Alphabétiquement     [«   »]
τὼ 2
τῳ 1
τῴ 1
τῶν 179
ὑγίειαν 2
ὑγιείας 1
ὕδατος 1
Fréquences     [«    »]
115 ἂν
114 μὲν
133 τε
179 τῶν
228 δὲ
412 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τῶν


Livre, pages
[12, 942]   ποδῶν δύναμιν μὴ διαφθείρειν τῇ  τῶν   ἀλλοτρίων σκεπασμάτων περικαλυφῇ, τὴν τῶν
[12, 964]   ἀρετὴ καὶ πάντως δηλοῦντα, διαφέρειν  τῶν   ἄλλων, ἀλλ' ποιητήν τινα
[12, 950]   πρέπον ἂν εἴη δόξαν πρὸς  τῶν   ἄλλων ἀνθρώπων ὅτι (καλλίστην τε
[12, 951]   τινες ἐπιθυμῶσι τῶν πολιτῶν τὰ  τῶν   ἄλλων ἀνθρώπων πράγματα θεωρῆσαι κατά
[12, 952]   μὲν κατορθοῦντας, ἀτιμάζειν δὲ μᾶλλον  τῶν   ἄλλων, ἐὰν ἀποβαίνωσι χείρους τῶν
[12, 947]   τάφῳ ἕπεσθαι, ἐὰν ἄρα καὶ  τῶν   ἄλλων εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ
[12, 951]   τοὺς νέους ὅτι δεύτερα τὰ  τῶν   ἄλλων ἐστὶ νόμιμα τὰ περὶ
[12, 957]   θαυμαστὸς νόμος. καὶ δὴ καὶ  τῶν   ἄλλων λόγων ὅσοι τε ἐν
[12, 957]   κεκτημένον ἐν αὑτῷ, καθάπερ ἀλεξιφάρμακα  τῶν   ἄλλων λόγων, τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν
[12, 962]   νῦν, νίκην στρατηγὸς  τῶν   ἄλλων ὅσα δὴ διήλθομεν, ἔσθ'
[12, 947]   ἐκφορὰς καὶ θήκας διαφόρους εἶναι  τῶν   ἄλλων πολιτῶν· λευκὴν μὲν τὴν
[12, 961]   εἶναι τὸν σύλλογον, ἡνίκ' ἂν  τῶν   ἄλλων πράξεων ἰδίων τε καὶ
[12, 942]   τε λόγῳ τὸ χωρίς τι  τῶν   ἄλλων πράττειν διδάξαι τὴν ψυχὴν
[12, 964]   ἐξηγητάς, τοὺς διδασκάλους, τοὺς νομοθέτας,  τῶν   ἄλλων τοὺς φύλακας, τῷ δεομένῳ
[12, 948]   ἀρχῆς καὶ τοῦ τάφου καὶ  τῶν   ἄλλων τῶν δοθεισῶν αὐτῷ τιμῶν,
[12, 954]   τῶν ἀστυνόμων κατὰ ταὐτὰ σημηνάσθω.  τῶν   ἀμφισβητησίμων χρόνου ὅρος, ὃν ἐάν
[12, 948]   αὐτῷ· διδοὺς γὰρ περὶ ἑκάστων  τῶν   ἀμφισβητουμένων (ὅρκον τοῖς ἀμφισβητοῦσιν ἀπηλλάττετο
[12, 943]   ἀποβολῆς, μὴ διαμαρτών τις ἄρα  τῶν   ἀναγκαίων ἀποβολῶν, ὡς αἰσχρὰς αὐτὰς
[12, 958]   νικήσαντι χρήματα πάντα ἀποδιδότω, χωρὶς  τῶν   ἀναγκαίων κεκτῆσθαι, (μετὰ τὴν διαψήφισιν
[12, 959]   τοῦ τετάρτου μέτρον ἂν ἔχοι  τῶν   ἀναλωμάτων. νομοφύλαξι δὲ πολλά τε
[12, 945]   τὴν δίκην πρὸς τῷ ἀφεῖσθαι  τῶν   ἀνδρείων κινδύνων κατὰ φύσιν τὴν
[12, 950]   ταῖς δόξαις διαιροῦνται τοὺς ἀμείνους  τῶν   ἀνθρώπων καὶ τοὺς χείρονας. διὸ
[12, 942]   (ἐκ παντὸς τοῦ βίου ἁπάντων  τῶν   ἀνθρώπων τε καὶ τῶν ὑπ'
[12, 948]   νόμους ἐξαιρεῖν χρὴ τοὺς ὅρκους  τῶν   ἀντιδικούντων ἑκατέρων, καὶ τὸν λαγχάνοντά
[12, 952]   ἀποκείσθω τοῖς ἄρχουσιν εἰς τὴν  τῶν   ἀριστείων διαδικασίαν. μὲν οὖν
[12, 948]   ἀνάξιον εἶναι τὸν καὶ τὸν  τῶν   ἀριστείων καὶ τῆς ἀρχῆς· καὶ
[12, 943]   γράψαντα ἀναθεῖναι μαρτύριον εἰς τὴν  τῶν   ἀριστείων κρίσιν παντὸς τοῦ βίου
[12, 945]   ἀξίαν; ῥᾴδιον μὲν (οὐδαμῶς εὑρεῖν  τῶν   ἀρχόντων ἄρχοντα ὑπερβάλλοντα πρὸς ἀρετήν,
[12, 945]   ἄλλως τὰ περὶ τὰς εὐθύνας  τῶν   ἀρχόντων γίγνηται, τότε λυθείσης τῆς
[12, 942]   μήθ' ὑποχωρεῖν ἄλλῳ ἄνευ τῆς  (τῶν   ἀρχόντων δηλώσεως, ἑνί τε λόγῳ
[12, 968]   κατὰ νόμον χάριν σωτηρίας τὸν  τῶν   ἀρχόντων νυκτερινὸν σύλλογον, (παιδείας ὁπόσης
[12, 943]   (μέν τις, μὴ ἀπαγαγόντων δὲ  τῶν   ἀρχόντων οἴκαδε προαπέλθῃ τοῦ χρόνου,
[12, 957]   δεῖ χρωμένας τὰ προσήκοντα ἑκάστῃ  τῶν   ἀρχῶν διοικεῖν, ἔστ' ἐν πολλαῖς
[12, 956]   καὶ πληρώσεις, καὶ ὑπηρεσιῶν ἑκάσταις  τῶν   ἀρχῶν καταστάσεις, καὶ χρόνους ἐν
[12, 946]   εὐθύνων γνώμην. ἥτις δ' ἂν  τῶν   ἀρχῶν μὴ ὁμολογῇ κεκρίσθαι δικαίως,
[12, 954]   δὲ μετὰ τῶν οἰκείων καὶ  τῶν   ἀστυνόμων κατὰ ταὐτὰ σημηνάσθω. τῶν
[12, 942]   εὐκολίαν τε καὶ εὐχέρειαν ἐπιτηδεύειν  τῶν   αὐτῶν εἵνεκα, καρτερήσεις τε αὖ
[12, 947]   κατ' ἐνιαυτὸν τὸν πρῶτον κριθέντα  τῶν   γενομένων ἐκείνῳ τῷ (ἐνιαυτῷ τῶν
[12, 946]   εὐθύνων, ὥσπερ ἀνάγκη, ἁπλῶς θνῃσκέτω,  τῶν   δ' ἄλλων τιμημάτων ὧν ἂν
[12, 945]   τύχην κλήρου καὶ ἐπ' ἐνιαυτόν,  τῶν   δ' εἰς πλείονα ἔτη καὶ
[12, 962]   τινων ὄντες εἴτε καὶ μή,  τῶν   δ' προθυμία πρὸς τὸν
[12, 954]   τε τῇδε οὐκ ἔστ' ἀμφισβήτησις·  τῶν   δὲ ἄλλων ὅτι ἄν τις
[12, 949]   ἅμα καὶ νόμος εἰσπράττειν προστάττῃ,  τῶν   δὲ ἀπειθούντων ταῖς ἐνεχυρασίαις πρᾶσιν
[12, 948]   οὐ φροντίζειν ἡμῶν αὐτοὺς διανοοῦνται,  τῶν   δὲ δὴ πλείστων ἐστὶ καὶ
[12, 949]   τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορκοῦντι·  τῶν   δὲ ὁπόσα ἐξαρνηθέντι καὶ ἐξομοσαμένῳ
[12, 946]   μὴ ἔλαττον πεντήκοντα γεγονότα ἐτῶν.  τῶν   δὲ προκριθέντων οὓς ἂν πλεῖστοι
[12, 964]   τῆς πόλεως οὔσης τοῦ κύτους,  τῶν   δὲ φυλάκων τοὺς μὲν νέους
[12, 951]   δὲ ὁπόσ' ἂν ἔτη βουληθῇ  τῶν   δέκα καὶ ἀφικόμενος οἴκαδε, εἰς
[12, 943]   παντὸς τοῦ βίου καὶ τὴν  τῶν   δευτέρων καὶ τρίτων. ἐὰν δὲ
[12, 945]   πλείονα ἔτη καὶ ἐκ προκρίτων;  τῶν   δὴ τοιούτων εὐθυντὴς τίς ἱκανός,
[12, 941]   δ' ἀνίατον. ξένον μὲν δὴ  τῶν   δημοσίων δοῦλον ἄν τίς
[12, 964]   γε ὄντα τι καὶ περὶ  τῶν   διαφερόντων (μεγέθει τε καὶ κάλλει
[12, 957]   πόλιν, τοῖς μὲν (ἀγαθοῖς μονὰς  τῶν   δικαίων καὶ ἐπαύξησιν παρασκευάζοντα, τοῖς
[12, 962]   τοῖς μὲν τὸν ὅρον εἶναι  τῶν   δικαίων (ὅπως ἄρξουσί τινες ἐν
[12, 958]   τῶν δικαστῶν· ἐπειδὰν δὲ  τῶν   δικασίμων μηνῶν ἐχόμενος γένηται μήν,
[12, 958]   ἑκάστην εὐθὺς ὑπὸ κήρυκος, ἀκουόντων  τῶν   δικαστῶν· ἐπειδὰν δὲ τῶν
[12, 948]   δὲ περὶ τὴν λεγομένην κρίσιν  τῶν   δικῶν ἄξιον ἄγασθαι, διότι κατεῖδεν
[12, 941]   χρημάτων ἀνελεύθερον, ἁρπαγὴ δὲ ἀναίσχυντον·  τῶν   Διὸς δὲ ὑέων οὐδεὶς οὔτε
[12, 948]   τοῦ τάφου καὶ τῶν ἄλλων  τῶν   δοθεισῶν αὐτῷ τιμῶν, ἐὰν δὲ
[12, 950]   πᾶσα δ' ἐλπὶς αὐτὴν ἐκ  τῶν   εἰκότων, ἄνπερ κατὰ λόγον γίγνηται,
[12, 941]   δικαστηρίῳ ἕλῃ, ὡς ἰασίμῳ ἐκ  τῶν   εἰκότων ὄντι, ~τί χρὴ παθεῖν
[12, 955]   ἐπ' ἐνιαυτὸν ἑκάστοτε προσόδου, χωρὶς  τῶν   εἰς τὰ συσσίτια τελουμένων. θεοῖσι
[12, 947]   πανηγύρεσι πάσαις ἔστωσαν, ἔτι δὲ  τῶν   εἰς τοὺς Ἕλληνας κοινῇ θυσιῶν
[12, 948]   ζῶντες, πρὸς δὲ τούτοις τὸ  τῶν   ἐκλεκτῶν δικαστήριον, γραφέσθω δὲ
[12, 960]   σαφέστερον. (Ἀθηναῖος) Κλεινία, πολλὰ  τῶν   ἔμπροσθεν καλῶς ὕμνηται, σχεδὸν δὲ
[12, 964]   κατασκευαστέον; τίνα τρόπον τῇ  τῶν   ἐμφρόνων κεφαλῇ τε καὶ αἰσθήσεσιν
[12, 963]   διαφέρων, ὡς φαίης ἄν, πάντων  τῶν   ἐμφρόνων, οὐχ ἕξεις εἰπεῖν;
[12, 953]   δὲ ἀξιῶν τι καλὸν ἰδεῖν  τῶν   ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν διαφέρον
[12, 947]   καὶ τούτους μόνους δάφνης στεφάνῳ  τῶν   ἐν τῇ πόλει κεκοσμημένους εἶναι,
[12, 947]   τὴν κλίνην ἑκατὸν τῶν νέων  τῶν   ἐν τοῖς γυμνασίοις, οὓς ἂν
[12, 942]   καὶ ποτῶν καὶ χειμώνων καὶ  τῶν   ἐναντίων καὶ κοίτης σκληρᾶς, καὶ
[12, 949]   δὲ ἀπειθούντων ταῖς ἐνεχυρασίαις πρᾶσιν  τῶν   ἐνεχύρων εἶναι, τὸ δὲ νόμισμα
[12, 961]   σωτῆρα τὸν εἰκότα ἐν ἑκάστοις  τῶν   ἔργων, ὡς ἐν ζῴῳ ψυχὴ
[12, 951]   ἐτῶν πεντήκοντα, ἔτι δὲ  τῶν   εὐδοκίμων τά τε ἄλλα καὶ
[12, 946]   παθεῖν ἀποτίνειν κατὰ τὴν  τῶν   εὐθύνων γνώμην. ἥτις δ' ἂν
[12, 946]   ἀποφύγῃ τις τὰς εὐθύνας, αὐτῶν  τῶν   (εὐθύνων κατηγορείτω, ἐὰν ἐθέλῃ· ἐὰν
[12, 946]   τῳ θανάτου τετιμημένον ὑπὸ  τῶν   εὐθύνων, ὥσπερ ἀνάγκη, ἁπλῶς θνῃσκέτω,
[12, 967]   κοινωνίας συνθεασάμενος, χρήσηται πρὸς τὰ  τῶν   ἠθῶν ἐπιτηδεύματα καὶ νόμιμα συναρμοττόντως,
[12, 946]   πλεῖστοι ἐνέγκωσι, τούτους ἐκλέξαι μέχρι  τῶν   ἡμίσεων, ἐὰν ἄρτιοι γίγνωνται, περιττοὶ
[12, 947]   τῶν γενομένων ἐκείνῳ τῷ (ἐνιαυτῷ  τῶν   ἱερέων, καὶ τοὔνομα ἀναγράφειν τούτου
[12, 951]   ἂν ἥλιος ἀνάσχῃ, πρῶτον μὲν  τῶν   ἱερέων τῶν τὰ ἀριστεῖα εἰληφότων,
[12, 957]   δυνατὸν μεταβολήν, ὅσοις ἰάσιμοι δόξαι  τῶν   κακῶν· οἷσιν δὲ ὄντως ἐπικεκλωσμέναι,
[12, 961]   ἀκοή· συλλήβδην δὲ νοῦς μετὰ  τῶν   καλλίστων αἰσθήσεων κραθείς, γενόμενός τε
[12, 966]   (Ἀθηναῖος) μῶν οὖν οὐχ ἓν  τῶν   καλλίστων ἐστὶν τὸ περὶ τοὺς
[12, 966]   ἀργὸν ἀδύνατον ἀποκρίνεσθαι πόρρω  τῶν   καλῶν. (Ἀθηναῖος) ἆρα οὖν ἴσμεν
[12, 945]   τις στρατηγὸς μήτ' ἄλλος ποτὲ  τῶν   κατὰ πόλεμον (ἀρχόντων ὡς ἀνδρὶ
[12, 943]   δίκην, διαφερόντως δὲ καὶ τῆς  τῶν   κατὰ πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆς, μὴ
[12, 966]   γιγνώσκειν, καὶ τοῖς μὲν πλείστοις  τῶν   κατὰ πόλιν συγγιγνώσκειν τῇ φήμῃ
[12, 964]   πρεσβυτέροις δὲ ἐξαγγέλους γίγνεσθαι πάντων  τῶν   κατὰ πόλιν, ~(τοὺς δὲ νῷ
[12, 960]   σώτειραν τῶν λεχθέντων, ἀπῃκασμένα τῇ  τῶν   κλωσθέντων τῷ πυρὶ τὴν ἀμετάστροφον
[12, 968]   διὰ τὸ μηδὲν προρρηθέντα δηλοῦν  τῶν   λεγομένων. (Κλεινίας) τί οὖν δὴ
[12, 960]   τὴν Ἄτροπον δὴ τρίτην σώτειραν  τῶν   λεχθέντων, ἀπῃκασμένα τῇ τῶν κλωσθέντων
[12, 956]   περὶ τῶν συμβολαίων εἰς δύναμιν  τῶν   μεγίστων πέρι πάντων εἴρηνται, τὸ
[12, 945]   ἂν εἴη πρέπων ἀρχόντων γενομένων  τῶν   μὲν κατὰ τύχην κλήρου καὶ
[12, 960]   σχεδὸν δὲ οὐχ ἥκιστα τὰ  τῶν   Μοιρῶν προσρήματα. (Κλεινίας) ποῖα δή;
[12, 959]   λέγεσθαι καλῶς εἴδωλα εἶναι τὰ  τῶν   νεκρῶν σώματα, τὸν δὲ ὄντα
[12, 961]   δὲ ἕνα ἕκαστον δεῖν προσλαμβάνειν  τῶν   (νέων, μὴ ἔλαττον τριάκοντ'
[12, 947]   αὐτὴν μὲν τὴν κλίνην ἑκατὸν  τῶν   νέων τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις,
[12, 952]   ὅλον· τοὺς δ' εὐδοκιμοῦντας τούτων  τῶν   νέων φυλάττειν τὴν ἄλλην πόλιν,
[12, 953]   τῷ τοιούτῳ ξένῳ, τὴν  τῶν   νικηφόρων τινὸς ἐπ' ἀρετῇ, συνὼν
[12, 951]   ἀδιάφθαρτος ᾖ, τὰ μὲν βεβαιούμενον  τῶν   νομίμων, ὅσα καλῶς αὐτοῖς κεῖται,
[12, 962]   ὅτι πρὸς ἄλλο ἄλλη βλέπει  τῶν   νομοθεσιῶν ἐν τῇ πόλει ἑκάστῃ.
[12, 966]   μὴ ἐπιτροπὴν εἶναι τὸ μηδέποτε  (τῶν   νομοφυλάκων αἱρεῖσθαι τὸν μὴ θεῖον
[12, 951]   ἔστω γεγενημένος, (εἰ μέλλει τὸ  τῶν   νομοφυλάκων δεῖγμα εἰς τὰς ἄλλας
[12, 958]   εἰσαγόντων μὲν αὐτὸν εἰς τὸ  τῶν   νομοφυλάκων δικαστήριον οἱ ἀφαιρεθέντες ἀδίκως,
[12, 951]   τῶν τὰ ἀριστεῖα εἰληφότων, ἔπειτα  τῶν   νομοφυλάκων (τοὺς ἀεὶ πρεσβεύοντας δέκα.
[12, 961]   γίγνεσθαι τοιόνδε τινά; δέκα μὲν  τῶν   νομοφυλάκων τοὺς πρεσβυτάτους ἀεί, τοὺς
[12, 960]   ἐκτός, δὲ ἀπειθῶν ἑνὶ  τῶν   νομοφυλάκων ὑπὸ πάντων ζημιούσθω (τῇ
[12, 962]   αὐτῷ καλῶς μὴ συμβουλεύει,  τῶν   νόμων αὐτῶν πρῶτον, ἔπειτα ἀνθρώπων·
[12, 963]   δεῖν ἀεὶ πάνθ' ἡμῖν τὰ  τῶν   νόμων βλέποντ' εἶναι, τοῦτο δ'
[12, 960]   ταῖς ψυχαῖς, μᾶλλον δὲ σωτηρίαν  τῶν   νόμων. ἡμῖν δ' ἔτι μοι
[12, 966]   δεῖ τοὺς ὄντως φύλακας ἐσομένους  τῶν   νόμων ὄντως εἰδέναι τὰ περὶ
[12, 966]   πόλιν συγγιγνώσκειν τῇ φήμῃ μόνον  τῶν   νόμων συνακολουθοῦσιν, τοῖς δὲ φυλακῆς
[12, 969]   (Μέγιλλος) φίλε Κλεινία, ἐκ  τῶν   νῦν ἡμῖν εἰρημένων ἁπάντων
[12, 969]   τε οὐκ ἔστ' οὐδεμία οὐδενὶ  τῶν   νῦν παρὰ ταῦθ' ὡς ἔπος
[12, 964]   οὖσαν πάσχειν (ἃ πολλαὶ πάσχουσι  τῶν   νῦν πόλεων; (Κλεινίας) οὐδέν γε,
[12, 960]   νεκρὸν εἰς τὸ φανερὸν προάγειν  τῶν   ὁδῶν κωλύειν, καὶ ἐν ταῖς
[12, 942]   τῶν ἀλλοτρίων σκεπασμάτων περικαλυφῇ, τὴν  τῶν   οἰκείων ἀπολλύντας (πίλων τε καὶ
[12, 954]   τὰ σεσημασμένα, (πάλιν δὲ μετὰ  τῶν   οἰκείων καὶ τῶν ἀστυνόμων κατὰ
[12, 967]   μᾶλλον· τὸ γὰρ δὴ πρὸ  τῶν   ὀμμάτων, πάντα αὐτοῖς ἐφάνη, τὰ
[12, 944]   ἔχει τινὰ τομὴν τούτων  τῶν   ὀνομάτων ἐπιφορά· ῥίψασπις μὲν γὰρ
[12, 967]   εἰρημένον (ἐν τοῖς ἄστροις νοῦν  τῶν   ὄντων τά τε πρὸ τούτων
[12, 944]   εἰ κομισθεὶς ἐπὶ σκηνὴν ἄνευ  τῶν   ὅπλων Πάτροκλος ἔμπνους ἐγένεθ' οἷον
[12, 952]   (διατελῶν ταῖς φοιτήσεσιν, καθάπερ οἱ  τῶν   ὀρνίθων διαπορευόμενοι καὶ τούτων οἱ
[12, 968]   δήπου καταλεκτέος ἂν εἴη κατάλογος  (τῶν   ὅσοι ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν τῆς
[12, 966]   διαπονήσηται τὸ πᾶσαν πίστιν λαβεῖν  τῶν   οὐσῶν περὶ θεῶν; τὴν δὲ
[12, 942]   ἐν εἰρήνῃ μελετητέον εὐθὺς ἐκ  τῶν   παίδων, ἄρχειν τε ἄλλων ἄρχεσθαί
[12, 963]   τῆς ἀνδρείας, καὶ τά γε  τῶν   παίδων ἤθη τῶν πάνυ νέων·
[12, 960]   νομοθεσία τέλος ἂν ἡμῖν ἔχοι·  τῶν   πάντων δ' ἑκάστοτε τέλος οὐ
[12, 963]   τά γε τῶν παίδων ἤθη  τῶν   πάνυ νέων· ἄνευ γὰρ λόγου
[12, 953]   δ' οὖν ποτέ τις ἔλθῃ  τῶν   παρ' ἡμῖν θεωρῶν ἀντίστροφος ἐξ
[12, 952]   ἐὰν δέ τις ἀνάξιος δοκῇ  τῶν   παρακεκλημένων εἶναι, τῷ παρακαλοῦντι μέμφεσθαι
[12, 954]   ἐν πέντε ἔτεσιν γένηταί τις,  τῶν   πέντε ἐξελθόντων ἐτῶν, μηκέτι τοῦ
[12, 948]   πρέπουσα ἐν δίκαις. μεταβεβληκυιῶν οὖν  τῶν   περὶ θεοὺς δοξῶν ἐν τοῖς
[12, 951]   εἰς τὸν σύλλογον ἴτω τὸν  τῶν   περὶ νόμους ἐποπτευόντων· οὗτος δ'
[12, 961]   (Ἀθηναῖος) οὐδὲν δὴ πολλῶν δεῖ  τῶν   περὶ τὰ τοιαῦτα παραδειγμάτων· ἀλλ'
[12, 953]   ἀκέλευστος τοιοῦτος ἐπὶ τὰς  τῶν   πλουσίων καὶ σοφῶν θύρας, τοιοῦτος
[12, 943]   θαλλοῦ· τοῦτον δὲ εἰς τὰ  τῶν   πολεμικῶν θεῶν ἱερά, ὧν ἄν
[12, 941]   ἀπαγγέλλῃ, πάλιν αὖ παρὰ  τῶν   πολεμίων καὶ φίλων μὴ
[12, 962]   ὅτι θαυμαστὸν οὐδὲν πλανᾶσθαι τὰ  τῶν   πόλεων νόμιμα, ὅτι πρὸς ἄλλο
[12, 951]   νομοφύλακας παρεμένους· ἄν τινες ἐπιθυμῶσι  τῶν   πολιτῶν τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων
[12, 952]   τῶν ἄλλων, ἐὰν ἀποβαίνωσι χείρους  τῶν   πολλῶν. εἰς δὴ τοῦτον τὸν
[12, 948]   ἅτε κατὰ τὸν τότε χρόνον  τῶν   πολλῶν ἐκ θεῶν ὄντων, ὧν
[12, 957]   καὶ τοὐναντίον, καὶ ὅσα παραλλάττει  τῶν   πολλῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν
[12, 965]   τὸ πρὸς μίαν ἰδέαν ἐκ  τῶν   πολλῶν καὶ ἀνομοίων δυνατὸν εἶναι
[12, 967]   ἔπαθεν τὸ προσδοκώμενον ὑπὸ  (τῶν   πολλῶν. οἱ μὲν γὰρ διανοοῦνται
[12, 964]   πῶς; τοὺς φύλακας ἀκριβεστέρους  τῶν   πολλῶν περὶ ἀρετῆς ἔργῳ καὶ
[12, 950]   ἐστιν, προτιμᾶν τὴν εὐδοξίαν πρὸς  τῶν   πολλῶν. τὸ μὲν γὰρ ὀρθότατον
[12, 962]   τὸ προστυχὸν ἑκάστοτε ἐν ἑκάσταις  τῶν   πράξεων. (Κλεινίας) ἀληθῆ λέγεις. (Ἀθηναῖος)
[12, 966]   διαπεπονηκότα πρὸς αὐτά, μηδ' αὖ  τῶν   πρὸς ἀρετὴν ἔγκριτον γίγνεσθαι; (Κλεινίας)
[12, 953]   τ' ἐπιμέλειαν (τῶν τοιούτων μετὰ  τῶν   πρυτάνεων ποιητέον ἐκείνῳ παρ' ὅτῳ
[12, 959]   τὸν αὑτοῦ τοῦτον εἶναι τὸν  τῶν   σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, ἀλλ' ἐκεῖνον
[12, 966]   (Ἀθηναῖος) τί δέ; περὶ πάντων  τῶν   σπουδαίων ἆρ' ἡμῖν αὑτὸς λόγος,
[12, 952]   τε τιμαῖς αὐτὸν προσηκούσαις  τῶν   συλλεγομένων τιμάτω δύναμις. ἐὰν δὲ
[12, 956]   δεῖ γίγνεσθαι, καὶ νόμοι περὶ  τῶν   συμβολαίων εἰς δύναμιν τῶν μεγίστων
[12, 950]   τοῖσιν κακοῖς, ὥστε πάμπολλοι (καὶ  τῶν   σφόδρα κακῶν εὖ τοῖς λόγοις
[12, 951]   ἀνάσχῃ, πρῶτον μὲν τῶν ἱερέων  τῶν   τὰ ἀριστεῖα εἰληφότων, ἔπειτα τῶν
[12, 943]   καὶ δίκῃ νεμεσητὸν κατὰ φύσιν  τῶν   τε οὖν ἄλλων εὐλαβεῖσθαι πέρι
[12, 958]   μὲν περὶ τὰ θεῖα νόμιμα  τῶν   τε ὑπὸ γῆς θεῶν καὶ
[12, 958]   αὐτὸ μόνον φύσιν ἔχει, τὰ  τῶν   τετελευτηκότων σώματα μάλιστα ἀλυπήτως τοῖς
[12, 965]   πρῶτον τί ποτε διὰ (πάντων  τῶν   τεττάρων ταὐτὸν τυγχάνει, δή
[12, 958]   τε ὑπὸ γῆς θεῶν καὶ  τῶν   τῇδε, ὅσα προσήκει τελεῖσθαι, τοὺς
[12, 943]   ἀποτίνειν. μετὰ δὲ ταῦτα, ἐκδικασθεισῶν  τῶν   τῆς ἀστρατείας δικῶν, πάλιν ἑκάστων
[12, 962]   οὖν ἡμῖν ἐν τίνι ποτὲ  τῶν   τῆς πόλεως μερῶν ἐπιτηδευμάτων
[12, 967]   ἐξειργασμένα πολλὰς ἀθεότητας καὶ δυσχερείας  τῶν   τοιούτων ἅπτεσθαι, καὶ δὴ καὶ
[12, 952]   ἐὰν ἄλλοθι πυνθάνωνταί τι περὶ  τῶν   τοιούτων διαφέρον, καὶ δὴ καὶ
[12, 968]   Μέγιλλε καὶ Κλεινία, περὶ  τῶν   τοιούτων δυνατόν ἐστιν νομοθετεῖν, πρὶν
[12, 953]   ἀνθρώπων παρεσκευασμένας, χρὴ δὲ καὶ  τῶν   τοιούτων ἱερέας τε καὶ νεωκόρους
[12, 953]   ἐστὶν μόνοις, τήν τ' ἐπιμέλειαν  (τῶν   τοιούτων μετὰ τῶν πρυτάνεων ποιητέον
[12, 953]   ~(φυλάττοντας μὴ νεωτερίζῃ τίς τι  τῶν   τοιούτων ξένων, καὶ δίκας αὐτοῖς
[12, 960]   περὶ πατροφόνων καὶ ἱεροσύλων καὶ  τῶν   τοιούτων πάντων, εἰρημέναι ἐν τοῖς
[12, 949]   πολεμικῶν εἰσφορῶν εἵνεκα, πάντων  τῶν   τοιούτων τὴν πρώτην ἀνάγκην ἰατὴν
[12, 944]   δὲ Ἕκτωρ εἶχεν, ἐξῆν ἂν  τῶν   τότε ὅσοι κακοὶ ὀνειδίζειν ὅπλων
[12, 958]   μείζω ποιεῖν ὅσα δέχεσθαι  τῶν   τοῦ τετελευτηκότος ἐγκώμια βίου ~μὴ
[12, 942]   ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων τε καὶ  τῶν   ὑπ' ἀνθρώπους θηρίων. καὶ δὴ
[12, 969]   τό γε ἀνδρειότατος (εἶναι δοκεῖν  τῶν   ὕστερον ἐπιγιγνομένων οὐκ ἐκφεύξῃ ποτέ.
[12, 958]   κυρίους φράζοντας· θήκας δ' εἶναι  τῶν   χωρίων ὁπόσα μὲν ἐργάσιμα μηδαμοῦ,
[12, 946]   δὲ τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν πλήθει  τῶν   ψήφων ἀποκρίναντας, ἐὰν δέ τισιν
[12, 948]   μὴ μεταλάβῃ τὸ πέμπτον μέρος  τῶν   (ψήφων, τινέτω μὲν τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007