Alphabétiquement     [«   »]
Οὐκέτι 1
Οὐκοῦν 18
Οὔκουν 1
οὖν 50
οὐρανῷ 4
οὓς 3
οὖσα 1
Fréquences     [«    »]
50 ἀλλὰ
50 εἰ
49 οἱ
50 οὖν
50 τοὺς
51 ἂν
51 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

οὖν


Dialogue
[26]   ~ἀνάσσειν τῶν νεκρῶν. ταῦτα μὲν  οὖν   ἀγεννῆ τινα Φρύγα δειλὸν καὶ
[11]   ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Τοιοῦτό τι. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Πῶς  οὖν   ἀκριβὴς ὢν Αἰακὸς οὐ
[25]   γάρ εἰμι. ~ΑΝΝΙΒΑΣ ~Οὐ μὲν  οὖν͵   ἀλλ΄ ἐμέ. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐκοῦν
[15]   τὸ τοιοῦτον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐ μὲν  οὖν͵   ἀλλὰ δικαιότατον· τί γὰρ ἐκεῖνοι
[11]   Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν; οὐ μὲν  οὖν   ἄλλος͵ μὰ τὸν Ἡρακλέα. τὸ
[22]   ~ἡλικιώτης ὢν τοῦ πορθμέως. τί  οὖν   ἄν τις ἔτι λέγοι περὶ
[26]   θητεύω ζῶν. ~ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ~Ὅμως τί  οὖν   ἄν τις πάθοι͵ Ἀχιλλεῦ;
[8]   ὅπερ οἶμαι ~ἀδύνατον. ~ΧΕΙΡΩΝ ~Τί  οὖν   ἂν πάθοι τις͵ Μένιππε;
[8]   ὥσπερ ~ἀκολουθοῦντα θάτερον θατέρῳ· ἐνεπλήσθην  οὖν   αὐτῶν· οὐ γὰρ ἐν τῷ
[2]   τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν; ~ΧΑΡΩΝ ~Μόνος  οὖν   αὐχήσεις προῖκα πεπλευκέναι; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ
[18]   τὰ αὐτὰ πράξειεν. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Τί  οὖν   δὴ ἐκεῖνος; ~ΚΝΗΜΩΝ ~Ὅ τι
[17]   ἐπωμοσάμην ~ἀφήσειν αὐτόν. ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Τί  οὖν   ἐγένετο; πάνυ γάρ τι παράδοξον
[14]   πλήθει ~τὰ πορθμεῖα. ~ΕΡΜΗΣ ~Νῦν  οὖν   ἐγὼ καθεδοῦμαι τὰ κάκιστα εὐχόμενος
[25]   τῆς τύχης ~ὁρμῇ. ἐπεὶ δ΄  οὖν   ἐνίκησέ τε καὶ τὸν ὄλεθρον
[22]   ~ΠΤΩΧΟΣ ~Οὐδὲ τοῦτο. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἆρα  οὖν   ἐπλούτεις͵ εἶτα ἀνιᾷ σε τὸ
[28]   ἀπέθανον ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος.  οὖν   ἔρως τῆς γυναικὸς οὐ ~μετρίως
[2]   διαλύσω τὸ κρανίον. ~ΧΑΡΩΝ ~Μάτην  οὖν   ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον πλοῦν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[20]   προΐωμεν δὲ καὶ ἡμεῖς. τί  οὖν   ἔτι καὶ μέλλετε; ~δικασθῆναι δεήσει͵
[2]   μέν͵ οὐκ εἶχον δέ. τί  οὖν;   ἐχρῆν διὰ τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν;
[20]   τοσαῦτα ἔχων πάρει; ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Τί  οὖν;   ἐχρῆν͵ Ἑρμῆ͵ γυμνὸν ἥκειν
[10]   ὑπειλήφασιν εἶναι. ~ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Τί  οὖν   ἡμεῖς αἴτιοι͵ εἰ ὑπὸ ἀνοίας
[22]   Ὀροίτης Ἀρμένιος. μὲν  οὖν   Ἰσμηνόδωρος ἐπεφόνευτο γὰρ ὑπὸ τῶν
[22]   ἀντερείδοντας οὐδὲν δέον. ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἔγωγ΄  οὖν   καὶ διηγήσομαι ὑμῖν εἶδον
[25]   ~Λιβύων μεγάλαις μάχαις. ~ΜΙΝΩΣ ~Τί  οὖν   καὶ σὺ ἐρεῖς; ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἀλεξάνδρου
[11]   ἄνδρα ἐξεπίτηδες ἐρεσχηλοῦντα· ~ὅμως δ΄  οὖν   καὶ τοῦτο ἄκουσον· ὁπόσον μὲν
[20]   πρὸς θάνατον ~ἀποδειλιᾷς; ἔμβηθι δ΄  οὖν.   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἓν ἔτι τὸ βαρύτατον
[7]   μὲν λέγεις· καὶ τοῦτο δ΄  οὖν   μέρος τῆς καταδίκης͵ τὸ ~ἐπιθυμεῖν
[25]   καὶ ἄξιοι ~δόξαντες ἀρχῆς. ἔγωγ΄  οὖν   μετ΄ ὀλίγων ἐξορμήσας εἰς τὴν
[20]   ἥκετε πολλὰ ~ἐπιφερόμενοι ἕκαστος. ἢν  οὖν   μετὰ τούτων ἐμβῆτε͵ δέδια μὴ
[9]   βούλεται τὸ ἐρώτημα· δοκεῖς δ΄  οὖν   μοι ἀπιστεῖν͵ εἰ ~τοῦθ΄ οὕτως
[29]   τηλικούτοις λίθοις πιεζόμενος. ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Ἀνόνητα  οὖν   μοι ἐκεῖνα πάντα καὶ ἰσότιμος
[27]   αὐτῷ. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εὖ λέγεις. εἴθε  οὖν   μοι τὸν Ἔρωτα ἐνταῦθα λαβεῖν
[30]   ~Νιρεὺς καὶ Θερσίτης. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πότερος  οὖν   Νιρεὺς καὶ πότερος
[23]   περὶ τῶν ~θεῶν. τὸν δ΄  οὖν   Ὀδυσσέα μὴ οὐχὶ μισεῖν οὐκ
[9]   καὶ μή͵ παραδέχεσθαι; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Σὺ  οὖν   οὐδὲ τὰ ἄλλα πιστεύεις οὕτω
[25]   καὶ φυγεῖν καταναγκάσας ἀτίμως. πῶς  οὖν   οὐκ ~ἀναίσχυντος οὗτος͵ ὃς πρὸς
[21]   ἐπ΄ ~ἐκεῖνον ἔρρεπε. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί  οὖν   πέρας ἐγένετο͵ Κράτης; ἀκοῦσαι
[15]   ~Ναί͵ τὸν Σικυώνιον φῄς. τί  οὖν;   ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ἐκεῖνον μέν͵ Ἑρμῆ͵
[20]   νεῖν οὐκ ἐπίστασθε. ~ΕΡΜΗΣ ~Πῶς  οὖν   ποιήσαντες εὐπλοήσομεν; ~ΧΑΡΩΝ ~Ἐγὼ ὑμῖν
[10]   θεός͵ καὶ συναμφότερόν ἐστιν; ~νῦν  οὖν   ποῦ σου τὸ θεῶν ἐκεῖνο
[19]   ἐμὲ φιλοτιμίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Τέλος δ΄  οὖν   πῶς ἐβουλεύσω περὶ τῶν κτημάτων;
[7]   κολάζεσθαι τῷ ~δίψει. τί δ΄  οὖν   σοι τὸ δεινὸν ἔσται;
[14]   ἐν τῷ λογισμῷ. πότε δ΄  οὖν   ~ταῦτα ἀποδώσειν φῄς; ~ΧΑΡΩΝ ~Νῦν
[25]   πιστεύσαντες περὶ ἐμοῦ. τὸ δ΄  οὖν   τελευταῖον ἐγὼ μὲν ~βασιλεύων ἀπέθανον͵
[22]   αὐτοὺς ἔχει τοῦ βίου; τοῦτον  οὖν   ~τὸν ὑπέργηρων ἐρέσθαι βούλομαι. τί
[27]   οὕτως ~ἐπικεκλῶσθαι. ΑΙΑΚΟΣ Ὀρθῶς· τί  οὖν   τούτους αἰτιᾷ; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ
[2]   Αἰακοῦ ~προσλάβω. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μὴ ἐνόχλει  οὖν.   ~ΧΑΡΩΝ ~Δεῖξον τί ἐν τῇ
[13]   ~Αἰγυπτίων θεῶν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Μὴ γελάσω  οὖν͵   Ἀλέξανδρε͵ ὁρῶν καὶ ἐν
[20]   ~Λάμπιχος Γελῴων τύραννος. ~ΕΡΜΗΣ ~Τί  οὖν͵   Λάμπιχε͵ τοσαῦτα ἔχων πάρει;
[16]   ζῆν ἔτι; ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Δικαιότατον μὲν  οὖν͵   Τερψίων͵ εἴ γε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006