Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτους 1
τοιούτῳ 3
τοιούτων 10
τοῖς 61
τοῖσιν 1
τοιῷδέ 2
τομὴν 1
Fréquences     [«    »]
60 πρὸς
59 τῆς
58 τοῦ
61 τοῖς
67 εἰς
69 περὶ
70 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τοῖς


Livre, pages
[12, 953]   μεῖζον ἔγκλημα αὐτοῖς γίγνηται, πρὸς  τοῖς   ἀγορανόμοις εἶναι δεῖ δίκας τοῖς
[12, 955]   παραγίγνεσθαι, φραζέτω μὲν ἐθέλων  τοῖς   ἀθλοθέταις, οἱ δ' εἰς τὸν
[12, 952]   σύλλογον θεωρήσας τὰ ἐν  τοῖς   ἄλλοις ἀνθρώποις νόμιμα ἀφικόμενος εὐθὺς
[12, 950]   ἄγριον καὶ ἀπηνὲς φαίνοιτ' ἂν  τοῖς   ἄλλοις ἀνθρώποις, ὀνόμασίν τε χαλεποῖς
[12, 950]   ποιεῖσθαι τὸ δοκεῖν ἀγαθοὺς εἶναι  τοῖς   ἄλλοις μὴ δοκεῖν. οὐ
[12, 961]   πῶς; (Ἀθηναῖος) ψυχῇ μὲν πρὸς  τοῖς   ἄλλοις νοῦς ἐγγιγνόμενος, κεφαλῇ δ'
[12, 963]   ἓν ἀμφοῖν ἐπωνομάσαμεν, ἀρετήν, καὶ  τοῖς   ἄλλοις, οὐκ εὐπετὲς ἔτι. (Κλεινίας)
[12, 961]   ἐγγιγνόμενος, κεφαλῇ δ' αὖ πρὸς  τοῖς   ἄλλοις ὄψις καὶ ἀκοή· συλλήβδην
[12, 961]   καὶ ἐὰν μὲν δόξῃ καὶ  τοῖς   ἄλλοις, προσλαμβάνειν, εἰ δὲ μή,
[12, 948]   περὶ ἑκάστων τῶν ἀμφισβητουμένων (ὅρκον  τοῖς   ἀμφισβητοῦσιν ἀπηλλάττετο ταχὺ καὶ ἀσφαλῶς.
[12, 948]   τῶν περὶ θεοὺς δοξῶν ἐν  τοῖς   ἀνθρώποις μεταβάλλειν δεῖ καὶ τοὺς
[12, 949]   δέωνται πλείονος, τὰς ἀρχὰς ἑκάστας  τοῖς   ἀπειθοῦσι τὰς πρεπούσας ζημίας ἐπιβαλλούσας
[12, 948]   ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν γράψαντα παραδοῦναι  τοῖς   ἄρχουσιν ἀνώμοτον. δεινὸν γάρ που,
[12, 952]   ἀρχόντων μηδεὶς εἰσάγῃ, ὄνειδος ἀποκείσθω  τοῖς   ἄρχουσιν εἰς τὴν τῶν ἀριστείων
[12, 952]   σοφός· καὶ ἐὰν μὲν πείθηται  τοῖς   ἄρχουσιν, ἰδιώτης ζήτω, ἐὰν δὲ
[12, 967]   πολλάκις, τόν τε εἰρημένον (ἐν  τοῖς   ἄστροις νοῦν τῶν ὄντων τά
[12, 943]   λιποταξίου τούτων εἶναι γραφὰς ἐν  τοῖς   αὐτοῖς οἷς περὶ τῆς ἀστρατείας,
[12, 943]   πέρι κρίνεσθαι τὸν βουλόμενον ἐν  τοῖς   αὑτῶν ἔθνεσιν, μὴ περὶ προτέρου
[12, 944]   ποιητὴς παρὰ θεῶν προῖκα ἐν  τοῖς   γάμοις ἐπιδοθῆναι Θέτιδι, ταῦτα δὲ
[12, 947]   ἑκατὸν τῶν νέων τῶν ἐν  τοῖς   γυμνασίοις, οὓς ἂν οἱ προσήκοντες
[12, 962]   βελτίους εἴτε χείρους τυγχάνουσιν ὄντες,  τοῖς   δ' ὅπως πλουτήσουσιν, εἴτ' οὖν
[12, 958]   ζῶσι δεχομένη κρύπτειν, ταῦτα ἐκπληροῦν,  τοῖς   δὲ ἀνθρώποις ὅσα τροφὴν μήτηρ
[12, 957]   τῶν δικαίων καὶ ἐπαύξησιν παρασκευάζοντα,  τοῖς   δὲ κακοῖς ἐξ ἀμαθίας καὶ
[12, 949]   ἀνάγκην ἰατὴν εἶναι τῆς ζημίας,  τοῖς   δὲ μὴ πειθομένοις ἐνεχυρασίαν τούτοις
[12, 966]   φήμῃ μόνον τῶν νόμων συνακολουθοῦσιν,  τοῖς   δὲ φυλακῆς μεθέξουσιν μηδὲ ἐπιτρέπειν,
[12, 956]   δίκης. ἐὰν δ' ἐγκαλῶν τις  τοῖς   δικασταῖς τὸ τρίτον ἀγωνίζεσθαι βούληται,
[12, 968]   Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἤδη πρὸς  τοῖς   εἰρημένοις νόμοις ἅπασιν ὅσους διεληλύθαμεν
[12, 960]   πρὶν ἂν τοῦτ' αὐτὸ ἐκπορισώμεθα  τοῖς   εἰρημένοις νόμοις· γελοῖον γὰρ τό
[12, 960]   τῶν τοιούτων πάντων, εἰρημέναι ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν κεῖνται διὰ νόμων, ὥστε
[12, 961]   που λεχθὲν ἡμῖν ἦν ἐν  τοῖς   (ἔμπροσθεν λόγοις; (Κλεινίας) ἦν γὰρ
[12, 966]   τε ἱκανοὺς ἑρμηνεύειν εἶναι καὶ  τοῖς   ἔργοις συνακολουθεῖν, κρίνοντας τά τε
[12, 958]   τῶν τετελευτηκότων σώματα μάλιστα ἀλυπήτως  τοῖς   ζῶσι δεχομένη κρύπτειν, ταῦτα ἐκπληροῦν,
[12, 950]   θυσιῶν τε καὶ ἀγώνων τούτοις  τοῖς   θεοῖς, πέμπειν δὲ εἰς δύναμιν
[12, 947]   πολεμικὴν σκευὴν ἐνδεδυκότας ἑκάστους, σὺν  τοῖς   ἵπποισι μὲν ἱππέας, σὺν δὲ
[12, 942]   καὶ παραγγέλσεις, καὶ ἐν αὐτοῖς  τοῖς   κινδύνοις μήτε τινὰ διώκειν μήθ'
[12, 950]   (καὶ τῶν σφόδρα κακῶν εὖ  τοῖς   λόγοις καὶ ταῖς δόξαις διαιροῦνται
[12, 969]   τροφῆς τῆς νῦν αὖ κεκινημένης  τοῖς   λόγοις· τὸ μέντοι κινδύνευμα οὐ
[12, 968]   γράμμασιν λέγειν· οὐδὲ γὰρ αὐτοῖς  τοῖς   μανθάνουσι (δῆλα γίγνοιτ' ἂν ὅτι
[12, 957]   τε ὀρθοῦν καὶ τὴν πόλιν,  τοῖς   μὲν (ἀγαθοῖς μονὰς τῶν δικαίων
[12, 950]   ἐμποιούντων ξένων ξένοις· δὴ  τοῖς   μὲν εὖ πολιτευομένοις διὰ νόμων
[12, 966]   ἐστιν ταῦτ' ἄνθρωπον γιγνώσκειν, καὶ  τοῖς   μὲν πλείστοις τῶν κατὰ πόλιν
[12, 962]   μὲν πολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ  τοῖς   μὲν τὸν ὅρον εἶναι τῶν
[12, 965]   καὶ ὑπηρέταις χρωμένους μετὰ συμβουλίας  τοῖς   νέοις, οὕτω δὴ κοινῇ σῴζειν
[12, 960]   μοι φαίνεσθαι δοκεῖ τοῦτ' ἐλλεῖπον  τοῖς   νόμοις εἶναι, πῶς χρὴ τὴν
[12, 958]   καὶ παρ' ἑτέρου ἐκλαβόντι, σὺν  τοῖς   νόμοις ἐν μοίρᾳ γηράσαντι τελευτὴ
[12, 960]   τίνα τρόπον πολιτείᾳ τε καὶ  τοῖς   νόμοις ἡμῖν; ~(Ἀθηναῖος) ἆρ' οὐκ
[12, 953]   τιμαῖς πρεπούσαις τιμηθείς. τούτοις δὴ  τοῖς   νόμοις ὑποδέχεσθαί τε χρὴ πάντας
[12, 948]   κατὰ πολλὰ ζημιῶν, οὐκέτι δὴ  τοῖς   νῦν ἀνθρώποις Ῥαδαμάνθυος (ἂν
[12, 944]   τοῦ ἐναντίου. σχεδὸν οὖν ἐν  τοῖς   ὀνείδεσιν ἔχει τινὰ τομὴν
[12, 947]   τρόπον. ~ζῶσι μὲν οὖν τούτοις  τοῖς   παρὰ πάσης τῆς πόλεως ἀριστείων
[12, 951]   καὶ εἰρηνικαῖς συνουσίαις ποιήσουσι (δοκεῖν,  τοῖς   περὶ τὸν πόλεμον ἀντίστροφον ἀποδιδόντες
[12, 951]   μόνον ἔθεσιν. εἰσὶ γὰρ ἐν  τοῖς   πολλοῖς ἄνθρωποι ἀεὶ θεῖοί τινες
[12, 964]   μὲν τὰς αἰσθήσεις ταῖς μνήμαις,  τοῖς   πρεσβυτέροις δὲ ἐξαγγέλους γίγνεσθαι πάντων
[12, 966]   εἰς πίστιν, ὅσα διήλθομεν ἐν  τοῖς   πρόσθεν; (Κλεινίας) ποῖα; (Ἀθηναῖος) ἓν
[12, 956]   δὲ διώκων ἡττηθεὶς ἐν  τοῖς   πρώτοις μὴ ἠρεμῇ, εἰς δὲ
[12, 956]   οἷς, ἂν μὴ διακριθῶσιν ἐν  τοῖς   πρώτοις, περὶ ζημίας μείζονος ἰόντων
[12, 960]   μὴ μόνον ὑγίειαν καὶ σωτηρίαν  τοῖς   σώμασι παρασκευάζειν, ἀλλὰ καὶ εὐνομίαν
[12, 947]   τὰ μὲν δὴ γέρα ταῦτα  τοῖς   τὰς εὐθύνας διαφυγοῦσιν· ἂν δέ
[12, 961]   ἀπόρρητον εἶναι τὴν γεγονυῖαν κρίσιν  τοῖς   τε ἄλλοις δὴ καὶ μάλιστ'
[12, 947]   τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπιδεῆ χώματος  τοῖς   τιθεμένοις· κατ' ἐνιαυτὸν δὲ ἀγῶνα
[12, 953]   τοῖς ἀγορανόμοις εἶναι δεῖ δίκας  τοῖς   τοιούτοις. τρίτον δὲ ξένον ὑποδέχεσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007