) πῶς γὰρ
[12, 967]   θαυμαστοῖς λογισμοῖς ἂν ἐχρῆτο, νοῦν  μὴ   κεκτημένα· καί τινες ἐτόλμων τοῦτό
[12, 944]   ἕνεκα, ἵνα τὸν ἐπίλοιπον βίον  μὴ   κινδυνεύῃ, ζῇ δὲ ὡς πλεῖστον
[12, 964]   ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει ὅπου  μὴ   λόγῳ ἔργῳ τε ἱκανοὶ φύλακες
[12, 952]   συμφέρειν μαθοῦσι μὲν εὐαγέστερον γίγνεσθαι,  μὴ   μαθοῦσι δὲ σκοτωδέστερα τὰ περὶ
[12, 959]   τὰς δὲ προθέσεις πρῶτον μὲν  μὴ   μακρότερον χρόνον ἔνδον γίγνεσθαι τοῦ
[12, 958]   ἡμέραις ἀποτελούμενον· λίθινα δὲ ἐπιστήματα  μὴ   μείζω ποιεῖν ὅσα δέχεσθαι
[12, 948]   τιμῶν, ἐὰν δὲ διώκων  μὴ   μεταλάβῃ τὸ πέμπτον μέρος τῶν
[12, 954]   ἐὰν δὲ κατ' ἄστυ μὲν  μὴ   μηδὲ κατ' ἀγορὰν χρῆται, κατ'
[12, 965]   ἄκρον δημιουργόν τε καὶ φύλακα  μὴ   μόνον δεῖν πρὸς τὰ πολλὰ
[12, 951]   τοῦ γνώμῃ λαβεῖν αὐτοὺς ἀλλὰ  μὴ   μόνον ἔθεσιν. εἰσὶ γὰρ ἐν
[12, 960]   καὶ πόλει καὶ πολιτείᾳ δεῖ  μὴ   μόνον ὑγίειαν καὶ σωτηρίαν τοῖς
[12, 951]   ταύτης ἀπηλλαγμένοι. ἕκαστος δὲ τούτων  μὴ   μόνος, ἀλλ' ἴτω μετὰ νέου
[12, 953]   ἐπὶ τούτοις ἄρχοντας τεταγμένους, ~(φυλάττοντας  μὴ   νεωτερίζῃ τίς τι τῶν τοιούτων
[12, 946]   ἥτις δ' ἂν τῶν ἀρχῶν  μὴ   ὁμολογῇ κεκρίσθαι δικαίως, εἰς τοὺς
[12, 955]   ἀγῶνος ἑτέρου διακωλύῃ τις βίᾳ  μὴ   παραγίγνεσθαι, φραζέτω μὲν ἐθέλων
[12, 949]   εἶναι τῆς ζημίας, τοῖς δὲ  μὴ   πειθομένοις ἐνεχυρασίαν τούτοις οἷς ἂν
[12, 955]   ἐπὶ δώροισιν διακονεῖν. δὲ  μὴ   πειθόμενος ἁπλῶς τεθνάτω ἁλοὺς τῇ
[12, 943]   βουλόμενον ἐν τοῖς αὑτῶν ἔθνεσιν,  μὴ   περὶ προτέρου πολέμου μηδὲν παρεχόμενον
[12, 962]   ἀρετὴν ἔχειν· ἧς ἄρχει τὸ  μὴ   πλανᾶσθαι πρὸς πολλὰ στοχαζόμενον, ἀλλ'
[12, 959]   τῶν τοῦ τετελευτηκότος ἐγκώμια βίου  ~μὴ   πλείω τεττάρων ἡρωικῶν (στίχων. τὰς
[12, 956]   τὰ κοινὰ ἱερά, ὑφὴν δὲ  μὴ   πλέον ἔργον γυναικὸς μιᾶς ἔμμηνον.
[12, 959]   εἰς τὴν πᾶσαν ταφὴν ἀναλισκόμενα  μὴ   πλέον πέντε μνῶν, τῷ δὲ
[12, 954]   χρῆται, κατ' ἀγροὺς δὲ φανερῶς,  μὴ   προστυχὴς δὲ ἐν πέντε ἔτεσιν
[12, 956]   καὶ ἐν ὑφῇ, βάμματα δὲ  μὴ   προσφέρειν ἀλλ' πρὸς τὰ
[12, 958]   ἐλλείπῃ δὲ μὴ ἔλαττον δραχμῆς,  μὴ   πρότερον εἶναι τούτῳ δίκας πρὸς
[12, 943]   δέ τις ἐκλείπῃ τινὶ κάκῃ  μὴ   στρατηγῶν ἀφέντων, γραφὰς ἀστρατείας εἶναι
[12, 962]   καὶ τίς αὐτῷ καλῶς  μὴ   συμβουλεύει, τῶν νόμων αὐτῶν πρῶτον,
[12, 967]   θνητῶν ἀνθρώπων οὐδένα, ὃς ἂν  μὴ   τὰ λεγόμενα ταῦτα νῦν δύο
[12, 941]   τῶν πολεμίων καὶ φίλων  μὴ   τὰ παρ' ἐκείνων ὀρθῶς ἀποπρεσβεύσας
[12, 941]   πρός τινα πόλιν, πεμπόμενος  μὴ   τὰς οὔσας πρεσβείας ἐφ' αἷς
[12, 968]   δοῦναι τὸν λόγον· δὲ  μὴ   ταῦθ' οἷός τ' ὢν πρὸς
[12, 960]   τὰ νῦν παντάπασι καταφαίνεται. (Κλεινίας)  μὴ   τοίνυν ἀφιστώμεθα μηδενὶ τρόπῳ, πρὶν
[12, 966]   διακεκοσμηκώς. γὰρ ἰδὼν ταῦτα  μὴ   φαύλως μηδ' ἰδιωτικῶς, οὐδεὶς οὕτως
[12, 949]   καὶ βραβέας καὶ ἁπάντων ὁπόσα  μὴ   φέρει κέρδος κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην
[12, 958]   τὸν ζῶνθ' ἡμῶν. χῶμα δὲ  μὴ   χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν ἔργον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007