Alphabétiquement     [«   »]
δακρύειν 1
δάφνης 1
δέ 24
δὲ 228
δεδογμένα 1
δεδογμένον 1
δεήσεσιν 1
Fréquences     [«    »]
115 ἂν
133 τε
179 τῶν
228 δὲ
412 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

δὲ


Livre, pages
[12, 950]   ἐγχωρεῖ τό γε (παράπαν, ἔτι  δὲ   ἄγριον καὶ ἀπηνὲς φαίνοιτ' ἂν
[12, 947]   χώματος τοῖς τιθεμένοις· κατ' ἐνιαυτὸν  δὲ   ἀγῶνα μουσικῆς αὐτοῖς καὶ γυμνικὸν
[12, 955]   ἀφιέντων τὸν ἐθέλοντα ἀγωνίζεσθαι· ἐὰν  δὲ   ἀδυνατήσωσιν, ἐὰν μὲν κωλύων
[12, 958]   δικασταὶ καὶ δικαστῶν ἡγεμόνες. ἐπειδὰν  δὲ   αἱ κατ' ἐνιαυτὸν δίκαι τέλος
[12, 943]   τε καὶ ὄντως εἴρηται, ψεῦδος  δὲ   αἰδοῖ καὶ δίκῃ νεμεσητὸν κατὰ
[12, 951]   τὰ περὶ τὰς πολιτείας. θεωροὺς  δὲ   ἄλλους ἐκπέμπειν χρεὼν τοιούσδε τινὰς
[12, 954]   τῇδε οὐκ ἔστ' ἀμφισβήτησις· τῶν  δὲ   ἄλλων ὅτι ἄν τις ἐκτημένος
[12, 946]   (εὐθύνων κατηγορείτω, ἐὰν ἐθέλῃ· ἐὰν  δὲ   ἁλῷ, ἐὰν μὲν τῳ
[12, 954]   προπωλῶν καθάπερ ἀποδόμενος. φωρᾶν  δὲ   ἂν ἐθέλῃ τις παρ' ὁτῳοῦν,
[12, 955]   εἰς τὰ συσσίτια τελουμένων. θεοῖσι  δὲ   ἀναθήματα χρεὼν ἔμμετρα τὸν μέτριον
[12, 941]   κλοπὴ μὲν χρημάτων ἀνελεύθερον, ἁρπαγὴ  δὲ   ἀναίσχυντον· τῶν Διὸς δὲ ὑέων
[12, 955]   ἀτελῆ, δεθῆναι μὲν ἐνιαυτόν, ὑπόδικον  δὲ   ἀνδραποδισμοῦ τῷ ἐθέλοντι γίγνεσθαι. ἐὰν
[12, 958]   δεχομένη κρύπτειν, ταῦτα ἐκπληροῦν, τοῖς  δὲ   ἀνθρώποις ὅσα τροφὴν μήτηρ οὖσα
[12, 955]   ἀνδραποδισμοῦ τῷ ἐθέλοντι γίγνεσθαι. ἐὰν  δὲ   ἀνταγωνιστὴν γυμναστικῆς μουσικῆς
[12, 952]   παιδείαν καὶ τοὺς νόμους. ἐὰν  δὲ   ἄξιον ὄντα εἰς δικαστήριον εἰσάγειν
[12, 964]   ὄντα ἕν ἐστι, καὶ ἐμὲ  δὲ   ἀξίου, σοῦ δείξαντος ὡς ἕν,
[12, 953]   πεντήκοντα γεγονὼς ἔστω, πρὸς τούτῳ  δὲ   ἀξιῶν τι καλὸν ἰδεῖν τῶν
[12, 949]   καὶ νόμος εἰσπράττειν προστάττῃ, τῶν  δὲ   ἀπειθούντων ταῖς ἐνεχυρασίαις πρᾶσιν τῶν
[12, 960]   πειθόμενος ἔστω ζημίας ἐκτός,  δὲ   ἀπειθῶν ἑνὶ τῶν νομοφυλάκων ὑπὸ
[12, 941]   εἰς χρόνον ἅπαντα εὐτυχοῖ,  δὲ   ἀπιστήσας τὸ μετὰ ταῦτα τοιῷδέ
[12, 954]   τοῦ τιμηθέντος βλάβην ἐκτίνειν. ἐὰν  δὲ   ἀποδημῶν οἰκίας δεσπότης τυγχάνῃ, τὰ
[12, 956]   ἱεροῖς ἐστιν ἐπίφθονον κτῆμα, ἐλέφας  δὲ   ἀπολελοιπότος ψυχὴν σώματος οὐκ εὐαγὲς
[12, 956]   τὸ πέμπτον μέρος ἀπολαμβανέτω, νικηθεὶς  δὲ   ἀποτινέτω ταὐτὸν μέρος τῆς δίκης.
[12, 942]   ὑπηρετικώτατον ἅπαντι τῷ σώματι, τὸ  δὲ   ἀρχικώτατον, ~ἔχον (τὰς κυρίας ἁπάσας
[12, 942]   αὐτὸν κρίσις γιγνέσθω· τὸν  δὲ   ἀστὸν καὶ τεθραμμένον ὡς ἔσται
[12, 955]   γνόντα καρτερεῖν οὐκ εὐπετές, ἀκούοντα  δὲ   ἀσφαλέστατον πείθεσθαι τῷ νόμῳ, μηδὲν
[12, 964]   οἷς ἔστιν μὲν ὄνομα, ἔστιν  δὲ   αὖ καὶ λόγος, πότερον μόνον
[12, 963]   φύσει γίγνεται ἀνδρεία ψυχή, ἄνευ  δὲ   αὖ λόγου ψυχὴ φρόνιμός τε
[12, 967]   πάνθ' ὅσα κατ' οὐρανόν. οἱ  δὲ   αὐτοὶ πάλιν ἁμαρτάνοντες ψυχῆς φύσεως
[12, 961]   τριάκοντ' ἔτη γεγονότα, πρῶτον  δὲ   αὐτὸν κρίναντα ἐπάξιον εἶναι φύσει
[12, 953]   ὡς ὀλίγιστα δ' ἐπιχρωμένους.  δὲ   δεύτερος, ὄμμασιν ὄντως θεωρὸς ὅσα
[12, 948]   ἀπηλλάττετο ταχὺ καὶ ἀσφαλῶς. νῦν  δὲ   δὴ ὅτε μέρος τι μέν,
[12, 966]   γε, εἴπερ δυνατόν. (Ἀθηναῖος) τί  δὲ   δή; περὶ καλοῦ τε καὶ
[12, 962]   (Κλεινίας) καὶ πῶς; (Ἀθηναῖος) τί  δὲ   δὴ περὶ πόλιν; εἴ τις
[12, 948]   φροντίζειν ἡμῶν αὐτοὺς διανοοῦνται, τῶν  δὲ   δὴ πλείστων ἐστὶ καὶ κακίστων
[12, 963]   εἴποιμεν ἄν· θαυμάσιε, σὺ  δὲ   δὴ ποῖ σκοπεῖς; τί ποτ'
[12, 967]   ἀγαθῶν πέρι τελουμένων. (Κλεινίας) τὸ  δὲ   δὴ πῶς ἔχον ἂν εἴη;
[12, 957]   γιγνόμενα μέτρον ἂν ἔχοι· τὰ  δὲ   δημόσια καὶ κοινὰ καὶ ὅσοις
[12, 949]   μέγα φανερὸν εἶναι δοκεῖ, ταῦτα  δὲ   διὰ δικῶν ὅρκων χωρὶς κρίνεσθαι
[12, 968]   οὐκ ἂν ὀρθῶς λέγοιτο, ἀπρόρρητα  δὲ   διὰ τὸ μηδὲν προρρηθέντα δηλοῦν
[12, 955]   ἱεροῖς οἷς ἂν ἐθέλῃ, τῷ  δὲ   διακωλύσαντι μὴ ἐξέστω μηδὲν ἀνάθημα
[12, 952]   τῶν συλλεγομένων τιμάτω δύναμις. ἐὰν  δὲ   διεφθαρμένος ἀφικέσθαι δόξῃ, μηδενὶ συγγιγνέσθω
[12, 956]   ἡμίσειαν τοῦ τιμήματος (ἀποτινέτω. κληρώσεις  δὲ   δικαστηρίων καὶ πληρώσεις, καὶ ὑπηρεσιῶν
[12, 956]   ὥσπερ εἴρηται, τὴν ἡμιολίαν,  δὲ   διώκων τὴν ἡμίσειαν τοῦ τιμήματος
[12, 948]   δευτέρου, τρίτου δὲ ἕξ, τετάρτου  δὲ   δύο. Ῥαδαμάνθυος δὲ περὶ τὴν
[12, 956]   πρὸς τὰ πολέμου (κοσμήματα. θειότατα  δὲ   δῶρα ὄρνιθές τε καὶ ἀγάλματα
[12, 946]   ἡμίσεων, ἐὰν ἄρτιοι γίγνωνται, περιττοὶ  δὲ   ἐὰν ὦσιν, ἕνα ἀφελεῖν,
[12, 944]   ἀποβολῆς (ἔστω δίκη ῥιφθέντων, τῆς  δὲ   εἰρημένης ἔμπροσθεν δικάζων μὴ
[12, 950]   ἀγώνων τούτοις τοῖς θεοῖς, πέμπειν  δὲ   εἰς δύναμιν ὅτι πλείστους ἅμα
[12, 943]   νικητήριον ἑκάστοις εἶναι θαλλοῦ· τοῦτον  δὲ   εἰς τὰ τῶν πολεμικῶν θεῶν
[12, 943]   μὲν εἰς τοὺς ὁπλίτας, ἱππέας  δὲ   εἰς τοὺς ἱππέας καὶ τοὺς
[12, 944]   τοῖς γάμοις ἐπιδοθῆναι Θέτιδι, ταῦτα  δὲ   Ἕκτωρ εἶχεν, ἐξῆν ἂν τῶν
[12, 944]   μὴ ἀναστρέφῃ καὶ ἀμύνηται, ἀφῇ  δὲ   ἑκὼν ῥίψῃ, ζωὴν αἰσχρὰν
[12, 941]   κλέπτων ἔρωτι μὲν ταὐτῷ, δυνάμει  δὲ   ἐλάττονι (κέκλοφεν, τε τὸ
[12, 955]   ἄκυρον γίγνεσθαι τὴν δίκην, ~ἐὰν  δὲ   ἐλεύθερον, (πρὸς τῷ ἀτελῆ, δεθῆναι
[12, 954]   ἀγροὺς δὲ φανερῶς, μὴ προστυχὴς  δὲ   ἐν πέντε ἔτεσιν γένηταί τις,
[12, 963]   τἆλλα, οὐδὲν χαλεπὸν εἰπεῖν·  δὲ   ἓν ἀμφοῖν ἐπωνομάσαμεν, ἀρετήν, καὶ
[12, 964]   ἐμοῦ ἀπείληφας τῷ λόγῳ·  δὲ   ἓν καὶ ταὐτόν, σὺ πάλιν
[12, 961]   συλλόγου ἀξιοκοινωνήτους εἶναι· πρὸς τούτοις  δὲ   ἕνα ἕκαστον δεῖν προσλαμβάνειν τῶν
[12, 947]   Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἡλίου, ἀρχιέρεων  δὲ   ἕνα κατ' ἐνιαυτὸν τὸν πρῶτον
[12, 966]   τί δ' ἐννοεῖν μέν, τὴν  δὲ   ἔνδειξιν τῷ λόγῳ ἀδυνατεῖν ἐνδείκνυσθαι;
[12, 942]   ἀνίατον ὄντα θανάτῳ ζημιοῦν. στρατιῶν  δὲ   ἕνεκα πολλὴ μὲν συμβουλή, πολλοὶ
[12, 948]   δὲ τοῦ δευτέρου, τρίτου  δὲ   ἕξ, τετάρτου δὲ δύο. Ῥαδαμάνθυος
[12, 964]   αἰσθήσεις ταῖς μνήμαις, τοῖς πρεσβυτέροις  δὲ   ἐξαγγέλους γίγνεσθαι πάντων τῶν κατὰ
[12, 951]   τὰς ἄλλας μεθήσειν πόλεις· πλέον  δὲ   ἑξήκοντα γεγονὼς ἐτῶν μηκέτι θεωρείτω.
[12, 958]   ἐν πένθ' ἡμέραις ἀποτελούμενον· λίθινα  δὲ   ἐπιστήματα μὴ μείζω ποιεῖν
[12, 969]   ὡς ἔπος εἰπεῖν νομοθετῶν, ὄντως  δὲ   ἔσται σχεδὸν ὕπαρ ἀποτετελεσμένον οὗ
[12, 949]   νόμισμα γίγνεσθαι τῇ πόλει· ἐὰν  δὲ   ζημίας δέωνται πλείονος, τὰς ἀρχὰς
[12, 954]   φαίνηται καὶ μηδεὶς ἐπιλάβηται, φῇ  δὲ   ζητεῖν τοῦτον τὸν χρόνον,
[12, 954]   τις ἐνιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκτημένος,  δὲ   ζητῶν διαγένωνται, μὴ ἐξέστω τοιούτου
[12, 966]   ἂν μηχανησαίμεθα λέγωμεν· εἰ δεῖ  δὲ   μή, πρῶτον βεβαιωσώμεθα τῇ
[12, 946]   ἂν τρεῖς λειφθῶσιν ἄνισοι· ἐὰν  δὲ   πᾶσιν τοῖν δυοῖν
[12, 949]   πρῶτον πείθοντα εἰς δύναμιν. πέφυκεν  δὲ   πόλεων ἐπιμειξία πόλεσιν ἤθη
[12, 958]   μήτε (τι σμικρὸν μνῆμα,  δὲ   χώρα πρὸς τοῦτ' αὐτὸ
[12, 955]   πράξεως εἰσαγόντων εἰς δικαστήριον, ὀφλόντι  δὲ   θάνατος ἔστω δίκη. τοὺς τῇ
[12, 962]   νίκην καὶ κράτος πολεμίων,  δὲ   ἰατρῶν τε καὶ ὑπηρετῶν ὑγιείας
[12, 956]   δευτέρως ἱερὰ καθιερούτω θεοῖς. ~χρυσὸς  δὲ   καὶ ἄργυρος ἐν ἄλλαις πόλεσιν
[12, 960]   ἐπιτάττειν μὴ ἄμορφον, θρηνεῖν  δὲ   καὶ ἔξω τῆς οἰκίας φωνὴν
[12, 946]   τὰ μὲν ἰδίᾳ ἕκαστος, τὰ  δὲ   καὶ κοινῇ μετ' ἀλλήλων κρίναντες
[12, 947]   τὴν στολὴν ἔχειν πᾶσαν, θρήνων  δὲ   καὶ ὀδυρμῶν χωρὶς γίγνεσθαι, κορῶν
[12, 962]   ἐλεύθερον δὴ βίον ὡρμημένη· οἱ  δὲ   καὶ σύνδυο νομοθετοῦνται, πρὸς ἄμφω
[12, 959]   καὶ μὴ καλῶς αἰσχρόν. πρόθεσις  δὲ   καὶ τἆλλα ἔστω μὲν κατὰ
[12, 943]   πέρι πλημμελεῖν εἰς δίκην, διαφερόντως  δὲ   καὶ τῆς τῶν κατὰ πόλεμον
[12, 953]   εἶναι φιλοξενίαις ἀνθρώπων παρεσκευασμένας, χρὴ  δὲ   καὶ τῶν τοιούτων ἱερέας τε
[12, 956]   σώματος οὐκ εὐαγὲς ἀνάθημα, σίδηρος  δὲ   καὶ χαλκὸς πολέμων ὄργανα· ξύλου
[12, 957]   δικαίων καὶ ἐπαύξησιν παρασκευάζοντα, τοῖς  δὲ   κακοῖς ἐξ ἀμαθίας καὶ ἀκολασίας
[12, 959]   μὲν γὰρ ἀγαθῷ θαρραλέον, τῷ  δὲ   κακῷ μάλα φοβερόν βοήθειάν τε
[12, 954]   τριετῆ τὴν προθεσμίαν (εἶναι, ἐὰν  δὲ   κατ' ἀγροὺς ἐν ἀφανεῖ κεκτῆται,
[12, 954]   ἐπιλαβέσθαι μηδέν' ἀπελθόντος ἐνιαυτοῦ. ἐὰν  δὲ   κατ' ἄστυ μὲν μὴ μηδὲ
[12, 954]   τούτῳ τοῦ τοιούτου ἐπιλαβέσθαι. ἐὰν  δὲ   κατ' οἰκίας ἐν ἄστει τέ
[12, 950]   καί τισι θεωροῖς· (τὰς  δὲ   κατὰ πόλεμον καὶ στρατείας ἀποδημίας
[12, 943]   τοὺς ἱππέας καὶ τοὺς ἄλλους  δὲ   κατὰ ταὐτὰ εἰς τοὺς αὑτῶν
[12, 968]   νομοθετεῖν, πρὶν ἂν κοσμηθῇ τότε  δὲ   κυρίους ὧν αὐτοὺς δεῖ γίγνεσθαι
[12, 956]   τοὔνομα μᾶλλον πρέπον ἔχοντες· δεύτεροι  δὲ   κωμῆταί τε καὶ φυλέται, κατὰ
[12, 956]   ἔργον γυναικὸς μιᾶς ἔμμηνον. χρώματα  δὲ   λευκὰ πρέποντ' ἂν θεοῖς εἴη
[12, 964]   μόνον ἐπίστασθαι τοὔνομα χρεών, τὸν  δὲ   λόγον ἀγνοεῖν, τόν γε
[12, 953]   τισὶν τὸ μὲν διδάξας, τὸ  δὲ   μαθὼν ἀπαλλαττέσθω, φίλος παρὰ φίλων
[12, 952]   καὶ τιμᾶν μὲν κατορθοῦντας, ἀτιμάζειν  δὲ   μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐὰν ἀποβαίνωσι
[12, 956]   τὰ τοιαῦτα ἀναθήματα μεμιμημένα. ὅτε  δὲ   μέρη διείρηται τῆς πόλεως συμπάσης,
[12, 954]   λύων καὶ τὰ σεσημασμένα, (πάλιν  δὲ   μετὰ τῶν οἰκείων καὶ τῶν
[12, 959]   εἰς ἄψυχον χθονίων βωμόν· τὸ  δὲ   μέτριον νομοθέτης ἂν μαντεύσαιτο οὐκ
[12, 954]   ζητεῖν τοῦτον τὸν χρόνον,  δὲ   μὴ ἀποκρυπτόμενος φανερὸς ᾖ, ἐὰν
[12, 961]   καὶ τοῖς ἄλλοις, προσλαμβάνειν, εἰ  δὲ   μή, ἀπόρρητον εἶναι τὴν γεγονυῖαν
[12, 958]   δὲ μὴ ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ  δὲ   μὴ ἔλαττον δραχμῆς, μὴ πρότερον
[12, 966]   τῶν οὐσῶν περὶ θεῶν; τὴν  δὲ   μὴ ἐπιτροπὴν εἶναι τὸ μηδέποτε
[12, 948]   τὰ μὲν ἐγκλήματα γράφειν, ὅρκον  δὲ   μὴ ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύγοντα
[12, 958]   τοῦ ὀφλόντος παραδιδότω χρήματα. ἐὰν  δὲ   μὴ ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ δὲ
[12, 949]   καὶ μανθάνοντα ἀεὶ διατελεῖν, εἰ  δὲ   μή, καθάπερ ἔξω τοῦ λόγου
[12, 945]   τάξιν κατατάξῃ μηδ' ἡντινοῦν· εἰ  δὲ   μή, κατευθύνειν αὐτοῦ τὸν εὔθυνον,
[12, 949]   ἰατὴν εἶναι τῆς ζημίας, τοῖς  δὲ   μὴ πειθομένοις ἐνεχυρασίαν τούτοις οἷς
[12, 955]   μηδὲν ἐπὶ δώροισιν διακονεῖν.  δὲ   μὴ πειθόμενος ἁπλῶς τεθνάτω ἁλοὺς
[12, 956]   πρὸς τὰ κοινὰ ἱερά, ὑφὴν  δὲ   μὴ πλέον ἔργον γυναικὸς μιᾶς
[12, 956]   ἄλλοθι καὶ ἐν ὑφῇ, βάμματα  δὲ   μὴ προσφέρειν ἀλλ' πρὸς
[12, 968]   (ᾖ δοῦναι τὸν λόγον·  δὲ   μὴ ταῦθ' οἷός τ' ὢν
[12, 952]   τοῖς ἄρχουσιν, ἰδιώτης ζήτω, ἐὰν  δὲ   (μή, τεθνάτω, ἐάν γ' ἐν
[12, 958]   στερείτω τὸν ζῶνθ' ἡμῶν. χῶμα  δὲ   μὴ χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν
[12, 950]   τὸν εὔδοξον βίον θηρεύειν, χωρὶς  δὲ   μηδαμῶς, τόν γε τέλεον ἄνδρα
[12, 956]   καὶ χαλκὸς πολέμων ὄργανα· ξύλου  δὲ   μονόξυλον ὅτι ἂν ἐθέλῃ τις
[12, 949]   πρᾶσιν τῶν ἐνεχύρων εἶναι, τὸ  δὲ   νόμισμα γίγνεσθαι τῇ πόλει· ἐὰν
[12, 941]   παῖς ἐστίν ποτε θεῶν, (ταῦτα  δὲ   νομοθέτῃ μᾶλλον προσήκει γιγνώσκειν
[12, 942]   ἕνεκα πολλὴ μὲν συμβουλή, πολλοὶ  δὲ   νόμοι γίγνονται κατὰ τρόπον, μέγιστον
[12, 961]   ἄλλοις ὄψις καὶ ἀκοή· συλλήβδην  δὲ   νοῦς μετὰ τῶν καλλίστων αἰσθήσεων
[12, 965]   πάντων τῶν κατὰ πόλιν, ~(τοὺς  δὲ   νῷ ἀπῃκασμένους τῷ πολλὰ καὶ
[12, 953]   δεῖ δίκας τοῖς τοιούτοις. τρίτον  δὲ   ξένον ὑποδέχεσθαι χρὴ δημοσίᾳ τὸν
[12, 948]   τὸ τῶν ἐκλεκτῶν δικαστήριον, γραφέσθω  δὲ   γραφόμενος, ὃν ἂν γράφηται,
[12, 956]   ἡμιολίαν τοῦ τιμήματος ἀποτινέτω. ἐὰν  δὲ   διώκων ἡττηθεὶς ἐν τοῖς
[12, 948]   τῶν δοθεισῶν αὐτῷ τιμῶν, ἐὰν  δὲ   διώκων μὴ μεταλάβῃ τὸ
[12, 948]   μεγίστου τιμήματος δώδεκα μνᾶς, ὀκτὼ  δὲ   τοῦ δευτέρου, τρίτου δὲ
[12, 968]   θεὸς ἡμᾶς σχεδὸν ἄγει· τίς  δὲ   τρόπος ἡμῖν (γιγνόμενος ὀρθῶς
[12, 958]   κήρυκος, ἀκουόντων τῶν δικαστῶν· ἐπειδὰν  δὲ   τῶν δικασίμων μηνῶν ἐχόμενος
[12, 951]   ἀντίστροφον ἀποδιδόντες δόξης παρασκευήν, ἐλθόντες  δὲ   οἴκαδε διδάξουσι τοὺς νέους ὅτι
[12, 944]   τε ἀφεὶς ἑκών, διαφέρει  δὲ   ὅλον που καὶ τὸ πᾶν.
[12, 959]   τὰ τῶν νεκρῶν σώματα, τὸν  δὲ   ὄντα ἡμῶν ἕκαστον ὄντως, ἀθάνατον
[12, 957]   ἰάσιμοι δόξαι τῶν κακῶν· οἷσιν  δὲ   ὄντως ἐπικεκλωσμέναι, ~(θάνατον ἴαμα ταῖς
[12, 947]   τοῖς ἵπποισι μὲν ἱππέας, σὺν  δὲ   ὅπλοις ὁπλίτας, καὶ τοὺς ἄλλους
[12, 944]   πᾶσιν ὀνομάζοιτ' ἂν (δικαίως, ἀποβολεὺς  δὲ   ὅπλων. οὐχ ὁμοίως γὰρ
[12, 951]   γεγονὼς ἐτῶν μηκέτι θεωρείτω. θεωρήσας  δὲ   ὁπόσ' ἂν ἔτη βουληθῇ τῶν
[12, 949]   ἀνθρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορκοῦντι· τῶν  δὲ   ὁπόσα ἐξαρνηθέντι καὶ ἐξομοσαμένῳ κέρδος
[12, 944]   ἀποβολὴν τῷ τοῦ Μενοιτίου. ἔτι  δὲ   ὁπόσοι κατὰ κρημνῶν ῥιφέντες ἀπώλεσαν
[12, 961]   μάλιστ' αὐτῷ τῷ ἀποκριθέντι· δεῖν  δὲ   ὄρθριον εἶναι τὸν σύλλογον, ἡνίκ'
[12, 941]   ἐπιτάξεις παρὰ νόμον ἀσεβησάντων, τίμημα  δὲ   ὅτι χρὴ (πάσχειν ἀποτίνειν,
[12, 948]   παράπαν οὐχ ἡγοῦνται θεούς, οἱ  δὲ   οὐ φροντίζειν ἡμῶν αὐτοὺς διανοοῦνται,
[12, 962]   τὰ τοιαῦτα σύμπαντα, εἰς ἓν  δὲ   οὐδὲν διαφερόντως τετιμημένον ἔχοντες φράζειν
[12, 950]   χαλεποῖς, ὡς δοκοῖεν ἄν· χρὴ  δὲ   οὔποτε περὶ σμικροῦ ποιεῖσθαι τὸ
[12, 945]   πολλαχοῦ πολλοῖς ὀνόμασιν προσαγορεύομεν· εἷς  δὲ   οὗτος οὐ σμικρότατος καιρὸς τοῦ
[12, 960]   τῶν ἔμπροσθεν καλῶς ὕμνηται, σχεδὸν  δὲ   οὐχ ἥκιστα τὰ τῶν Μοιρῶν
[12, 945]   δὲ τοῦ τετάρτου, μνᾶν.  δὲ   ὀφλὼν τὴν δίκην πρὸς τῷ
[12, 956]   τοὺς ἐκλεκτοὺς τὴν δίκην, ἐὰν  δὲ   πάλιν ἡττηθῇ, τὴν ἡμιολίαν τοῦ
[12, 964]   κύκλῳ τὴν πόλιν ὁρᾶν, φρουροῦντας  δὲ   παραδιδόναι μὲν τὰς αἰσθήσεις ταῖς
[12, 954]   ἐλπίζειν εὑρήσειν, οὕτω φωρᾶν·  δὲ   παρεχέτω τὴν οἰκίαν, τά τε
[12, 959]   ἐμπιμπλάντα τὴν αὑτοῦ μοῖραν, τὸ  δὲ   παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν, (τὰ
[12, 945]   ἄρχοντα ὑπερβάλλοντα πρὸς ἀρετήν, ὅμως  δὲ   πειρατέον εὐθυντάς τινας ἀνευρίσκειν θείους.
[12, 947]   καὶ τοὺς ἄλλους ὡσαύτως, παῖδας  δὲ   περὶ αὐτὴν τὴν κλίνην ἔμπροσθεν
[12, 943]   ἑκάστων ἄρχοντας ποιῆσαι σύλλογον, (ἀριστείων  δὲ   πέρι κρίνεσθαι τὸν βουλόμενον ἐν
[12, 957]   χρῆσθαι τὸν ἅπαντα βίον. ὅσα  δὲ   περί τε σιγὴν δικαστῶν καὶ
[12, 948]   ἕξ, τετάρτου δὲ δύο. Ῥαδαμάνθυος  δὲ   περὶ τὴν λεγομένην κρίσιν τῶν
[12, 943]   μήτε μαρτύρων πιστώσεις λόγων, αὐτῆς  δὲ   περὶ τῆς στρατείας τῆς τότε
[12, 954]   πέντε ἡμέρας φωρῶν· ἐὰν  δὲ   πλείονα χρόνον ἀπῇ, τοὺς ἀστυνόμους
[12, 950]   ἂν φέροι μεγίστην πασῶν, ταῖς  δὲ   πλείσταις πόλεσιν, ἅτε οὐδαμῶς εὐνομουμέναις,
[12, 963]   ἐκεῖνο οἷ δεῖ βλέπειν, τὸν  δὲ   πολιτικὸν ἐλέγχοντες ἐνταῦθ' ἐσμὲν νῦν,
[12, 960]   τὰ τοιαῦτα νόμον γιγνόμενα, ~τῷ  δὲ   πολιτικῷ νομοθετοῦντι παραχωρεῖν χρὴ τὰ
[12, 959]   ἂν ἔχοι τῶν ἀναλωμάτων. νομοφύλαξι  δὲ   πολλά τε ἄλλα ἀνάγκη πράττειν
[12, 952]   τῆς σφόδρα προθυμίας αἰνείσθω, ἐὰν  δὲ   πολὺ βελτίων, πολύ τ' ἐπαινείσθω
[12, 967]   εἰπεῖν ἔπος ἀνέτρεψαν πάλιν, ἑαυτοὺς  δὲ   πολὺ μᾶλλον· τὸ γὰρ δὴ
[12, 947]   ἂν πόλις οἰκῆται. τελευτήσασι  δὲ   προθέσεις καὶ ἐκφορὰς καὶ θήκας
[12, 959]   πλείω τεττάρων ἡρωικῶν (στίχων. τὰς  δὲ   προθέσεις πρῶτον μὲν μὴ μακρότερον
[12, 947]   προσήκοντες τοῦ τελευτήσαντος ἐπιόψωνται, πρώτους  δὲ   προϊέναι τοὺς ἠιθέους τὴν πολεμικὴν
[12, 946]   ἔλαττον πεντήκοντα γεγονότα ἐτῶν. τῶν  δὲ   προκριθέντων οὓς ἂν πλεῖστοι ἐνέγκωσι,
[12, 958]   χρέος (ἅπαν τῷ νικήσαντι· ἄλλοις  δὲ   πρὸς τοῦτον ἔστωσαν δίκαι κυρίως.
[12, 944]   οἷον δὴ μυρίοις συνέπεσεν, τὰ  δὲ   πρότερα ἐκεῖνα ὅπλα, Πηλεῖ
[12, 946]   ἕπωνται χρόνον τῇ κρίσει. τούτους  δὲ   πρώτῳ μὲν ἐνιαυτῷ δώδεκα εὐθύνους
[12, 954]   παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες ἐρευνᾶν, τὰ  δὲ   σεσημασμένα παρασημηνάσθω καὶ ὃν ἂν
[12, 952]   μὲν εὐαγέστερον γίγνεσθαι, μὴ μαθοῦσι  δὲ   σκοτωδέστερα τὰ περὶ νόμους αὐτοῖς
[12, 962]   τε πόλεων ἔσονται δεσπόται, οἱ  δὲ   σοφώτατοι, ὡς οἴονται, πρὸς ταῦτά
[12, 943]   τῶν δευτέρων καὶ τρίτων. ἐὰν  δὲ   στρατεύσηται (μέν τις, μὴ ἀπαγαγόντων
[12, 952]   τὸν ἀρέσκοντα αὑτῷ προσλαμβάνων. ~τὴν  δὲ   συνουσίαν εἶναι τούτοις καὶ (τοὺς
[12, 959]   ἀλλ' τὴν ψυχήν, (τὸ  δὲ   σῶμα ἰνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις ἕπεσθαι,
[12, 960]   εὐνομίαν ἐν ταῖς ψυχαῖς, μᾶλλον  δὲ   σωτηρίαν τῶν νόμων. ἡμῖν δ'
[12, 961]   νομοφυλάκων τοὺς πρεσβυτάτους ἀεί, τοὺς  δὲ   τἀριστεῖα εἰληφότας ἅπαντας δεῖν εἰς
[12, 946]   ἀεὶ προσγιγνέσθων κατ' ἐνιαυτόν· οὗτοι  δὲ   τὰς ἀρχὰς πάσας δώδεκα μέρη
[12, 943]   χρὴ παθεῖν ἀποτίνειν. μετὰ  δὲ   ταῦτα, ἐκδικασθεισῶν τῶν τῆς ἀστρατείας
[12, 947]   τῆς παιδοποιήσεως ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσιν, μετὰ  δὲ   ταῦτα ἱερέας τε καὶ ἱερείας
[12, 957]   αὐτῶν ἕκαστα δόξῃ κεῖσθαι, τότε  δὲ   τέλος ἐπιθέντας, ἀκίνητα οὕτως ἐπισφραγισαμένους,
[12, 960]   μὲν τὴν πρώτην εἶναι, Κλωθὼ  δὲ   τὴν δευτέραν, τὴν Ἄτροπον δὴ
[12, 957]   εἴπομεν μὲν καὶ πρόσθεν, ~καλὸν  δὲ   τό γε ὀρθὸν καὶ (δὶς
[12, 965]   πολλὰ βλέπειν δυνατὸν εἶναι, πρὸς  δὲ   τὸ ἓν ἐπείγεσθαι γνῶναί τε,
[12, 956]   ἂν εἴη χρεὼν γίγνεσθαι. δικαστηρίων  δὲ   τὸ μὲν πρῶτον αἱρετοὶ δικασταὶ
[12, 942]   νόμοι γίγνονται κατὰ τρόπον, μέγιστον  δὲ   τὸ μηδέποτε ἄναρχον μηδένα εἶναι,
[12, 943]   τῆς τότε γενομένης αὐτοῖς. στέφανον  δὲ   τὸ νικητήριον ἑκάστοις εἶναι θαλλοῦ·
[12, 960]   ξένε, λέγεις· πρὸς ὅτι  δὲ   τὸ νῦν αὖ ῥηθὲν εἴρηται,
[12, 966]   παραλαβοῦσα ἀέναον οὐσίαν ἐπόρισεν· ἓν  δὲ   τὸ περὶ τὴν φοράν, ὡς
[12, 945]   τάξας τὸν κακόν, χιλίας, ἂν  δὲ   τοῦ δευτέρου, πέντε μνᾶς, ἂν
[12, 959]   μὴ πλέον πέντε μνῶν, τῷ  δὲ   τοῦ δευτέρου τρεῖς μναῖ, καὶ
[12, 945]   τοῦ τρίτου, τρεῖς μνᾶς, ἂν  δὲ   τοῦ τετάρτου, μνᾶν. δὲ
[12, 945]   τοῦ δευτέρου, πέντε μνᾶς, ἂν  δὲ   τοῦ τρίτου, τρεῖς μνᾶς, ἂν
[12, 956]   τοῖς πρώτοις μὴ ἠρεμῇ, εἰς  δὲ   τοὺς δευτέρους ἴῃ, νικήσας μὲν
[12, 961]   εἰς ταὐτὸ συλλέγεσθαι τούτοις, ἔτι  δὲ   τοὺς ἐκδημήσαντας ἐπὶ ζήτησιν εἴ
[12, 946]   ἂν ἐλάχισται γένωνται, καταλιπεῖν  δὲ   τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν πλήθει τῶν
[12, 943]   ὅταν ἔλθωσιν ἀπὸ στρατοπέδου, δικάζειν  δὲ   τοὺς στρατεύσαντας ἑκάστους χωρίς, ὁπλίτας
[12, 968]   τρόπων ἤθεσιν καὶ ἔθεσιν· μετὰ  δὲ   τοῦτο, δεῖ μανθάνειν οὔτε
[12, 948]   αὐτῶν τούτων οἱ ζῶντες, πρὸς  δὲ   τούτοις τὸ τῶν ἐκλεκτῶν δικαστήριον,
[12, 967]   τε δὴ σωμάτων πάντων, ἐπὶ  δὲ   τούτοισι δή, τὸ νῦν εἰρημένον
[12, 951]   τῆς ἀρχῆς ταύτης ἀπηλλαγμένοι. ἕκαστος  δὲ   τούτων μὴ μόνος, ἀλλ' ἴτω
[12, 959]   μετὰ τὸν ἐνθάδε βίον. ἐκ  δὲ   τούτων οὕτως ἐχόντων οὐδέποτε οἰκοφθορεῖν
[12, 953]   νικηφόρων τινὸς ἐπ' ἀρετῇ, συνὼν  δὲ   τούτων τισὶν τὸ μὲν διδάξας,
[12, 946]   ἔτη συμβῇ γενόμενα, τὸ λοιπὸν  δὲ   τρεῖς ἀεὶ προσγιγνέσθων κατ' ἐνιαυτόν·
[12, 959]   δύο τῷ τοῦ τρίτου, μνᾶ  δὲ   τῷ τοῦ τετάρτου μέτρον ἂν
[12, 943]   στρατεύσηται (μέν τις, μὴ ἀπαγαγόντων  δὲ   τῶν ἀρχόντων οἴκαδε προαπέλθῃ τοῦ
[12, 947]   ταῖς πανηγύρεσι πάσαις ἔστωσαν, ἔτι  δὲ   τῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας κοινῇ
[12, 951]   πλειόνων ἐτῶν πεντήκοντα, ἔτι  δὲ   τῶν εὐδοκίμων τά τε ἄλλα
[12, 941]   ἁρπαγὴ δὲ ἀναίσχυντον· τῶν Διὸς  δὲ   ὑέων οὐδεὶς οὔτε δόλοις οὔτε
[12, 947]   καὶ ταύτῃ σύμψηφον ᾖ. θήκην  δὲ   ὑπὸ γῆς αὐτοῖς εἰργασμένην εἶναι
[12, 955]   τοιούτου ἀγῶνός ποτε γενέσθαι, βλάβης  δὲ   ὑπόδικος γιγνέσθω, ἐάντε ἡττῆται ἀγωνιζόμενος
[12, 955]   ὑπεχέτω δίκην τῷ κλέψαντι· φυγάδος  δὲ   ὑποδοχῆς θάνατος ἔστω ζημία. τὸν
[12, 954]   κατ' ἀγορὰν χρῆται, κατ' ἀγροὺς  δὲ   φανερῶς, μὴ προστυχὴς δὲ ἐν
[12, 956]   ζημίας μείζονος ἰόντων ἀγωνιούμενοι,  δὲ   φεύγων, ἂν ἡττηθῇ τὸ δεύτερον,
[12, 955]   μὲν δεῖ δέχεσθαι δῶρα, ἐπὶ  δὲ   φλαύροις (οὔ· τὸ γὰρ γνῶναι
[12, 963]   προσείπομεν, τὸ μὲν ἀνδρείαν, τὸ  δὲ   φρόνησιν. ἐρῶ γάρ σοι τὴν
[12, 966]   μόνον τῶν νόμων συνακολουθοῦσιν, τοῖς  δὲ   φυλακῆς μεθέξουσιν μηδὲ ἐπιτρέπειν, ὃς
[12, 964]   πόλεως οὔσης τοῦ κύτους, τῶν  δὲ   φυλάκων τοὺς μὲν νέους οἷον
[12, 949]   αὖ δεσμῶν μηδὲ θανάτου, περὶ  δὲ   χορείας τινῶν φοιτήσεων πομπεύσεων
[12, 947]   καὶ ὀδυρμῶν χωρὶς γίγνεσθαι, κορῶν  δὲ   χορὸν πεντεκαίδεκα καὶ ἀρρένων ἕτερον
[12, 944]   οὐδαμῶς διορίσαι τούτων θάτερον, (ὅμως  δὲ   χρὴ τὸν νόμον ἁμῶς γέ
[12, 968]   ἄλλου μαθητὴν γενέσθαι. πρὸς τούτοις  δὲ   χρόνους, οὕς τε καὶ ἐν
[12, 964]   σὺ πάλιν ἀπόδος ἐμοί. διανοοῦ  δὲ   ὡς ἐρῶν καὶ ὅπῃ τέτταρα
[12, 967]   ὅτι πρεσβύτερον εἴη σωμάτων, (διανοηθέντες  δὲ   ὡς νεώτερον, ἅπανθ' ὡς εἰπεῖν
[12, 944]   ἐπίλοιπον βίον μὴ κινδυνεύῃ, ζῇ  δὲ   ὡς πλεῖστον χρόνον ὢν κακὸς
[12, 945]   δέ, (ἂν τοῦ τρίτου, μνᾶν  δὲ   ὡσαύτως, καθάπερ οἱ πρόσθεν, τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007