Alphabétiquement     [«   »]
σωφροσύνη 1
σωφροσύνῃ 1
τ 7
τὰ 82
τά 10
ταῖν 1
ταῖς 20
Fréquences     [«    »]
71 δὴ
77
71 τοὺς
82 τὰ
88 τὴν
88 τὸν
93 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τὰ


Livre, pages
[12, 946]   καὶ τρίτον στεφανῶσαι θαλλῷ, καὶ  τὰ   ἀριστεῖα ἀποδόντας πᾶσιν ἀνειπεῖν ὅτι
[12, 951]   πρῶτον μὲν τῶν ἱερέων τῶν  τὰ   ἀριστεῖα εἰληφότων, ἔπειτα τῶν νομοφυλάκων
[12, 954]   οἰκίαν, τά τε σεσημασμένα καὶ  τὰ   ἀσήμαντα, φωρᾶν. ἐὰν δέ τις
[12, 942]   βλέποντα καὶ συνεπόμενον ζῆν, καὶ  τὰ   βραχύταθ' ὑπ' ἐκείνου κυβερνώμενον, οἷον
[12, 951]   νομίμων, ὅσα καλῶς αὐτοῖς κεῖται,  τὰ   δ' ἐπανορθούμενον, εἴ τι παραλείπεται.
[12, 957]   καὶ καλῶν, (τὰ μὲν εἴρηται,  τὰ   δ' ἔτι πρὸς τῷ τέλει
[12, 953]   ἔλαττον τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων,  τὰ   δ' ὑπὲρ ἐγγύην, ἣν ἂν
[12, 954]   ἔλαττον τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων,  ~τὰ   δ' ὑπὲρ (χιλίας μὴ ἔλαττον
[12, 957]   πῃ γιγνόμενα μέτρον ἂν ἔχοι·  τὰ   δὲ δημόσια καὶ κοινὰ καὶ
[12, 946]   καὶ τὰ μὲν ἰδίᾳ ἕκαστος,  τὰ   δὲ καὶ κοινῇ μετ' ἀλλήλων
[12, 944]   ἐγένεθ' οἷον δὴ μυρίοις συνέπεσεν,  τὰ   δὲ πρότερα ἐκεῖνα ὅπλα,
[12, 954]   ἀσήμαντα παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες ἐρευνᾶν,  τὰ   δὲ σεσημασμένα παρασημηνάσθω καὶ ὃν
[12, 963]   καὶ τὴν φρόνησιν ἀρετήν, (καὶ  τὰ   δύο τἆλλα, ὡς ὄντως ὄντα
[12, 952]   τοῦτον τὸν σύλλογον θεωρήσας  τὰ   ἐν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις νόμιμα
[12, 958]   θῆλυς ᾖ, τὰ μὲν περὶ  τὰ   θεῖα νόμιμα τῶν τε ὑπὸ
[12, 963]   ἐστιν περὶ φόβον, οὗ καὶ  τὰ   θηρία μετέχει, τῆς ἀνδρείας, καὶ
[12, 967]   τῶν ὀμμάτων, πάντα αὐτοῖς ἐφάνη,  τὰ   κατ' οὐρανὸν φερόμενα, μεστὰ εἶναι
[12, 956]   ἀνατιθέτω, καὶ λίθου ὡσαύτως πρὸς  τὰ   κοινὰ ἱερά, ὑφὴν δὲ μὴ
[12, 967]   ἀνθρώπων οὐδένα, ὃς ἂν μὴ  τὰ   λεγόμενα ταῦτα νῦν δύο λάβῃ,
[12, 963]   κάλλιστ' ἐπακολουθεῖς, Κλεινία. καὶ  τὰ   λοιπὰ δὴ συνακολούθει. νοῦν γὰρ
[12, 954]   δὲ ἀποδημῶν οἰκίας δεσπότης τυγχάνῃ,  τὰ   μὲν ἀσήμαντα παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες
[12, 951]   ζητεῖν (ὃς ἂν ἀδιάφθαρτος ᾖ,  τὰ   μὲν βεβαιούμενον τῶν νομίμων, ὅσα
[12, 947]   καὶ γυμνικὸν ἱππικόν τε θήσουσιν.  τὰ   μὲν δὴ γέρα ταῦτα τοῖς
[12, 948]   τὸν λαγχάνοντά τῴ τινα δίκην  τὰ   μὲν ἐγκλήματα γράφειν, ὅρκον δὲ
[12, 957]   δικαίων καὶ ἀγαθῶν καὶ καλῶν,  (τὰ   μὲν εἴρηται, τὰ δ' ἔτι
[12, 946]   τεμένει, ἐν ᾧπερ ἐκρίθησαν· καὶ  τὰ   μὲν ἰδίᾳ ἕκαστος, τὰ δὲ
[12, 957]   τὸν νέον ἀναπληροῦν χρὴ νομοθέτην.  τὰ   μὲν ἴδια δικαστήρια ταύτῃ πῃ
[12, 958]   ἄρρην εἴτε τις θῆλυς ᾖ,  τὰ   μὲν περὶ τὰ θεῖα νόμιμα
[12, 962]   ἐν τῇ πόλει ἑκάστῃ. καὶ  τὰ   μὲν πολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ
[12, 959]   δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν,  (τὰ   μέτρια ἀναλίσκοντα ὡς εἰς ἄψυχον
[12, 966]   τά τε καλῶς γιγνόμενα καὶ  τὰ   μὴ κατὰ φύσιν; (Κλεινίας) πῶς
[12, 949]   δ' εἶναι πρὸς ξένους, καθάπερ  τὰ   νῦν, δέχεσθαί τε ὅρκους παρ'
[12, 968]   ὀρθῶς γίγνοιτ' ἄν, τοῦτο δὴ  τὰ   νῦν λέγωμέν τε καὶ ἐρευνῶμεν.
[12, 965]   φίλοι, εἰ μὲν βουλόμεθα,  τὰ   νῦν οἷόνπερ σφόδρα πιέσαντες μὴ
[12, 960]   μὴν δυνατόν, ὥς γέ μοι  τὰ   νῦν παντάπασι καταφαίνεται. (Κλεινίας) μὴ
[12, 962]   πῶς; (Ἀθηναῖος) δεῖ δὴ καὶ  τὰ   νῦν, ὡς ἔοικεν, εἴπερ μέλλει
[12, 962]   ἓν βλέποντα πρὸς τοῦτο ἀεὶ  τὰ   πάντα οἷον βέλη ἀφιέναι. (Κλεινίας)
[12, 945]   ἀρχόντων γίγνηται, τότε λυθείσης τῆς  τὰ   πάντα πολιτεύματα συνεχούσης εἰς ἓν
[12, 941]   πολεμίων καὶ φίλων μὴ  τὰ   παρ' ἐκείνων ὀρθῶς ἀποπρεσβεύσας γένηται
[12, 952]   γίγνεσθαι, μὴ μαθοῦσι δὲ σκοτωδέστερα  τὰ   περὶ νόμους αὐτοῖς φαίνεσθαι καὶ
[12, 945]   καὶ πόλις· ἐὰν δ' ἄλλως  τὰ   περὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων
[12, 951]   τὰ τῶν ἄλλων ἐστὶ νόμιμα  τὰ   περὶ τὰς πολιτείας. θεωροὺς δὲ
[12, 968]   ἐπιστήμην γεγονέναι. οὕτω δὴ πάντα  τὰ   περὶ ταῦτα ἀπόρρητα μὲν λεχθέντα
[12, 966]   ἐσομένους τῶν νόμων ὄντως εἰδέναι  τὰ   περὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν, καὶ
[12, 961]   συγκερασάμενοι σῴζουσιν αὑτούς τε καὶ  τὰ   περὶ τὴν ναῦν; (Κλεινίας) τί
[12, 959]   τ' ἔστω καλῶς καὶ μετρίως  τὰ   περὶ τὸν τετελευτηκότα γιγνόμενα καὶ
[12, 957]   τοῦ τὸν μανθάνοντα βελτίω γίγνεσθαι  τὰ   περὶ τοὺς νόμους κείμενα, εἴπερ
[12, 956]   μὴ προσφέρειν ἀλλ' πρὸς  τὰ   πολέμου (κοσμήματα. θειότατα δὲ δῶρα
[12, 965]   φύλακα μὴ μόνον δεῖν πρὸς  τὰ   πολλὰ βλέπειν δυνατὸν εἶναι, πρὸς
[12, 952]   διὰ τέλους ἀεὶ θερινὸς ὡς  τὰ   πολλὰ (διατελῶν ταῖς φοιτήσεσιν, καθάπερ
[12, 957]   ὀλίγα νομοθετήματα, ὅθεν νομοφύλακας (χρὴ  τὰ   πρέποντα τῇ νῦν γεννωμένῃ πολιτείᾳ
[12, 965]   οἰόμεθά ποτε (ἡμῖν ἱκανῶς ἕξειν  τὰ   πρὸς ἀρετήν, περὶ ἧς οὔτ'
[12, 957]   καὶ ὅσοις ἀρχὰς δεῖ χρωμένας  τὰ   προσήκοντα ἑκάστῃ τῶν ἀρχῶν διοικεῖν,
[12, 961]   πάσης τῆς πόλεως, πάντα ἔχουσαν  τὰ   πρόσφορα ἑαυτῇ, σῴζειν ἂν σύμπαντα
[12, 954]   παραλαβὼν οὕτω φωράτω, λύων καὶ  τὰ   σεσημασμένα, (πάλιν δὲ μετὰ τῶν
[12, 955]   ἑκάστοτε προσόδου, χωρὶς τῶν εἰς  τὰ   συσσίτια τελουμένων. θεοῖσι δὲ ἀναθήματα
[12, 960]   δὲ πολιτικῷ νομοθετοῦντι παραχωρεῖν χρὴ  τὰ   τοιάδε· δακρύειν (μὲν τὸν τετελευτηκότα
[12, 968]   ἴσως εὑρήσω διὰ τὴν περὶ  τὰ   τοιαῦτ' ἐμπειρίαν τε καὶ σκέψιν
[12, 964]   (μεγέθει τε καὶ κάλλει πάντα  τὰ   τοιαῦτα ἀγνοεῖν αἰσχρόν. (Κλεινίας) ἔοικεν
[12, 956]   ἀποτελῇ· καὶ τἆλλα ἔστω κατὰ  τὰ   τοιαῦτα ἀναθήματα μεμιμημένα. ὅτε δὲ
[12, 966]   γοῦν, ὡς λέγεις, τὸν περὶ  τὰ   τοιαῦτα ἀργὸν ἀδύνατον ἀποκρίνεσθαι
[12, 941]   ὑπό τινων μυθολόγων πλημμελῶν περὶ  τὰ   τοιαῦτα ἐξαπατώμενος ἀναπειθέσθω, καὶ κλέπτων
[12, 968]   γίγνεσθαι νομοθετεῖν ἀλλὰ ἤδη τὸ  τὰ   τοιαῦτα κατασκευάζον διδαχὴ μετὰ συνουσίας
[12, 967]   οἱ μὲν γὰρ διανοοῦνται τοὺς  τὰ   τοιαῦτα μεταχειρισαμένους ἀστρονομίᾳ τε καὶ
[12, 960]   δὴ κείσθω τε οὕτω περὶ  τὰ   τοιαῦτα νόμιμα, καὶ μὲν
[12, 959]   ἔστω μὲν κατὰ τὸν περὶ  τὰ   τοιαῦτα νόμον γιγνόμενα, ~τῷ δὲ
[12, 961]   δὴ πολλῶν δεῖ τῶν περὶ  τὰ   τοιαῦτα παραδειγμάτων· ἀλλ' οἷον περὶ
[12, 962]   οἴονται, πρὸς ταῦτά τε καὶ  τὰ   τοιαῦτα σύμπαντα, εἰς ἓν δὲ
[12, 967]   παντὸς τοῦ κόσμου. ταῦτ' ἦν  τὰ   τότε ἐξειργασμένα πολλὰς ἀθεότητας καὶ
[12, 957]   πάντων ἂν βάσανος εἴη σαφὴς  τὰ   τοῦ νομοθέτου γράμματα, δεῖ
[12, 958]   δικάσασα ἀρχὴ συνεπομένη τῷ νικῶντι  τὰ   τοῦ ὀφλόντος παραδιδότω χρήματα. ἐὰν
[12, 958]   πρῶτον μὲν δικάζουσα ἀρχὴ  τὰ   τοῦ ὀφλόντος τῷ νικήσαντι χρήματα
[12, 963]   τε ἄλλα πάντα καὶ τούτων  τὰ   τρία δεῖ βλέπειν. (Ἀθηναῖος) κάλλιστ'
[12, 951]   ἄν τινες ἐπιθυμῶσι τῶν πολιτῶν  τὰ   τῶν ἄλλων ἀνθρώπων πράγματα θεωρῆσαι
[12, 951]   διδάξουσι τοὺς νέους ὅτι δεύτερα  τὰ   τῶν ἄλλων ἐστὶ νόμιμα τὰ
[12, 967]   τῆς κοινωνίας συνθεασάμενος, χρήσηται πρὸς  τὰ   τῶν ἠθῶν ἐπιτηδεύματα καὶ νόμιμα
[12, 960]   ὕμνηται, σχεδὸν δὲ οὐχ ἥκιστα  τὰ   τῶν Μοιρῶν προσρήματα. (Κλεινίας) ποῖα
[12, 959]   τελευτησάντων λέγεσθαι καλῶς εἴδωλα εἶναι  τὰ   τῶν νεκρῶν σώματα, τὸν δὲ
[12, 963]   ἔφαμεν δεῖν ἀεὶ πάνθ' ἡμῖν  τὰ   τῶν νόμων βλέποντ' εἶναι, τοῦτο
[12, 943]   εἶναι θαλλοῦ· τοῦτον δὲ εἰς  τὰ   τῶν πολεμικῶν θεῶν ἱερά, ὧν
[12, 962]   μαθησόμεθα ὅτι θαυμαστὸν οὐδὲν πλανᾶσθαι  τὰ   τῶν πόλεων νόμιμα, ὅτι πρὸς
[12, 958]   τοῦτ' αὐτὸ μόνον φύσιν ἔχει,  τὰ   τῶν τετελευτηκότων σώματα μάλιστα ἀλυπήτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007