Alphabétiquement     [«   »]
δεχομένους 1
δέωνται 1
δή 10
δὴ 71
δῆλα 1
δῆλον 2
δηλοῦν 1
Fréquences     [«    »]
67 εἰς
70 μὴ
69 περὶ
71 δὴ
71 τοὺς
77
82 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

δὴ


Livre, pages
[12, 962]   προθυμία πρὸς τὸν ἐλεύθερον  δὴ   βίον ὡρμημένη· οἱ δὲ καὶ
[12, 947]   ἱππικόν τε θήσουσιν. τὰ μὲν  δὴ   γέρα ταῦτα τοῖς τὰς εὐθύνας
[12, 945]   στάσεων ἐμπλήσασαι ταχὺ διώλεσαν. διὸ  δὴ   δεῖ πάντως τοὺς εὐθύνους θαυμαστοὺς
[12, 963]   ἔχει φράζειν, σὺ δ' ὢν  δὴ   διαφέρων, ὡς φαίης ἄν, πάντων
[12, 962]   στρατηγὸς τῶν ἄλλων ὅσα  δὴ   διήλθομεν, ἔσθ' ὅπως ἂν νοῦν
[12, 956]   πέρι πάντων εἴρηνται, τὸ λοιπὸν  δὴ   δίκας ἂν εἴη χρεὼν γίγνεσθαι.
[12, 948]   αὐτός, ὥς γε λόγος. ἔοικεν  δὴ   δικαστῇ μὲν ἀνθρώπων οὐδενὶ διανοούμενος
[12, 967]   δυσχερείας τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι, καὶ  δὴ   καὶ λοιδορήσεις γε ἐπῆλθον ποιηταῖς,
[12, 961]   γεγονυῖαν κρίσιν τοῖς τε ἄλλοις  δὴ   καὶ μάλιστ' αὐτῷ τῷ ἀποκριθέντι·
[12, 954]   ἔλαττον πέντε. ἐγγυητὴς μὲν  δὴ   καὶ προπωλῶν ὁτιοῦν τοῦ
[12, 952]   περὶ τῶν τοιούτων διαφέρον, καὶ  δὴ   καὶ περὶ μαθημάτων, ὁπόσ' ἂν
[12, 960]   τὴν ἀμετάστροφον (ἀπεργαζομένων δύναμιν·  δὴ   καὶ πόλει καὶ πολιτείᾳ δεῖ
[12, 959]   πάσης ἡλικίας ἐπιμελούμενοι ζῶσι, καὶ  δὴ   καὶ πρὸς τὸ τέλος ἁπάντων
[12, 962]   (Κλεινίας) καὶ πῶς; (Ἀθηναῖος) δεῖ  δὴ   καὶ τὰ νῦν, ὡς ἔοικεν,
[12, 950]   γε τέλεον ἄνδρα ἐσόμενον, καὶ  δὴ   καὶ τῇ κατὰ Κρήτην οἰκιζομένῃ
[12, 964]   ἐν αὑτῇ; (Κλεινίας) πῶς οὖν  δὴ   καὶ τίνα τρόπον, ξένε,
[12, 957]   ἡμῖν καὶ θαυμαστὸς νόμος. καὶ  δὴ   καὶ τῶν ἄλλων λόγων ὅσοι
[12, 942]   τῶν ὑπ' ἀνθρώπους θηρίων. καὶ  δὴ   καὶ χορείας πάσας εἰς τὰς
[12, 948]   καὶ ἰδιωτικαῖς συγγενήσεσιν ἑκάστων. νόμος  δὴ   κείσθω δικαστὴν μὲν ὀμνύναι δικάζειν
[12, 960]   ἔξω τῆς πόλεως εἶναι. ταῦτα  δὴ   κείσθω τε οὕτω περὶ τὰ
[12, 965]   μετὰ συμβουλίας τοῖς νέοις, οὕτω  δὴ   κοινῇ σῴζειν ἀμφοτέρους ὄντως τὴν
[12, 963]   λοιπὰ δὴ συνακολούθει. νοῦν γὰρ  δὴ   κυβερνητικὸν μὲν καὶ ἰατρικὸν (καὶ
[12, 960]   τοιοῦτον εὑρήσεις ἄλλον. (Κλεινίας) καλῶς  δὴ   λέγεις. τίς οὖν δή, φῄς,
[12, 944]   καὶ τὸ πᾶν. ὧδ' οὖν  δὴ   λεγέσθω νόμῳ· ἐὰν καταλαμβανόμενός τις
[12, 962]   παντάπασι μὲν οὖν. (Ἀθηναῖος) νῦν  δὴ   μαθησόμεθα ὅτι θαυμαστὸν οὐδὲν πλανᾶσθαι
[12, 944]   ὅπλων Πάτροκλος ἔμπνους ἐγένεθ' οἷον  δὴ   μυρίοις συνέπεσεν, τὰ δὲ πρότερα
[12, 959]   ἂν μαντεύσαιτο οὐκ ἀσχημονέστατα. ἔστω  δὴ   νόμος οὗτος· τῷ μὲν δὴ
[12, 965]   ἴσως. (Ἀθηναῖος) ἆρ' οὖν ἧς  δὴ   νῦν σχεδὸν ἐφηψάμεθα, τυγχάνοι ἂν
[12, 948]   ταχὺ καὶ ἀσφαλῶς. νῦν δὲ  δὴ   ὅτε μέρος τι μέν, φαμέν,
[12, 968]   που μαθήματος ἐπιστήμην γεγονέναι. οὕτω  δὴ   πάντα τὰ περὶ ταῦτα ἀπόρρητα
[12, 943]   καὶ πρόσθεν ἐτέθησαν. χρὴ μὲν  δὴ   πᾶσαν ἐπιφέροντα δίκην ἀνδρὶ πάντ'
[12, 962]   καὶ πῶς; (Ἀθηναῖος) τί δὲ  δὴ   περὶ πόλιν; εἴ τις τὸν
[12, 945]   πρόσθεν, τοῦ τετάρτου μέρους. εὐθύνων  δὴ   πέρι τίς ἡμῖν λόγος ἂν
[12, 961]   ἦν γὰρ οὖν. (Ἀθηναῖος) τούτου  δὴ   πέρι τοῦ συλλόγου πάλιν ἀναλαβὼν
[12, 964]   (Κλεινίας) καὶ πῶς; (Ἀθηναῖος) τούτων  δὴ   πέρι τοὺς ἐξηγητάς, τοὺς διδασκάλους,
[12, 948]   ἡμῶν αὐτοὺς διανοοῦνται, τῶν δὲ  δὴ   πλείστων ἐστὶ καὶ κακίστων
[12, 963]   ἄν· θαυμάσιε, σὺ δὲ  δὴ   ποῖ σκοπεῖς; τί ποτ' ἐκεῖνό
[12, 968]   τῶν λεγομένων. (Κλεινίας) τί οὖν  δὴ   ποιητέον ἐχόντων τούτων οὕτως,
[12, 961]   (Κλεινίας) τί μήν; (Ἀθηναῖος) οὐδὲν  δὴ   πολλῶν δεῖ τῶν περὶ τὰ
[12, 967]   δὲ πολὺ μᾶλλον· τὸ γὰρ  δὴ   πρὸ τῶν ὀμμάτων, πάντα αὐτοῖς
[12, 944]   ὁρίζειν πειρᾶσθαι κατὰ μέρη. μύθῳ  δὴ   προσχρώμενοι ἅμ' εἴπωμεν, εἰ κομισθεὶς
[12, 952]   λόγον τινὰ ποιεῖσθαι· μὲν  δὴ   πρῶτός τε καὶ διὰ τέλους
[12, 967]   πέρι τελουμένων. (Κλεινίας) τὸ δὲ  δὴ   πῶς ἔχον ἂν εἴη; (Ἀθηναῖος)
[12, 965]   δοκεῖς ἡμῖν ὀρθότατα λέγειν. ἀλλὰ  δὴ   πῶς τις τοῦτ' ἂν μηχανῷτο;
[12, 963]   ἐκεῖνό ἐστι τὸ ἕν,  δὴ   σαφῶς μὲν ἰατρικὸς νοῦς
[12, 966]   τὸ περὶ τοὺς θεούς,  δὴ   σπουδῇ διεπερανάμεθα, ὡς εἰσίν τε
[12, 963]   Κλεινία. καὶ τὰ λοιπὰ  δὴ   συνακολούθει. νοῦν γὰρ δὴ κυβερνητικὸν
[12, 967]   μετείληφεν, ἀθάνατόν τε, ἄρχει τε  δὴ   σωμάτων πάντων, ἐπὶ δὲ τούτοισι
[12, 968]   (γιγνόμενος ὀρθῶς γίγνοιτ' ἄν, τοῦτο  δὴ   τὰ νῦν λέγωμέν τε καὶ
[12, 963]   πάντων τούτων ἡγεμόνα, πρὸς ὃν  δὴ   τά τε ἄλλα πάντα καὶ
[12, 958]   νόμους φθείρων θανάτῳ ζημιούσθω. ἀνδρὶ  δὴ   τὸ μετὰ τοῦτο γεννηθέντι καὶ
[12, 964]   ἕν, πάλιν ὅπῃ τέτταρα. καὶ  δὴ   τὸ μετὰ τοῦτο σκοπῶμεν τὸν
[12, 956]   τοὺς δευτέρους ἴῃ, νικήσας μὲν  δὴ   τὸ πέμπτον μέρος ἀπολαμβανέτω, νικηθεὶς
[12, 962]   πῶς γὰρ οὔ; (Ἀθηναῖος) ἰατρὸς  δὴ   τὸ περὶ σῶμα ἀγνοῶν,
[12, 953]   μουσῶν ὠσὶν ἔχεται θεωρήματα· τῷ  δὴ   τοιούτῳ παντὶ χρὴ καταλύσεις πρὸς
[12, 945]   ἔτη καὶ ἐκ προκρίτων; τῶν  δὴ   τοιούτων εὐθυντὴς τίς ἱκανός, ἄν
[12, 950]   ἀλλήλοις ἐμποιούντων ξένων ξένοις·  δὴ   τοῖς μὲν εὖ πολιτευομένοις διὰ
[12, 953]   καὶ τιμαῖς πρεπούσαις τιμηθείς. τούτοις  δὴ   τοῖς νόμοις ὑποδέχεσθαί τε χρὴ
[12, 948]   ἐκλύονται κατὰ πολλὰ ζημιῶν, οὐκέτι  δὴ   τοῖς νῦν ἀνθρώποις Ῥαδαμάνθυος
[12, 947]   παρ' ἀλλήλας λιθίνας (κειμένας, οὗ  δὴ   τὸν μακάριον γεγονότα θέντες, κύκλῳ
[12, 959]   δὴ νόμος οὗτος· τῷ μὲν  δὴ   τοῦ μεγίστου τιμήματος εἰς τὴν
[12, 969]   τισὶν προσφερὲς ἂν εἴη. σοὶ  δὴ   τοῦτό γε, Κλεινία, μέλειν
[12, 943]   αἰσθήσεις αὐτοῦ φύσει. ἔπαινον μὲν  δὴ   τοῦτον ἀκούειν τὸν νέον χρῆν
[12, 952]   ἀποβαίνωσι χείρους τῶν πολλῶν. εἰς  δὴ   τοῦτον τὸν σύλλογον θεωρήσας
[12, 962]   ὑπέλαβες, Κλεινία, καὶ δεῖ  δὴ   τοῦτον, ὡς νῦν παρεστηκὼς
[12, 960]   δὲ τὴν δευτέραν, τὴν Ἄτροπον  δὴ   τρίτην σώτειραν τῶν λεχθέντων, ἀπῃκασμένα
[12, 944]   δυστυχῆ· οὐδὲν γὰρ πλέον. ζημία  δὴ   τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων
[12, 941]   τὸν δ' ἀνίατον. ξένον μὲν  δὴ   τῶν δημοσίων δοῦλον ἄν
[12, 944]   ἐπᾴδειν, εὐδιάβολον κακὸν καλλύνων· τεμεῖν  δὴ   χρεὼν κατὰ δύναμιν τὸ μεῖζον
[12, 965]   τὸ παράπαν δοκεῖ ἐᾶν, ὁρᾶν  δὴ   χρεών. (Κλεινίας) ἥκιστα, νὴ τὸν
[12, 968]   δ' ἂν ἄλλοις ἄρχουσιν. ὁρᾶν  δὴ   χρεὼν νῦν, Κλεινία καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007