Alphabétiquement     [«   »]
ταχεῖαι 1
ταχὺ 2
τέ 1
τε 133
τεθέντα 1
τεθνάτω 2
τεθνηκότα 1
Fréquences     [«    »]
115 ἂν
114 μὲν
98 τὸ
133 τε
179 τῶν
228 δὲ
412 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τε


Livre, pages
[12, 959]   τῶν ἀναλωμάτων. νομοφύλαξι δὲ πολλά  τε   ἄλλα ἀνάγκη πράττειν καὶ πολλῶν
[12, 951]   ἔτι δὲ τῶν εὐδοκίμων τά  τε   ἄλλα καὶ εἰς τὸν πόλεμον
[12, 959]   ἐστὶ τῷ νομοθέτῃ χρεὼν τά  τε   ἄλλα καὶ λέγοντι ψυχὴν σώματος
[12, 963]   ἡγεμόνα, πρὸς ὃν δὴ τά  τε   ἄλλα πάντα καὶ τούτων τὰ
[12, 948]   ἡμίσεις αὐτῶν ἐπιωρκηκότας, ἐν συσσιτίοις  τε   ἀλλήλοις εὐχερῶς συγγιγνομένους καὶ ἐν
[12, 961]   εἶναι τὴν γεγονυῖαν κρίσιν τοῖς  τε   ἄλλοις δὴ καὶ μάλιστ' αὐτῷ
[12, 942]   εὐθὺς ἐκ τῶν παίδων, ἄρχειν  τε   ἄλλων ἄρχεσθαί θ' ὑφ' ἑτέρων·
[12, 957]   ἄλλαις πάσαις συνουσίαις διὰ φιλονικίας  τε   ἀμφισβητοῦνται καὶ διὰ συγχωρήσεων ἔστιν
[12, 965]   ἆρ' οὖν ἀκριβεστέρα σκέψις θέα  τε   ἂν περὶ ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο
[12, 956]   τε καὶ ὑστέρων λήξεις, ἀποκρίσεών  τε   ἀνάγκας καὶ παρακαταβάσεων, καὶ ὅσα
[12, 965]   τυγχάνει, δή φαμεν ἔν  τε   ἀνδρείᾳ καὶ σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ
[12, 969]   συμμείξαντες, ἐὰν ἄρα ἡμῖν οἵ  τε   ἄνδρες ἀκριβῶς ἐκλεχθῶσι, παιδευθῶσί τε
[12, 967]   ἁπάντων ὅσα γονῆς μετείληφεν, ἀθάνατόν  τε,   ἄρχει τε δὴ σωμάτων πάντων,
[12, 967]   ματαίαις ἀπεικάζοντας (χρωμέναισιν ὑλακαῖς, ἄλλα  τε   αὖ ἀνόητ' εἰπεῖν· νῦν δέ,
[12, 942]   ἐπιτηδεύειν τῶν αὐτῶν εἵνεκα, καρτερήσεις  τε   αὖ σίτων καὶ ποτῶν καὶ
[12, 950]   εὐνομουμέναις, οὐδὲν διαφέρει φύρεσθαι δεχομένους  τε   αὐτοῖς ξένους καὶ αὐτοὺς εἰς
[12, 959]   δὲ κακῷ μάλα φοβερόν βοήθειάν  τε   αὐτῷ μήτινα μεγάλην εἶναι τετελευτηκότι·
[12, 944]   ὅπλων. οὐχ ὁμοίως γὰρ  τε   ἀφαιρεθεὶς μετ' εἰκυίας βίας γίγνοιτ'
[12, 944]   βίας γίγνοιτ' ἂν ῥίψασπις  τε   ἀφεὶς ἑκών, διαφέρει δὲ ὅλον
[12, 967]   ἀθέους γίγνεσθαι, καθεωρακότας ὡς οἷόν  τε   γιγνόμενα ἀνάγκαις πράγματ' ἀλλ' οὐ
[12, 967]   γονῆς μετείληφεν, ἀθάνατόν τε, ἄρχει  τε   δὴ σωμάτων πάντων, ἐπὶ δὲ
[12, 958]   καὶ συμμείξαντι συμβόλαια (μετρίως, διδόντι  τε   δίκας εἴ τινα ἠδικήκει καὶ
[12, 967]   τὸ νῦν εἰρημένον πολλάκις, τόν  τε   εἰρημένον (ἐν τοῖς ἄστροις νοῦν
[12, 961]   τῶν καλλίστων αἰσθήσεων κραθείς, γενόμενός  τε   εἰς ἕν, σωτηρία ἑκάστων δικαιότατ'
[12, 966]   ὅσης φαίνονται κύριοι δυνάμεως, εἰδέναι  τε   εἰς ὅσον δυνατόν ἐστιν ταῦτ'
[12, 951]   ἐπιμελητὴς τε νέος οἵ  τε   ἐκ τῆς ἀρχῆς ταύτης ἀπηλλαγμένοι.
[12, 959]   ἔνδον γίγνεσθαι τοῦ δηλοῦντος τόν  τε   ἐκτεθνεῶτα καὶ τὸν ὄντως τεθνηκότα,
[12, 969]   ἐκλεχθῶσι, παιδευθῶσί τε (προσηκόντως, παιδευθέντες  τε   ἐν ἀκροπόλει τῆς χώρας κατοικήσαντες,
[12, 957]   καὶ τῶν ἄλλων λόγων ὅσοι  τε   ἐν ποιήμασιν ἔπαινοι καὶ (ψόγοι
[12, 942]   ταῦτα γὰρ ἀκρωτήρια ὄντα σῳζόμενά  τε   ἔχει μεγίστην δύναμιν παντὸς τοῦ
[12, 959]   δικαιότατος ὢν καὶ (ὁσιώτατος ἔζη  τε   ζῶν καὶ τελευτήσας ἀτιμώρητος ἂν
[12, 947]   μουσικῆς αὐτοῖς καὶ γυμνικὸν ἱππικόν  τε   θήσουσιν. τὰ μὲν δὴ γέρα
[12, 950]   ἐξέστω ἀποδημῆσαι μηδαμῇ μηδαμῶς, ἔτι  τε   ἰδίᾳ μηδενί, δημοσίᾳ δ' ἔστω
[12, 964]   πόλει ὅπου μὴ λόγῳ ἔργῳ  τε   ἱκανοὶ φύλακες εἶεν, ἀρετῆς πέρι
[12, 966]   τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν, καὶ λόγῳ  τε   ἱκανοὺς ἑρμηνεύειν εἶναι καὶ τοῖς
[12, 956]   διείρηται τῆς πόλεως συμπάσης, ὅσα  τε   καὶ δεῖ γίγνεσθαι, καὶ
[12, 966]   τί δὲ δή; περὶ καλοῦ  τε   καὶ ἀγαθοῦ ταὐτὸν τοῦτο διανοούμεθα;
[12, 956]   (κοσμήματα. θειότατα δὲ δῶρα ὄρνιθές  τε   καὶ ἀγάλματα ὅσαπερ ἂν ἐν
[12, 950]   Ἰσθμὸν χρὴ πέμπειν κοινωνοῦντας θυσιῶν  τε   καὶ ἀγώνων τούτοις τοῖς θεοῖς,
[12, 964]   τρόπον τῇ τῶν ἐμφρόνων κεφαλῇ  τε   καὶ αἰσθήσεσιν ὁμοιωθήσεται ἡμῖν
[12, 953]   τὸν μέτριον ἐπιμείναντες χρόνον, ἰδόντες  τε   καὶ ἀκούσαντες ὧν χάριν ἀφίκοντο,
[12, 945]   καὶ τοῦτ' ἐν δίκῃ ἀμέμπτῳ  τε   καὶ ἀμέμπτως, πᾶσα οὕτω
[12, 959]   οὐχ ἥκιστα, ὅπως ἂν παίδων  τε   καὶ (ἀνδρῶν καὶ πάσης ἡλικίας
[12, 964]   διδάσκοντα ἣν δύναμιν ἔχει κακία  τε   καὶ ἀρετὴ καὶ πάντως δηλοῦντα,
[12, 950]   τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὅτι (καλλίστην  τε   καὶ ἀρίστην παρασκευάζεσθαι πρὸς ἀρετήν·
[12, 950]   ὅτι πλείστους ἅμα καὶ καλλίστους  τε   καὶ ἀρίστους, ~οἵτινες εὐδόκιμον τὴν
[12, 965]   δὲ τὸ ἓν ἐπείγεσθαι γνῶναί  τε,   καὶ γνόντα πρὸς ἐκεῖνο συντάξασθαι
[12, 952]   ποιεῖσθαι· μὲν δὴ πρῶτός  τε   καὶ διὰ τέλους ἀεὶ θερινὸς
[12, 945]   οὐ σμικρότατος καιρὸς τοῦ σῴζεσθαί  τε   καὶ διαλυθεῖσαν (οἴχεσθαι πολιτείαν. ἂν
[12, 964]   τοὺς φύλακας, τῷ δεομένῳ (γνῶναί  τε   καὶ εἰδέναι, τῷ δεομένῳ
[12, 951]   εὐδόκιμον τὴν πόλιν ἐν ἱεραῖς  τε   καὶ εἰρηνικαῖς συνουσίαις ποιήσουσι (δοκεῖν,
[12, 941]   πεισθεὶς ἡμῶν τῷ λόγῳ εὐτυχεῖ  τε   καὶ εἰς χρόνον ἅπαντα εὐτυχοῖ,
[12, 956]   ἄργυρος ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἰδίᾳ  τε   (καὶ ἐν ἱεροῖς ἐστιν ἐπίφθονον
[12, 968]   πρὸς τούτοις δὲ χρόνους, οὕς  τε   καὶ ἐν οἷς δεῖ παραλαμβάνειν
[12, 969]   δ' ὑμῖν συγκινδυνεύσω τῷ φράζειν  τε   καὶ ἐξηγεῖσθαι τά γε δεδογμένα
[12, 964]   εἰδέναι, τῷ δεομένῳ κολάζεσθαί  τε   καὶ ἐπιπλῆξαι ἁμαρτάνοντι, πότερον οὐ
[12, 968]   τοῦτο δὴ τὰ νῦν λέγωμέν  τε   καὶ ἐρευνῶμεν. (Ἀθηναῖος) οὐκέτι νόμους,
[12, 945]   ἀμέμπτως, πᾶσα οὕτω θάλλει  τε   καὶ εὐδαιμονεῖ χώρα καὶ πόλις·
[12, 942]   βλεπούσας χορεύειν, καὶ ὅλην εὐκολίαν  τε   καὶ εὐχέρειαν ἐπιτηδεύειν τῶν αὐτῶν
[12, 955]   ἔστω ζημία. τὸν αὐτὸν φίλον  τε   καὶ ἐχθρὸν νομιζέτω πᾶς τῇ
[12, 947]   ἱερέας μὲν πάντας τοῦ Ἀπόλλωνός  τε   καὶ Ἡλίου, ἀρχιέρεων δὲ ἕνα
[12, 946]   χρόνον, ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνός  τε   καὶ Ἡλίου τεμένει, ἐν ᾧπερ
[12, 966]   τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν, ὡς πρεσβύτατόν  (τε   καὶ θειότατόν ἐστιν πάντων ὧν
[12, 948]   συγγιγνομένους καὶ ἐν ἄλλαις συνουσίαις  τε   καὶ ἰδιωτικαῖς συγγενήσεσιν ἑκάστων. νόμος
[12, 947]   τυγχάνωσιν, μετὰ δὲ ταῦτα ἱερέας  τε   καὶ ἱερείας ὡς καθαρεύοντι τῷ
[12, 953]   ἄλλης χώρας ἀφιγμένον· ὃν στρατηγοῖς  τε   καὶ ἱππάρχοις καὶ ταξιάρχοις ὑποδεκτέον
[12, 943]   τοὺς στρατεύσαντας ἑκάστους χωρίς, ὁπλίτας  τε   καὶ ἱππέας καὶ τἆλλα ἐμπολέμια
[12, 949]   καὶ πάσης μουσικῆς καὶ γυμνικῶν  τε   καὶ ἱππικῶν ἄθλων ἐπιστάτας καὶ
[12, 964]   καὶ περὶ τῶν διαφερόντων (μεγέθει  τε   καὶ κάλλει πάντα τὰ τοιαῦτα
[12, 957]   ἴσον ἔσεσθαι κατὰ δίκην βλέπειν  τε   καὶ κεκτημένον γράμματα αὐτῶν πέρι
[12, 961]   ἂν τῶν ἄλλων πράξεων ἰδίων  τε   καὶ κοινῶν καὶ μάλιστ'
[12, 968]   φυλακῆς φύσιν ἂν εἶεν ἡλικίαις  τε   καὶ μαθημάτων δυνάμεσιν καὶ τρόπων
[12, 953]   δὲ καὶ τῶν τοιούτων ἱερέας  τε   καὶ νεωκόρους ἐπιμελεῖσθαι καὶ τημελεῖν,
[12, 964]   (Ἀθηναῖος) μεῖζον δή τι νομοθέτῃ  τε   καὶ νομοφύλακι, καὶ ὃς ἀρετῇ
[12, 963]   δὲ αὖ λόγου ψυχὴ φρόνιμός  τε   καὶ νοῦν ἔχουσα οὔτ' ἐγένετο
[12, 953]   ὑποδέχεσθαί τε χρὴ πάντας ξένους  (τε   καὶ ξένας ἐξ ἄλλης χώρας
[12, 956]   ἄν, οὓς ἂν φεύγων  τε   (καὶ διώκων ἕλωνται κοινῇ,
[12, 943]   παρθένος γὰρ Αἰδοῦς Δίκη λέγεταί  τε   καὶ ὄντως εἴρηται, ψεῦδος δὲ
[12, 966]   γνωστέον, καὶ ὅπως ἕν  τε   καὶ ὅπῃ; (Κλεινίας) σχεδὸν ἔοικ'
[12, 966]   δὴ σπουδῇ διεπερανάμεθα, ὡς εἰσίν  τε   καὶ ὅσης φαίνονται κύριοι δυνάμεως,
[12, 966]   φοράν, ὡς ἔχει τάξεως, ἄστρων  τε   καὶ ὅσων ἄλλων ἐγκρατὴς νοῦς
[12, 967]   ὅπερ εἶπον, τοὐναντίον ἔχει νῦν  τε   καὶ ὅτε ἄψυχα αὐτὰ οἱ
[12, 953]   χάριν ἀφίκοντο, (ἀβλαβεῖς τοῦ δρᾶσαί  τε   καὶ παθεῖν ἀπαλλάττωνται. δικαστὰς δ'
[12, 965]   μὴ διηκριβωμένους ἔστιν οὓς τραφέντας  τε   καὶ πεπαιδευμένους; (Κλεινίας) ἀλλ'
[12, 968]   τὴν περὶ τὰ τοιαῦτ' ἐμπειρίαν  τε   καὶ σκέψιν γεγονυῖάν μοι καὶ
[12, 961]   κυβερνητικῷ νῷ συγκερασάμενοι σῴζουσιν αὑτούς  τε   καὶ τὰ περὶ τὴν ναῦν;
[12, 962]   σοφώτατοι, ὡς οἴονται, πρὸς ταῦτά  τε   καὶ τὰ τοιαῦτα σύμπαντα, εἰς
[12, 967]   τοὺς τὰ τοιαῦτα μεταχειρισαμένους ἀστρονομίᾳ  τε   καὶ ταῖς μετὰ ταύτης ἀναγκαίαις
[12, 947]   καὶ τὸ τῆς Πυθίας οὕτω  τε   καὶ ταύτῃ σύμψηφον ᾖ. θήκην
[12, 960]   ἂν καὶ τίνα τρόπον πολιτείᾳ  τε   καὶ τοῖς νόμοις ἡμῖν; ~(Ἀθηναῖος)
[12, 969]   δεδογμένα ἐμοὶ περὶ τῆς παιδείας  τε   καὶ τροφῆς τῆς νῦν αὖ
[12, 942]   τοῦ βίου ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων  τε   καὶ τῶν ὑπ' ἀνθρώπους θηρίων.
[12, 962]   κράτος πολεμίων, δὲ ἰατρῶν  τε   καὶ ὑπηρετῶν ὑγιείας σώματι παρασκευήν;
[12, 942]   τὴν τῶν οἰκείων ἀπολλύντας (πίλων  τε   καὶ ὑποδημάτων γένεσιν καὶ φύσιν·
[12, 945]   ζῴου τινός, οὓς ἐντόνους  τε   καὶ ὑποζώματα καὶ νεύρων ἐπιτόνους,
[12, 956]   ἀναγκαῖα περὶ δίκας γίγνεσθαι, προτέρων  τε   καὶ ὑστέρων λήξεις, ἀποκρίσεών τε
[12, 965]   γε πρὸς ἕκαστα ἄκρον δημιουργόν  τε   καὶ φύλακα μὴ μόνον δεῖν
[12, 956]   πρέπον ἔχοντες· δεύτεροι δὲ κωμῆταί  τε   καὶ φυλέται, κατὰ τὸ δωδέκατον
[12, 966]   τοῖς ἔργοις συνακολουθεῖν, κρίνοντας τά  τε   καλῶς γιγνόμενα καὶ τὰ μὴ
[12, 967]   τούτων ἀναγκαῖα μαθήματα λάβῃ, τά  τε   κατὰ τὴν μοῦσαν τούτοις τῆς
[12, 969]   τῷ λόγῳ ἐφηψάμεθα, κεφαλῆς νοῦ  τε   κοινωνίας εἰκόνα τινά πως συμμείξαντες,
[12, 968]   ἐπιτηδεύματα καὶ νόμιμα συναρμοττόντως, ~ὅσα  τε   λόγον ἔχει, τούτων δυνατὸς (ᾖ
[12, 942]   τῆς (τῶν ἀρχόντων δηλώσεως, ἑνί  τε   λόγῳ τὸ χωρίς τι τῶν
[12, 953]   δεύτερος, ὄμμασιν ὄντως θεωρὸς ὅσα  τε   μουσῶν ὠσὶν ἔχεται θεωρήματα· τῷ
[12, 951]   τῆς παιδείας πάσης ἐπιμελητὴς  τε   νέος οἵ τε ἐκ τῆς
[12, 955]   κωλύων ἀγωνίζεσθαι νικήσῃ, τά  τε   νικητήρια τῷ διακωλυθέντι (διδόναι καὶ
[12, 952]   λόγους περὶ νόμων ἀεὶ τῆς  τε   οἰκείας πόλεως πέρι, καὶ ἐὰν
[12, 955]   δωρεῖσθαι. γῆ μὲν οὖν ἑστία  τε   οἰκήσεως ἱερὰ πᾶσι πάντων θεῶν·
[12, 962]   νομοθετοῦνται, πρὸς ἄμφω βλέποντες, ἐλεύθεροί  τε   ὅπως ἄλλων τε πόλεων ἔσονται
[12, 957]   λόγων, τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν αὑτόν  τε   ὀρθοῦν καὶ τὴν πόλιν, τοῖς
[12, 949]   ξένους, καθάπερ τὰ νῦν, δέχεσθαί  τε   ὅρκους παρ' (ἀλλήλων, ἂν ἐθέλωσι,
[12, 969]   παραδοτέον τούτῳ τὴν πόλιν, ἀμφισβήτησίς  τε   οὐκ ἔστ' οὐδεμία οὐδενὶ τῶν
[12, 943]   δίκῃ νεμεσητὸν κατὰ φύσιν τῶν  τε   οὖν ἄλλων εὐλαβεῖσθαι πέρι πλημμελεῖν
[12, 960]   πόλεως εἶναι. ταῦτα δὴ κείσθω  τε   οὕτω περὶ τὰ τοιαῦτα νόμιμα,
[12, 949]   τῆς χώρας παρέξονται συντρόφους δικῶν  τε   περὶ λήξεως τὸν αὐτὸν τρόπον
[12, 942]   κατὰ μόνας δρᾶν, ἀλλ' ἔν  τε   πολέμῳ παντὶ καὶ ἐν εἰρήνῃ
[12, 962]   βλέποντες, ἐλεύθεροί τε ὅπως ἄλλων  τε   πόλεων ἔσονται δεσπόται, οἱ δὲ
[12, 967]   ἄστροις νοῦν τῶν ὄντων τά  τε   πρὸ τούτων ἀναγκαῖα μαθήματα λάβῃ,
[12, 969]   τε ἄνδρες ἀκριβῶς ἐκλεχθῶσι, παιδευθῶσί  τε   (προσηκόντως, παιδευθέντες τε ἐν ἀκροπόλει
[12, 954]   δὲ παρεχέτω τὴν οἰκίαν, τά  τε   σεσημασμένα καὶ τὰ ἀσήμαντα, φωρᾶν.
[12, 957]   ἅπαντα βίον. ὅσα δὲ περί  τε   σιγὴν δικαστῶν καὶ εὐφημίας καὶ
[12, 963]   τί δ' ὅτι δεῖ προθυμεῖσθαί  τε   συνιδεῖν αὐτὸ καὶ ἐν οἷς;
[12, 954]   ἀμφισβητεῖν ἐξεῖναι. χωρίων μὲν οἰκήσεών  τε   τῇδε οὐκ ἔστ' ἀμφισβήτησις· τῶν
[12, 952]   πόλιν, ἀποβλέποντας εἰς αὐτοὺς διαφερόντως  τε   τηροῦντας, καὶ τιμᾶν μὲν κατορθοῦντας,
[12, 952]   τ' ἐπαινείσθω μᾶλλον ζῶν, τελευτήσαντά  τε   τιμαῖς αὐτὸν προσηκούσαις τῶν
[12, 943]   οἷς περὶ τῆς ἀστρατείας, ὀφλοῦσίν  τε   τιμωρίαι ἐπέστωσαν αἵπερ καὶ πρόσθεν
[12, 941]   δυνάμει δὲ ἐλάττονι (κέκλοφεν,  τε   τὸ μεῖζον κινῶν οὐ καταθέμενος
[12, 959]   τὸ πᾶν διαφέρουσαν, ἐν αὐτῷ  τε   τῷ βίῳ τὸ παρεχόμενον ἡμῶν
[12, 958]   περὶ τὰ θεῖα νόμιμα τῶν  τε   ὑπὸ γῆς θεῶν καὶ τῶν
[12, 942]   σιτεῖσθαι καὶ ἐγείρεσθαι νύκτωρ εἴς  τε   φυλακὰς καὶ παραγγέλσεις, καὶ ἐν
[12, 950]   ἂν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ὀνόμασίν  τε   χαλεποῖς ταῖσιν λεγομέναις ξενηλασίαις χρωμένους
[12, 953]   τούτοις δὴ τοῖς νόμοις ὑποδέχεσθαί  τε   χρὴ πάντας ξένους (τε καὶ
[12, 967]   ταῦτα νῦν δύο λάβῃ, ψυχή  τε   ὡς ἔστιν πρεσβύτατον ἁπάντων ὅσα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007