Alphabétiquement     [«   »]
πεπρᾶχθαι 1
περαίνοντα 1
πέρι 16
περὶ 69
περί 3
περιισταμένους 1
περικαλυφῇ 1
Fréquences     [«    »]
67 εἰς
60 πρὸς
61 τοῖς
69 περὶ
70 μὴ
71 δὴ
71 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

περὶ


Livre, pages
[12, 949]   ἐκ γῆς χρηματισμὸν μήτ' ἐμπορεύηται,  περὶ   ἀποδημίας ἑαυτῶν ἔξω τῆς χώρας
[12, 950]   χώραις. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν  περὶ   ἀποδημίας εἰς ἄλλας χώρας καὶ
[12, 964]   τοὺς φύλακας ἀκριβεστέρους τῶν πολλῶν  περὶ   ἀρετῆς ἔργῳ καὶ λόγῳ κατασκευαστέον;
[12, 967]   μὲν οὖν (καὶ τότε ὑπεδύετο  περὶ   αὐτά, καὶ ὑπωπτεύετο τὸ νῦν
[12, 947]   τοὺς ἄλλους ὡσαύτως, παῖδας δὲ  περὶ   αὐτὴν τὴν κλίνην ἔμπροσθεν τὸ
[12, 943]   τὸν νέον χρῆν δοκεῖν πολεμικοῦ  περὶ   βίου, νόμους δ' αὖ τούσδε·
[12, 949]   μηδ' αὖ δεσμῶν μηδὲ θανάτου,  περὶ   δὲ χορείας τινῶν φοιτήσεων
[12, 956]   καὶ πάνθ' ὁπόσα τοιαῦτα ἀναγκαῖα  περὶ   δίκας γίγνεσθαι, προτέρων τε καὶ
[12, 946]   εἰς τὴν ἀγορὰν γράμματα καταθέντες,  περὶ   ἑκάστης ἀρχῆς ὅτι χρὴ παθεῖν
[12, 948]   δίκαι ἐκρίνοντ' αὐτῷ· διδοὺς γὰρ  περὶ   ἑκάστων τῶν ἀμφισβητουμένων (ὅρκον τοῖς
[12, 956]   μὴ διακριθῶσιν ἐν τοῖς πρώτοις,  περὶ   ζημίας μείζονος ἰόντων ἀγωνιούμενοι,
[12, 965]   ἱκανῶς ἕξειν τὰ πρὸς ἀρετήν,  περὶ   ἧς οὔτ' εἰ πολλά ἐστ'
[12, 948]   ἐν δίκαις. μεταβεβληκυιῶν οὖν τῶν  περὶ   θεοὺς δοξῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις
[12, 952]   καὶ εἴ τινα φήμην τινῶν  περὶ   θέσεως νόμων παιδείας
[12, 966]   ἴσμεν ὅτι δύ' ἐστὸν τὼ  περὶ   θεῶν ἄγοντε εἰς πίστιν, ὅσα
[12, 966]   πᾶσαν πίστιν λαβεῖν τῶν οὐσῶν  περὶ   θεῶν; τὴν δὲ μὴ ἐπιτροπὴν
[12, 949]   κοινῶν (κοσμήσεων λῃτουργιῶν, ὁπόσα  περὶ   θυσίας εἰρηνικῆς πολεμικῶν εἰσφορῶν
[12, 966]   δυνατόν. (Ἀθηναῖος) τί δὲ δή;  περὶ   καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ ταὐτὸν
[12, 949]   χώρας παρέξονται συντρόφους δικῶν τε  περὶ   λήξεως τὸν αὐτὸν τρόπον εἶναι
[12, 952]   τοιούτων διαφέρον, καὶ δὴ καὶ  περὶ   μαθημάτων, ὁπόσ' ἂν ἐν ταύτῃ
[12, 952]   μὴ μαθοῦσι δὲ σκοτωδέστερα τὰ  περὶ   νόμους αὐτοῖς φαίνεσθαι καὶ ἀσαφῆ.
[12, 951]   τὸν σύλλογον ἴτω τὸν τῶν  περὶ   νόμους ἐποπτευόντων· οὗτος δ' ἔστω
[12, 952]   εἶναι τούτοις καὶ (τοὺς λόγους  περὶ   νόμων ἀεὶ τῆς τε οἰκείας
[12, 964]   ἐν πάσῃ τῇ ψυχῇ ἔχοντας,  περὶ   ὅλην κύκλῳ τὴν πόλιν ὁρᾶν,
[12, 965]   ἀκριβεστέρα σκέψις θέα τε ἂν  περὶ   ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο τὸ
[12, 966]   λέγεις ἕξιν. (Ἀθηναῖος) τί δέ;  περὶ   πάντων τῶν σπουδαίων ἆρ' ἡμῖν
[12, 960]   ταφαὶ εἴτε καὶ ἄταφοι πράξεις,  περὶ   πατροφόνων καὶ ἱεροσύλων καὶ τῶν
[12, 962]   πῶς; (Ἀθηναῖος) τί δὲ δὴ  περὶ   πόλιν; εἴ τις τὸν σκοπὸν
[12, 943]   ἐν τοῖς αὑτῶν ἔθνεσιν, μὴ  περὶ   προτέρου πολέμου μηδὲν παρεχόμενον μήτε
[12, 950]   δοκοῖεν ἄν· χρὴ δὲ οὔποτε  περὶ   σμικροῦ ποιεῖσθαι τὸ δοκεῖν ἀγαθοὺς
[12, 961]   τὰ τοιαῦτα παραδειγμάτων· ἀλλ' οἷον  περὶ   στρατοπέδων νοήσωμεν τίνα θέμενοι στρατηγοὶ
[12, 962]   οὔ; (Ἀθηναῖος) ἰατρὸς δὴ τὸ  περὶ   σῶμα ἀγνοῶν, προσείπομεν ὑγίειαν
[12, 958]   τις θῆλυς ᾖ, τὰ μὲν  περὶ   τὰ θεῖα νόμιμα τῶν τε
[12, 968]   ἑτέρους ἴσως εὑρήσω διὰ τὴν  περὶ   τὰ τοιαῦτ' ἐμπειρίαν τε καὶ
[12, 966]   δίκαιον γοῦν, ὡς λέγεις, τὸν  περὶ   τὰ τοιαῦτα ἀργὸν ἀδύνατον
[12, 941]   ἄλλως ὑπό τινων μυθολόγων πλημμελῶν  περὶ   τὰ τοιαῦτα ἐξαπατώμενος ἀναπειθέσθω, καὶ
[12, 960]   ταῦτα δὴ κείσθω τε οὕτω  περὶ   τὰ τοιαῦτα νόμιμα, καὶ
[12, 959]   τἆλλα ἔστω μὲν κατὰ τὸν  περὶ   τὰ τοιαῦτα νόμον γιγνόμενα, ~τῷ
[12, 961]   οὐδὲν δὴ πολλῶν δεῖ τῶν  περὶ   τὰ τοιαῦτα παραδειγμάτων· ἀλλ' οἷον
[12, 945]   πόλις· ἐὰν δ' ἄλλως τὰ  περὶ   τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων γίγνηται,
[12, 951]   τῶν ἄλλων ἐστὶ νόμιμα τὰ  περὶ   τὰς πολιτείας. θεωροὺς δὲ ἄλλους
[12, 968]   γεγονέναι. οὕτω δὴ πάντα τὰ  περὶ   ταῦτα ἀπόρρητα μὲν λεχθέντα οὐκ
[12, 958]   τελευτὴ γίγνοιτ' ἂν κατὰ φύσιν.  περὶ   τελευτήσαντας δή, εἴτε τις ἄρρην
[12, 960]   ζημίᾳ. ὅσαι δ' ἄλλαι γίγνονται  περὶ   τελευτήσαντας ταφαὶ εἴτε καὶ ἄταφοι
[12, 966]   τῶν νόμων ὄντως εἰδέναι τὰ  περὶ   τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν, καὶ λόγῳ
[12, 948]   τετάρτου δὲ δύο. Ῥαδαμάνθυος δὲ  περὶ   τὴν λεγομένην κρίσιν τῶν δικῶν
[12, 961]   σῴζουσιν αὑτούς τε καὶ τὰ  περὶ   τὴν ναῦν; (Κλεινίας) τί μήν;
[12, 952]   ἐν δικαστηρίῳ ἁλῷ πολυπραγμονῶν τι  περὶ   τὴν παιδείαν καὶ τοὺς νόμους.
[12, 966]   οὐσίαν ἐπόρισεν· ἓν δὲ τὸ  περὶ   τὴν φοράν, ὡς ἔχει τάξεως,
[12, 966]   ποῖα; (Ἀθηναῖος) ἓν μὲν  περὶ   τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν, ὡς πρεσβύτατόν
[12, 943]   γραφὰς ἐν τοῖς αὐτοῖς οἷς  περὶ   τῆς ἀστρατείας, ὀφλοῦσίν τε τιμωρίαι
[12, 951]   ἀεὶ πρεσβεύοντας δέκα. ἔτι  περὶ   τῆς παιδείας πάσης ἐπιμελητὴς
[12, 969]   ἐξηγεῖσθαι τά γε δεδογμένα ἐμοὶ  περὶ   τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς
[12, 968]   ἡμῖν κεῖσθαι, καὶ εἴπερ κινδυνεύειν  περὶ   τῆς πολιτείας ἐθέλομεν συμπάσης, ~ἢ
[12, 943]   μαρτύρων πιστώσεις λόγων, αὐτῆς δὲ  περὶ   τῆς στρατείας τῆς τότε γενομένης
[12, 961]   (Ἀθηναῖος) ἔοικε γάρ. ἀλλ'  περὶ   τί νοῦς μετ' αἰσθήσεων κραθεὶς
[12, 951]   εἰρηνικαῖς συνουσίαις ποιήσουσι (δοκεῖν, τοῖς  περὶ   τὸν πόλεμον ἀντίστροφον ἀποδιδόντες δόξης
[12, 959]   ἔστω καλῶς καὶ μετρίως τὰ  περὶ   τὸν τετελευτηκότα γιγνόμενα καὶ μὴ
[12, 949]   ἄρχοντας πάλιν ἐπανάγειν εἰς τὸν  περὶ   τοῦ πράγματος ἀεὶ λόγον. ξένῳ
[12, 966]   ἓν τῶν καλλίστων ἐστὶν τὸ  περὶ   τοὺς θεούς, δὴ σπουδῇ
[12, 957]   τὸν μανθάνοντα βελτίω γίγνεσθαι τὰ  περὶ   τοὺς νόμους κείμενα, εἴπερ ὀρθῶς
[12, 964]   τόν γε ὄντα τι καὶ  περὶ   τῶν διαφερόντων (μεγέθει τε καὶ
[12, 956]   δεῖ γίγνεσθαι, καὶ νόμοι  περὶ   τῶν συμβολαίων εἰς δύναμιν τῶν
[12, 952]   καὶ ἐὰν ἄλλοθι πυνθάνωνταί τι  περὶ   τῶν τοιούτων διαφέρον, καὶ δὴ
[12, 968]   νόμους, Μέγιλλε καὶ Κλεινία,  περὶ   τῶν τοιούτων δυνατόν ἐστιν νομοθετεῖν,
[12, 950]   ἄλλας χώρας καὶ τόπους καὶ  περὶ   ὑποδοχῆς ξένων. πρῶτον μὲν νεωτέρῳ
[12, 963]   αἰτίαν, ὅτι τὸ μέν ἐστιν  περὶ   φόβον, οὗ καὶ τὰ θηρία
[12, 964]   αὐτῶν εἴληφεν, ταῦτα αὐτὰ  περὶ   ὧν νῦν λέγομεν, ἀνδρεία, σωφροσύνη,
[12, 964]   τοῦτο σκοπῶμεν τὸν εἰδότα ἱκανῶς  περὶ   ὡντινωνοῦν οἷς ἔστιν μὲν ὄνομα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007