Alphabétiquement     [«   »]
ἐγίνωσκες 1
ἐγκρυφίας 1
ἐγνωκέναι 1
ἐγὼ 42
ἐγώ 1
Ἐγὼ 2
Ἐγώ 1
Fréquences     [«    »]
39 σε
41 τί
40 τοῖς
42 ἐγὼ
42 μοι
44 ΔΙΟΓΕΝΗΣ
45 σὺ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἐγὼ


Dialogue
[25]   ἀγαθῇ χρησάμενος. ταῦτά ἐστιν  ἐγὼ   ~Ἀλεξάνδρου ἀμείνων φημὶ εἶναι. εἰ
[25]   ~φήμη διδάξαι σε͵ οἷος μὲν  ἐγὼ   βασιλεύς͵ οἷος δὲ οὗτος λῃστὴς
[19]   μετ΄ ἐμὲ ταῦτα ἐβίως τριάκοντα;  ἐγὼ   γὰρ ἀμφὶ τὰ ~ἑβδομήκοντά σου
[19]   ἐν Σικελίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Καινὰ ταῦτα·  ἐγὼ   γάρ σε πάνυ φειδόμενον ἠπιστάμην.
[11]   μοι͵ καλλίνικε͵ νεκρὸς εἶ;  ἐγὼ   γάρ σοι ἔθυον ~ὑπὲρ γῆς
[18]   ταῖς ἑαυτοῦ διαθήκαις οὐκ οἶδα·  ἐγὼ   γοῦν ~ἄφνω ἀπέθανον τοῦ τέγους
[2]   καὶ ἄλλος τις οὐκ οἶδα͵  ἐγὼ   δ΄ οὐκ ἔχω. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ
[30]   Ἀχαιοῖς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὀνείρατά μοι λέγεις·  ἐγὼ   δὲ βλέπω καὶ νῦν
[25]   ~Οὗτος μὲν Ἀννίβας Καρχηδόνιος͵  ἐγὼ   δὲ Ἀλέξανδρος Φιλίππου. ~ΜΙΝΩΣ
[17]   ἔδωκεν· εἶτα μὲν ἔπινεν͵  ἐγὼ   δὲ αὐτίκα μάλα ἐκτάδην ~ἐκείμην
[22]   ἐκόμισεν ἄχρι πρὸς τὸ πορθμεῖον͵  ἐγὼ   δὲ ἐγέλων. ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Κἀγὼ δὲ
[8]   καὶ οὐχ ἁπλοῦν ~ἡγοῦμαι εἶναι.  ἐγὼ   δὲ ἔζων ἀεὶ καὶ ἀπέλαυον
[25]   πολέμου καιροὺς θαυμάσιος καθηδυπαθῶν.  ἐγὼ   δὲ εἰ μὴ μικρὰ ~τὰ
[11]   ~σύνεστι καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ηβην͵  ἐγὼ   δὲ εἴδωλόν εἰμι αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[25]   φίλους καὶ συνελάμβανεν ἐπὶ θανάτῳ.  ἐγὼ   δὲ ἦρξα ἐπ΄ ~ἴσης τῆς
[10]   τι αὐτῷ ἀποκριτέον ~ὑπὲρ αὑτοῦ͵  ἐγὼ   δὲ ἥρως εἰμὶ καὶ μαντεύομαι͵
[20]   τὸ δικαστήριον εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες͵  ἐγὼ   δὲ καὶ ~πορθμεὺς ἄλλους
[22]   λεπτὸς εἰς ~τὸ ἀκριβέστατον φαινόμενος.  ἐγὼ   δὲ καίπερ εἰδὼς ἀνέκρινον͵ ὃν
[3]   Σαρδανάπαλλος δὲ τῆς πολλῆς ~τρυφῆς͵  ἐγὼ   δὲ Κροῖσος τῶν θησαυρῶν͵ ἐπιγελᾷ
[22]   μὲν ἐδάκρυόν ~τε καὶ ἐναυτίων͵  ἐγὼ   δὲ μάλα ἐτερπόμην ἐπ΄ αὐτοῖς.
[11]   μὲν τόξον γυμνὸν καὶ πρόχειρον·  ἐγὼ   δὲ τί ἂν ἔτι φοβοίμην
[3]   οὕτω ποιεῖτε· ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς͵  ἐγὼ   δὲ τὸ γνῶθι σαυτὸν ~πολλάκις
[5]   ἂν ἐθέλῃς͵ κεῖσο καταβαλὼν σεαυτόν͵  ἐγὼ   δὲ ~τοὺς ἄλλους νεκροὺς ἤδη
[25]   οὗτος ἀμείνων γεγενῆσθαι στρατηγὸς ~ἐμοῦ͵  ἐγὼ   δέ͵ ὥσπερ ἅπαντες ἴσασιν͵ οὐχὶ
[14]   ἐστι ταῦτα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐκοῦν οὐδ΄  ἐγὼ   δόξαιμι ἂν ἁμαρτάνειν πικρῶς ἀπαιτῶν
[11]   ἦν͵ τοῦτο τέθνηκεν καί εἰμι  ἐγὼ   ἐκεῖνο πᾶν͵ δὲ ἦν
[30]   οἱ τότε ~ἴσασιν. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Οὔκουν  ἐγὼ   ἐνταῦθα εὐμορφότερός εἰμι͵ Μένιππε;
[11]   οὐ γὰρ ἐκεῖνος τέθνηκεν͵ ἀλλ΄  ἐγὼ   εἰκὼν αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Μανθάνω·
[14]   ~τὰ πορθμεῖα. ~ΕΡΜΗΣ ~Νῦν οὖν  ἐγὼ   καθεδοῦμαι τὰ κάκιστα εὐχόμενος γενέσθαι͵
[30]   ~εὐμορφότερον προσειπών͵ ἀλλ΄ φοξὸς  ἐγὼ   καὶ ψεδνὸς οὐδὲν χείρων ~ἐφάνην
[14]   ὑπὲρ τοῦ ἱστίου· πέντε ὀβολοὺς  ἐγὼ   κατέβαλον. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ τούτους προστίθει.
[25]   ἐμοῦ. τὸ δ΄ οὖν τελευταῖον  ἐγὼ   μὲν ~βασιλεύων ἀπέθανον͵ οὗτος δὲ
[17]   δὲ͵ Καλλιδημίδη͵ πῶς ἀπέθανες;  ἐγὼ   μὲν γὰρ ὅτι παράσιτος ὢν
[12]   Ἄορνον ἐκείνην͵ οὐδετέρου ~ἐκείνων λαβόντος͵  ἐγὼ   μόνος ἐχειρωσάμην. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Ὁρᾷς ὅτι
[1]   οὐ παύσῃ βεβαίως γελῶν καθάπερ  ἐγὼ   νῦν, ~καὶ μάλιστα ἐπειδὰν ὁρᾷς
[25]   Ἀλέξανδρον ἁμιλλᾶται͵ οὐδὲ Σκιπίων  ἐγὼ   ~νενικηκὼς ἐμαυτὸν παραβάλλεσθαι ἀξιῶ;
[23]   ἄθλων͵ δὲ Λαέρτου͵ ὃν  ἐγὼ   πολλάκις ἔσωσα ~κινδυνεύοντα κατακεκόφθαι ὑπὸ
[21]   ἐπιλέγειν͵ ~ἤ μ΄ ἀνάειρ΄  ἐγὼ   σέ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τίνος ἕνεκα͵
[21]   ~σύ τε Ἀντισθένους ἐκληρονόμησας καὶ  ἐγὼ   σοῦ͵ πολλῷ μείζω καὶ ~σεμνότερα
[27]   Αἰακέ͵ ἀποκρινοῦμαι δικαιότερα· οὐ ~γὰρ  ἐγὼ   τούτων αἴτιος͵ ἀλλὰ Μοῖρα
[3]   ἐγὼ χρυσοῦ. ~ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ ~Ὅσης δὲ  ἐγὼ   τρυφῆς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ γε͵ οὕτω
[3]   μεγάλων κτημάτων. ~ΜΙΔΑΣ ~Ὅσου μὲν  ἐγὼ   χρυσοῦ. ~ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ ~Ὅσης δὲ ἐγὼ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006