Alphabétiquement     [«   »]
καθόδου 1
Καὶ 25
ΚΑΙ 31
καὶ 661
καί 6
Καινὰ 1
Καινά 1
Fréquences     [«    »]
208 δὲ
150 τὸ
197
661 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

καὶ


Dialogue
[26]   τις αὐτοὺς ~ἀναπέμψειε θητεύσοντας ἀκλήροις  καὶ   ἀβίοις ἀνδράσιν. ~ΑΧΙΛΛΕΥΣ ~Ἑταιρικὴ μὲν
[12]   Περσῶν καὶ Χαλδαίων͵ ~χρυσοφόρων ἀνθρώπων  καὶ   ἁβρῶν͵ οὐκ οἶσθα ὡς πρὸ
[8]   οἶμαι͵ φασί͵ συνετὸν ὄντα ἀρέσκεσθαι  καὶ   ἀγαπᾶν τοῖς ~παροῦσι καὶ μηδὲν
[1]   οἰμωγῆς διαγινωσκομένους, καὶ ~ὅτι μαλθακοὶ  καὶ   ἀγεννεῖς εἰσι μεμνημένοι τῶν ἄνω.
[14]   καὶ τὰ σκέλη͵ ὠχροὶ ἅπαντες  καὶ   ἀγεννεῖς͵ οὐδὲν ὅμοιοι ~ἐκείνοις. οἱ
[9]   ὁπότε γυνὴ ἦσθα͵ στεῖρα  καὶ   ἄγονος ~διετέλεσας ἐν ἐκείνῳ τῷ
[29]   ἑαυτοῦ ὑπὸ ~Ἀρτεμισίας τῆς γυναικὸς  καὶ   ἀδελφῆς κατεσκευασμένον, Διογένης δὲ
[27]   δαίμων ἄγει ἔνθα ἂν ἐθέλῃ͵  καὶ   ἀδύνατόν ἐστιν ~ἀντιτάττεσθαι αὐτῷ. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
[3]   καθάρματα ἡμᾶς ἀποκαλῶν͵ ἐνίοτε δὲ  καὶ   ᾄδων ~ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς οἰμωγάς͵
[12]   ἔργον ἦν͵ Βοιωτῶν καὶ Φωκέων  καὶ   Ἀθηναίων͵ καὶ τὸ ~Ἀρκάδων ὁπλιτικὸν
[23]   ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Ἠξίους δὲ ἀνανταγώνιστος εἶναι  καὶ   ἀκονιτὶ κρατεῖν ἁπάντων; ~ΑΙΑΣ ~Ναί͵
[24]   ~Ὦ Σώστρατε͵ πολλὰ ἴδοις ἂν  καὶ   ἄλλα οὐ κατὰ λόγον γιγνόμενα͵
[19]   τινας ἐνίοτε͵ οἱ δὲ ἡμιλλῶντο  καὶ   ἀλλήλους ὑπερεβάλλοντο ἐν τῇ ~περὶ
[2]   μὴ ἔχων; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εἰ μὲν  καὶ   ἄλλος τις οὐκ οἶδα͵ ἐγὼ
[26]   τὸν Ἡρακλέα καὶ τὸν Μελέαγρον  καὶ   ἄλλους ~θαυμαστοὺς ἄνδρας͵ οἳ οὐκ
[13]   Κλεῖτον ἐκεῖνον ὁρῶ καὶ ~Καλλισθένην  καὶ   ἄλλους πολλοὺς ἐπὶ σὲ ὁρμῶντας͵
[6]   τὰ κεφάλαια χαμαὶ ~ἔρριπται ἄγνωστα  καὶ   ἄμορφα͵ κόνις πάντα καὶ λῆρος
[28]   δὲ οὕτως κρανίον γυμνὸν ὢν  καὶ   ἄμορφον τῇ καλῇ σου ~ἐκείνῃ
[22]   ἄτεκνός ~τε καὶ προσέτι χωλὸς  καὶ   ἀμυδρὸν βλέπων. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Εἶτα τοιοῦτος
[13]   ἐπὶ σὲ ὁρμῶντας͵ ὡς διασπάσαιντο  καὶ   ~ἀμύναιντο σε ὧν ἔδρασας αὐτούς.
[10]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Σφὼ μέντοι͵ Τροφώνιε  καὶ   Ἀμφίλοχε͵ νεκροὶ ὄντες οὐκ οἶδ΄
[20]   γε τουτὶ καὶ ἡδυπάθειαν δὲ  καὶ   ~ἀναισχυντίαν καὶ ὀργὴν καὶ τρυφὴν
[20]   ~τὴν ἀποβάθραν ἑστὼς διαγίνωσκε αὐτοὺς  καὶ   ἀναλάμβανε γυμνοὺς ~ἐπιβαίνειν ἀναγκάζων. ~ΕΡΜΗΣ
[26]   περὶ τοῦ ~θανάτου͵ ὡς ἀγεννῆ  καὶ   ἀνάξια τοῖν διδασκάλοιν ἀμφοῖν͵ Χείρωνός
[25]   περὶ τὸν Ἠριδανὸν ἅπαντα κατέδραμον  καὶ   ~ἀναστάτους ἐποίησα τοσαύτας πόλεις καὶ
[4]   ἔχοιμι͵ ἕως τοῦ στομίου ~τολμηροὶ  καὶ   ἀνδρεῖοι͵ τὰ δὲ ἔνδοθεν ἔλεγχος
[29]   οὕτως ἐς κάλλος ἐξησκημένον, ἵππων  καὶ   ἀνδρῶν ἐς τὸ ~ἀκριβέστατον εἰκασμένων
[26]   ὁρῶμεν· ~σιωπᾶν γὰρ καὶ φέρειν  καὶ   ἀνέχεσθαι δέδοκται ἡμῖν͵ μὴ καὶ
[4]   ~ὄντα μὴ ὑλακτεῖν μόνον͵ ἀλλὰ  καὶ   ἀνθρωπίνως φθέγγεσθαι͵ ὁπότ΄ ~ἐθέλοις. ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ
[20]   τῶν ~ῥημάτων τὴν τοσαύτην ἀπεραντολογίαν  καὶ   ἀντιθέσεις καὶ παρισώσεις ~καὶ περιόδους
[22]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Σὺ μέν͵ Κράτης  καὶ   Ἀντίσθενες͵ τοιούτων ἐτύχετε τῶν ~ξυνοδοιπόρων͵
[19]   εἶναι καὶ καλὸν ἐξ ~ὑπαρχῆς  καὶ   ἀξιέραστον; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὔκ͵ ἀλλὰ τοιοῦτος
[25]   δι΄ αὑτῶν δύναμίν τε περιβαλόμενοι  καὶ   ἄξιοι ~δόξαντες ἀρχῆς. ἔγωγ΄ οὖν
[1]   νοῦν. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Ἀλλὰ ἐμὲ ἀμαθῆ  καὶ   ἀπαίδευτον εἶναι φάσκουσι κατηγοροῦντα τῆς
[25]   καὶ ταῦτα ~ἔπραξα βάρβαρος ὢν  καὶ   ἀπαίδευτος παιδείας τῆς Ἑλληνικῆς καὶ
[19]   αὐτῶν· καὶ ἐθρυπτόμην δὲ πολλάκις  καὶ   ἀπέκλειον ~αὐτῶν τινας ἐνίοτε͵ οἱ
[8]   εἶναι. ἐγὼ δὲ ἔζων ἀεὶ  καὶ   ἀπέλαυον τῶν ὁμοίων͵ ἡλίου͵ φωτός͵
[25]   ὅτι οὐκ ἰσχύι͵ ἀλλὰ πονηρίᾳ  καὶ   ἀπιστίᾳ ~καὶ δόλοις͵ νόμιμον δὲ
[3]   οὐκ ἀπέχρησεν βιῶναι κακῶς͵ ἀλλὰ  καὶ   ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται ~καὶ περιέχονται
[27]   προσεφέρεσθε τῇ Τρῳάδι͵ οὕτως φιλοκινδύνως  καὶ   ~ἀπονενοημένως προεπήδησας τῶν ἄλλων δόξης
[22]   ~στομίῳ ἐσμέν͵ ἀποβλέπειν δὲ χρὴ  καὶ   ἀποσκοπεῖν πόρρωθεν τοὺς ~ἀφικνουμένους. βαβαί͵
[14]   Ἑρμῆ· ἄμεινον γὰρ ὡρίσθαι  καὶ   ἀπραγμονέστερον. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄγκυραν ἐντειλαμένῳ ἐκόμισα
[25]   ἐκεῖνον Δαρεῖον ἐν Ἰσσῷ τε  ~καὶ   Ἀρβήλοις ἐκράτησεν͵ ἀποστὰς τῶν πατρῴων
[25]   τοῖς μαχιμωτάτοις συμπλεκόμενος͵ οὐ Μήδους  καὶ   Ἀρμενίους ~καταγωνιζόμενος ὑποφεύγοντας πρὶν διώκειν
[9]   καὶ ~ὅτι ἀμφότερα ἐγένου μόνος  καὶ   ἄρρην καὶ γυνή͵ τῶν ποιητῶν
[22]   τε πλούσιος ἡμέτερος  καὶ   Ἀρσάκης Μηδίας ὕπαρχος ~καὶ
[7]   ~αἴσθηταί με· ἢν δέ ποτε  καὶ   ἀρύσωμαι καὶ προσενέγκω τῷ στόματι͵
[1]   σατράπας καὶ τυράννους ~οὕτω ταπεινοὺς  καὶ   ἀσήμους, ἐκ μόνης οἰμωγῆς διαγινωσκομένους,
[19]   ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Παράδοξον͵ εἰ γέρων τε  καὶ   ἀσθενὴς ἄτεκνός τε προσέτι ἥδεσθαι
[3]   κάκιστοι Λυδῶν καὶ Φρυγῶν  καὶ   Ἀσσυρίων͵ οὕτω ~γινώσκετε ὡς οὐδὲ
[13]   Λήθης ὕδωρ χανδὸν ~ἐπισπασάμενος πίε  καὶ   αὖθις πίε καὶ πολλάκις· οὕτω
[16]   ἔχοντες͵ μισεῖν ~αὐτοὺς πλάττονται͵ ὡς  καὶ   αὐτοὶ ἐραστὰς ἔχωσιν· εἶτα ἐν
[18]   συγκατασπάσας. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ μόνον͵ ἀλλὰ  καὶ   αὐτόν σε τὸν ἁλιέα· ὥστε
[27]   ὁμότεχνον ὄντα σοι· ἐρωτικὸς ~γὰρ  καὶ   αὐτός εἰμι καὶ τῷ αὐτῷ
[28]   διατριβήν͵ Πλούτων· ἠράσθης δὲ  καὶ   αὐτὸς ἤδη ~καὶ οἶσθα οἷον
[24]   Τιτυὸν ἀποταθεὶς ὑπὸ τῶν γυπῶν  καὶ   αὐτὸς ~κειρέσθω τὸ ἧπαρ͵ ὑμεῖς
[13]   ~ἡγεῖτο εἶναι͵ ὡς μὴ αἰσχύνοιτο  καὶ   αὐτὸς λαμβάνων· γόης͵ Διόγενες͵
[17]   συνείς͵ οἶμαι͵ τὸ ~γεγενημένον ἐγέλα  καὶ   αὐτός͵ οἷά γε οἰνοχόος
[21]   ἔχοντα͵ οὗ ἀνεψιὸς Ἀριστέας͵ ~πλούσιος  καὶ   αὐτὸς ὤν͵ τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο
[4]   Κέρβερεσυγγενὴς γάρ εἰμί σοι κύων  καὶ   αὐτὸς ὤνεἰπέ μοι πρὸς τῆς
[19]   ἦν ~καὶ ὄλεθρος͵ ὃν ἤδη  καὶ   αὐτῶν οἱ ἄριστοι θεραπεύουσιν. ἐκεῖνος
[9]   τὸ γυναικεῖον͵ ὡς ἀθλίας οὔσας  καὶ   ἀφόρητόν τινα τὸν ἐκ ~τῶν
[26]   καὶ ἐσθλός. ταῦτά ~με ἀνιᾷ  καὶ   ἄχθομαι͵ ὅτι μὴ θητεύω ζῶν.
[1]   Λάκων, πολλοὶ δ' εἰσὶ  καὶ   ἀχθόμενοι τῷ ~πράγματι καὶ οἰκτείροντες
[5]   ἐστιν καὶ Νάρκισσος καὶ Νιρεὺς  καὶ   Ἀχιλλεὺς καὶ ~Τυρὼ καὶ Ἑλένη
[29]   καὶ νήσους δέ τινας ὑπηγαγόμην  καὶ   ~ἄχρι Μιλήτου ἐπέβην τὰ πολλὰ
[13]   χρυσὸν τοσοῦτον καὶ ἔθνη προσκυνοῦντα  ~καὶ   Βαβυλῶνα καὶ Βάκτρα καὶ τὰ
[13]   καὶ ἔθνη προσκυνοῦντα ~καὶ Βαβυλῶνα  καὶ   Βάκτρα καὶ τὰ μεγάλα θηρία
[19]   ἀριθμεῖται ὑπεξυρημένος ~μὲν τὸ γένειον  καὶ   βαρβαρίζων͵ Κόδρου δὲ εὐγενέστερος καὶ
[20]   ἀντιθέσεις καὶ παρισώσεις ~καὶ περιόδους  καὶ   βαρβαρισμοὺς καὶ τὰ ἄλλα βάρη
[5]   καὶ τοσοῦτοι ἔπεσον Ἕλληνές τε  καὶ   βάρβαροι καὶ τοσαῦται ~πόλεις ἀνάστατοι
[19]   πολὺ ἐκείνων ἀξιώτερος κληρονομεῖν͵ εἰ  καὶ   βάρβαρος ἦν ~καὶ ὄλεθρος͵ ὃν
[27]   ἀλλ΄ ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων τε  καὶ   βαρβάρων ἄξιος ἄγχεσθαι ~τοσούτοις θανάτου
[28]   ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ὦ δέσποτα  καὶ   βασιλεῦ καὶ ἡμέτερε Ζεῦ καὶ
[13]   ὅμοια ἐλέγετο͵ δράκοντα ὁμιλεῖν ~αὐτῇ  καὶ   βλέπεσθαι ἐν τῇ εὐνῇ͵ εἶτα
[12]   εἶναι δοκῶν εἴ ποτε τρωθείης͵  ~καὶ   βλέποιέν σε φοράδην τοῦ πολέμου
[28]   ~μετρίως ἀποκναίει με͵ δέσποτα͵  καὶ   βούλομαι κἂν πρὸς ὀλίγον ὀφθεὶς
[20]   οὗτος ἀπό γε τοῦ σχήματος  καὶ   βρενθυόμενος͵ τὰς ~ὀφρῦς ἐπηρκώς͵
[25]   καὶ ~τούς τε Κελτίβηρας εἷλον  καὶ   Γαλατῶν ἐκράτησα τῶν ἑσπερίων καὶ
[22]   ποιεῖ; ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Ἀπίωμεν͵ Διόγενες·  καὶ   γὰρ ἂν ἡδὺ τὸ θέαμα
[13]   τὰς πράξεις καὶ τὸν πλοῦτον.  καὶ   γὰρ αὖ καὶ τοῦτο ἀγαθὸν
[2]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ προῖκα͵ βέλτιστε·  καὶ   γὰρ ἤντλησα καὶ τῆς κώπης
[22]   ἠξίου τὸν ἵππον αὐτῷ προσαχθῆναι·  καὶ   γὰρ καὶ ~ἵππος αὐτῷ
[13]   ἐπὶ ~τοῖς Ἀριστοτέλους ἀγαθοῖς ἀνιώμενος.  καὶ   γὰρ Κλεῖτον ἐκεῖνον ὁρῶ καὶ
[20]   καὶ τοῦτον· ὄψει γὰρ πολλὰ  καὶ   γελοῖα ὑπὸ τῷ ἱματίῳ ~σκεπόμενα.
[26]   καὶ ἀνέχεσθαι δέδοκται ἡμῖν͵ μὴ  καὶ   γέλωτα ~ὄφλωμεν ὥσπερ σὺ τοιαῦτα
[20]   τῶν προγόνων ἀξιώματα͵ κατάλιπε δὲ  καὶ   ~γένος καὶ δόξαν καὶ εἴ
[19]   γε τῶν ἐν τῇ πόλει·  καὶ   γέροντά με καὶ ~φαλακρόν͵ ὡς
[16]   ταύτην τὴν τέχνην ~ἐπινενοήκατε γραῶν  καὶ   γερόντων ἐρῶντες͵ καὶ μάλιστα εἰ
[12]   ἀεὶ ~συνηνέχθης τοξάρια καὶ πελτίδια  καὶ   γέρρα οἰσύϊνα προβεβλημένοις; ~Ἑλλήνων κρατεῖν
[12]   Ἀλέξανδρε͵ οὐδὲ τὸν τῦφον ~ἀπομαθήσῃ  καὶ   γνώσῃ σεαυτὸν καὶ συνήσεις ἤδη
[29]   τοῦ ἐμοῦ· φαλακρὰ γὰρ ἄμφω  ~καὶ   γυμνά, καὶ τοὺς ὀδόντας ὁμοίως
[19]   καὶ παῖδες ὡραῖοι ἦσαν ~πολλοὶ  καὶ   γυναῖκες ἁβρόταται καὶ μύρα καὶ
[9]   ἀμφότερα ἐγένου μόνος καὶ ἄρρην  καὶ   γυνή͵ τῶν ποιητῶν ἀκούσας ~οἶδα.
[20]   εἶναι βαρείας͵ τροχοὺς καὶ ~λίθους  καὶ   γῦπας· δειχθήσεται δὲ ἑκάστου
[20]   ὅτῳ ~ἀνατείνων ἑαυτόν. τί τοῦτο;  καὶ   δακρύεις͵ κάθαρμα͵ καὶ πρὸς
[22]   ἀπὸ ~δὲ τοῦ τυχόντος παιδισκαρίου  καὶ   δακρύων ἐπιπλάστων καὶ στεναγμῶν ~ἑάλως
[22]   Λάμπις ~ὁ Ἀκαρνὰν ξεναγὸς ὢν  καὶ   Δᾶμις πλούσιος ἐκ
[1]   λέγε, Μεγίλλῳ τε τῷ Κορινθίῳ  ~καὶ   Δαμοξένῳ τῷ παλαιστῇ, ὅτι παρ'
[15]   κόλακας αὐτοῦ Χαρῖνον τὸν νέον  καὶ   Δάμωνα καὶ τοὺς ἄλλους ~κατάσπασον
[7]   ἀτὰρ εἰπέ μοι͵ τί δαὶ  καὶ   δέῃ τοῦ ~πιεῖν; οὐ γὰρ
[8]   ὄντα προσκορῆ ὁμοίως ἂν γένοιτο͵  καὶ   δεήσει ~μεταβολήν σε ζητεῖν τινα
[25]   ἀλλὰ πᾶσαν ~ἐπινοήσας τὴν γῆν  καὶ   δεινὸν ἡγησάμενος͵ εἰ μὴ ἁπάντων
[9]   Μένιππε͵ γυναικεῖος· ἀπραγμονέστερος γάρ.  καὶ   ~δεσπόζουσι τῶν ἀνδρῶν αἱ γυναῖκες͵
[25]   ἔδοξέ μοι ἐκεῖνα ὑποπτήσσοντα ἤδη  καὶ   δεσπότην ~ὁμολογοῦντα. εἴρηκα· σὺ δέ͵
[7]   ~φθάνω βρέξας ἄκρον τὸ χεῖλος͵  καὶ   διὰ τῶν δακτύλων διαρρυὲν οὐκ
[25]   ἀποστὰς τῶν πατρῴων προσκυνεῖσθαι ἠξίου  καὶ   ~δίαιταν τὴν Μηδικὴν μετεδιῄτησεν ἑαυτὸν
[20]   τὸ ~σκαφίδιον καὶ ὑπόσαθρόν ἐστιν  καὶ   διαρρεῖ τὰ πολλά͵ καὶ ἢν
[16]   φροντίδων ἄγρυπνος ~ἐκείμην ἀριθμῶν ἕκαστα  καὶ   διατάττων. ταῦτα γοῦν μοι καὶ
[9]   τὰ περὶ ἐμοῦ ἅπαντα͵ ὡς  καὶ   διέλυσά τινα ἔριν τῶν ~θεῶν͵
[21]   ~παρρησίαν ἀλήθειαν͵ ἐξέπιπτεν εὐθὺς  καὶ   διέρρει͵ τοῦ πυθμένος ~στέγειν οὐ
[22]   οὐδὲν δέον. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἔγωγ΄ οὖν  καὶ   διηγήσομαι ὑμῖν εἶδον ὁπότε
[29]   πάντα καὶ ἰσότιμος ἔσται Μαύσωλος  καὶ   ~Διογένης; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐκ ἰσότιμος,
[4]   Μένιππε͵ ἀξίως τοῦ γένους͵  καὶ   Διογένης πρὸ σοῦ͵ ὅτι μὴ
[6]   οὗτος δὲ Ὀδυσσεύς͵ εἶτα Αἴας  καὶ   Διομήδης καὶ οἱ ἄριστοι τῶν
[12]   ἄνθρωποι περὶ ἐμοῦ͵ ἀλλὰ Ἡρακλεῖ  καὶ   ~Διονύσῳ ἐνάμιλλον τιθέασί με. καίτοι
[12]   Ἄμμωνος υἱὸς λέγεις͵ ὃς Ἡρακλεῖ  καὶ   Διονύσῳ ~παραβάλλεις σεαυτόν; καὶ οὐκ
[7]   που τέθαπται͵ ὅπερ ~καὶ πεινῆν  καὶ   διψῆν ἐδύνατο͵ σὺ δὲ
[25]   ἰσχύι͵ ἀλλὰ πονηρίᾳ καὶ ἀπιστίᾳ  ~καὶ   δόλοις͵ νόμιμον δὲ προφανὲς
[20]   ἀξιώματα͵ κατάλιπε δὲ καὶ ~γένος  καὶ   δόξαν καὶ εἴ ποτέ σε
[13]   τὰ μεγάλα θηρία καὶ τιμὴν  καὶ   δόξαν καὶ τὸ ~ἐπίσημον εἶναι
[11]   ~Πῶς λέγεις; εἴδωλον τοῦ θεοῦ;  καὶ   δυνατὸν ἐξ ἡμισείας μέν τινα
[22]   παιδία͵ νεογνὰ καταλελοίπει͵ ~ἀνεκαλεῖτο  καὶ   ἑαυτῷ ἐπεμέμφετο τῆς τόλμης͵ ὃς
[21]   ἐχρῆν͵ ~σύ τε Ἀντισθένους ἐκληρονόμησας  καὶ   ἐγὼ σοῦ͵ πολλῷ μείζω καὶ
[22]   Βλεψίας λιμῷ ἄθλιος ~ἐλέγετο ἀπεσκληκέναι  καὶ   ἐδήλου δὲ ὠχρὸς εἰς ὑπερβολὴν
[13]   καὶ σατράπας καὶ χρυσὸν τοσοῦτον  καὶ   ἔθνη προσκυνοῦντα ~καὶ Βαβυλῶνα καὶ
[19]   ἀπολέλαυκα μονονουχὶ ~προσκυνούμενος ὑπ΄ αὐτῶν·  καὶ   ἐθρυπτόμην δὲ πολλάκις καὶ ἀπέκλειον
[11]   ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Θρασὺς εἶ καὶ λάλος͵  καὶ   εἰ μὴ παύσῃ σκώπτων εἰς
[20]   δὲ καὶ ~γένος καὶ δόξαν  καὶ   εἴ ποτέ σε πόλις
[1]   πήραν ἥκειν θέρμων τε πολλῶν  καὶ   εἴ που ~εὕροι ἐν τῇ
[4]   δὲ κατέκυψεν εἴσω ~τοῦ χάσματος  καὶ   εἶδε τὸν ζόφον͵ κἀγὼ ἔτι
[13]   τῶν ἅπαξ ~διαπλευσάντων τὴν λίμνην  καὶ   εἰς τὸ εἴσω τοῦ στομίου
[23]   ἡμῶν ἕκαστος κινδυνεύειν ὑπέμενεν͵ ἐπεὶ  καὶ   ~ἐκράτησέ σου καὶ ταῦτα ἐπὶ
[2]   τὸν κύνα ἤγαγες; οἷα δὲ  καὶ   ἐλάλει παρὰ ~τὸν πλοῦν τῶν
[5]   Νιρεὺς καὶ Ἀχιλλεὺς καὶ ~Τυρὼ  καὶ   Ἑλένη καὶ Λήδα καὶ ὅλως
[3]   ὑμεῖς ἐποιεῖτε͵ προσκυνεῖσθαι ἀξιοῦντες  ~καὶ   ἐλευθέροις ἀνδράσιν ἐντρυφῶντες καὶ τοῦ
[15]   κἀκεῖνος εὖ μάλα διαβουκολεῖ αὐτοὺς  καὶ   ἐλπίζει͵ καὶ ὅλως ~αἰεὶ θανέοντι
[13]   ἐν ᾅδου ἔτι σε μωραίνοντα  ~καὶ   ἐλπίζοντα Ἄνουβιν Ὄσιριν γενήσεσθαι;
[9]   ~βέλτιστε͵ ὁπότε γυνὴ ἦσθα͵  καὶ   ἐμαντεύου τότε ὥσπερ καὶ ὕστερον͵
[21]   τῶν ~βαλλαντίων· ὥστε εἴ ποτε  καὶ   ἐμβάλοι τις ἐς αὐτοὺς
[25]   ~δίαιταν τὴν Μηδικὴν μετεδιῄτησεν ἑαυτὸν  καὶ   ἐμιαιφόνει ἐν τοῖς ~συμποσίοις τοὺς
[16]   ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Τοῦτο μέν͵ Πλούτων͵  καὶ   ἐμοὶ ἥδιστον ἤδη͵ εἰ καὶ
[25]   ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Μὴ πρότερον͵ ἢν μὴ  καὶ   ἐμοῦ ἀκούσῃς. ~ΜΙΝΩΣ ~Τίς γὰρ
[13]   γελάσω οὖν͵ Ἀλέξανδρε͵ ὁρῶν  καὶ   ἐν ᾅδου ἔτι σε μωραίνοντα
[29]   Καρῶν ἀνδραποδωδέστατε, τοῦ σοῦ μνήματος  ~καὶ   ἐν βεβαιοτέρῳ χωρίῳ κατεσκευασμένον. ~ΝΙΡΕΩΣ
[29]   καὶ καλὸς ~ἦν καὶ μέγας  καὶ   ἐν πολέμοις καρτερός· τὸ δὲ
[8]   ἐν τῷ ~αὐτῷ ἀεὶ͵ ἀλλὰ  καὶ   ἐν τῷ μὴ μετασχεῖν ὅλως
[26]   περὶ αὑτοῦ διανοεῖσθαι ~πολλὴ αἰσχύνη  καὶ   ἐναντιότης πρὸς τὰ πεπραγμένα σοι
[22]   πλοῦν οἱ μὲν ἐδάκρυόν ~τε  καὶ   ἐναυτίων͵ ἐγὼ δὲ μάλα ἐτερπόμην
[20]   ~ἐρωτήσεις ἀπόρους καὶ λόγους ἀκανθώδεις  καὶ   ἐννοίας πολυπλόκους͵ ~ἀλλὰ καὶ ματαιοπονίαν
[8]   δεήσει ~μεταβολήν σε ζητεῖν τινα  καὶ   ἐντεῦθεν εἰς ἄλλον βίον͵ ὅπερ
[3]   δὲ Κροῖσος τῶν θησαυρῶν͵ ἐπιγελᾷ  καὶ   ἐξονειδίζει ~ἀνδράποδα καὶ καθάρματα ἡμᾶς
[12]   θεοῦ ~ἐκτάδην κείμενον͵ μυδῶντα ἤδη  καὶ   ἐξῳδηκότα κατὰ νόμον ἁπάντων τῶν
[13]   τῇ περὶ παιδείαν φιλοτιμίᾳ θωπεύων  ~καὶ   ἐπαινῶν ἄρτι μὲν πρὸς τὸ
[25]   ἦρξα ἐπ΄ ~ἴσης τῆς πατρίδος͵  καὶ   ἐπειδὴ μετεπέμπετο τῶν πολεμίων μεγάλῳ
[25]   ἄγων εἰσέβαλον εἰς τὴν Ἀσίαν͵  καὶ   ἐπί τε Γρανικῷ ἐκράτησα ~μεγάλῃ
[22]   ἀφεθῆναι. ἐνίους δὲ μόλις ~κατιόντας  καὶ   ἐπὶ τράχηλον ὠθοῦντος τοῦ Ἑρμοῦ
[24]   ~Εὖ γε͵ Μίνως͵ ὅτι  καὶ   ἐπιδαψιλεύῃ τῷ παραδείγματι. ἢν δέ
[17]   εἰς κύλικα ἕτοιμον ἔχειν ~αὐτὸ  καὶ   ἐπιδοῦναι αὐτῷ· εἰ δὲ τοῦτο
[2]   πλοῦν τῶν ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν  καὶ   ἐπισκώπτων καὶ μόνος ~ᾄδων οἰμωζόντων
[23]   τῶν Φρυγῶν͵ ἀμείνων ἠξίου εἶναι  καὶ   ~ἐπιτηδειότερος ἔχειν τὰ ὅπλα. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
[20]   ἀλαζονείαν κομίζει͵ ὅσην δὲ ἀμαθίαν  καὶ   ἔριν καὶ κενοδοξίαν καὶ ~ἐρωτήσεις
[16]   νέων ~καταγελώμενον͵ ἀποθνήσκειν δὲ καλλίστους  καὶ   ἐρρωμενεστάτους ~νεανίσκους· ἄνω γὰρ ποταμῶν
[20]   ἀμαθίαν καὶ ἔριν καὶ κενοδοξίαν  καὶ   ~ἐρωτήσεις ἀπόρους καὶ λόγους ἀκανθώδεις
[8]   Χείρων͵ μὴ περιπίπτῃς σεαυτῷ  καὶ   ἐς τὸ αὐτό σοι
[26]   νεκρὸς ὅμοιος͵ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ  καὶ   ἐσθλός. ταῦτά ~με ἀνιᾷ καὶ
[10]   μὴ εἰς Λεβάδειαν γὰρ παρέλθω  καὶ   ἐσταλμένος ταῖς ~ὀθόναις γελοίως μᾶζαν
[30]   σοι δοκῶ; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίνες δὲ  καὶ   ἔστε; πρότερον͵ οἶμαι͵ χρὴ γὰρ
[23]   οὔτε προσειπεῖν ἠξίωσας ἄνδρα ~συστρατιώτην  καὶ   ἑταῖρον͵ ἀλλ΄ ὑπεροπτικῶς μεγάλα βαίνων
[15]   εἴ γε οἷόν τε ἦν͵  καὶ   ἔτι πλείω͵ τοὺς ~δὲ κόλακας
[30]   δὲ σύ͵ Μένιππε͵ ὅντινα  καὶ   εὐμορφότερον ἡγῇ. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Ἐμέ γε
[20]   ἄλλων ~γελᾷς. ~ΕΡΜΗΣ ~Μηδαμῶς͵ ἀλλὰ  καὶ   ἔχε ταῦτα͵ κοῦφα γὰρ καὶ
[11]   τῷ οὐρανῷ τοῖς θεοῖς ~σύνεστι  καὶ   ἔχει καλλίσφυρον Ηβην͵ ἐγὼ δὲ
[5]   αὐτῷ δόξει͵ ὅτε μέντοι ἀνθεῖ  καὶ   ἔχει τὴν χρόαν͵ κάλλιστά ἐστιν.
[20]   περίεισιν ἐν κύκλῳ τὰ ~χαμαιτυπεῖα͵  καὶ   ἕωθεν ἐξαπατῶν τοὺς νέους ἐπὶ
[19]   γενναῖε͵ παρὰ ἄλλων τὰ ἀγαθά·  καὶ   ἕωθεν μὲν ~εὐθὺς ἐπὶ θύρας
[20]   πάντες ἐπὶ τῷ Λαμπίχου θανάτῳ  ~καὶ   γυνὴ αὐτοῦ συνέχεται πρὸς
[26]   ἀφίξεται πάντως. φέρει δὲ ~παραμυθίαν  καὶ   κοινωνία τοῦ πράγματος καὶ
[9]   διέλυσά τινα ἔριν τῶν ~θεῶν͵  καὶ   μὲν Ηρα ἐπήρωσέν με͵
[20]   ἐνίκησα͵ Ἑρμῆ͵ καὶ ἠρίστευσα  καὶ   πόλις ἐτίμησέν με. ~ΕΡΜΗΣ
[16]   τὸ δὲ ἄλλως Μοῖρα  καὶ   φύσις ~διέταξεν. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Οὐκοῦν
[16]   πάλαι δορυφορήσαντες͵ δὲ παῖς  καὶ   φύσις͵ ~ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον͵
[22]   τὴν ὄψινεἰς τὸ βαρβαρικὸν ἤχθετο  καὶ   ἠγανάκτει ~πεζὸς βαδίζων καὶ ἠξίου
[20]   Δία καὶ χρυσίον γε τουτὶ  καὶ   ἡδυπάθειαν δὲ καὶ ~ἀναισχυντίαν καὶ
[14]   ἐπιπλάσαι τοῦ σκαφιδίου τὰ ἀνεῳγότα  καὶ   ἥλους δὲ καὶ ~καλῴδιον͵ ἀφ΄
[23]   Αἶαν͵ σεαυτὸν ἐφόνευσας͵ ἐμέλλησας δὲ  καὶ   ἡμᾶς ~ἅπαντας͵ τί αἰτιᾷ τὸν
[13]   Ἀλέξανδρε; καὶ σὺ τέθνηκας ὥσπερ  καὶ   ἡμεῖς ἅπαντες; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ὁρᾷς͵
[20]   ~Εὐπλοεῖτε͵ Ἑρμῆ· προΐωμεν δὲ  καὶ   ἡμεῖς. τί οὖν ἔτι καὶ
[28]   ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ὦ δέσποτα καὶ βασιλεῦ  καὶ   ἡμέτερε Ζεῦ καὶ σὺ Δήμητρος
[14]   γάρ. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄμεινον οὕτως͵ εἰ  καὶ   ἡμῖν παρατείνοιτο ὑπὸ σοῦ τὸ
[23]   δόξης ἡδίστου ~πράγματος͵ ὑπὲρ οὗ  καὶ   ἡμῶν ἕκαστος κινδυνεύειν ὑπέμενεν͵ ἐπεὶ
[20]   ἐστιν καὶ διαρρεῖ τὰ πολλά͵  καὶ   ἢν τραπῇ ἐπὶ ~θάτερα͵ οἰχήσεται
[22]   ὅμως ὁμότιμος ὢν ~τοῖς ἄλλοις  καὶ   ἠξίου ἱππεὺς κατιέναι. δέ
[22]   ἤχθετο καὶ ἠγανάκτει ~πεζὸς βαδίζων  καὶ   ἠξίου τὸν ἵππον αὐτῷ προσαχθῆναι·
[20]   ~ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ~Ὅτι ἐνίκησα͵ Ἑρμῆ͵  καὶ   ἠρίστευσα καὶ πόλις ἐτίμησέν
[12]   ἄνδρας καὶ τοσούτους γαμῶν γάμους  ~καὶ   Ἡφαιστίωνα ὑπεραγαπῶν. ἓν ἐπῄνεσα μόνον
[6]   ~Οὗτος δὲ Σόλων Ἐξηκεστίδου  καὶ   Θαλῆς ἐκεῖνος καὶ παρ΄ ~αὐτοὺς
[25]   τοὺς ἐχθροὺς ἠμυνάμην. εἰ δὲ  καὶ   θεὸς ἐδόκουν τοῖς ~ἀνθρώποις͵ συγγνωστοὶ
[11]   εἰς ἓν συμπεφυκότες ἄνθρωπός τε  καὶ   ~θεός. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Οὐ γὰρ καὶ
[10]   γάρ. ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Ἐξ ἀνθρώπου τι  καὶ   θεοῦ σύνθετον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὃ μήτε
[30]   γὰρ τοῦτο εἰδέναι. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Νιρεὺς  καὶ   Θερσίτης. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πότερος οὖν
[21]   οἱ δὲ κλῆροι εἰς Εὐνόμιον  καὶ   ~Θρασυκλέα περιῆλθον ἄμφω συγγενεῖς ὄντας
[13]   προστιθέντες καὶ ~οἰκοδομοῦντές σοι νεὼς  καὶ   θύοντες ὡς δράκοντος υἱῷ. ἀλλ΄
[25]   ~ἐπιπλευσάντων τῇ Λιβύῃ͵ ταχέως ὑπήκουσα͵  καὶ   ἰδιώτην ἐμαυτὸν ~παρέσχον καὶ καταδικασθεὶς
[25]   ~αὐτὸς προκινδυνεύων καὶ τιτρώσκεσθαι ἀξιῶν.  καὶ   ἵνα σοὶ μὴ τὰ ἐν
[20]   γυμνός͵ ὡς ὁρᾷς͵ ἀληθῶς εἰμι  καὶ   ἰσοστάσιος τοῖς ἄλλοις ~νεκροῖς. ~ΕΡΜΗΣ
[29]   ~Ἀνόνητα οὖν μοι ἐκεῖνα πάντα  καὶ   ἰσότιμος ἔσται Μαύσωλος καὶ ~Διογένης;
[1]   ~Ἀλλὰ καὶ τοῖς καλοῖς τε  καὶ   ἰσχυροῖς λέγε, Μεγίλλῳ τε τῷ
[1]   ταῦτα εἰπεῖν πρὸς τοὺς καλοὺς  καὶ   ἰσχυρούς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Καὶ τοῖς πένησιν,
[25]   μάχῃ καὶ τὴν Λυδίαν λαβὼν  καὶ   Ἰωνίαν καὶ Φρυγίαν καὶ ὅλως
[3]   θησαυρῶν͵ ἐπιγελᾷ καὶ ἐξονειδίζει ~ἀνδράποδα  καὶ   καθάρματα ἡμᾶς ἀποκαλῶν͵ ἐνίοτε δὲ
[13]   καὶ γὰρ Κλεῖτον ἐκεῖνον ὁρῶ  καὶ   ~Καλλισθένην καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐπὶ
[19]   σοι εὐξαμένῳ ἔδωκεν νέον εἶναι  καὶ   καλὸν ἐξ ~ὑπαρχῆς καὶ ἀξιέραστον;
[29]   τὰ πολλὰ τῆς Ἰωνίας καταστρεφόμενος·  καὶ   καλὸς ~ἦν καὶ μέγας καὶ
[14]   τὰ ἀνεῳγότα καὶ ἥλους δὲ  καὶ   ~καλῴδιον͵ ἀφ΄ οὗ τὴν ὑπέραν
[26]   ~ὑπὸ τῷ αὐτῷ ζόφῳ ὅμοιοι  καὶ   κατ΄ οὐδὲν ἀλλήλων διαφέροντες͵ καὶ
[3]   ἴητε͵ ἀκολουθήσω ~ἀνιῶν καὶ κατᾴδων  καὶ   καταγελῶν. ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Ταῦτα οὐχ ὕβρις;
[25]   ὑπήκουσα͵ καὶ ἰδιώτην ἐμαυτὸν ~παρέσχον  καὶ   καταδικασθεὶς ἤνεγκα εὐγνωμόνως τὸ πρᾶγμα.
[3]   γὰρ ἂν ἴητε͵ ἀκολουθήσω ~ἀνιῶν  καὶ   κατᾴδων καὶ καταγελῶν. ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Ταῦτα
[22]   Ἀκαρνάν͵ ἔστενε γὰρ κἀκεῖνος  καὶ   κατηρᾶτο τῇ ~Μυρτίῳτί αἰτιᾷ τὸν
[20]   ὅσην δὲ ἀμαθίαν καὶ ἔριν  καὶ   κενοδοξίαν καὶ ~ἐρωτήσεις ἀπόρους καὶ
[1]   καὶ περὶ τῶν ὅλων ~ἐρίζουσιν  καὶ   κέρατα φύουσιν ἀλλήλοις καὶ κροκοδείλους
[6]   γάρ͵ ὡς οὐδὲν ἴσον ~κύαμοι  καὶ   κεφαλαὶ τοκήων ἐνθάδε. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὗτος
[19]   ~ὁ δ΄ ἐπίστευέν τε ἂν  καὶ   κολακευτικώτερον παρεσκεύαζεν αὑτόν͵ ἄλλας ~δὲ
[19]   ὁρᾷς͵ ὄντα καὶ λημῶντα προσέτι  καὶ   κορυζῶντα ~ὑπερήδοντο θεραπεύοντες͵ καὶ μακάριος
[5]   κάλλη. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὀστᾶ μόνα ὁρῶ  καὶ   κρανία τῶν σαρκῶν γυμνά͵ ὅμοια
[22]   ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΟΣ ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀντίσθενες  καὶ   Κράτης͵ σχολὴν ἄγομεν· ὥστε τί
[25]   Σκιπίων στρατηγὸς καθελὼν Καρχηδόνα  καὶ   κρατήσας ~Λιβύων μεγάλαις μάχαις. ~ΜΙΝΩΣ
[1]   ~ἐρίζουσιν καὶ κέρατα φύουσιν ἀλλήλοις  καὶ   κροκοδείλους ποιοῦσι καὶ τὰ ~τοιαῦτα
[22]   καὶ ταῦτα φιάλας πέντε χρυσᾶς  ~καὶ   κυμβία τέτταρα μεθ΄ ἑαυτοῦ κομίζων.
[1]   ἐκεῖ ~πλουσίους οὐδὲν ἀμείνους αὑτῶν·  καὶ   Λακεδαιμονίοις δὲ τοῖς σοῖς ταῦτα,
[11]   τοῖς θεοῖς. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Θρασὺς εἶ  καὶ   λάλος͵ καὶ εἰ μὴ παύσῃ
[22]   δανειστικὸς ἐκ Πειραιῶς  καὶ   Λάμπις ~ὁ Ἀκαρνὰν ξεναγὸς ὢν
[20]   Ἑρμῆ͵ βαρύν τε ὄντα  ~καὶ   λάσιον͵ ὡς ὁρᾷς· πέντε μναῖ
[10]   οἶδα͵ Τροφώνιε͵ τι  καὶ   λέγεις· ὅτι μέντοι ὅλος εἶ
[9]   κἀκείναις ἐντύχω͵ εἴσομαι τι  καὶ   λέγουσι. σὺ δέ͵ ~βέλτιστε͵
[22]   ἐδήλου δὲ ὠχρὸς εἰς ὑπερβολὴν  καὶ   λεπτὸς εἰς ~τὸ ἀκριβέστατον φαινόμενος.
[5]   Ἀχιλλεὺς καὶ ~Τυρὼ καὶ Ἑλένη  καὶ   Λήδα καὶ ὅλως τὰ ἀρχαῖα
[19]   καὶ ~φαλακρόν͵ ὡς ὁρᾷς͵ ὄντα  καὶ   λημῶντα προσέτι καὶ κορυζῶντα ~ὑπερήδοντο
[20]   ~ἀλλὰ καὶ ματαιοπονίαν μάλα πολλὴν  καὶ   λῆρον οὐκ ὀλίγον καὶ ὕθλους
[6]   ἄγνωστα καὶ ἄμορφα͵ κόνις πάντα  καὶ   λῆρος πολύς͵ ἀμενηνὰ ὡς ~ἀληθῶς
[25]   μέγα ἔπραξα Ἰταλίαν ~ἀναιμωτὶ λαβὼν  καὶ   Λιβύην καὶ τὰ μέχρι Γαδείρων
[20]   καταδίκας φασὶν εἶναι βαρείας͵ τροχοὺς  καὶ   ~λίθους καὶ γῦπας· δειχθήσεται δὲ
[20]   καὶ κενοδοξίαν καὶ ~ἐρωτήσεις ἀπόρους  καὶ   λόγους ἀκανθώδεις καὶ ἐννοίας πολυπλόκους͵
[29]   Καρίας μὲν ~ἁπάσης, ἦρξα δὲ  καὶ   Λυδῶν ἐνίων καὶ νήσους δέ
[19]   προσέτι καὶ κορυζῶντα ~ὑπερήδοντο θεραπεύοντες͵  καὶ   μακάριος ἦν αὐτῶν ὅντινα ἂν
[20]   οὐ λέληθεν γάρ με͵ εἰ  ~καὶ   μάλα περικρύπτεις αὐτά. καὶ τὸ
[20]   ~ἀναισχυντίαν καὶ ὀργὴν καὶ τρυφὴν  καὶ   μαλακίαν· οὐ λέληθεν γάρ με͵
[16]   ~ἐπινενοήκατε γραῶν καὶ γερόντων ἐρῶντες͵  καὶ   μάλιστα εἰ ἄτεκνοι εἶεν͵ ~οἱ
[1]   βεβαίως γελῶν καθάπερ ἐγὼ νῦν,  ~καὶ   μάλιστα ἐπειδὰν ὁρᾷς τοὺς πλουσίους
[20]   πάθωμεν. τί οἰμώζετε͵ μάταιοι͵  καὶ   μάλιστα ~φιλόσοφος σὺ
[20]   ἐμβῆτε͵ δέδια μὴ ὕστερον ~μετανοήσητε͵  καὶ   μάλιστα ὁπόσοι νεῖν οὐκ ἐπίστασθε.
[6]   ἀνθρώπους μοι τοὺς πάλαι δεῖξον  καὶ   μάλιστα τοὺς ~ἐπισήμους αὐτῶν. ~ΑΙΑΚΟΣ
[10]   οὐκ οἶδ΄ ὅπως ~ναῶν κατηξιώθητε  καὶ   μάντεις δοκεῖτε͵ καὶ οἱ μάταιοι
[10]   αὑτοῦ͵ ἐγὼ δὲ ἥρως εἰμὶ  καὶ   μαντεύομαι͵ ἤν τις κατέλθῃ παρ΄
[9]   καὶ ὕστερον͵ ἅμα ~ἀνὴρ  καὶ   μάντις ἔμαθες εἶναι; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Ὁρᾷς;
[20]   ἀκανθώδεις καὶ ἐννοίας πολυπλόκους͵ ~ἀλλὰ  καὶ   ματαιοπονίαν μάλα πολλὴν καὶ λῆρον
[28]   εὖ οἶδα καὶ φεύξεταί σε  καὶ   μάτην ἔσῃ ~τοσαύτην ὁδὸν ἀνεληλυθώς.
[3]   ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Πολλῶν γε͵ θεοί͵  καὶ   μεγάλων κτημάτων. ~ΜΙΔΑΣ ~Ὅσου μὲν
[29]   Ἰωνίας καταστρεφόμενος· καὶ καλὸς ~ἦν  καὶ   μέγας καὶ ἐν πολέμοις καρτερός·
[22]   φευκτέον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Παραπαίεις͵ γέρον͵  καὶ   μειρακιεύῃ πρὸς τὸ χρεών͵ καὶ
[16]   Τερψίων· καὶ Φείδων γὰρ  καὶ   Μέλανθος καὶ ὅλως ἅπαντες ~προελεύσονται
[20]   καὶ ἡμεῖς. τί οὖν ἔτι  καὶ   μέλλετε; ~δικασθῆναι δεήσει͵ καὶ τὰς
[16]   πως γίνεσθαι͵ τὸν πρεσβύτερον πρότερον  καὶ   μετὰ τοῦτον ὅστις καὶ ~τῇ
[25]   τὰ ἐν Ἀρβήλοις διηγήσωμαι͵ ἀλλὰ  καὶ   μέχρι Ἰνδῶν ἦλθον καὶ τὸν
[25]   καὶ τὴν πεδινὴν Ἰταλίαν ~ἐχειρωσάμην  καὶ   μέχρι τῶν προαστείων τῆς προὐχούσης
[26]   ὥστε χρὴ ἐμμένειν τῷ νόμῳ  καὶ   μὴ ~ἀνιᾶσθαι τοῖς διατεταγμένοις. ἄλλως
[9]   ἐξετάζοντα͵ εἴτε δυνατά ἐστιν εἴτε  καὶ   μή͵ παραδέχεσθαι; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Σὺ οὖν
[8]   ἀρέσκεσθαι καὶ ἀγαπᾶν τοῖς ~παροῦσι  καὶ   μηδὲν αὐτῶν ἀφόρητον οἴεσθαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ
[24]   δοκεῖς. ἀπόλυσον ~αὐτόν͵ Ἑρμῆ͵  καὶ   μηκέτι κολαζέσθω. ὅρα δὲ μὴ
[16]   ~Οὐ γὰρ ἐχρῆν γέροντα ὄντα  καὶ   μηκέτι χρήσασθαι τῷ πλούτῳ αὐτὸν
[17]   τί τοῦτο γελᾷς͵ Ζηνόφαντε;  ~καὶ   μὴν οὐκ ἔδει γε ἑταίρῳ
[9]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἱκανὸν τοῦτο· εἰ γὰρ  καὶ   μήτραν εἶχες͵ ἐβουλόμην εἰδέναι. ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
[20]   λῆρον οὐκ ὀλίγον καὶ ὕθλους  ~καὶ   μικρολογίαν͵ νὴ Δία καὶ χρυσίον
[19]   μακάριος ἦν αὐτῶν ὅντινα ἂν  καὶ   μόνον ~προσέβλεψα. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Μῶν καὶ
[2]   ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν καὶ ἐπισκώπτων  καὶ   μόνος ~ᾄδων οἰμωζόντων ἐκείνων. ~ΕΡΜΗΣ
[19]   ἦσαν ~πολλοὶ καὶ γυναῖκες ἁβρόταται  καὶ   μύρα καὶ οἶνος ἀνθοσμίας καὶ
[16]   δοκῶν καὶ ὁπότε εἰσίοιμι ὑποστένων  καὶ   μύχιόν τι καθάπερ ~ἐξ ᾠοῦ
[5]   ~ἔνθα Ὑάκινθός τέ ἐστιν  καὶ   Νάρκισσος καὶ Νιρεὺς καὶ Ἀχιλλεὺς
[26]   Ἀχαιῶν θεραπεύουσιν͵ ~ἰσηγορία δὲ ἀκριβὴς  καὶ   νεκρὸς ὅμοιος͵ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ
[7]   ὡς μὴ ἐπικύψας πιεῖν  καὶ   νὴ Δί΄ ἀρυσάμενος κοίλῃ ~τῇ
[22]   κομίζων. δὲ Ἀρσάκηςγηραιὸς ἤδη  ~καὶ   νὴ Δί΄ οὐκ ἄσεμνος τὴν
[20]   λόγους ~διεξιόντα ἐπὶ Κράτωνι τούτῳ.  καὶ   νὴ Δία γε Δαμασίου
[22]   δακρύοντες ~πλὴν τῶν νεογνῶν τούτων  καὶ   νηπίων. ἀλλὰ καὶ οἱ πάνυ
[29]   ἦρξα δὲ καὶ Λυδῶν ἐνίων  καὶ   νήσους δέ τινας ὑπηγαγόμην καὶ
[5]   Ὑάκινθός τέ ἐστιν καὶ Νάρκισσος  καὶ   Νιρεὺς καὶ Ἀχιλλεὺς καὶ ~Τυρὼ
[19]   καὶ βαρβαρίζων͵ Κόδρου δὲ εὐγενέστερος  καὶ   Νιρέως ~καλλίων καὶ Ὀδυσσέως συνετώτερος
[15]   ~θεραπεύουσιν ἔν γε τῷ φανερῷ͵  καὶ   νοσοῦντος μὲν βουλεύονται πᾶσι
[19]   θεραπεύουσιν. ἐκεῖνος τοίνυν ~ἐκληρονόμησέ μου  καὶ   νῦν ἐν τοῖς εὐπατρίδαις ἀριθμεῖται
[18]   ἀπέθανον τοῦ τέγους μοι ἐπιπεσόντος͵  καὶ   νῦν Ἑρμόλαος ἔχει τἀμὰ ~ὥσπερ
[30]   λέγεις· ἐγὼ δὲ βλέπω  καὶ   νῦν ἔχεις͵ ἐκεῖνα δέ οἱ
[12]   γέλως ἦν τοῖς ὁρῶσιν͵  καὶ   Ἄμμων ~γόης καὶ ψευδόμαντις
[22]   ~σφοδρότητος ἑαυτὸν διαπείραντα· διελαύνεται δὲ  καὶ   Ἀρσάκης ἐκ τοῦ ~βουβῶνος
[22]   ἵππον αὐτῷ προσαχθῆναι· καὶ γὰρ  καὶ   ~ἵππος αὐτῷ συνετεθνήκει͵ μιᾷ
[6]   ὀρῶν πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; οἷος δὲ  καὶ   Κροῖσός ~ἐστιν. τὸν Σαρδανάπαλλον
[20]   εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες͵ ἐγὼ δὲ  καὶ   ~πορθμεὺς ἄλλους μετελευσόμεθα. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[21]   ὥς γε ~Χαλδαίων παῖδες͵ ἀλλὰ  καὶ   Πύθιος αὐτὸς ἄρτι μὲν
[20]   καὶ ~πρὸς τὸν κατάπλουν χρήσιμα.  καὶ   ῥήτωρ δὲ σὺ ἀπόθου
[6]   ~Χαρμίδης͵ Μένιππε͵ καὶ Φαῖδρος  καὶ   τοῦ Κλεινίου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ
[14]   ὀβολῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Τίθει πέντε δραχμὰς  καὶ   ὀβολοὺς δύο. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ ἀκέστραν
[26]   ~ἐσμεν οἵδε· μετὰ μικρὸν δὲ  καὶ   Ὀδυσσεὺς ἀφίξεται πάντως. φέρει δὲ
[19]   δὲ εὐγενέστερος καὶ Νιρέως ~καλλίων  καὶ   Ὀδυσσέως συνετώτερος λεγόμενος εἶναι. ~ΣΙΜΥΛΟΣ
[6]   ἐκεῖνος καὶ παρ΄ ~αὐτοὺς Πιττακὸς  καὶ   οἱ ἄλλοι· ἑπτὰ δὲ πάντες
[6]   Ὀδυσσεύς͵ εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης  καὶ   οἱ ἄριστοι τῶν ~Ἑλλήνων. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[12]   οἱ Σκύθαι γε͵ πάτερ͵  καὶ   οἱ Ἰνδῶν ἐλέφαντες οὐκ ~εὐκαταφρόνητόν
[21]   ἐθεράπευον ~ὑπερβαλλόμενοι ἀλλήλους τῇ κολακείᾳ.  καὶ   οἱ μάντεις͵ εἴτε ἀπὸ τῶν
[9]   τὸ χωρίον τὸ γυναικεῖον ~ἀπεφράγη  καὶ   οἱ μαστοὶ ἀπεστάθησαν καὶ τὸ
[10]   ~ναῶν κατηξιώθητε καὶ μάντεις δοκεῖτε͵  καὶ   οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ~θεοὺς
[22]   νεογνῶν τούτων καὶ νηπίων. ἀλλὰ  καὶ   οἱ πάνυ γέροντες ~ὀδύρονται. τί
[29]   ῥῖνας ἀποσεσιμώμεθα. δὲ τάφος  καὶ   οἱ πολυτελεῖς ~ἐκεῖνοι λίθοι Ἁλικαρνασσεῦσι
[24]   ~Οὐκοῦν καὶ οἱ χρηστοὶ ἅπαντες  καὶ   οἱ πονηροὶ δοκοῦντες ἡμεῖς ~ἐκείνῃ
[12]   Ἄμμων ~γόης καὶ ψευδόμαντις ἠλέγχετο  καὶ   οἱ προφῆται κόλακες. τίς
[24]   τῆς Μοίρας δηλαδή. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν  καὶ   οἱ χρηστοὶ ἅπαντες καὶ οἱ
[13]   καὶ τοῖς δώδεκα θεοῖς προστιθέντες  καὶ   ~οἰκοδομοῦντές σοι νεὼς καὶ θύοντες
[1]   εἰσὶ καὶ ἀχθόμενοι τῷ ~πράγματι  καὶ   οἰκτείροντες τὴν ἀπορίαν λέγε μήτε
[19]   καὶ γυναῖκες ἁβρόταται καὶ μύρα  καὶ   οἶνος ἀνθοσμίας καὶ ~τράπεζα ὑπὲρ
[28]   ἠράσθης δὲ καὶ αὐτὸς ἤδη  ~καὶ   οἶσθα οἷον τὸ ἐρᾶν ἐστιν.
[3]   Πλούτων· μισῶ γὰρ αὐτοὺς ἀγεννεῖς  καὶ   ὀλεθρίους ὄντας͵ ~οἷς οὐκ ἀπέχρησεν
[19]   κληρονομεῖν͵ εἰ καὶ βάρβαρος ἦν  ~καὶ   ὄλεθρος͵ ὃν ἤδη καὶ αὐτῶν
[17]   διὰ ~τῆς λεωφόρου ἀσφαλέστερον͵ εἰ  καὶ   ὀλίγῳ βραδύτερος ἦν. ~ΚΝΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ
[15]   μάλα διαβουκολεῖ αὐτοὺς καὶ ἐλπίζει͵  καὶ   ὅλως ~αἰεὶ θανέοντι ἐοικὼς ἔρρωται
[16]   καὶ Φείδων γὰρ καὶ Μέλανθος  καὶ   ὅλως ἅπαντες ~προελεύσονται αὐτοῦ ὑπὸ
[3]   ᾄδων ~ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς οἰμωγάς͵  καὶ   ὅλως λυπηρός ἐστιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τί
[4]   παθεῖν͵ ὡς θαυμάσονται οἱ θεαταί.  ~καὶ   ὅλως περὶ πάντων γε τῶν
[15]   δὲ ὅμως ὑπισχνοῦνται͵ ἢν ῥαΐσῃ͵  καὶ   ὅλως ποικίλη τις ~κολακεία
[5]   ~Τυρὼ καὶ Ἑλένη καὶ Λήδα  καὶ   ὅλως τὰ ἀρχαῖα πάντα κάλλη.
[25]   λαβὼν καὶ Ἰωνίαν καὶ Φρυγίαν  καὶ   ὅλως τὰ ~ἐν ποσὶν ἀεὶ
[30]   εὔμορφος· ἰσοτιμία γὰρ ἐν ᾅδου  καὶ   ὅμοιοι ~ἅπαντες. ~ΘΕΡΣΙΤΗΣ ~Ἐμοὶ μὲν
[12]   ἐλέφαντες οὐκ ~εὐκαταφρόνητόν τι ἔργον͵  καὶ   ὅμως οὐ διαστήσας αὐτοὺς οὐδὲ
[21]   ἐπαντλοῦσαι· τὸ δὲ χρυσίον ὀδοῦσι  καὶ   ὄνυξι ~καὶ πάσῃ μηχανῇ ἐφύλαττον.
[16]   πόσα κατέφαγεν ἀεὶ ~τεθνήξεσθαι δοκῶν  καὶ   ὁπότε εἰσίοιμι ὑποστένων καὶ μύχιόν
[20]   καὶ ἡδυπάθειαν δὲ καὶ ~ἀναισχυντίαν  καὶ   ὀργὴν καὶ τρυφὴν καὶ μαλακίαν·
[22]   βίον δὲ ~ἄπορον ἀπὸ καλάμου  καὶ   ὁρμιᾶς εἶχον εἰς ὑπερβολὴν πτωχὸς
[22]   καὶ Ἀρσάκης Μηδίας ὕπαρχος  ~καὶ   Ὀροίτης Ἀρμένιος. μὲν
[9]   Λυγκεύς. ὅτι μέντοι μάντις ἦσθα  καὶ   ~ὅτι ἀμφότερα ἐγένου μόνος καὶ
[1]   ἀσήμους, ἐκ μόνης οἰμωγῆς διαγινωσκομένους,  καὶ   ~ὅτι μαλθακοὶ καὶ ἀγεννεῖς εἰσι
[26]   ὡς ἐκείνη μὲν ἀνωφελής͵ εἰ  καὶ   ~ὅτι μάλιστα οἱ ἄνω ῥαψῳδήσουσιν.
[1]   ~οἰμώζειν διηγησάμενος τὴν ἐνταῦθα ἰσοτιμίαν,  καὶ   ὅτι ὄψονται τοὺς ἐκεῖ ~πλουσίους
[4]   ἐδόκει ἀτρέπτῳ τῷ ~προσώπῳ προσιέναι  καὶ   οὐ πάνυ δεδιέναι τὸν θάνατον
[22]   πάνυ ~ἁπαλὸς ἦν τὼ πόδε  καὶ   οὐδ΄ ἑστάναι χαμαί͵ οὐχ ὅπως
[28]   περίμεινον· ἀφίξεται γὰρ κἀκείνη ποτὲ  καὶ   οὐδὲ σὲ ἀνελθεῖν ~δεήσει. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
[21]   ἄλλοι ἠμέλουν τῶν τοιούτων κτημάτων  καὶ   οὐδεὶς ~ἐθεράπευεν ἡμᾶς κληρονομήσειν προσδοκῶν͵
[12]   ἀλλ΄ οἱ βάρβαροι κατεπλάγησάν με  καὶ   οὐδεὶς ἔτι ~ἀνθίστατο οἰόμενοι θεῷ
[22]   ὥστε ἐπεὶ καταβαλὼν ~ἑαυτὸν ἔκειτο  καὶ   οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἀνίστασθαι ἤθελεν͵
[20]   τρόπαιον· ἐν ᾅδου γὰρ εἰρήνη  καὶ   οὐδὲν ὅπλων ~δεήσει. ~ὁ σεμνὸς
[30]   ἔχω͵ ὅτι ὅμοιός εἰμί σοι  καὶ   οὐδὲν τηλικοῦτον ~διαφέρεις ἡλίκον σε
[12]   Ἡρακλεῖ καὶ Διονύσῳ ~παραβάλλεις σεαυτόν;  καὶ   οὐκ αἰσχύνῃ͵ Ἀλέξανδρε͵ οὐδὲ
[4]   ~Οὐκοῦν σοφιστὴς ἄνθρωπος ἦν  καὶ   οὐκ ἀληθῶς κατεφρόνει τοῦ ~πράγματος;
[30]   τὸ σόν· ἀλαπαδνὸν γὰρ αὐτὸ  καὶ   οὐκ ἀνδρῶδες ~ἔχεις. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Καὶ
[2]   ἤντλησα καὶ τῆς κώπης ~συνεπελαβόμην  καὶ   οὐκ ἔκλαον μόνος τῶν ἄλλων
[6]   κἀνταῦθα μέτει τὴν σεαυτοῦ τέχνην  καὶ   οὐκ ~ὀλιγωρεῖς τῶν καλῶν. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ
[26]   καὶ κατ΄ οὐδὲν ἀλλήλων διαφέροντες͵  καὶ   οὔτε ~οἱ τῶν Τρώων νεκροὶ
[25]   καὶ ἀπαίδευτος παιδείας τῆς Ἑλληνικῆς  καὶ   οὔτε ~Ὅμηρον ὥσπερ οὗτος ῥαψῳδῶν
[9]   ~δεσπόζουσι τῶν ἀνδρῶν αἱ γυναῖκες͵  καὶ   οὔτε πολεμεῖν ἀνάγκη αὐταῖς ~οὔτε
[26]   ῥαψῳδήσουσιν. μετὰ νεκρῶν δὲ ὁμοτιμία͵  καὶ   οὔτε τὸ ~κάλλος ἐκεῖνο͵
[20]   ~ἐπιβαίνειν ἀναγκάζων. ~ΕΡΜΗΣ ~Εὖ λέγεις͵  καὶ   οὕτω ποιήσωμεν. Οὑτοσὶ τίς
[20]   ἠϊόνος καταλιπόντας· μόλις γὰρ ἂν  καὶ   οὕτως δέξαιτο ὑμᾶς τὸ ~πορθμεῖον.
[8]   γὰρ ἡδὺ ἔγωγε ποικίλον τι  καὶ   οὐχ ἁπλοῦν ~ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ
[20]   ἀπορρίψω δέ· τί γὰρ ἂν  καὶ   πάθοιμι; ~ΕΡΜΗΣ ~βαβαί. σὺ δὲ
[19]   μὲν πρῶτον ἅπαντα ἐδυνάμην· ἔτι  καὶ   παῖδες ὡραῖοι ἦσαν ~πολλοὶ καὶ
[12]   Θρᾷκας Ἰλλυριοὺς  καὶ   Παίονας ~χειρώσασθαι͵ ταῦτα μεγάλα· Μήδων
[6]   ~ἄρα ἐστίν; ~ΑΙΑΚΟΣ ~Μετὰ Νέστορος  καὶ   Παλαμήδους ἐκεῖνος ληρεῖ τὰ πολλά.
[6]   σε ~θαυμάσιον οἴονται ἄνδρα γεγενῆσθαι  καὶ   πάντα ἐγνωκέναι καὶ ~ταῦταοἶμαι γὰρ
[22]   βαβαί͵ πολλοί γε καὶ ποικίλοι  καὶ   πάντες δακρύοντες ~πλὴν τῶν νεογνῶν
[11]   καὶ ~θεός. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Οὐ γὰρ  καὶ   πάντες οὕτως σοι δοκοῦσι συγκεῖσθαι
[4]   καὶ τὰ ἑαυτοῦ ~παιδία ὠδύρετο  καὶ   παντοῖος ἐγίνετο. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν σοφιστὴς
[29]   Κάρ, ἐπὶ τίνι μέγα φρονεῖς  καὶ   πάντων ἡμῶν προτιμᾶσθαι ἀξιοῖς; ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ
[22]   κατιέναι. δέ γε Ὀροίτης  καὶ   πάνυ ~ἁπαλὸς ἦν τὼ πόδε
[20]   καὶ ἔχε ταῦτα͵ κοῦφα γὰρ  καὶ   πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ ~πρὸς
[6]   Ἐξηκεστίδου καὶ Θαλῆς ἐκεῖνος  καὶ   παρ΄ ~αὐτοὺς Πιττακὸς καὶ οἱ
[25]   δὲ πατρῴαν ἀρχὴν ~παραλαβὼν ηὔξησεν  καὶ   παρὰ πολὺ ἐξέτεινε χρησάμενος τῇ
[22]   ~χώραν͵ ὡς ἂν ἐπιτηδείως πλεύσαιμι·  καὶ   παρὰ τὸν πλοῦν οἱ μὲν
[23]   ἀμείνους ὄντες ἀπείπασθε τὸν ἀγῶνα  καὶ   ~παρεχωρήσατέ μοι τῶν ἄθλων͵
[22]   τῇ πέλτῃ παρεκρούσατο τὴν προσβολὴν  ~καὶ   παρῆλθεν αὐτὸν ἀκωκή͵ ἐς
[20]   τὴν τοσαύτην ἀπεραντολογίαν καὶ ἀντιθέσεις  καὶ   παρισώσεις ~καὶ περιόδους καὶ βαρβαρισμοὺς
[20]   Μένιππε͵ ἀπόθου τὴν ἐλευθερίαν  καὶ   παρρησίαν ~καὶ τὸ ἄλυπον καὶ
[21]   δὲ χρυσίον ὀδοῦσι καὶ ὄνυξι  ~καὶ   πάσῃ μηχανῇ ἐφύλαττον. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Οὐκοῦν
[7]   ἐν Λυδίᾳ που τέθαπται͵ ὅπερ  ~καὶ   πεινῆν καὶ διψῆν ἐδύνατο͵ σὺ
[12]   ὃς δειλοῖς ἀεὶ ~συνηνέχθης τοξάρια  καὶ   πελτίδια καὶ γέρρα οἰσύϊνα προβεβλημένοις;
[26]   οὖν ἀγεννῆ τινα Φρύγα δειλὸν  καὶ   πέρα ~τοῦ καλῶς ἔχοντος φιλόζῳον
[13]   Ἄμμωνος ὤν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Καὶ μὴν  καὶ   περὶ τῆς Ὀλυμπιάδος ὅμοια ἐλέγετο͵
[27]   δυνατὸν ἦν. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Ἐγώ σοι  καὶ   περὶ τοῦ Ἔρωτος ἀποκρινοῦμαι τὰ
[1]   ὅλον παύσασθαι αὐτοῖς παρεγγύα ληροῦσι  καὶ   περὶ τῶν ὅλων ~ἐρίζουσιν καὶ
[3]   ἀλλὰ καὶ ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται  ~καὶ   περιέχονται τῶν ἄνω· χαίρω τοιγαροῦν
[20]   ἀπεραντολογίαν καὶ ἀντιθέσεις καὶ παρισώσεις  ~καὶ   περιόδους καὶ βαρβαρισμοὺς καὶ τὰ
[12]   ~χειρώσασθαι͵ ταῦτα μεγάλα· Μήδων δὲ  καὶ   Περσῶν καὶ Χαλδαίων͵ ~χρυσοφόρων ἀνθρώπων
[13]   τὴν ἑτέραν σὺ ταύτην βάδιζε  καὶ   ~πῖνε πολλάκις͵ ὡς ἔφην. ~ΕΡΜΟΥ
[2]   βίον. ~ΧΑΡΩΝ ~Χάριεν λέγεις͵ ἵνα  καὶ   πληγὰς ἐπὶ τούτῳ παρὰ τοῦ
[19]   ὢν περὶ τοὺς ~ἀτέκνους  καὶ   πλουσίους γέροντας. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Νῦν μανθάνω
[22]   τοὺς ~ἀφικνουμένους. βαβαί͵ πολλοί γε  καὶ   ποικίλοι καὶ πάντες δακρύοντες ~πλὴν
[13]   ~ἐπισπασάμενος πίε καὶ αὖθις πίε  καὶ   πολλάκις· οὕτω γὰρ ἂν παύσαιο
[6]   Δί΄ ἀλλὰ κενοδοξία καὶ τῦφος  καὶ   πολλὴ κόρυζα͵ ταῦτά σε ~ἀπηνθράκωσεν
[1]   σοὶ ἔτι γέλως ἦν  καὶ   πολὺ τὸ τίς γὰρ ὅλως
[30]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πότερος οὖν Νιρεὺς  καὶ   πότερος Θερσίτης; οὐδέπω γὰρ
[10]   ἐτερατεύεσθε ~ὡς τὰ μέλλοντα προειδότες  καὶ   προειπεῖν δυνάμενοι τοῖς ἐρομένοις. ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ
[12]   καὶ ~τιτρώσκεσθαί ποτε τὸν βασιλέα  καὶ   προκινδυνεύειν τοῦ στρατοῦ͵ ἀλλ΄ ὅτι
[1]   ἀπό γε τούτων. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Βούλει  καὶ   πρὸς αὐτοὺς ἐκείνους ἐντείλωμαί τι
[20]   τοῦτο; καὶ δακρύεις͵ κάθαρμα͵  καὶ   πρὸς θάνατον ~ἀποδειλιᾷς; ἔμβηθι δ΄
[20]   γὰρ καὶ πάνυ εὔφορα ὄντα  καὶ   ~πρὸς τὸν κατάπλουν χρήσιμα. καὶ
[7]   ἢν δέ ποτε καὶ ἀρύσωμαι  καὶ   προσενέγκω τῷ στόματι͵ οὐ ~φθάνω
[1]   τῶν ἄνω. ταῦτα λέγε αὐτῷ,  καὶ   ~προσέτι ἐμπλησάμενον τὴν πήραν ἥκειν
[22]   ὑπερβολὴν πτωχὸς ὢν ἄτεκνός ~τε  καὶ   προσέτι χωλὸς καὶ ἀμυδρὸν βλέπων.
[12]   μετενέδυς καὶ τιάραν ὀρθὴν ἐπέθου  καὶ   προσκυνεῖσθαι ~ὑπὸ Μακεδόνων͵ ἐλευθέρων ἀνδρῶν͵
[13]   σε παρειληφότα ~τὴν ἀρχὴν κολακεύοντες  καὶ   προστάτην αἱρούμενοι καὶ στρατηγὸν ἐπὶ
[11]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τὸ μὲν τόξον γυμνὸν  καὶ   πρόχειρον· ἐγὼ δὲ τί ἂν
[23]   ~ἅπαντας͵ τί αἰτιᾷ τὸν Ὀδυσσέα  καὶ   πρῴην οὔτε προσέβλεψας αὐτόν͵ ~ὁπότε
[28]   Ἰφίκλου Φυλάκιος συστρατιώτης τῶν ~Ἀχαιῶν  καὶ   πρῶτος ἀποθανὼν τῶν ἐπ΄ Ἰλίῳ.
[9]   ἀπεστάθησαν καὶ τὸ ἀνδρεῖον ἀνέφυ  καὶ   ~πώγωνα ἐξήνεγκας͵ αὐτίκα ἐκ
[25]   καὶ τοὺς ἐλέφαντας αὐτῶν εἶχον  καὶ   ~Πῶρον ἐχειρωσάμην͵ καὶ Σκύθας δὲ
[5]   Ἀχαιοὶ περὶ ~πράγματος οὕτως ὀλιγοχρονίου  καὶ   ῥᾳδίως ἀπανθοῦντος πονοῦντες. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐ
[1]   μάλιστα ἐπειδὰν ὁρᾷς τοὺς πλουσίους  καὶ   σατράπας καὶ τυράννους ~οὕτω ταπεινοὺς
[13]   ἀπολιπὼν ἀφῖξαι͵ σωματοφύλακας καὶ ~ὑπασπιστὰς  καὶ   σατράπας καὶ χρυσὸν τοσοῦτον καὶ
[6]   ἑώρακας εἰσιών. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οἶδα ταῦτα  καὶ   σέ͵ ὅτι πυλωρεῖς͵ καὶ τὸν
[21]   καὶ ἐγὼ σοῦ͵ πολλῷ μείζω  καὶ   ~σεμνότερα τῆς Περσῶν ἀρχῆς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[11]   γενόμενον͵ τρία ταῦτα ἤδη γεγένηται·  καὶ   ~σκόπει ὅντινα τὸν τρίτον πατέρα
[25]   αὐτῶν εἶχον καὶ ~Πῶρον ἐχειρωσάμην͵  καὶ   Σκύθας δὲ οὐκ εὐκαταφρονήτους ἄνδρας
[21]   διαδεξάμενος τὸν πλοῦτον παρὰ ~Ἀντισθένους  καὶ   σοὶ ἔτι πλείω καταλιπών. ~ΚΡΑΤΗΣ
[11]   τῷ σώματι. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Θρασὺς εἶ  καὶ   σοφιστής· τίς δαὶ καὶ ὢν
[24]   ~διότι οὐ λῃστὴς μόνον͵ ἀλλὰ  καὶ   σοφιστής τις εἶναι δοκεῖς. ἀπόλυσον
[18]   θεραπείαν προσίετο. ἔδοξε δή μοι  καὶ   ~σοφὸν τοῦτο εἶναι͵ θέσθαι διαθήκας
[22]   τυχόντος παιδισκαρίου καὶ δακρύων ἐπιπλάστων  καὶ   στεναγμῶν ~ἑάλως γενναῖος;
[3]   ὤν; ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Ἐπειδὰν ἡμεῖς οἰμώζωμεν  καὶ   στένωμεν ἐκείνων μεμνημένοι τῶν ~ἄνω͵
[19]   εἶναι. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Οὔ μοι μέλει·  καὶ   στρατηγησάτω τῆς Ἑλλάδος͵ εἰ δοκεῖ͵
[25]   ἀμείνων μὲν δόξειεν ἂν γενναίου  καὶ   στρατηγικοῦ ἀνδρὸς ~τῇ γνώμῃ πλέον
[13]   ἀρχὴν κολακεύοντες καὶ προστάτην αἱρούμενοι  καὶ   στρατηγὸν ἐπὶ ~τοὺς βαρβάρους͵ ἔνιοι
[25]   στρατηγοῖς τε τοῖς συνετωτάτοις ἀντεξεταζόμενος  καὶ   ~στρατιώταις τοῖς μαχιμωτάτοις συμπλεκόμενος͵ οὐ
[5]   τὴν γυναῖκα· ἔφης γὰρ ἂν  καὶ   σὺ ~ἀνεμέσητον εἶναι τοιῇδ΄ ἀμφὶ
[6]   τι ἂν θέλῃς. ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Μὴ  καὶ   σύ γε͵ Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[28]   καὶ βασιλεῦ καὶ ἡμέτερε Ζεῦ  καὶ   σὺ Δήμητρος θύγατερ͵ ~μὴ ὑπερίδητε
[25]   μεγάλαις μάχαις. ~ΜΙΝΩΣ ~Τί οὖν  καὶ   σὺ ἐρεῖς; ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἀλεξάνδρου μὲν
[11]   γοῦν μὴ τὸ ~ἐναντίον ἐστὶ  καὶ   σὺ μὲν εἶ Ἡρακλῆς͵
[11]   τῷ Πλούτωνι παραδέδωκεν ἀνθ΄ ἑαυτοῦ͵  ~καὶ   σὺ νῦν ἀντ΄ ἐκείνου νεκρὸς
[19]   ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Ηκεις ποτέ͵ Πολύστρατε͵  καὶ   σὺ παρ΄ ἡμᾶς ἔτη οἶμαι
[17]   παράδοξόν τι ἐγένετο. οἶσθα γὰρ  ~καὶ   σύ που Πτοιόδωρον τὸν γέροντα;
[13]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί τοῦτο͵ Ἀλέξανδρε;  καὶ   σὺ τέθνηκας ὥσπερ καὶ ἡμεῖς
[19]   καὶ μόνον ~προσέβλεψα. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Μῶν  καὶ   σύ τινα ὥσπερ Φάων
[20]   ἄμεινον ἀβαρῆ εἶναι· ὥστε ἔμβαινε.  καὶ   σὺ τὸν πλοῦτον ~ἀποθέμενος͵
[20]   βίῳ χρησιμεύσασαν αὐτῷ. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Οὐκοῦν  καὶ   σύ͵ Μένιππε͵ ἀπόθου τὴν
[10]   ἐστιν͵ ὡς φῄς͵ μήτε θεός͵  καὶ   συναμφότερόν ἐστιν; ~νῦν οὖν ποῦ
[25]   ἐν τοῖς ~συμποσίοις τοὺς φίλους  καὶ   συνελάμβανεν ἐπὶ θανάτῳ. ἐγὼ δὲ
[12]   τῦφον ~ἀπομαθήσῃ καὶ γνώσῃ σεαυτὸν  καὶ   συνήσεις ἤδη νεκρὸς ὤν; ~ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
[22]   ὑπὸ τὸ στέρνον ὑπὸ θυμοῦ  καὶ   ~σφοδρότητος ἑαυτὸν διαπείραντα· διελαύνεται δὲ
[11]   δοκοῦσι συγκεῖσθαι ἐκ δυεῖν͵ ψυχῆς  καὶ   ~σώματος; ὥστε τί τὸ _