Alphabétiquement     [«   »]
Δαρείου 1
Δάφνην 1
δέ 29
δὲ 208
δεδηγμένοις 1
δεδῃωμένος 1
δέδια 1
Fréquences     [«    »]
130
150 τὸ
197
208 δὲ
661 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

δὲ


Dialogue
[30]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὀνείρατά μοι λέγεις· ἐγὼ  δὲ   βλέπω καὶ νῦν ἔχεις͵
[8]   ἡλίου͵ φωτός͵ ~τροφῆς͵ αἱ ὧραι  δὲ   αἱ αὐταὶ καὶ τὰ γινόμενα
[19]   οἰμώζειν ἅπασι φράσας. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Τίνα  δὲ   αἱ τελευταῖαι τὸν κληρονόμον ἔσχον;
[9]   ὁμοῖα τὰ ὄμματα͵ κενά͵ μόνον  δὲ   αἱ χῶραι αὐτῶν· τὰ δ΄
[26]   οἱ τῶν Ἀχαιῶν θεραπεύουσιν͵ ~ἰσηγορία  δὲ   ἀκριβὴς καὶ νεκρὸς ὅμοιος͵ ἠμὲν
[25]   μὲν Ἀννίβας Καρχηδόνιος͵ ἐγὼ  δὲ   Ἀλέξανδρος Φιλίππου. ~ΜΙΝΩΣ ~Νὴ
[16]   ~δυνάμενον πρὸς ἡδονὴν ἀποθνήσκειν· τὸ  δὲ   ἄλλως Μοῖρα καὶ
[20]   μὲν ~τὴν ἀλαζονείαν κομίζει͵ ὅσην  δὲ   ἀμαθίαν καὶ ἔριν καὶ κενοδοξίαν
[23]   ἐπὶ τοῖς ὅπλοις. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Ἠξίους  δὲ   ἀνανταγώνιστος εἶναι καὶ ἀκονιτὶ κρατεῖν
[6]   εἶδον καὶ τὰς ~Ἐρινῦς· τοὺς  δὲ   ἀνθρώπους μοι τοὺς πάλαι δεῖξον
[25]   ~Ἀλεξάνδρου μὲν ἥττων εἶναι͵ τοῦ  δὲ   Ἀννίβου ἀμείνων͵ ὃς ἐδίωξα ~νικήσας
[11]   ἦτε παρὰ τὸν βίον͵ ἐπεὶ  δὲ   ~ἀπεθάνετε͵ διαιρεθέντες μὲν εἰς
[15]   γῆρας ὥσπερ Ἰόλεως ~ἀνηβησάτω͵ οἱ  δὲ   ἀπὸ μέσων τῶν ἐλπίδων τὸν
[20]   περικρύπτεις αὐτά. καὶ τὸ ψεῦδος  δὲ   ἀπόθου καὶ τὸν τῦφον καὶ
[22]   ἐγεγόνειν ἀμφὶ τὰ ἐνενήκοντα͵ βίον  δὲ   ~ἄπορον ἀπὸ καλάμου καὶ ὁρμιᾶς
[22]   τέτταρα μεθ΄ ἑαυτοῦ κομίζων.  δὲ   Ἀρσάκηςγηραιὸς ἤδη ~καὶ νὴ Δί΄
[11]   ἔλεγες͵ εἰ ~σῶμα ἦσθα͵ νῦν  δὲ   ἀσώματον εἴδωλον εἶ· ὥστε κινδυνεύεις
[17]   εἶτα μὲν ἔπινεν͵ ἐγὼ  δὲ   αὐτίκα μάλα ἐκτάδην ~ἐκείμην ὑποβολιμαῖος
[28]   ἀποθανὼν τῶν ἐπ΄ Ἰλίῳ. δέομαι  δὲ   ἀφεθεὶς πρὸς ~ὀλίγον ἀναβιῶναι πάλιν.
[6]   ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὗτος μὲν Ἀγαμέμνων͵ οὗτος  δὲ   Ἀχιλλεύς͵ οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς ~πλησίον͵
[22]   τῆς ἑταίρας ἀποσφάξας ἑαυτόν͵  δὲ   Βλεψίας λιμῷ ἄθλιος ~ἐλέγετο ἀπεσκληκέναι
[22]   τοιούτων ἐτύχετε τῶν ~ξυνοδοιπόρων͵ ἐμοὶ  δὲ   Βλεψίας τε δανειστικὸς
[20]   ~Φιλόσοφός τις͵ Ἑρμῆ͵ μᾶλλον  δὲ   γόης καὶ τερατείας μεστός· ὥστε
[20]   βάλλεται ἀφθόνοις τοῖς λίθοις· ~ἄλλοι  δὲ   Διόφαντον τὸν ῥήτορα ἐπαινοῦσιν ἐν
[22]   ἄχρι πρὸς τὸ πορθμεῖον͵ ἐγὼ  δὲ   ἐγέλων. ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Κἀγὼ δὲ ὁπότε
[3]   μὲν ἐγὼ χρυσοῦ. ~ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ ~Ὅσης  δὲ   ἐγὼ τρυφῆς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ γε͵
[8]   οὐχ ἁπλοῦν ~ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ  δὲ   ἔζων ἀεὶ καὶ ἀπέλαυον τῶν
[21]   αὐτοῦ. ταῦτα μὲν ἐγέγραπτο͵ οἱ  δὲ   ἐθεράπευον ~ὑπερβαλλόμενοι ἀλλήλους τῇ κολακείᾳ.
[25]   καιροὺς θαυμάσιος καθηδυπαθῶν. ἐγὼ  δὲ   εἰ μὴ μικρὰ ~τὰ ἑσπέρια
[1]   ἀπαγγελῶ ταῦτα, Διόγενες. ὅπως  δὲ   εἰδῶ μάλιστα ὁποῖός ~τίς ἐστι
[11]   μὲν εἶ Ἡρακλῆς͵ τὸ  δὲ   εἴδωλον γεγάμηκεν τὴν ~Ηβην παρὰ
[11]   καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ηβην͵ ἐγὼ  δὲ   εἴδωλόν εἰμι αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Πῶς
[6]   ἔφασκον ταῦτα πρὸς αὐτούς͵ οἱ  δὲ   εἰρωνείαν τὸ πρᾶγμα ~ᾤοντο εἶναι.
[12]   ῥᾷον ἐκράτουν αὐτῶν. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Τίνων  δὲ   ἐκράτησας σύ γε ἀξιομάχων ἀνδρῶν͵
[17]   ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Παρῆν͵ Ζηνόφαντε· τὸ  δὲ   ἐμὸν παράδοξόν τι ἐγένετο. οἶσθα
[25]   ἐγὼ μὲν ~βασιλεύων ἀπέθανον͵ οὗτος  δὲ   ἐν φυγῇ ὢν παρὰ Προυσίᾳ
[4]   στομίου ~τολμηροὶ καὶ ἀνδρεῖοι͵ τὰ  δὲ   ἔνδοθεν ἔλεγχος ἀκριβής. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἐγὼ
[16]   μάλιστα εἰ ἄτεκνοι εἶεν͵ ~οἱ  δὲ   ἔντεκνοι ὑμῖν ἀνέραστοι. καίτοι πολλοὶ
[10]   τις κατέλθῃ παρ΄ ἐμέ. σὺ  ~δὲ   ἔοικας οὐκ ἐπιδεδημηκέναι Λεβαδείᾳ τὸ
[13]   μὲν ᾔτησεν παρ΄ ἐμοῦ͵ οἷα  δὲ   ~ἐπέστελλεν͵ ὡς δὲ κατεχρῆτό μου
[17]   Πτοιόδωρος αἰτήσῃ ~πιεῖν͵ πίνει  δὲ   ἐπιεικῶς ζωρότερονἐμβαλόντα εἰς κύλικα ἕτοιμον
[22]   πολλοὶ συγκατέβαινον ἡμῖν͵ ἐν αὐτοῖς  δὲ   ἐπίσημοι ~Ἰσμηνόδωρός τε πλούσιος
[25]   πολλοὺς αὐτῶν διαπλεῦσαι. καὶ ταῦτα  δὲ   ἔπραττον ~αὐτὸς προκινδυνεύων καὶ τιτρώσκεσθαι
[13]   τοῦτο μέρος ὂν τἀγαθοῦ͵ ~ἄρτι  δὲ   ἐς τὰς πράξεις καὶ τὸν
[25]   Μίνως δικασάτω. ~ΜΙΝΩΣ ~Τίνες  δὲ   ἐστέ; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὗτος μὲν Ἀννίβας
[17]   τὴν ἔχουσαν τὸ φάρμακον͵ τὴν  δὲ   ~ἑτέραν ἐμοί͵ σφαλεὶς οὐκ οἶδ΄
[19]   τὸ γένειον καὶ βαρβαρίζων͵ Κόδρου  δὲ   εὐγενέστερος καὶ Νιρέως ~καλλίων καὶ
[9]   μὲν Ηρα ἐπήρωσέν με͵  δὲ   Ζεὺς παρεμυθήσατο τῇ μαντικῇ ~τὴν
[25]   καὶ ἀπιστίᾳ ~καὶ δόλοις͵ νόμιμον  δὲ   προφανὲς οὐδέν. ἐπεὶ δέ
[14]   καὶ τραυματίαι οἱ πολλοί· νῦν  δὲ   φαρμάκῳ ~τις ὑπὸ τοῦ
[7]   πεινῆν καὶ διψῆν ἐδύνατο͵ σὺ  δὲ   ψυχὴ πῶς ἂν ἔτι
[15]   πολὺ μᾶλλον τῶν νέων. οἱ  δὲ   ἤδη τὸν ~κλῆρον ἐν σφίσι
[19]   ἀπέκλειον ~αὐτῶν τινας ἐνίοτε͵ οἱ  δὲ   ἡμιλλῶντο καὶ ἀλλήλους ὑπερεβάλλοντο ἐν
[11]   εἰμι ἐγὼ ἐκεῖνο πᾶν͵  δὲ   ἦν τοῦ Διός͵ ἐν ~οὐρανῷ
[25]   καὶ συνελάμβανεν ἐπὶ θανάτῳ. ἐγὼ  δὲ   ἦρξα ἐπ΄ ~ἴσης τῆς πατρίδος͵
[10]   αὐτῷ ἀποκριτέον ~ὑπὲρ αὑτοῦ͵ ἐγὼ  δὲ   ἥρως εἰμὶ καὶ μαντεύομαι͵ ἤν
[15]   οὐκ εἰσίν͵ οἱ τὸν κλῆρον  δὲ   θηρῶντες ~πεντακισμύριοι; ~ΕΡΜΗΣ ~Ναί͵ τὸν
[11]   ἥπερ ἦν ~ἐκ Διός͵ τὸ  δὲ   θνητὸν ἐμὲ παρὰ τοῖς νεκροῖς;
[6]   Ἀγαμέμνων͵ οὗτος δὲ Ἀχιλλεύς͵ οὗτος  δὲ   Ἰδομενεὺς ~πλησίον͵ οὗτος δὲ Ὀδυσσεύς͵
[24]   εἰς τὸν Πυριφλεγέθοντα ~ἐμβεβλήσθω͵  δὲ   ἱερόσυλος ὑπὸ τῆς Χιμαίρας διασπασθήτω͵
[22]   μὲν ~δακρύοντας αὐτῶν ὁρᾶν͵ τοὺς  δὲ   ἱκετεύοντας ἀφεθῆναι. ἐνίους δὲ μόλις
[12]   τοὺς μὲν ἀναιμωτὶ παρέλαβον͵ Θηβαίους  δὲ   ἴσως ἀκούεις ~ὅπως μετῆλθον. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ
[3]   καὶ καθάρματα ἡμᾶς ἀποκαλῶν͵ ἐνίοτε  δὲ   καὶ ᾄδων ~ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς
[20]   χρυσίον γε τουτὶ καὶ ἡδυπάθειαν  δὲ   καὶ ~ἀναισχυντίαν καὶ ὀργὴν καὶ
[28]   τὴν διατριβήν͵ Πλούτων· ἠράσθης  δὲ   καὶ αὐτὸς ἤδη ~καὶ οἶσθα
[20]   τὰ τῶν προγόνων ἀξιώματα͵ κατάλιπε  δὲ   καὶ ~γένος καὶ δόξαν καὶ
[2]   Ἑρμῆ͵ τὸν κύνα ἤγαγες; οἷα  δὲ   καὶ ἐλάλει παρὰ ~τὸν πλοῦν
[30]   καλλίων σοι δοκῶ; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίνες  δὲ   καὶ ἔστε; πρότερον͵ οἶμαι͵ χρὴ
[23]   Αἶαν͵ σεαυτὸν ἐφόνευσας͵ ἐμέλλησας  δὲ   καὶ ἡμᾶς ~ἅπαντας͵ τί αἰτιᾷ
[20]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὐπλοεῖτε͵ Ἑρμῆ· προΐωμεν  δὲ   καὶ ἡμεῖς. τί οὖν ἔτι
[25]   καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἠμυνάμην. εἰ  δὲ   καὶ θεὸς ἐδόκουν τοῖς ~ἀνθρώποις͵
[14]   σκαφιδίου τὰ ἀνεῳγότα καὶ ἥλους  δὲ   καὶ ~καλῴδιον͵ ἀφ΄ οὗ τὴν
[29]   ἐβασίλευσα Καρίας μὲν ~ἁπάσης, ἦρξα  δὲ   καὶ Λυδῶν ἐνίων καὶ νήσους
[22]   καὶ ~σφοδρότητος ἑαυτὸν διαπείραντα· διελαύνεται  δὲ   καὶ Ἀρσάκης ἐκ τοῦ
[6]   τῶν ὀρῶν πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; οἷος  δὲ   καὶ Κροῖσός ~ἐστιν. τὸν
[20]   δικαστήριον εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες͵ ἐγὼ  δὲ   καὶ ~πορθμεὺς ἄλλους μετελευσόμεθα.
[26]   σέ ~ἐσμεν οἵδε· μετὰ μικρὸν  δὲ   καὶ Ὀδυσσεὺς ἀφίξεται πάντως. φέρει
[12]   Παίονας ~χειρώσασθαι͵ ταῦτα μεγάλα· Μήδων  δὲ   καὶ Περσῶν καὶ Χαλδαίων͵ ~χρυσοφόρων
[12]   σὰς πράξεις ~ἐπαινέσαι ἐτόλμησεν. σὺ  δὲ   καὶ τὴν Μακεδονικὴν χλαμύδα καταβαλὼν
[13]   στρατηγὸν ἐπὶ ~τοὺς βαρβάρους͵ ἔνιοι  δὲ   καὶ τοῖς δώδεκα θεοῖς προστιθέντες
[26]   ~παρὰ τὸν βίον ἀνιᾷ͵ οἶμαι  δὲ   καὶ ὑμῶν ἕκαστον· εἰ δὲ
[22]   εἰς ~τὸ ἀκριβέστατον φαινόμενος. ἐγὼ  δὲ   καίπερ εἰδὼς ἀνέκρινον͵ ὃν τρόπον
[28]   σου ~ἐκείνῃ νύμφῃ φανῆναι; πῶς  δὲ   κἀκείνη προσήσεταί σε οὐδὲ διαγνῶναι
[16]   ὑπὸ τῶν νέων ~καταγελώμενον͵ ἀποθνήσκειν  δὲ   καλλίστους καὶ ἐρρωμενεστάτους ~νεανίσκους· ἄνω
[13]   γε ἐλλέβορος οὐ φύεται͵ σὺ  δὲ   κἂν τὸ Λήθης ὕδωρ χανδὸν
[29]   ἐν οἷς εὐδαιμονεῖν ᾤετο, Διογένης  δὲ   ~καταγελάσεται αὐτοῦ. καὶ τάφον
[4]   τοῦ στομίου ἑστῶσιν ἐθέλων͵ ἐπεὶ  δὲ   κατέκυψεν εἴσω ~τοῦ χάσματος καὶ
[13]   ἐμοῦ͵ οἷα δὲ ~ἐπέστελλεν͵ ὡς  δὲ   κατεχρῆτό μου τῇ περὶ παιδείαν
[20]   ~Μένιππε͵ δακρύει͵ καθ΄ ἡσυχίαν  δὲ   κεῖσαι μόνος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλ΄
[21]   τεθνᾶσιν ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας͵ οἱ  δὲ   κλῆροι εἰς Εὐνόμιον καὶ ~Θρασυκλέα
[15]   ἦν͵ καὶ ἔτι πλείω͵ τοὺς  ~δὲ   κόλακας αὐτοῦ Χαρῖνον τὸν νέον
[30]   τὰ μὲν ~ὀστᾶ ὅμοια, τὸ  δὲ   κρανίον ταύτῃ μόνον ἄρα διακρίνοιτο
[6]   ἐστιν; ~ΑΙΑΚΟΣ ~Κῦρός ἐστιν· οὗτος  δὲ   Κροῖσος͵ δ΄ ὑπὲρ αὐτὸν
[3]   δὲ τῆς πολλῆς ~τρυφῆς͵ ἐγὼ  δὲ   Κροῖσος τῶν θησαυρῶν͵ ἐπιγελᾷ καὶ
[23]   ~παρεχωρήσατέ μοι τῶν ἄθλων͵  δὲ   Λαέρτου͵ ὃν ἐγὼ πολλάκις ἔσωσα
[22]   παιδὸς ἐκ φαρμάκων ἀποθανών͵  δὲ   Λάμπις δι΄ ~ἔρωτα Μυρτίου τῆς
[14]   μέν͵ Ἑρμῆ͵ ἀδύνατον͵ ἢν  δὲ   λοιμός τις πόλεμος καταπέμψῃ
[22]   ἐδάκρυόν ~τε καὶ ἐναυτίων͵ ἐγὼ  δὲ   μάλα ἐτερπόμην ἐπ΄ αὐτοῖς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Τύραννον μὲν οὐδαμῶς͵ νεκρὸν  δὲ   μάλα· ὥστε ἀπόθου ταῦτα. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ
[29]   καὶ ἐν πολέμοις καρτερός· τὸ  δὲ   μέγιστον, ὅτι ἐν ~Ἁλικαρνασσῷ μνῆμα
[28]   τοῦτον αὖθις ποίησον νυμφίον· ~σὺ  δὲ   μέμνησο μίαν λαβὼν ἡμέραν. ~ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
[24]   Ἑρμῆ͵ καὶ μηκέτι κολαζέσθω. ὅρα  δὲ   μὴ καὶ τοὺς ἄλλους νεκροὺς
[19]   τῆς Ἑλλάδος͵ εἰ δοκεῖ͵ ἐκεῖνοι  δὲ   μὴ ~κληρονομείτωσαν μόνον. ~ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ
[26]   δὲ καὶ ὑμῶν ἕκαστον· εἰ  δὲ   μὴ ὁμολογεῖτε͵ ταύτῃ ~χείρους ἐστὲ
[16]   ~τῇ ἡλικίᾳ μετ΄ αὐτόν͵ ἀναστρέφεσθαι  δὲ   μηδαμῶς͵ μηδὲ ζῆν μὲν τὸν
[21]   Ἀριστέᾳ παρεῖχε τὸ ~κράτος͵ ἄρτι  δὲ   Μοιρίχῳ͵ καὶ τὰ τάλαντα ποτὲ
[22]   τοὺς δὲ ἱκετεύοντας ἀφεθῆναι. ἐνίους  δὲ   μόλις ~κατιόντας καὶ ἐπὶ τράχηλον
[6]   δ΄ ~ὑπὲρ τούτους Μίδας͵ ἐκεῖνος  δὲ   Ξέρξης. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εἶτα σέ͵
[21]   ἀφιεὶς τῶν ἑαυτοῦ πάντων͵ Μοίριχον  δὲ   ~Ἀριστέας͵ εἰ προαπέλθοι αὐτοῦ.
[20]   καὶ ~λίθους καὶ γῦπας· δειχθήσεται  δὲ   ἑκάστου βίος. ~ΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΑΙ
[20]   καὶ πάθοιμι; ~ΕΡΜΗΣ ~βαβαί. σὺ  δὲ   ἔνοπλος τί βούλει;
[22]   πολὺ τῶν ἄλλων ~προεξορμήσας͵ ὑποστὰς  δὲ   Θρᾷξ τῇ πέλτῃ μὲν
[20]   εἰμι. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἔμβαινε ἤδη. σὺ  δὲ   παχύς͵ πολύσαρκος τίς
[21]   ἕξομεν κἀνταῦθα τὸν πλοῦτον͵ οἱ  δὲ   ὀβολὸν ~ἥξουσι κομίζοντες καὶ τοῦτον
[6]   οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς ~πλησίον͵ οὗτος  δὲ   Ὀδυσσεύς͵ εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης
[24]   αὐτὸς ~κειρέσθω τὸ ἧπαρ͵ ὑμεῖς  δὲ   οἱ ἀγαθοὶ ἄπιτε κατὰ τάχος
[1]   τῆς ~σοφίας αὐτῶν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Σὺ  δὲ   οἰμώζειν αὐτοὺς παρ' ἐμοῦ λέγε.
[1]   τούτους, ἐπεί σοι δοκεῖ· σὺ  δὲ   οἷς προεῖπον ἀπένεγκον παρ' ~ἐμοῦ
[14]   ἔστιν ἄλλως͵ Ἑρμῆ. νῦν  δὲ   ὀλίγοι͵ ὡς ὁρᾷς͵ ἀφικνοῦνται ἡμῖν·
[26]   οἱ ἄνω ῥαψῳδήσουσιν. μετὰ νεκρῶν  δὲ   ὁμοτιμία͵ καὶ οὔτε τὸ ~κάλλος
[15]   μὲν βουλεύονται πᾶσι ~πρόδηλα͵ θύσειν  δὲ   ὅμως ὑπισχνοῦνται͵ ἢν ῥαΐσῃ͵ καὶ
[21]   ~ἀνετράπησαν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Εὖ ἐποίησαν. ἡμεῖς  δὲ   ὁπότε ἐν τῷ βίῳ ἦμεν͵
[22]   ἐγὼ δὲ ἐγέλων. ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Κἀγὼ  δὲ   ὁπότε κατῄειν͵ οὐδ΄ ἀνέμιξα ἐμαυτὸν
[25]   δὲ οὗτος λῃστὴς ἐγένετο. ~ὅμως  δὲ   ὅρα εἰ κατ΄ ὀλίγον αὐτοῦ
[13]   ταῦτα ἤκουον ὥσπερ σύ͵ νῦν  δὲ   ὁρῶ ὅτι οὐδὲν ὑγιὲς οὔτε
[11]   ~Διογένους τοῦ Σινωπέως εἴδωλον͵ αὐτὸς  δὲ   οὐ μὰ Δία μετ΄ ~ἀθανάτοισι
[1]   τὰ ~μετὰ τὸν βίον; ἐνταῦθα  δὲ   οὐ παύσῃ βεβαίως γελῶν καθάπερ
[20]   ~τὴν λίμνην ἀπερρίφθων͵ τὸν τρίβωνα  δὲ   οὐδὲ ἐκόμισα εὖ ποιῶν. ~ΕΡΜΗΣ
[20]   γυναιξὶν ἐπὶ τῷ Δαμασίᾳ· σὲ  δὲ   οὐδείς͵ ~Μένιππε͵ δακρύει͵ καθ΄
[2]   ~Ἂν λάβῃς, βέλτιστε· δὶς  δὲ   οὐκ ἂν λάβοις. ~ΝΕΚΡΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙ
[25]   καὶ ~Πῶρον ἐχειρωσάμην͵ καὶ Σκύθας  δὲ   οὐκ εὐκαταφρονήτους ἄνδρας ~ὑπερβὰς τὸν
[26]   ~Ἑταιρικὴ μὲν παραίνεσις͵ ἐμὲ  δὲ   οὐκ οἶδ΄ ὅπως μνήμη
[20]   οὐδὲν ὅπλων ~δεήσει. ~ὁ σεμνὸς  δὲ   οὗτος ἀπό γε τοῦ σχήματος
[25]   οἷος μὲν ἐγὼ βασιλεύς͵ οἷος  δὲ   οὗτος λῃστὴς ἐγένετο. ~ὅμως δὲ
[28]   παρεπέμψατε Ἡρακλεῖ χαριζόμενοι. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Θελήσεις  δὲ   οὕτως κρανίον γυμνὸν ὢν καὶ
[16]   μὲν οἱ πάλαι δορυφορήσαντες͵  δὲ   παῖς καὶ φύσις͵ ~ὥσπερ
[6]   Πιττακὸς καὶ οἱ ἄλλοι· ἑπτὰ  δὲ   πάντες εἰσὶν ὡς ὁρᾷς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[19]   θύρας ἐφοίτων μάλα πολλοί͵ μετὰ  δὲ   παντοῖά μοι δῶρα ~προσήγετο ἁπανταχόθεν
[15]   χρημάτων ἀντιποιοῦνται οὐδὲν προσήκοντες;  ~δὲ   πάντων ἐστὶ μιαρώτατον͵ ὅτι καὶ
[21]   ~ὡς κληρονομήσαιμι τῆς βακτηρίας αὐτοῦεἶχεν  δὲ   πάνυ καρτερὰν ἐκ ~κοτίνου ποιησάμενοςοὔτε
[11]   μέν τις ἐν οὐρανῷ͵  δὲ   παρ΄ ἡμῖν σὺ τὸ εἴδωλον͵
[16]   εὐχόμενος ~ἀποθανεῖν τῶν φίλων͵ σὺ  δὲ   παρὰ πάντα τὸν χρόνον ἐπεβούλευες
[11]   τὸν μὲν ὑπ΄ Ἀμφιτρύωνι͵ τὸν  δὲ   παρὰ τοῦ Διός͵ ὥστε ~ἐλελήθειτε
[26]   καὶ Ὀδυσσεὺς ἀφίξεται πάντως. φέρει  δὲ   ~παραμυθίαν καὶ κοινωνία τοῦ
[15]   οἶμαι͵ εἰσί. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Κατάσπα͵  δὲ   παραπέμψει ἕκαστον ἀντὶ γέροντος αὖθις
[25]   ~παραδιδόντας εὐθὺς τὴν νίκην. Ἀλέξανδρος  δὲ   πατρῴαν ἀρχὴν ~παραλαβὼν ηὔξησεν καὶ
[14]   ἀγεννεῖς͵ οὐδὲν ὅμοιοι ~ἐκείνοις. οἱ  δὲ   πλεῖστοι αὐτῶν διὰ χρήματα ἥκουσιν
[19]   ~προσκυνούμενος ὑπ΄ αὐτῶν· καὶ ἐθρυπτόμην  δὲ   πολλάκις καὶ ἀπέκλειον ~αὐτῶν τινας
[28]   ~Καὶ μάλα͵ δέσποτα· τὸ  δὲ   πρᾶγμα ὑπέρογκον ἦν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐκοῦν
[15]   μὲν ἔστω ἀθάνατος͵ οἱ  δὲ   ~προαπίτωσαν αὐτοῦ μάτην ἐπιχανόντες. ~ΕΡΜΗΣ
[1]   οὐ γὰρ ἀνέξομαί γε.  ~δὲ   πρὸς τοὺς ἄλλους ἔφησθα, ἀπαγγελῶ.
[20]   Κράτων͵ καὶ τὴν μαλακίαν  δὲ   προσέτι καὶ τὴν τρυφὴν μηδὲ
[25]   ἐν μέρει ἑκάτερος εἰπάτω͵ σὺ  δὲ   πρῶτος Λίβυς λέγε. ~ΑΝΝΙΒΑΣ
[13]   κεῖμαι τριακοστὴν ἡμέραν ταύτην͵ ὑπισχνεῖται  δὲ   ~Πτολεμαῖος ὑπασπιστής͵ ἤν ποτε
[4]   ἔνδοθεν ἔλεγχος ἀκριβής. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἐγὼ  δὲ   πῶς σοι κατεληλυθέναι ἔδοξα; ~ΚΕΡΒΕΡΟΣ
[8]   Χείρων. τὰ ἐν ᾅδου  δὲ   πῶς φέρεις͵ ἀφ΄ οὗ προελόμενος
[6]   κεφαλαὶ τοκήων ἐνθάδε. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὗτος  δὲ   Σόλων Ἐξηκεστίδου καὶ Θαλῆς
[6]   καὶ φαιδροὶ τῶν ἄλλων·  δὲ   σποδοῦ ~ἀνάπλεως καθάπερ ἐγκρυφίας ἄρτος͵
[20]   κατάπλουν χρήσιμα. καὶ ῥήτωρ  δὲ   σὺ ἀπόθου τῶν ~ῥημάτων τὴν
[25]   μὲν κεκρίσθω ~Ἀλέξανδρος͵ μετ΄ αὐτὸν  δὲ   σύ͵ εἶτα͵ εἰ δοκεῖ͵ τρίτος
[30]   χείρων ~ἐφάνην τῷ δικαστῇ. ὅρα  δὲ   σύ͵ Μένιππε͵ ὅντινα καὶ
[26]   δοξάριον ~προετίμων τοῦ βίου͵ νῦν  δὲ   συνίημι ἤδη ὡς ἐκείνη μὲν
[11]   ἡμῖν σὺ τὸ εἴδωλον͵ τὸ  ~δὲ   σῶμα ἐν Οἴτῃ κόνις ἤδη
[19]   καὶ κολακευτικώτερον παρεσκεύαζεν αὑτόν͵ ἄλλας  ~δὲ   τὰς ἀληθεῖς διαθήκας ἐκείνας ἔχων
[29]   καὶ τὰς ῥῖνας ἀποσεσιμώμεθα.  δὲ   τάφος καὶ οἱ πολυτελεῖς ~ἐκεῖνοι
[25]   Ἀριστοτέλει τῷ σοφιστῇ ~παιδευθείς͵ μόνῃ  δὲ   τῇ φύσει ἀγαθῇ χρησάμενος. ταῦτά
[20]   ἔπιπλα͵ ὥσπερ ἔφην͵ ἀποβαλών. παρὰ  δὲ   ~τὴν ἀποβάθραν ἑστὼς διαγίνωσκε αὐτοὺς
[20]   εὔζωνος εἶ͵ ἐπίβαινε ἤδη. ~ὁ  δὲ   τὴν πορφυρίδα οὑτοσὶ καὶ τὸ
[22]   τοῦ ~Ἀρσάκου τὸν κοντόν͵ ὑποθεὶς  δὲ   τὴν σάρισαν αὐτόν τε διαπείρει
[3]   μὲν οὑτοσὶ τοῦ χρυσίου͵ Σαρδανάπαλλος  δὲ   τῆς πολλῆς ~τρυφῆς͵ ἐγὼ δὲ
[11]   τόξον γυμνὸν καὶ πρόχειρον· ἐγὼ  δὲ   τί ἂν ἔτι φοβοίμην σε
[16]   ἤπερ σοὶ δοκεῖ. ~καὶ ὑμεῖς  δὲ   τί παθόντες ἀλλοτρίοις ἐπιχαίνετε καὶ
[17]   Καλλιδημίδη͵ πέπονθας. γέρων  δὲ   τί πρὸς ταῦτα; ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Πρῶτον
[6]   θεραπεύειν ~ἐκμαθών. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Περὶ ἐμοῦ  δὲ   τί φρονοῦσιν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὐδαίμων͵
[1]   μάταιοι, τὸν χρυσὸν φυλάττετε; τί  δὲ   τιμωρεῖσθε ἑαυτοὺς ~λογιζόμενοι τοὺς τόκους
[28]   ὑπερίδητε δέησιν ἐρωτικήν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Σὺ  δὲ   τίνων δέῃ παρ΄ ἡμῶν;
[17]   ἐμοὶ μὲν τὸ φάρμακον͵ Πτοιοδώρῳ  δὲ   ~τὸ ἀφάρμακτον ἔδωκεν· εἶτα
[3]   ποιεῖτε· ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς͵ ἐγὼ  δὲ   τὸ γνῶθι σαυτὸν ~πολλάκις συνείρων
[11]   μὲν εἰς θεοὺς ἀπέπτατο͵ σὺ  δὲ   τὸ εἴδωλον͵ ~ὥσπερ εἰκὸς ἦν͵
[17]   ὑπισχνούμενον ἐπ΄ ἐμοὶ τεθνήξεσθαι. ~ἐπεὶ  δὲ   τὸ πρᾶγμα εἰς μήκιστον ἐπεγίνετο
[16]   μάτην ἂν ἐνίους ~ἐθεράπευον. νῦν  δὲ   τὸ τῆς παροιμίας͵ ἅμαξα
[21]   ~ἐθεράπευεν ἡμᾶς κληρονομήσειν προσδοκῶν͵ εἰς  δὲ   τὸ χρυσίον πάντες ~ἔβλεπον. ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[29]   γὰρ ἔμελεν αὐτῷ ~τούτου· λόγον  δὲ   τοῖς ἀρίστοις περὶ τούτου καταλέλοιπεν
[1]   οὐδὲν ἀμείνους αὑτῶν· καὶ Λακεδαιμονίοις  δὲ   τοῖς σοῖς ταῦτα, ~εἰ δοκεῖ,
[20]   ἐπὶ ~θάτερα͵ οἰχήσεται περιτραπέν͵ ὑμεῖς  δὲ   τοσοῦτοι ἅμα ἥκετε πολλὰ ~ἐπιφερόμενοι
[16]   γεγένηται͵ ἀγρυπνία καὶ φροντίδες·  δὲ   τοσοῦτόν μοι ~δέλεαρ καταπιὼν ἐφειστήκει
[29]   καὶ ἀδελφῆς κατεσκευασμένον, Διογένης  δὲ   ~τοῦ μὲν σώματος εἰ καί
[22]   ἠγωνίζου πρὸ τῶν ἄλλων͵ ἀπὸ  ~δὲ   τοῦ τυχόντος παιδισκαρίου καὶ δακρύων
[5]   ἐθέλῃς͵ κεῖσο καταβαλὼν σεαυτόν͵ ἐγὼ  δὲ   ~τοὺς ἄλλους νεκροὺς ἤδη μετελεύσομαι.
[6]   μὲν ἀποπνέων μύρον͵  δὲ   τοὺς ἐν Σικελίᾳ τυράννους θεραπεύειν
[12]   νικᾶν ἕνεκα. καὶ τοὺς ~Ἕλληνας  δὲ   τοὺς μὲν ἀναιμωτὶ παρέλαβον͵ Θηβαίους
[16]   κορύζης μὲν τὴν ῥῖνα͵ λήμης  δὲ   τοὺς ὀφθαλμοὺς ~μεστὸν ὄντα͵ οὐδὲν
[17]   ~αὐτὸ καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ· εἰ  δὲ   τοῦτο ποιήσει͵ ἐλεύθερον ἐπωμοσάμην ~ἀφήσειν
[25]   πλέον οὗτος ἐνέγκαιτό μου. φημὶ  δὲ   ~τούτους μάλιστα ἐπαίνου ἀξίους εἶναι͵
[24]   ὑπὸ τῆς Χιμαίρας διασπασθήτω͵  δὲ   ~τύραννος͵ Ἑρμῆ͵ παρὰ τὸν
[24]   μὲν δικαστῇ ~πεισθείς͵  δὲ   τυράννῳ͵ τίνα αἰτιάσῃ τοῦ φόνου;
[11]   μέν τινα θεὸν ~εἶναι͵ τεθνάναι  δὲ   τῷ ἡμίσει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Ναί· οὐ
[6]   ζευγνύντα μὲν τὸν ~Ἑλλήσποντον͵ διὰ  δὲ   τῶν ὀρῶν πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; οἷος
[26]   ἴσως ἐχρῆν λέγειν͵ τὸν Πηλέως  δὲ   υἱόν͵ τὸν ~φιλοκινδυνότατον ἡρώων ἁπάντων͵
[16]   τεθνάναι τριάκοντα ἔτη ~γεγονότα͵ τὸν  δὲ   ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα γέροντα Θούκριτον
[16]   ἐστὶ δίκαιον͵ κρατοῦσι πάντων͵ οἱ  δὲ   ὑποπρίουσι τοὺς ὀδόντας ~ἀπομυγέντες. ~ΤΕΡΨΙΩΝ
[13]   εἶτα οὕτω σε τεχθῆναι͵ τὸν  δὲ   Φίλιππον ~ἐξηπατῆσθαι οἰόμενον πατέρα σου
[13]   λέγων ἑαυτοῦ σε εἶναι͵ σὺ  δὲ   Φιλίππου ~ἄρα ἦσθα; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Φιλίππου
[22]   ἐπὶ τῷ ~στομίῳ ἐσμέν͵ ἀποβλέπειν  δὲ   χρὴ καὶ ἀποσκοπεῖν πόρρωθεν τοὺς
[21]   τὸν τετρυπημένον πίθον ἐπαντλοῦσαι· τὸ  δὲ   χρυσίον ὀδοῦσι καὶ ὄνυξι ~καὶ
[17]   ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΟΥ ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Σὺ  δὲ͵   Καλλιδημίδη͵ πῶς ἀπέθανες; ἐγὼ
[27]   τῷ αὐτῷ θεῷ κατέσχημαι· οἶσθα  δὲ   ὡς ἀκούσιόν τί ~ἐστιν καί
[22]   ἄθλιος ~ἐλέγετο ἀπεσκληκέναι καὶ ἐδήλου  δὲ   ὠχρὸς εἰς ὑπερβολὴν καὶ λεπτὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006