Alphabétiquement     [«   »]
τῇ 29
τῇδε 3
τημελεῖν 1
τὴν 88
τήν 1
τηροῦντας 1
τῆς 59
Fréquences     [«    »]
77
82 τὰ
71 τοὺς
88 τὴν
88 τὸν
93 ἐν
98 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τὴν


Livre, pages
[12, 946]   ἄρξαντας τῇ πόλει, ἀποφηνάντων, εἰς  τὴν   ἀγορὰν γράμματα καταθέντες, περὶ ἑκάστης
[12, 963]   δὲ φρόνησιν. ἐρῶ γάρ σοι  τὴν   αἰτίαν, ὅτι τὸ μέν ἐστιν
[12, 966]   νόμων ὄντως εἰδέναι τὰ περὶ  τὴν   ἀλήθειαν αὐτῶν, καὶ λόγῳ τε
[12, 952]   εὐδοκιμοῦντας τούτων τῶν νέων φυλάττειν  τὴν   ἄλλην πόλιν, ἀποβλέποντας εἰς αὐτοὺς
[12, 960]   τῇ τῶν κλωσθέντων τῷ πυρὶ  τὴν   ἀμετάστροφον (ἀπεργαζομένων δύναμιν· δὴ
[12, 960]   τοῖς νόμοις εἶναι, πῶς χρὴ  τὴν   ἀμετάστροφον αὐτοῖς ἐγγίγνεσθαι κατὰ φύσιν
[12, 949]   ὁπόσα μὴ φέρει κέρδος κατὰ  τὴν   ἀνθρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορκοῦντι· τῶν
[12, 947]   τις τούτων, πιστεύων τῷ κεκρίσθαι,  τὴν   ἀνθρωπίνην φύσιν ἐπιδείξῃ κακὸς γενόμενος
[12, 948]   καὶ τὸν φεύγοντα κατὰ ταὐτὰ  τὴν   ἄρνησιν γράψαντα παραδοῦναι τοῖς ἄρχουσιν
[12, 945]   ἢ> καμφθεὶς ὑπὸ βάρους μὲν  τὴν   ἀρχὴν πράξῃ, τῆς δ' αὑτοῦ
[12, 958]   κυρίως. ἐὰν δέ τις ἀφῃρῆται  τὴν   ἀρχὴν τὴν καταδικάσασαν καταδικασθείς, εἰσαγόντων
[12, 960]   εἶναι, Κλωθὼ δὲ τὴν δευτέραν,  τὴν   Ἄτροπον δὴ τρίτην σώτειραν τῶν
[12, 955]   τις κλεμμάδιον ὁτιοῦν ὑποδέχηται γιγνώσκων,  τὴν   αὐτὴν ὑπεχέτω δίκην τῷ κλέψαντι·
[12, 959]   θάπτειν, οἴχεσθαι περαίνοντα καὶ ἐμπιμπλάντα  τὴν   αὑτοῦ μοῖραν, τὸ δὲ παρὸν
[12, 945]   τῶν ἀνδρείων κινδύνων κατὰ φύσιν  τὴν   αὑτοῦ προσαποτεισάτω μισθόν, χιλίας μέν,
[12, 961]   εἰ δὲ μή, ἀπόρρητον εἶναι  τὴν   γεγονυῖαν κρίσιν τοῖς τε ἄλλοις
[12, 948]   γραφόμενος, ὃν ἂν γράφηται, λέγουσαν  τὴν   γραφὴν ἀνάξιον εἶναι τὸν καὶ
[12, 942]   ἄλλων ἄρχεσθαί θ' ὑφ' ἑτέρων·  τὴν   δ' ἀναρχίαν ἐξαιρετέον (ἐκ παντὸς
[12, 963]   ὀρθῶς λέγεσθαι. (Ἀθηναῖος) ναί. (Κλεινίας)  τὴν   δέ γε ἀρετὴν τέτταρα ἔθεμέν
[12, 966]   (Ἀθηναῖος) τί δ' ἐννοεῖν μέν,  τὴν   δὲ ἔνδειξιν τῷ λόγῳ ἀδυνατεῖν
[12, 966]   λαβεῖν τῶν οὐσῶν περὶ θεῶν;  τὴν   δὲ μὴ ἐπιτροπὴν εἶναι τὸ
[12, 952]   τετταράκοντα, τὸν ἀρέσκοντα αὑτῷ προσλαμβάνων.  ~τὴν   δὲ συνουσίαν εἶναι τούτοις καὶ
[12, 960]   τὴν πρώτην εἶναι, Κλωθὼ δὲ  τὴν   δευτέραν, τὴν Ἄτροπον δὴ τρίτην
[12, 958]   χωρὶς τῶν ἀναγκαίων κεκτῆσθαι, (μετὰ  τὴν   διαψήφισιν ἑκάστην εὐθὺς ὑπὸ κήρυκος,
[12, 954]   ἀλλότριον, ἀτελῆ καὶ ἄκυρον γίγνεσθαι  τὴν   δίκην, ~ἐὰν δὲ ἐλεύθερον, (πρὸς
[12, 956]   ἐπὶ τοὺς δικαστὰς τοὺς ἐκλεκτοὺς  τὴν   δίκην, ἐὰν δὲ πάλιν ἡττηθῇ,
[12, 945]   τετάρτου, μνᾶν. δὲ ὀφλὼν  τὴν   δίκην πρὸς τῷ ἀφεῖσθαι τῶν
[12, 954]   ἐρευνώμενον, ἂν δέ τις ὄφλῃ,  τὴν   διπλασίαν τοῦ τιμηθέντος βλάβην ἐκτίνειν.
[12, 947]   αὔξην τάφος ἔχῃ ταύτην  τὴν   εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπιδεῆ
[12, 955]   οὐσίαν ἕνεκα πολλῶν χρεὼν καὶ  τὴν   ἐπέτειον ἐπικαρπίαν ἐν γράμμασιν ἀποφέρειν
[12, 963]   λέγω δηλῶσαι. διανειμώμεθα γὰρ ἀλλήλοις  τὴν   ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν. (Κλεινίας) πῶς
[12, 950]   πόλεσι τὸ παρακέλευμά ἐστιν, προτιμᾶν  τὴν   εὐδοξίαν πρὸς τῶν πολλῶν. τὸ
[12, 956]   μὲν φεύγων ἡττηθείς, ὥσπερ εἴρηται,  τὴν   ἡμιολίαν, δὲ διώκων τὴν
[12, 956]   δίκην, ἐὰν δὲ πάλιν ἡττηθῇ,  τὴν   ἡμιολίαν τοῦ τιμήματος ἀποτινέτω. ἐὰν
[12, 956]   τὴν ἡμιολίαν, δὲ διώκων  τὴν   ἡμίσειαν τοῦ τιμήματος (ἀποτινέτω. κληρώσεις
[12, 947]   τῆς ἡμέρας· ἕωθεν δ' εἰς  τὴν   θήκην φέρειν αὐτὴν μὲν τὴν
[12, 942]   ἄμεινον οὔτε τεχνικώτερον εἰς σωτηρίαν  τὴν   κατὰ πόλεμον καὶ νίκην τοῦτο
[12, 958]   δέ τις ἀφῃρῆται τὴν ἀρχὴν  τὴν   καταδικάσασαν καταδικασθείς, εἰσαγόντων μὲν αὐτὸν
[12, 953]   παρ' ὅτῳ τις ἂν αὐτῶν  τὴν   κατάλυσιν ξενωθεὶς ποιήσηται μόνῳ. τέταρτος
[12, 947]   τὴν θήκην φέρειν αὐτὴν μὲν  τὴν   κλίνην ἑκατὸν τῶν νέων τῶν
[12, 947]   ὡσαύτως, παῖδας δὲ περὶ αὐτὴν  τὴν   κλίνην ἔμπροσθεν τὸ πάτριον μέλος
[12, 949]   τρόπον εἶναι πρὸς ἀλλήλους πᾶσι  τὴν   κρίσιν. ὅσα τις ἐλεύθερος ἀπειθεῖ
[12, 948]   δὲ δύο. Ῥαδαμάνθυος δὲ περὶ  τὴν   λεγομένην κρίσιν τῶν δικῶν ἄξιον
[12, 969]   Κλεινία, μέλειν παρακελεύομαι· σὺ γὰρ  τὴν   Μαγνήτων πόλιν, ἂν
[12, 967]   μαθήματα λάβῃ, τά τε κατὰ  τὴν   μοῦσαν τούτοις τῆς κοινωνίας συνθεασάμενος,
[12, 961]   αὑτούς τε καὶ τὰ περὶ  τὴν   ναῦν; (Κλεινίας) τί μήν; (Ἀθηναῖος)
[12, 961]   ζήτησιν εἴ τί που πρὸς  τὴν   νομοφυλακίαν γίγνοιτο ἓν καίριον ἀκοῦσαι
[12, 954]   οὕτω φωρᾶν· δὲ παρεχέτω  τὴν   οἰκίαν, τά τε σεσημασμένα καὶ
[12, 955]   τῷ κοινῷ, τετιμῆσθαι μὲν ἕκαστον  τὴν   οὐσίαν ἕνεκα πολλῶν χρεὼν καὶ
[12, 952]   δικαστηρίῳ ἁλῷ πολυπραγμονῶν τι περὶ  τὴν   παιδείαν καὶ τοὺς νόμους. ἐὰν
[12, 959]   δὴ τοῦ μεγίστου τιμήματος εἰς  τὴν   πᾶσαν ταφὴν ἀναλισκόμενα μὴ πλέον
[12, 968]   καὶ ἑτέρους ἴσως εὑρήσω διὰ  τὴν   περὶ τὰ τοιαῦτ' ἐμπειρίαν τε
[12, 947]   πρώτους δὲ προϊέναι τοὺς ἠιθέους  τὴν   πολεμικὴν σκευὴν ἐνδεδυκότας ἑκάστους, σὺν
[12, 969]   φίλοι ἑταῖροι, παραδοτέον τούτῳ  τὴν   πόλιν, ἀμφισβήτησίς τε οὐκ ἔστ'
[12, 964]   γιγνώσκοντες ἱκανῶς, θαυμαστόν τι ταύτην  τὴν   πόλιν ἀφύλακτον οὖσαν πάσχειν (ἃ
[12, 969]   νῦν ἡμῖν εἰρημένων ἁπάντων  τὴν   πόλιν ἐατέον τῆς κατοικίσεως
[12, 945]   εἰς χειμῶνα συνιέναι χρεὼν πᾶσαν  τὴν   πόλιν εἰς Ἡλίου κοινὸν καὶ
[12, 951]   τε καὶ ἀρίστους, ~οἵτινες εὐδόκιμον  τὴν   πόλιν ἐν ἱεραῖς τε καὶ
[12, 964]   ποιητήν τινα ἐλθόντα εἰς  τὴν   πόλιν παιδευτὴν νέων φάσκοντ'
[12, 958]   τὴν τοιαύτην δίκην, ὡς ὅλην  τὴν   πόλιν καὶ νόμους φθείρων θανάτῳ
[12, 965]   δὴ κοινῇ σῴζειν ἀμφοτέρους ὄντως  τὴν   πόλιν ὅλην. πότερον οὕτω λέγομεν
[12, 964]   ψυχῇ ἔχοντας, περὶ ὅλην κύκλῳ  τὴν   πόλιν ὁρᾶν, φρουροῦντας δὲ παραδιδόναι
[12, 945]   ἔτι νεύουσαι, (πολλὰς ἐκ μιᾶς  τὴν   πόλιν ποιοῦσαι, στάσεων ἐμπλήσασαι ταχὺ
[12, 957]   δικαστὴν αὑτόν τε ὀρθοῦν καὶ  τὴν   πόλιν, τοῖς μὲν (ἀγαθοῖς μονὰς
[12, 953]   ἂν ἐγγυᾶταί τις, διαρρήδην ἐγγυάσθω,  τὴν   πρᾶξιν πᾶσαν διομολογούμενος ἐν συγγραφῇ
[12, 953]   ἂν ἐγγυᾶταί τις, διαρρήδην ἐγγυάσθω,  τὴν   πρᾶξιν πᾶσαν διομολογούμενος ἐν συγγραφῇ
[12, 954]   ἄστει τέ τις χρῆται, τριετῆ  τὴν   προθεσμίαν (εἶναι, ἐὰν δὲ κατ'
[12, 949]   εἰσφορῶν εἵνεκα, πάντων τῶν τοιούτων  τὴν   πρώτην ἀνάγκην ἰατὴν εἶναι τῆς
[12, 960]   δή; (Ἀθηναῖος) τὸ Λάχεσιν μὲν  τὴν   πρώτην εἶναι, Κλωθὼ δὲ τὴν
[12, 947]   τῶν ἄλλων πολιτῶν· λευκὴν μὲν  τὴν   στολὴν ἔχειν πᾶσαν, θρήνων δὲ
[12, 945]   δ' αὑτοῦ δυνάμεως ἐνδείᾳ πρὸς  τὴν   τῆς ἀρχῆς ἀξίαν; ῥᾴδιον μὲν
[12, 942]   κοίτης σκληρᾶς, καὶ τὸ μέγιστον,  τὴν   τῆς κεφαλῆς καὶ ποδῶν δύναμιν
[12, 969]   μηχαναῖς πάσαις κοινωνὸν ποιητέον ἐπὶ  τὴν   τῆς πόλεως κατοίκισιν. (Κλεινίας) ἀληθέστατα
[12, 968]   κατάλογος (τῶν ὅσοι ἐπιτήδειοι πρὸς  τὴν   τῆς φυλακῆς φύσιν ἂν εἶεν
[12, 944]   γὰρ πλέον. ζημία δὴ τῷ  τὴν   τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων εἰς τοὐναντίον
[12, 958]   ἀδίκως, ἐὰν δέ τις ὄφλῃ  τὴν   τοιαύτην δίκην, ὡς ὅλην τὴν
[12, 953]   ἕτερος αὐτὸς ὤν· ἐπὶ γὰρ  τὴν   τοῦ τῆς παιδείας ἐπιμελουμένου πάσης
[12, 952]   ὄνειδος ἀποκείσθω τοῖς ἄρχουσιν εἰς  τὴν   τῶν ἀριστείων διαδικασίαν. μὲν
[12, 943]   βούληται, γράψαντα ἀναθεῖναι μαρτύριον εἰς  τὴν   τῶν ἀριστείων κρίσιν παντὸς τοῦ
[12, 943]   κρίσιν παντὸς τοῦ βίου καὶ  τὴν   τῶν δευτέρων καὶ τρίτων. ἐὰν
[12, 946]   χρὴ παθεῖν ἀποτίνειν κατὰ  τὴν   τῶν εὐθύνων γνώμην. ἥτις δ'
[12, 953]   ξένος τῷ τοιούτῳ ξένῳ,  τὴν   τῶν νικηφόρων τινὸς ἐπ' ἀρετῇ,
[12, 942]   τῇ τῶν ἀλλοτρίων σκεπασμάτων περικαλυφῇ,  τὴν   τῶν οἰκείων ἀπολλύντας (πίλων τε
[12, 966]   ἐπόρισεν· ἓν δὲ τὸ περὶ  τὴν   φοράν, ὡς ἔχει τάξεως, ἄστρων
[12, 963]   γάρ φαμεν ἀρετὴν εἶναι, καὶ  τὴν   φρόνησιν ἀρετήν, (καὶ τὰ δύο
[12, 942]   τι τῶν ἄλλων πράττειν διδάξαι  τὴν   ψυχὴν ἔθεσι μήτε γιγνώσκειν μήτ'
[12, 966]   (Ἀθηναῖος) ἓν μὲν περὶ  τὴν   ψυχὴν ἐλέγομεν, ὡς πρεσβύτατόν (τε
[12, 959]   τοῦτ' εἶναι μηδὲν ἀλλ'  τὴν   ψυχήν, (τὸ δὲ σῶμα ἰνδαλλόμενον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007