Alphabétiquement     [«   »]
ἐθρυπτόμην 1
ἔθυες 1
ἔθυον 1
εἰ 50
Εἰ 3
εἴ 15
εἶ 14
Fréquences     [«    »]
50 ἀλλὰ
48 μὴ
49 οἱ
50 εἰ
50 οὖν
50 τοὺς
51 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

εἰ


Dialogue
[24]   ἄλλα οὐ κατὰ λόγον γιγνόμενα͵  εἰ   ~ἀκριβῶς ἐξετάζοις. πλὴν ἀλλὰ σὺ
[13]   Διόγενες· οὐ παράδοξον δέ͵  εἰ   ἄνθρωπος ὢν ἀπέθανον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Οὐκοῦν
[23]   μόνος. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Συγγνώμη͵ Αἶαν͵  εἰ   ἄνθρωπος ὢν ὠρέχθη δόξης ἡδίστου
[16]   καὶ γερόντων ἐρῶντες͵ καὶ μάλιστα  εἰ   ἄτεκνοι εἶεν͵ ~οἱ δὲ ἔντεκνοι
[23]   ἂν δυναίμην͵ Ἀγάμεμνον͵ ~οὐδ΄  εἰ   αὐτή μοι Ἀθηνᾶ τοῦτο
[9]   δ΄ ὅλως. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἱκανὸν τοῦτο·  εἰ   γὰρ καὶ μήτραν εἶχες͵ ἐβουλόμην
[11]   ~Πῶς τριπλοῦν; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ὧδέ πως·  εἰ   γὰρ μέν τις ἐν
[19]   παράδοξον τοῦτο δόξει. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Παράδοξον͵  εἰ   γέρων τε καὶ ἀσθενὴς ἄτεκνός
[29]   ἐκείνη οὔτε μορφὴ ~πάρεστιν·  εἰ   γοῦν τινα ἑλοίμεθα δικαστὴν εὐμορφίας
[25]   ἐγὼ ~Ἀλεξάνδρου ἀμείνων φημὶ εἶναι.  εἰ   δέ ἐστι καλλίων οὑτοσί͵ διότι
[25]   ~ἐποίησα καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἠμυνάμην.  εἰ   δὲ καὶ θεὸς ἐδόκουν τοῖς
[26]   οἶμαι δὲ καὶ ὑμῶν ἕκαστον·  εἰ   δὲ μὴ ὁμολογεῖτε͵ ταύτῃ ~χείρους
[17]   ἔχειν ~αὐτὸ καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῷ·  εἰ   δὲ τοῦτο ποιήσει͵ ἐλεύθερον ἐπωμοσάμην
[24]   ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἐλήλεγμαι μέν͵ ἀλλ΄ ὅρα͵  εἰ   δικαίως κολασθήσομαι. ~ΜΙΝΩΣ ~Καὶ πάνυ͵
[19]   μέλει· καὶ στρατηγησάτω τῆς Ἑλλάδος͵  εἰ   δοκεῖ͵ ἐκεῖνοι δὲ μὴ ~κληρονομείτωσαν
[6]   πράττοιμι; ἀλλὰ πλησίον ἡμῶν κατάκεισο͵  εἰ   ~δοκεῖ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μὰ Δί΄ ἐπεὶ
[14]   ΧΑΡΩΝΟΣ ~ΕΡΜΗΣ ~Λογισώμεθα͵ πορθμεῦ͵  εἰ   δοκεῖ͵ ὁπόσα μοι ὀφείλεις ἤδη͵
[1]   Λακεδαιμονίοις δὲ τοῖς σοῖς ταῦτα,  ~εἰ   δοκεῖ, παρ' ἐμοῦ ἐπιτίμησον λέγων
[25]   μετ΄ αὐτὸν δὲ σύ͵ εἶτα͵  εἰ   δοκεῖ͵ τρίτος Ἀννίβας οὐδὲ οὗτος
[7]   ~τῇ χειρί; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Οὐδὲν ὄφελος͵  εἰ   ἐπικύψαιμι· φεύγει γὰρ τὸ ὕδωρ͵
[6]   σχήματα αὐτὰ καὶ ~τὰ βαδίσματα  εἰ   θεάσαιτό τις͵ ἄκροι φιλόσοφοι. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ
[2]   τῇ πήρᾳ ἔχεις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θέρμους͵  εἰ   θέλεις͵ καὶ τῆς Ἑκάτης τὸ
[19]   ἀλλὰ πολὺ ἐκείνων ἀξιώτερος κληρονομεῖν͵  εἰ   καὶ βάρβαρος ἦν ~καὶ ὄλεθρος͵
[14]   ~εἰρήνη γάρ. ~ΕΡΜΗΣ ~Ἄμεινον οὕτως͵  εἰ   καὶ ἡμῖν παρατείνοιτο ὑπὸ σοῦ
[20]   μαλακίαν· οὐ λέληθεν γάρ με͵  εἰ   ~καὶ μάλα περικρύπτεις αὐτά. καὶ
[17]   σοι διὰ ~τῆς λεωφόρου ἀσφαλέστερον͵  εἰ   καὶ ὀλίγῳ βραδύτερος ἦν. ~ΚΝΗΜΩΝΟΣ
[26]   ἤδη ὡς ἐκείνη μὲν ἀνωφελής͵  εἰ   καὶ ~ὅτι μάλιστα οἱ ἄνω
[19]   σου ὄντος ἀπέθανον. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὑπερήδιστα͵  εἰ   καί σοι παράδοξον τοῦτο δόξει.
[29]   Διογένης δὲ ~τοῦ μὲν σώματος  εἰ   καί τινα τάφον ἔχει οὐκ
[16]   Πλούτων͵ καὶ ἐμοὶ ἥδιστον ἤδη͵  εἰ   καὶ Χαροιάδης ~προτεθνήξεται Θουκρίτου. ~ΠΛΟΥΤΩΝ
[25]   λῃστὴς ἐγένετο. ~ὅμως δὲ ὅρα  εἰ   κατ΄ ὀλίγον αὐτοῦ διήνεγκα͵ ὃς
[2]   ~ΕΡΜΗΣ ~Νὴ Δί΄ ὀναίμην γε͵  εἰ   μέλλω καὶ ὑπερεκτίνειν τῶν νεκρῶν.
[9]   ΚΑΙ ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὦ Τειρεσία͵  εἰ   μὲν καὶ τυφλὸς εἶ͵ οὐκέτι
[25]   τὴν γῆν καὶ δεινὸν ἡγησάμενος͵  εἰ   μὴ ἁπάντων κρατήσαιμι͵ ~ὀλίγους ἄγων
[10]   ~σὺ τούτοις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τί φῄς;  εἰ   μὴ εἰς Λεβάδειαν γὰρ παρέλθω
[10]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλ΄ οὐκ ἂν ἐδόξαζον͵  εἰ   μὴ ζῶντες καὶ ὑμεῖς τοιαῦτα
[25]   θαυμάσιος καθηδυπαθῶν. ἐγὼ δὲ  εἰ   μὴ μικρὰ ~τὰ ἑσπέρια δόξας
[11]   ~Θρασὺς εἶ καὶ λάλος͵ καὶ  εἰ   μὴ παύσῃ σκώπτων εἰς ἐμέ͵
[5]   ~Οὐκοῦν τοῦτο͵ Ἑρμῆ͵ θαυμάζω͵  εἰ   μὴ συνίεσαν οἱ Ἀχαιοὶ περὶ
[14]   ταῦτα ὠνήσω. ~ΕΡΜΗΣ ~Ταῦτά ἐστιν͵  εἰ   μή τι ἄλλο ἡμᾶς διέλαθεν
[29]   τι ἀπολαύεις αὐτοῦ, πλὴν  εἰ   μὴ τοῦτο φῄς, ὅτι ~μᾶλλον
[11]   συνθέτους δύο ὄντας Ἡρακλέας͵ ἐκτὸς  ~εἰ   μὴ ὥσπερ ἱπποκένταυρός τις ἦτε
[21]   πάντων͵ Μοίριχον δὲ ~Ἀριστέας͵  εἰ   προαπέλθοι αὐτοῦ. ταῦτα μὲν ἐγέγραπτο͵
[21]   ἐτίθεντο͵ Ἀριστέαν μὲν Μοίριχος͵  εἰ   ~προαποθάνοι͵ δεσπότην ἀφιεὶς τῶν ἑαυτοῦ
[11]   Ἀμφιτρυωνιάδη͵ καλῶς ἂν ταῦτα ἔλεγες͵  εἰ   ~σῶμα ἦσθα͵ νῦν δὲ ἀσώματον
[22]   μέντοι ~ἔπαθες͵ ἔφην͵ ὑπ΄ αὐτοῦ͵  εἰ   τάλαντα ἔχων ὁμοῦ χίλια καὶ
[9]   δοκεῖς δ΄ οὖν μοι ἀπιστεῖν͵  εἰ   ~τοῦθ΄ οὕτως ἐγένετο. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ
[2]   κατάρατε͵ τὰ πορθμεῖα. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βόα͵  εἰ   τοῦτό σοι͵ Χάρων͵ ἥδιον.
[8]   ~Πῶς τοῦτο φῄς; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅτι  εἰ   τῶν ἐν τῷ βίῳ τὸ
[10]   ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Τί οὖν ἡμεῖς αἴτιοι͵  εἰ   ὑπὸ ἀνοίας ἐκεῖνοι τοιαῦτα περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006