Alphabétiquement     [«   »]
ᾧπερ 1
ὥραν 1
ὡρμημένη 1
ὡς 49
ὥς 3
ὣς 1
ὡσαύτως 4
Fréquences     [«    »]
40 γὰρ
43 κατὰ
48 τις
49 ὡς
51 τῷ
53 Ἀθηναῖος
53 Κλεινίας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

ὡς


Livre, pages
[12, 943]   τις ἄρα τῶν ἀναγκαίων ἀποβολῶν,  ὡς   αἰσχρὰς αὐτὰς εἰς ὄνειδος τιθείς,
[12, 944]   Ἀνὴρ ὃς ἂν ὄφλῃ δίκην  ὡς   αἰσχρῶς ἀποβαλὼν ὅπλα πολεμικά, ~τούτῳ
[12, 945]   ποτὲ τῶν κατὰ πόλεμον (ἀρχόντων  ὡς   ἀνδρὶ στρατιώτῃ χρήσηται μηδ' εἰς
[12, 942]   ἐπ' αὐτοφώρῳ ἐάντε μή, σχεδὸν  ὡς   ἀνίατον ὄντα θανάτῳ ζημιοῦν. στρατιῶν
[12, 964]   τοιούτῳ τινὶ λέγομεν; (Ἀθηναῖος) δῆλον  ὡς   αὐτῆς μὲν τῆς πόλεως οὔσης
[12, 950]   καὶ τρόποις αὐθάδεσι καὶ χαλεποῖς,  ὡς   δοκοῖεν ἄν· χρὴ δὲ οὔποτε
[12, 964]   νῦν πόλεων; (Κλεινίας) οὐδέν γε,  ὡς   εἰκός. (Ἀθηναῖος) τί οὖν;
[12, 967]   (διανοηθέντες δὲ ὡς νεώτερον, ἅπανθ'  ὡς   εἰπεῖν ἔπος ἀνέτρεψαν πάλιν, ἑαυτοὺς
[12, 959]   εὖ ποιεῖν, (τὰ μέτρια ἀναλίσκοντα  ὡς   εἰς ἄψυχον χθονίων βωμόν· τὸ
[12, 966]   θεούς, δὴ σπουδῇ διεπερανάμεθα,  ὡς   εἰσίν τε καὶ ὅσης φαίνονται
[12, 961]   εἰκότα ἐν ἑκάστοις τῶν ἔργων,  ὡς   ἐν ζῴῳ ψυχὴ καὶ κεφαλή,
[12, 964]   ἐμὲ δὲ ἀξίου, σοῦ δείξαντος  ὡς   ἕν, πάλιν ὅπῃ τέτταρα. καὶ
[12, 965]   ἐστ' οὔτ' εἰ τέτταρα οὔθ'  ὡς   ἓν δυνατοὶ φράζειν ἐσόμεθα; οὔκουν
[12, 965]   ἔστιν εἰς βλεπτέον, εἴτε  ὡς   ἓν εἴτε ὡς ὅλον εἴτε
[12, 963]   ἐφήσαμεν ἀρετῆς εἴδη γεγονέναι, δῆλον  ὡς   ἓν ἕκαστον ἀνάγκη φάναι, τεττάρων
[12, 962]   δεῖ δὴ καὶ τὰ νῦν,  ὡς   ἔοικεν, εἴπερ μέλλει τέλος
[12, 965]   πορευώμεθα λέγοντες. (Ἀθηναῖος) ἀναγκαστέον ἄρ'  ὡς   ἔοικεν, καὶ τοὺς τῆς θείας
[12, 955]   εἶναι μηδεμίαν μηδὲ λόγον ἐπαινούμενον,  ὡς   ἐπ' ἀγαθοῖς μὲν δεῖ δέχεσθαι
[12, 969]   οὐδενὶ τῶν νῦν παρὰ ταῦθ'  ὡς   ἔπος εἰπεῖν νομοθετῶν, ὄντως δὲ
[12, 941]   κηρυκεύσας, γραφαὶ κατὰ τούτων ἔστων  ὡς   Ἑρμοῦ καὶ Διὸς ἀγγελίας καὶ
[12, 964]   πάλιν ἀπόδος ἐμοί. διανοοῦ δὲ  ὡς   ἐρῶν καὶ ὅπῃ τέτταρα ὄντα
[12, 942]   τὸν δὲ ἀστὸν καὶ τεθραμμένον  ὡς   ἔσται τεθραμμένος, ἂν πατρίδα συλῶν
[12, 967]   νῦν δύο λάβῃ, ψυχή τε  ὡς   ἔστιν πρεσβύτατον ἁπάντων ὅσα γονῆς
[12, 966]   δὲ τὸ περὶ τὴν φοράν,  ὡς   ἔχει τάξεως, ἄστρων τε καὶ
[12, 941]   τι κλέπτοντα ἐν δικαστηρίῳ ἕλῃ,  ὡς   ἰασίμῳ ἐκ τῶν εἰκότων ὄντι,
[12, 947]   ταῦτα ἱερέας τε καὶ ἱερείας  ὡς   καθαρεύοντι τῷ τάφῳ ἕπεσθαι, ἐὰν
[12, 966]   ἔγκριτον γίγνεσθαι; (Κλεινίας) δίκαιον γοῦν,  ὡς   λέγεις, τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα
[12, 967]   πρεσβύτερον εἴη σωμάτων, (διανοηθέντες δὲ  ὡς   νεώτερον, ἅπανθ' ὡς εἰπεῖν ἔπος
[12, 967]   αὐτὸ παρακινδυνεύειν καὶ τότε, λέγοντες  ὡς   νοῦς εἴη διακεκοσμηκὼς πάνθ'
[12, 962]   Κλεινία, καὶ δεῖ δὴ τοῦτον,  ὡς   νῦν παρεστηκὼς ἡμῖν λόγος
[12, 967]   ἄλλαις τέχναις ἀθέους γίγνεσθαι, καθεωρακότας  ὡς   οἷόν τε γιγνόμενα ἀνάγκαις πράγματ'
[12, 962]   ἔσονται δεσπόται, οἱ δὲ σοφώτατοι,  ὡς   οἴονται, πρὸς ταῦτά τε καὶ
[12, 958]   τις ὄφλῃ τὴν τοιαύτην δίκην,  ὡς   ὅλην τὴν πόλιν καὶ νόμους
[12, 953]   αὐτοῖς ὀρθῶς διανέμοντας, ἀναγκαῖα μέν,  ὡς   ὀλίγιστα δ' ἐπιχρωμένους. δὲ
[12, 965]   βλεπτέον, εἴτε ὡς ἓν εἴτε  ὡς   ὅλον εἴτε ἀμφότερα εἴτε ὅπως
[12, 963]   ἔστιν οὐδ' αὖθίς ποτε γενήσεται,  ὡς   ὄντος ἑτέρου. (Κλεινίας) ἀληθῆ λέγεις.
[12, 963]   ἀρετήν, (καὶ τὰ δύο τἆλλα,  ὡς   ὄντως ὄντα οὐ πολλὰ ἀλλ'
[12, 944]   βίον μὴ κινδυνεύῃ, ζῇ δὲ  ὡς   πλεῖστον χρόνον ὢν κακὸς ὀνείδει
[12, 966]   καὶ ἀγαθοῦ ταὐτὸν τοῦτο διανοούμεθα;  ὡς   πόλλ' ἔστιν μόνον ἕκαστον τούτων
[12, 941]   ~ΙΒ. (Ἀθηναῖος) ἐὰν  ὡς   πρεσβευτής τις κῆρυξ καταψευδόμενος
[12, 966]   περὶ τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν,  ὡς   πρεσβύτατόν (τε καὶ θειότατόν ἐστιν
[12, 948]   ἐστὶ καὶ κακίστων δόξα  ὡς   σμικρὰ δεχόμενοι θύματα καὶ θωπείας
[12, 952]   καὶ διὰ τέλους ἀεὶ θερινὸς  ὡς   τὰ πολλὰ (διατελῶν ταῖς φοιτήσεσιν,
[12, 959]   τεθνηκότα, εἴη δ' ἂν σχεδόν,  ὡς   τἀνθρώπινα, μέτρον ἔχουσα τριταία πρὸς
[12, 949]   οὐδ' ἐννεοττεύοντες ἐν τῇ πόλει  ὡς   τὸ πολὺ τοιούτους ἄλλους κυρίους
[12, 964]   αἰσθήσεσιν ὁμοιωθήσεται ἡμῖν πόλις,  ὡς   τοιαύτην τινὰ φυλακὴν κεκτημένη ἐν
[12, 950]   ἐν ἐκδημίαις πολιτικαῖς ἄξιον ἀγορεύειν  ὡς   τούτων οὔσας. Πυθώδε τῷ Ἀπόλλωνι
[12, 963]   σὺ δ' ὢν δὴ διαφέρων,  ὡς   φαίης ἄν, πάντων τῶν ἐμφρόνων,
[12, 968]   διεληλύθαμεν εἰ καὶ τοῦτον προσοίσομεν,  ὡς   φυλακὴν ἐσόμενον κατὰ νόμον χάριν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007