Alphabétiquement     [«   »]
ζῶσι 3
ζῴῳ 2
3
ἢ 77
1
13
20
Fréquences     [«    »]
71 δὴ
70 μὴ
71 τοὺς
77 ἢ
82 τὰ
88 τὴν
88 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII


Livre, pages
[12, 959]   θαπτόμενον, ἀλλ' ἐκεῖνον τὸν ὑὸν     ἀδελφόν, ὅντινά τις μάλισθ'
[12, 966]   τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα ἀργὸν     ἀδύνατον ἀποκρίνεσθαι πόρρω τῶν καλῶν.
[12, 941]   τίμημα δὲ ὅτι χρὴ (πάσχειν     ἀποτίνειν, ἐὰν ὄφλῃ. κλοπὴ μὲν
[12, 946]   ἑκάστης ἀρχῆς ὅτι χρὴ παθεῖν     ἀποτίνειν κατὰ τὴν τῶν εὐθύνων
[12, 943]   τὸ δικαστήριον ὅτι χρὴ παθεῖν     ἀποτίνειν. μετὰ δὲ ταῦτα, ἐκδικασθεισῶν
[12, 942]   ἔσται τεθραμμένος, ἂν πατρίδα συλῶν     βιαζόμενος ἁλίσκηται, ἐάντ' ἐπ' αὐτοφώρῳ
[12, 941]   τοιαῦτα ἐξαπατώμενος ἀναπειθέσθω, καὶ κλέπτων     βιαζόμενος οἰέσθω μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν
[12, 949]   τῷ κοινῷ καθιστάντα (δι' ὅρκων     διὰ φορᾶς ψήφων ἀφ' ἱερῶν
[12, 941]   ξένον μὲν δὴ τῶν δημοσίων     δοῦλον ἄν τίς τι κλέπτοντα
[12, 962]   ποτὲ τῶν τῆς πόλεως μερῶν     ἐπιτηδευμάτων ἔστιν ἱκανὸν κατεσκευασμένον ὁτιοῦν
[12, 945]   πολιτείας λύσεώς εἰσιν, καθάπερ νεὼς     ζῴου τινός, οὓς ἐντόνους τε
[12, 953]   ἄλλαις πόλεσιν διαφέρον ἐν καλλοναῖς     καὶ δεῖξαί τι κατὰ (ταὐτὰ
[12, 951]   οὐδὲν μᾶλλον ἐν εὐνομουμέναις πόλεσιν     καὶ μή, ὧν κατ' ἴχνος
[12, 954]   ὁτιοῦν τοῦ μὴ ἐνδίκως πωλοῦντος     καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεω· ὑπόδικος δ'
[12, 966]   τούτων τοὺς φύλακας ἡμῖν γνωστέον,     καὶ ὅπως ἕν τε καὶ
[12, 941]   τίς τι κλέπτῃ δημόσιον μέγα     καὶ σμικρόν, τῆς αὐτῆς δίκης
[12, 950]   δ' ἔστω κήρυξιν πρεσβείαις     καί τισι θεωροῖς· (τὰς δὲ
[12, 941]   πάλιν αὖ παρὰ τῶν πολεμίων     καὶ φίλων μὴ τὰ παρ'
[12, 945]   τίς τί εἴπῃ σκολιὸν αὐτῶν  ἢ>   καμφθεὶς ὑπὸ βάρους μὲν τὴν
[12, 944]   κατὰ κρημνῶν ῥιφέντες ἀπώλεσαν (ὅπλα,     κατὰ θάλατταν, χειμώνων ἐν
[12, 941]   ἐκείνων ὀρθῶς ἀποπρεσβεύσας γένηται φανερὸς     κηρυκεύσας, γραφαὶ κατὰ τούτων ἔστων
[12, 941]   (Ἀθηναῖος) ἐὰν ὡς πρεσβευτής τις     κῆρυξ καταψευδόμενος τῆς πόλεως παραπρεσβεύηται
[12, 949]   τοιούτων τινῶν ἄλλων κοινῶν (κοσμήσεων     λῃτουργιῶν, ὁπόσα περὶ θυσίας εἰρηνικῆς
[12, 957]   ὀρθῶς εἴη τεθέντα, γίγνοιτ' ἄν,     μάτην τοὔνομα νῷ προσῆκον κεκτῇτ'
[12, 944]   αἰσχρὰν ἀρνύμενος μετὰ κάκης μᾶλλον     μετ' ἀνδρείας καλὸν καὶ εὐδαίμονα
[12, 960]   δακρύειν (μὲν τὸν τετελευτηκότα ἐπιτάττειν     μὴ ἄμορφον, θρηνεῖν δὲ καὶ
[12, 950]   δοκεῖν ἀγαθοὺς εἶναι τοῖς ἄλλοις     μὴ δοκεῖν. οὐ γὰρ ὅσον
[12, 966]   μηχανησαίμεθα λέγωμεν· εἰ δεῖ δὲ     μή, πρῶτον βεβαιωσώμεθα τῇ συνομολογίᾳ
[12, 962]   τούτου καὶ τίς αὐτῷ καλῶς     μὴ συμβουλεύει, τῶν νόμων αὐτῶν
[12, 955]   γίγνεσθαι. ἐὰν δὲ ἀνταγωνιστὴν γυμναστικῆς     μουσικῆς τινος ἀγῶνος ἑτέρου
[12, 944]   αὐτοὺς ἐξαίφνης πολλῆς ῥύσεως ὕδατος,     μυρί' ἂν ἔχοι τις τοιαῦτα
[12, 962]   ἀγνοῶν, προσείπομεν ὑγίειαν νῦν,     νίκην στρατηγὸς τῶν ἄλλων
[12, 959]   ἐκεῖνον τὸν ὑὸν ἀδελφόν,     ὅντινά τις μάλισθ' ἡγεῖται ποθῶν
[12, 958]   δὲ ἐπιστήματα μὴ μείζω ποιεῖν     ὅσα δέχεσθαι τῶν τοῦ τετελευτηκότος
[12, 952]   φήμην τινῶν περὶ θέσεως νόμων     παιδείας τροφῆς ηὗρεν τινας
[12, 964]   τινα ἐλθόντα εἰς τὴν πόλιν     παιδευτὴν νέων φάσκοντ' εἶναι βελτίω
[12, 941]   πρεσβείας ἐφ' αἷς πέμπεται ἀπαγγέλλῃ,     πάλιν αὖ παρὰ τῶν πολεμίων
[12, 946]   τρεῖς λειφθῶσιν ἄνισοι· ἐὰν δὲ     πᾶσιν τοῖν δυοῖν ἴσαι
[12, 941]   πόλεως παραπρεσβεύηται πρός τινα πόλιν,     πεμπόμενος μὴ τὰς οὔσας πρεσβείας
[12, 954]   δ' ὑπὲρ (χιλίας μὴ ἔλαττον     πέντε. ἐγγυητὴς μὲν δὴ καὶ
[12, 951]   ἡμῖν γεγονὼς ἔστω πλειόνων ἐτῶν     πεντήκοντα, ἔτι δὲ τῶν εὐδοκίμων
[12, 941]   δὲ νομοθέτῃ μᾶλλον προσήκει γιγνώσκειν     ποιηταῖς σύμπασιν. μὲν οὖν
[12, 964]   δηλοῦντα, διαφέρειν τῶν ἄλλων, ἀλλ'     ποιητήν τινα ἐλθόντα εἰς τὴν
[12, 949]   λῃτουργιῶν, ὁπόσα περὶ θυσίας εἰρηνικῆς     πολεμικῶν εἰσφορῶν εἵνεκα, πάντων τῶν
[12, 955]   ἰδίᾳ ποιῆται πρός τινας εἰρήνην     πόλεμον ἄνευ τοῦ κοινοῦ, θάνατος
[12, 955]   τι μέρος τῆς πόλεως εἰρήνην     πόλεμον πρός τινας ἑαυτῷ ποιῆται,
[12, 949]   περὶ δὲ χορείας τινῶν φοιτήσεων     πομπεύσεων τοιούτων τινῶν ἄλλων
[12, 950]   μηδενί, δημοσίᾳ δ' ἔστω κήρυξιν     πρεσβείαις καί τισι θεωροῖς·
[12, 956]   βάμματα δὲ μὴ προσφέρειν ἀλλ'     πρὸς τὰ πολέμου (κοσμήματα. θειότατα
[12, 968]   (παιδείας ὁπόσης διεληλύθαμεν κοινωνὸν γενόμενον·     πῶς ποιῶμεν; (Κλεινίας) ἀλλ'
[12, 964]   λέγομεν νῦν ποιητέον ἡμῖν,     πῶς; τοὺς φύλακας ἀκριβεστέρους τῶν
[12, 944]   καὶ ἀμύνηται, ἀφῇ δὲ ἑκὼν     ῥίψῃ, ζωὴν αἰσχρὰν ἀρνύμενος μετὰ
[12, 963]   τῶν ἐμφρόνων, οὐχ ἕξεις εἰπεῖν;     σύ γε, Μέγιλλε καὶ Κλεινία,
[12, 964]   καὶ νικητήρια τούτων αὐτῶν εἴληφεν,     ταῦτα αὐτὰ περὶ ὧν νῦν
[12, 969]   τῶν νῦν ἡμῖν εἰρημένων ἁπάντων     τὴν πόλιν ἐατέον τῆς κατοικίσεως
[12, 953]   εἶναι ξένος τῷ τοιούτῳ ξένῳ,     τὴν τῶν νικηφόρων τινὸς ἐπ'
[12, 959]   ἕκαστον τοῦτ' εἶναι μηδὲν ἀλλ'     τὴν ψυχήν, (τὸ δὲ σῶμα
[12, 942]   εἰκότων ὄντι, ~τί χρὴ παθεῖν     τίνα ζημίαν (ἀποτίνειν αὐτὸν
[12, 964]   ἀρετῆς ἔργῳ καὶ λόγῳ κατασκευαστέον;     τίνα τρόπον τῇ τῶν ἐμφρόνων
[12, 969]   ἀρῇ μέγιστον κατασκευάσας αὐτὴν ὀρθῶς,     τό γε ἀνδρειότατος (εἶναι δοκεῖν
[12, 965]   ἂν περὶ ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο     τὸ πρὸς μίαν ἰδέαν ἐκ
[12, 967]   πέφυκεν, ~ὃς οὐ τοὐναντίον ἔπαθεν     τὸ προσδοκώμενον ὑπὸ (τῶν πολλῶν.
[12, 946]   ἄνισοι· ἐὰν δὲ πᾶσιν     τοῖν δυοῖν ἴσαι γίγνωνται, τῇ
[12, 949]   χορείας τινῶν φοιτήσεων πομπεύσεων     τοιούτων τινῶν ἄλλων κοινῶν (κοσμήσεων
[12, 964]   χρεών, τὸν δὲ λόγον ἀγνοεῖν,     τόν γε ὄντα τι καὶ
[12, 943]   αὖ τούσδε· Στρατεύεσθαι τὸν καταλεγέντα     τὸν ἐν μέρει τινὶ τεταγμένον.
[12, 969]   τὴν πόλιν ἐατέον τῆς κατοικίσεως     τὸν ξένον τόνδε οὐκ ἀφετέον,
[12, 965]   ἀμφότερα εἴτε ὅπως ποτὲ πέφυκεν·     τούτου διαφυγόντος ἡμᾶς, οἰόμεθά ποτε
[12, 969]   συμπάσης, ~ἢ τρὶς ἕξ, φασίν,     τρεῖς κύβους βάλλοντες, (ταῦτα ποιητέον,
[12, 961]   προσλαμβάνειν τῶν (νέων, μὴ ἔλαττον     τριάκοντ' ἔτη γεγονότα, πρῶτον δὲ
[12, 969]   περὶ τῆς πολιτείας ἐθέλομεν συμπάσης,  ~ἢ   τρὶς ἕξ, φασίν, τρεῖς
[12, 952]   περὶ θέσεως νόμων παιδείας     τροφῆς ηὗρεν τινας ἔχοντας φράζειν,
[12, 964]   δεομένῳ (γνῶναί τε καὶ εἰδέναι,     τῷ δεομένῳ κολάζεσθαί τε καὶ
[12, 962]   ὑγίειαν νῦν, νίκην στρατηγὸς     τῶν ἄλλων ὅσα δὴ διήλθομεν,
[12, 944]   ἀπώλεσαν (ὅπλα, κατὰ θάλατταν,     χειμώνων ἐν κόποις ὑποδεξαμένης αὐτοὺς
[12, 954]   ἐθέλῃ τις παρ' ὁτῳοῦν, γυμνὸς     χιτωνίσκον ἔχων ἄζωστος, προομόσας τοὺς
[12, 969]   σὺ γὰρ τὴν Μαγνήτων πόλιν,     ἂν θεὸς ἐπώνυμον αὐτὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007