Alphabétiquement     [«   »]
ξίφος 1
ξύλῳ 1
ξυνοδοιπόρων 1
ὁ 130
5
1
7
Fréquences     [«    »]
118 γὰρ
121 τὸν
114 τῶν
130 ὁ
150 τὸ
197
208 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts


Dialogue
[20]   τίς ὢν τυγχάνεις; ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Δαμασίας     ἀθλητής. ~ΕΡΜΗΣ ~Ναί͵ ἔοικας· οἶδα
[11]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Πῶς οὖν ἀκριβὴς ὢν     Αἰακὸς οὐ διέγνω σε μὴ
[13]   στομίου παρελθόντων· οὐ ~γὰρ ἀμελὴς     Αἰακὸς οὐδὲ Κέρβερος εὐκαταφρόνητος.
[22]   ἐκ Πειραιῶς καὶ Λάμπις  ~ὁ   Ἀκαρνὰν ξεναγὸς ὢν καὶ Δᾶμις
[12]   ἦν τοῖς ὁρῶσιν͵ καὶ     Ἄμμων ~γόης καὶ ψευδόμαντις ἠλέγχετο
[13]   ἄνθρωπος ὢν ἀπέθανον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐκοῦν     Ἄμμων ἐψεύδετο λέγων ἑαυτοῦ σε
[4]   παντοῖος ἐγίνετο. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκοῦν σοφιστὴς     ἄνθρωπος ἦν καὶ οὐκ ἀληθῶς
[20]   καὶ τοῦτον. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Καὶ τίς     ἀποκείρων ἔσται; ~ΕΡΜΗΣ ~Μένιππος οὑτοσὶ
[21]   τῶν ἑαυτοῦ πάντων͵ Μοίριχον δὲ     ~Ἀριστέας͵ εἰ προαπέλθοι αὐτοῦ. ταῦτα
[22]   Μηδίας ὕπαρχος ~καὶ Ὀροίτης     Ἀρμένιος. μὲν οὖν Ἰσμηνόδωρος
[22]   ἑαυτὸν διαπείραντα· διελαύνεται δὲ καὶ     Ἀρσάκης ἐκ τοῦ ~βουβῶνος διαμπὰξ
[20]   καὶ μάλιστα ~φιλόσοφος σὺ     ἀρτίως τὸν πώγωνα δεδῃωμένος; ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
[22]   καὶ οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἀνίστασθαι ἤθελεν͵     βέλτιστος Ἑρμῆς ~ἀράμενος αὐτὸν ἐκόμισεν
[20]   πορφυρίδα οὑτοσὶ καὶ τὸ διάδημα     βλοσυρὸς τίς ὢν ~τυγχάνεις; ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ
[11]   ὁμομήτριοι. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Οὔκ͵ μάταιε·     γὰρ αὐτὸς ἄμφω ἦμεν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[1]   ~γὰρ ἐν ἀμφιβόλῳ σοὶ ἔτι     γέλως ἦν καὶ πολὺ τὸ
[22]   δακρύων ἐπιπλάστων καὶ στεναγμῶν ~ἑάλως     γενναῖος; μὲν γὰρ Βλεψίας
[17]   ~Ἀστεῖα γάρ͵ Καλλιδημίδη͵ πέπονθας.     γέρων δὲ τί πρὸς ταῦτα;
[17]   ἐπεγίνετο καὶ ὑπὲρ τὸν Τιθωνὸν     γέρων ~ἔζη͵ ἐπίτομόν τινα ὁδὸν
[9]   ~βίων͵ ὁπότε ἀνὴρ ἦσθα͵     γυναικεῖος ἀμείνων ἦν; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Παρὰ
[9]   ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Παρὰ πολύ͵ Μένιππε͵     γυναικεῖος· ἀπραγμονέστερος γάρ. καὶ ~δεσπόζουσι
[19]   ἕκαστον αὐτῶν κληρονόμον ἀπολιπεῖν ἔφασκον͵  ~ὁ   δ΄ ἐπίστευέν τε ἂν καὶ
[6]   ~Κῦρός ἐστιν· οὗτος δὲ Κροῖσος͵     δ΄ ὑπὲρ αὐτὸν Σαρδανάπαλλος͵
[6]   δ΄ ὑπὲρ αὐτὸν Σαρδανάπαλλος͵     δ΄ ~ὑπὲρ τούτους Μίδας͵ ἐκεῖνος
[22]   ~ξυνοδοιπόρων͵ ἐμοὶ δὲ Βλεψίας τε     δανειστικὸς ἐκ Πειραιῶς καὶ
[22]   κυμβία τέτταρα μεθ΄ ἑαυτοῦ κομίζων.     δὲ Ἀρσάκηςγηραιὸς ἤδη ~καὶ νὴ
[22]   Μυρτίου τῆς ἑταίρας ἀποσφάξας ἑαυτόν͵     δὲ Βλεψίας λιμῷ ἄθλιος ~ἐλέγετο
[22]   ἄλλοις καὶ ἠξίου ἱππεὺς κατιέναι.     δέ γε Ὀροίτης καὶ πάνυ
[9]   μὲν Ηρα ἐπήρωσέν με͵     δὲ Ζεὺς παρεμυθήσατο τῇ μαντικῇ
[24]   Σώστρατος εἰς τὸν Πυριφλεγέθοντα ~ἐμβεβλήσθω͵     δὲ ἱερόσυλος ὑπὸ τῆς Χιμαίρας
[23]   καὶ ~παρεχωρήσατέ μοι τῶν ἄθλων͵     δὲ Λαέρτου͵ ὃν ἐγὼ πολλάκις
[22]   τοῦ παιδὸς ἐκ φαρμάκων ἀποθανών͵     δὲ Λάμπις δι΄ ~ἔρωτα Μυρτίου
[16]   ~ἀπεκλείσθησαν μὲν οἱ πάλαι δορυφορήσαντες͵     δὲ παῖς καὶ φύσις͵
[11]   μέν τις ἐν οὐρανῷ͵     δὲ παρ΄ ἡμῖν σὺ τὸ
[15]   δέ͵ οἶμαι͵ εἰσί. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Κατάσπα͵     δὲ παραπέμψει ἕκαστον ἀντὶ γέροντος
[6]   μόνοι καὶ φαιδροὶ τῶν ἄλλων·     δὲ σποδοῦ ~ἀνάπλεως καθάπερ ἐγκρυφίας
[29]   ~ἀφῃρήμεθα καὶ τὰς ῥῖνας ἀποσεσιμώμεθα.     δὲ τάφος καὶ οἱ πολυτελεῖς
[20]   καλῶς͵ εὔζωνος εἶ͵ ἐπίβαινε ἤδη.  ~ὁ   δὲ τὴν πορφυρίδα οὑτοσὶ καὶ
[16]   αἴτια γεγένηται͵ ἀγρυπνία καὶ φροντίδες·     δὲ τοσοῦτόν μοι ~δέλεαρ καταπιὼν
[6]   ~αὐτός͵ μὲν ἀποπνέων μύρον͵     δὲ τοὺς ἐν Σικελίᾳ τυράννους
[24]   ἱερόσυλος ὑπὸ τῆς Χιμαίρας διασπασθήτω͵     δὲ ~τύραννος͵ Ἑρμῆ͵ παρὰ
[24]   δορυφόρος͵ μὲν δικαστῇ ~πεισθείς͵     δὲ τυράννῳ͵ τίνα αἰτιάσῃ τοῦ
[29]   τῆς γυναικὸς καὶ ἀδελφῆς κατεσκευασμένον,     Διογένης δὲ ~τοῦ μὲν σώματος
[1]   ~ὅτι σοί, Μένιππε, κελεύει     Διογένης, εἴ σοι ἱκανῶς τὰ
[22]   ὢν καὶ Δᾶμις πλούσιος     ἐκ Κορίνθου συγκατῄεσαν͵ ~ὁ μὲν
[22]   δὲ Βλεψίας τε δανειστικὸς     ἐκ Πειραιῶς καὶ Λάμπις ~ὁ
[20]   ~λίθους καὶ γῦπας· δειχθήσεται δὲ     ἑκάστου βίος. ~ΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
[20]   πάθοιμι; ~ΕΡΜΗΣ ~βαβαί. σὺ δὲ     ἔνοπλος τί βούλει; τί
[6]   ἐνθάδε. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὗτος δὲ Σόλων     Ἐξηκεστίδου καὶ Θαλῆς ἐκεῖνος καὶ
[20]   βρενθυόμενος͵ τὰς ~ὀφρῦς ἐπηρκώς͵     ἐπὶ τῶν φροντίδων τίς ἐστιν͵
[19]   ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Καὶ μὴν πρόδηλός γε     ἔρως οὑτοσὶ πολὺς ὢν
[22]   ἐπίσημοι ~Ἰσμηνόδωρός τε πλούσιος     ἡμέτερος καὶ Ἀρσάκης Μηδίας
[11]   ὀρθῶς ἔθυες· αὐτὸς μὲν γὰρ     Ἡρακλῆς ἐν τῷ οὐρανῷ τοῖς
[11]   ἐστὶ καὶ σὺ μὲν εἶ     Ἡρακλῆς͵ τὸ δὲ εἴδωλον γεγάμηκεν
[10]   πρὸς τῆς μαντικῆς͵ τί δαὶ     ~ἥρως ἐστίν; ἀγνοῶ γάρ. ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ
[25]   καὶ ~τοὺς τοῦ πολέμου καιροὺς     θαυμάσιος καθηδυπαθῶν. ἐγὼ δὲ εἰ
[30]   οὖν Νιρεὺς καὶ πότερος     Θερσίτης; οὐδέπω γὰρ τοῦτο ~δῆλον.
[22]   ἐπήλαυνεν εἰκοσάπηχύν τινα κοντὸν ~προβεβλημένος͵     Θρᾷξ δ΄ ἐπειδὴ τῇ πέλτῃ
[22]   τῶν ἄλλων ~προεξορμήσας͵ ὑποστὰς δὲ     Θρᾷξ τῇ πέλτῃ μὲν ὑποδὺς
[22]   αὐτῷ προσαχθῆναι· καὶ γὰρ καὶ     ~ἵππος αὐτῷ συνετεθνήκει͵ μιᾷ πληγῇ
[28]   τυγχάνεις; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εἰμὶ μὲν Πρωτεσίλαος     Ἰφίκλου Φυλάκιος συστρατιώτης τῶν ~Ἀχαιῶν
[25]   ἐρεῖς; ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἰταλιώτης Σκιπίων στρατηγὸς     καθελὼν Καρχηδόνα καὶ κρατήσας ~Λιβύων
[28]   θαλάμῳ καταλιπὼν ᾠχόμην ἀποπλέων͵ εἶτα     κακοδαίμων ἐν τῇ ~ἀποβάσει ἀπέθανον
[20]   ἐφ΄ ὑψηλοῦ͵ ὡς ἐπισκοπῇς ἅπαντας.     καλὸς δ΄ οὗτος τίς ~ἐστιν;
[25]   ἐστέ; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὗτος μὲν Ἀννίβας     Καρχηδόνιος͵ ἐγὼ δὲ Ἀλέξανδρος
[13]   ~γὰρ ἀμελὴς Αἰακὸς οὐδὲ     Κέρβερος εὐκαταφρόνητος. ἐκεῖνο δέ γε
[24]   πέμψαντα͵ Σώστρατε· διάκονος γὰρ     κομίσας ἦν. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐκοῦν ὁρᾷς
[21]   ἐκ ~κοτίνου ποιησάμενοςοὔτε οἶμαι σὺ     Κράτης ἐπεθύμεις κληρονομεῖν ~ἀποθανόντος ἐμοῦ
[6]   πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; οἷος δὲ καὶ     Κροῖσός ~ἐστιν. τὸν Σαρδανάπαλλον δέ͵
[25]   ἑκάτερος εἰπάτω͵ σὺ δὲ πρῶτος     Λίβυς λέγε. ~ΑΝΝΙΒΑΣ ~Ἓν μὲν
[8]   καὶ ἐς τὸ αὐτό σοι     λόγος ~περιστῇ. ~ΧΕΙΡΩΝ ~Πῶς τοῦτο
[9]   Φινεὺς ἦν τίς     Λυγκεύς. ὅτι μέντοι μάντις ἦσθα
[22]   προσήκουσιν ~κληρονόμοις͵ εἰς ἀεὶ βιώσεσθαι     μάταιος νομίζων. πλὴν ἔμοιγε οὐ
[20]   οὗτος τίς ~ἐστιν; ~ΧΑΡΜΟΛΕΩΣ ~Χαρμόλεως     Μεγαρικὸς ἐπέραστος͵ οὗ τὸ φίλημα
[17]   τοίνυν λουσάμενοι ἥκομεν͵ δύο δὴ     μειρακίσκος κύλικας ~ἑτοίμους ἔχων τὴν
[15]   μακαρίαν πρὸς ἑαυτοὺς ~τιθέντες. Οὐκοῦν     μὲν ἀποδυσάμενος τὸ γῆρας ὥσπερ
[6]   σοὶ Ἀρίστιππος Πλάτων ~αὐτός͵     μὲν ἀποπνέων μύρον͵ δὲ
[22]   Ἀράξῃ πρὸς τὸν Καππαδόκην συμπλοκῇ.     ~μὲν γὰρ Ἀρσάκης ἐπήλαυνεν͵ ὡς
[22]   καὶ στεναγμῶν ~ἑάλως γενναῖος;     μὲν γὰρ Βλεψίας αὐτὸς ἑαυτοῦ
[22]   γενέσθαι; ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ρᾷστ’ Ἀντισθένες·     μὲν γὰρ ἐπήλαυνεν εἰκοσάπηχύν τινα
[22]   πλούσιος ἐκ Κορίνθου συγκατῄεσαν͵  ~ὁ   μὲν Δᾶμις ὑπὸ τοῦ παιδὸς
[24]   βιαζομένῳ͵ οἷον δήμιος δορυφόρος͵     μὲν δικαστῇ ~πεισθείς͵ δὲ
[11]   βίον͵ ἐπεὶ δὲ ~ἀπεθάνετε͵ διαιρεθέντες     μὲν εἰς θεοὺς ἀπέπτατο͵ σὺ
[29]   δὲ ~καταγελάσεται αὐτοῦ. καὶ τάφον     μὲν ἐν Ἁλικαρνασσῷ ἐρεῖ ἑαυτοῦ
[17]   δὲ ~τὸ ἀφάρμακτον ἔδωκεν· εἶτα     μὲν ἔπινεν͵ ἐγὼ δὲ αὐτίκα
[15]   ~κολακεία τῶν ἀνδρῶν. διὰ ταῦτα     μὲν ἔστω ἀθάνατος͵ οἱ δὲ
[16]   οὖν͵ Τερψίων͵ εἴ γε     μὲν ζῇ μηδένα εὐχόμενος ~ἀποθανεῖν
[22]   ὕπαρχος ~καὶ Ὀροίτης Ἀρμένιος.     μὲν οὖν Ἰσμηνόδωρος ἐπεφόνευτο γὰρ
[11]   ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ὧδέ πως· εἰ γὰρ     μέν τις ἐν οὐρανῷ͵
[2]   ~οὐδένος αὐτῷ μέλει. οὗτός ἐστιν     Μένιππος. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ μὴν ἄν
[22]   πλούσιος ἡμέτερος καὶ Ἀρσάκης     Μηδίας ὕπαρχος ~καὶ Ὀροίτης
[6]   Μένιππε. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκέτι χρυσοῦς     μηρός σοι; ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ~Οὐ γάρ·
[25]   οὖν͵ ἀλλ΄ ἐμέ. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκοῦν     Μίνως δικασάτω. ~ΜΙΝΩΣ ~Τίνες δὲ
[21]   τὸ φανερὸν ἐτίθεντο͵ Ἀριστέαν μὲν     Μοίριχος͵ εἰ ~προαποθάνοι͵ δεσπότην ἀφιεὶς
[18]   ~Τοῦτο ἐκεῖνο τὸ τῆς παροιμίας·     νεβρὸς τὸν λέοντα. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Τί
[25]   ἁμιλλᾶται͵ οὐδὲ Σκιπίων ἐγὼ     ~νενικηκὼς ἐμαυτὸν παραβάλλεσθαι ἀξιῶ; ~ΜΙΝΩΣ
[30]   καὶ Θερσίτης. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πότερος οὖν     Νιρεὺς καὶ πότερος Θερσίτης;
[17]   ἐγέλα καὶ αὐτός͵ οἷά γε     οἰνοχόος εἴργασται. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Πλὴν ἀλλ΄
[28]   ~ἀποβάσει ἀπέθανον ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος.     οὖν ἔρως τῆς γυναικὸς οὐ
[25]   ἀρχὴν ~περιέπων ἀγαπᾶν ἄρχειν ὁπόσων     πατὴρ κατέλιπεν͵ ἀλλὰ πᾶσαν ~ἐπινοήσας
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Ἔμβαινε ἤδη. σὺ δὲ     παχύς͵ πολύσαρκος τίς ὢν
[19]   ἔρως οὑτοσὶ πολὺς ὢν     περὶ τοὺς ~ἀτέκνους καὶ πλουσίους
[22]   Ἀκαρνὰν ξεναγὸς ὢν καὶ Δᾶμις     πλούσιος ἐκ Κορίνθου συγκατῄεσαν͵
[22]   αὐτοῖς δὲ ἐπίσημοι ~Ἰσμηνόδωρός τε     πλούσιος ἡμέτερος καὶ Ἀρσάκης
[20]   ἀπόθου ταῦτα. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Ἰδού σοι     πλοῦτος ἀπέρριπται. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ τὸν
[20]   ἤδη. σὺ δὲ παχύς͵     πολύσαρκος τίς ὢν τυγχάνεις; ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ
[20]   ἐκείνην προϊόντες͵ ἐγὼ δὲ καὶ     ~πορθμεὺς ἄλλους μετελευσόμεθα. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὐπλοεῖτε͵
[25]   μιᾶς ἡμέρας κατέπεμψα· φησὶ γοῦν     ~πορθμεὺς μὴ διαρκέσαι αὐτοῖς τότε
[28]   ἐπειδὰν ~ἐν τῷ φωτὶ ἤδη     Πρωτεσίλαος ᾖ͵ καθικόμενον ἐν τῇ
[20]   καὶ οὕτω ποιήσωμεν. Οὑτοσὶ τίς     πρῶτός ἐστιν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μένιππος ἔγωγε.
[17]   ἀνέπεισα τὸν οἰνοχόον͵ ἐπειδὰν τάχιστα     Πτοιόδωρος αἰτήσῃ ~πιεῖν͵ πίνει δὲ
[6]   γε. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Πρῶτος οὗτός σοι     Πυθαγόρας ἐστί. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Χαῖρε͵
[21]   γε ~Χαλδαίων παῖδες͵ ἀλλὰ καὶ     Πύθιος αὐτὸς ἄρτι μὲν Ἀριστέᾳ
[20]   ~πρὸς τὸν κατάπλουν χρήσιμα. καὶ     ῥήτωρ δὲ σὺ ἀπόθου τῶν
[20]   εἰρήνη καὶ οὐδὲν ὅπλων ~δεήσει.  ~ὁ   σεμνὸς δὲ οὗτος ἀπό γε
[13]   μάταιε; οὐδὲ ταῦτά σε     σοφὸς Ἀριστοτέλης ἐπαίδευσεν μὴ ~οἴεσθαι
[6]   ~τὸ σόφισμα· ἐφωράθης γὰρ τεθνεώς.     Σωκράτης δέ͵ Αἰακέ͵ ποῦ
[4]   πρὸς τῆς ~Στυγός͵ οἷος ἦν     Σωκράτης͵ ὁπότε κατῄει παρ΄ ὑμᾶς·
[6]   σποδοῦ ~ἀνάπλεως καθάπερ ἐγκρυφίας ἄρτος͵     ταῖς φλυκταίναις ἐξηνθηκώς͵ τίς ~ἐστιν;
[20]   γε τοῦ σχήματος καὶ βρενθυόμενος͵     τὰς ~ὀφρῦς ἐπηρκώς͵ ἐπὶ
[20]   ἐπὶ τῶν φροντίδων τίς ἐστιν͵     τὸν βαθὺν πώγωνα ~καθειμένος; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[6]   Μένιππε͵ καὶ Φαῖδρος καὶ     τοῦ Κλεινίου. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ γε͵
[30]   ~διαφέρεις ἡλίκον σε Ὅμηρος ἐκεῖνος     τυφλὸς ἐπῄνεσεν ἁπάντων ~εὐμορφότερον προσειπών͵
[5]   ἀπόβλεψον͵ ἐπὶ τὰ δεξιά͵ ~ἔνθα     Ὑάκινθός τέ ἐστιν καὶ Νάρκισσος
[13]   ἡμέραν ταύτην͵ ὑπισχνεῖται δὲ ~Πτολεμαῖος     ὑπασπιστής͵ ἤν ποτε ἀγάγῃ σχολὴν
[19]   ~Μῶν καὶ σύ τινα ὥσπερ     Φάων τὴν Ἀφροδίτην ἐκ Χίου
[25]   Καρχηδόνιος͵ ἐγὼ δὲ Ἀλέξανδρος     Φιλίππου. ~ΜΙΝΩΣ ~Νὴ Δία ἔνδοξοί
[20]   οἰμώζετε͵ μάταιοι͵ καὶ μάλιστα     ~φιλόσοφος σὺ ἀρτίως τὸν
[9]   οὐκέτ΄ ~ἂν εἰπεῖν ἔχοις͵ τίς     Φινεὺς ἦν τίς
[30]   ἐπῄνεσεν ἁπάντων ~εὐμορφότερον προσειπών͵ ἀλλ΄     φοξὸς ἐγὼ καὶ ψεδνὸς οὐδὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006