Alphabétiquement     [«   »]
ὡρίσθαι 1
ὥρμησα 1
ὠρυομένων 1
ὡς 59
ὥς 2
ὥσπερ 20
ὥστ 1
Fréquences     [«    »]
58 οὐκ
57 ταῦτα
55 τῷ
59 ὡς
62
73 ἐν
83 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ὡς


Dialogue
[26]   σοι εἴρηται περὶ τοῦ ~θανάτου͵  ὡς   ἀγεννῆ καὶ ἀνάξια τοῖν διδασκάλοιν
[9]   οἷα εἶπεν ~οἰκτείρουσα τὸ γυναικεῖον͵  ὡς   ἀθλίας οὔσας καὶ ἀφόρητόν τινα
[27]   αὐτῷ θεῷ κατέσχημαι· οἶσθα δὲ  ὡς   ἀκούσιόν τί ~ἐστιν καί τις
[6]   πάντα καὶ λῆρος πολύς͵ ἀμενηνὰ  ὡς   ~ἀληθῶς κάρηνα. οὗτος δέ͵
[7]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ληρεῖς͵ Τάνταλε͵ καὶ  ὡς   ἀληθῶς ποτοῦ δεῖσθαι δοκεῖς͵ ἀκράτου
[12]   ἐχειρωσάμην. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Ὁρᾷς ὅτι ταῦτα  ὡς   Ἄμμωνος υἱὸς λέγεις͵ ὃς Ἡρακλεῖ
[14]   καθεδοῦμαι τὰ κάκιστα εὐχόμενος γενέσθαι͵  ὡς   ἂν ~ἀπὸ τούτων ἀπολάβοιμι; ~ΧΑΡΩΝ
[22]   ἐπὶ τὸ πορθμεῖον προκατέλαβον ~χώραν͵  ὡς   ἂν ἐπιτηδείως πλεύσαιμι· καὶ παρὰ
[24]   ἐκεῖνό γε εἰπεῖν ἔχοι τις  ~ὡς   ἀντιλέγειν δυνατὸν ἦν τοῖς μετὰ
[22]   μὴ καί τις ἡμᾶς ὑπίδηται  ὡς   ~ἀπόδρασιν βουλεύοντας͵ ὁρῶν περὶ τὸ
[25]   ἦν πανουργότατον καὶ ὠμότατον ὄντα·  ὡς   γὰρ δὴ ~ἐκράτησεν τῶν Ἰταλῶν͵
[13]   εἰς Αἴγυπτον ἀπαγαγὼν θάψειν ἐκεῖ͵  ὡς   γενοίμην εἷς τῶν ~Αἰγυπτίων θεῶν.
[13]   παρ΄ ἐμοῦ͵ οἷα δὲ ~ἐπέστελλεν͵  ὡς   δὲ κατεχρῆτό μου τῇ περὶ
[29]   καὶ ~φιλοτιμεῖσθαι πρὸς τοὺς ξένους,  ὡς   δή τι μέγα οἰκοδόμημα αὐτοῖς
[4]   ἐπείπερ ἀναγκαῖον αὐτὸ ἑώρα͵ κατεθρασύνετο  ὡς   δῆθεν ~οὐκ ἄκων πεισόμενος
[13]   ἄλλους πολλοὺς ἐπὶ σὲ ὁρμῶντας͵  ὡς   διασπάσαιντο καὶ ~ἀμύναιντο σε ὧν
[22]   ~μὲν γὰρ Ἀρσάκης ἐπήλαυνεν͵  ὡς   διηγεῖτο͵ πολὺ τῶν ἄλλων ~προεξορμήσας͵
[13]   ~οἰκοδομοῦντές σοι νεὼς καὶ θύοντες  ὡς   δράκοντος υἱῷ. ἀλλ΄ εἰπέ μοι͵
[20]   οἴεσθαι ἀμείνων εἶναι τῶν ἄλλων·  ὡς   εἴ γε ταῦτα πάντα ἔχων
[26]   βίου͵ νῦν δὲ συνίημι ἤδη  ὡς   ἐκείνη μὲν ἀνωφελής͵ εἰ καὶ
[14]   διὰ χρήματα ἥκουσιν ἐπιβουλεύοντες ~ἀλλήλοις͵  ὡς   ἐοίκασι. ~ΧΑΡΩΝ ~Πάνυ γὰρ περιπόθητά
[13]   τῆς σοφίας ~αὐτοῦ͵ τὸ λυπεῖσθαι  ὡς   ἐπὶ μεγίστοις ἀγαθοῖς ἐκείνοις͵
[14]   τούτους προστίθει. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ κηρὸν  ὡς   ἐπιπλάσαι τοῦ σκαφιδίου τὰ ἀνεῳγότα
[20]   παρὰ τὸν ~κυβερνήτην ἐφ΄ ὑψηλοῦ͵  ὡς   ἐπισκοπῇς ἅπαντας. καλὸς δ΄
[13]   ταύτην βάδιζε καὶ ~πῖνε πολλάκις͵  ὡς   ἔφην. ~ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝΟΣ ~ΕΡΜΗΣ
[20]   ~ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ ~ΧΑΡΩΝ ~Ἀκούσατε  ὡς   ἔχει ὑμῖν τὰ πράγματα. μικρὸν
[4]   πεισόμενος πάντως ἔδει παθεῖν͵  ὡς   θαυμάσονται οἱ θεαταί. ~καὶ ὅλως
[8]   ΧΕΙΡΩΝΟΣ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ηκουσα͵ Χείρων͵  ὡς   θεὸς ὢν ἐπεθύμησας ἀποθανεῖν. ~ΧΕΙΡΩΝ
[11]   γάρ σοι ἔθυον ~ὑπὲρ γῆς  ὡς   θεῷ. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Καὶ ὀρθῶς ἔθυες·
[16]   παῖδας ἔχοντες͵ μισεῖν ~αὐτοὺς πλάττονται͵  ὡς   καὶ αὐτοὶ ἐραστὰς ἔχωσιν· εἶτα
[9]   ἀγνοεῖς τὰ περὶ ἐμοῦ ἅπαντα͵  ὡς   καὶ διέλυσά τινα ἔριν τῶν
[24]   ~ΜΙΝΩΣ ~Λέγε͵ μὴ μακρὰ μόνον͵  ὡς   καὶ τοὺς ἄλλους διακρίνωμεν ἤδη.
[13]   ἄρτι μὲν πρὸς τὸ κάλλος͵  ὡς   καὶ τοῦτο μέρος ὂν τἀγαθοῦ͵
[18]   αἷς ἐκείνῳ ~καταλέλοιπα τἀμὰ πάντα͵  ὡς   κἀκεῖνος ζηλώσειεν καὶ τὰ αὐτὰ
[21]   οὔτε πώποτε ηὐξάμην Ἀντισθένην ἀποθανεῖν͵  ~ὡς   κληρονομήσαιμι τῆς βακτηρίας αὐτοῦεἶχεν δὲ
[25]   οὐκ ἀγεννῆ τὸν λόγον οὐδὲ  ὡς   Λίβυν εἰκὸς ἦν ὑπὲρ ~αὑτοῦ.
[13]   καὶ τοῦτο ἀγαθὸν ~ἡγεῖτο εἶναι͵  ὡς   μὴ αἰσχύνοιτο καὶ αὐτὸς λαμβάνων·
[7]   δίψους. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὕτως ἀργὸς εἶ͵  ὡς   μὴ ἐπικύψας πιεῖν καὶ
[16]   τῆς σοροῦ ἐσπέμπειν τὰ πολλά͵  ὡς   μὴ ὑπερβάλλοιντό με ~οἱ ἀντερασταὶ
[30]   ~Ἀλλ’ οὐχὶ καὶ ὑπὸ γῆν͵  ὡς   οἶμια, κάλλιστος ἦλθες͵ ἀλλὰ τὰ
[8]   ἤκουσας͵ Μένιππε͵ καὶ τέθνηκα͵  ὡς   ὁρᾷς͵ ἀθάνατος ~εἶναι δυνάμενος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[20]   κηρύγματα. ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Ἰδού σοι γυμνός͵  ὡς   ὁρᾷς͵ ἀληθῶς εἰμι καὶ ἰσοστάσιος
[14]   Ἑρμῆ. νῦν δὲ ὀλίγοι͵  ὡς   ὁρᾷς͵ ἀφικνοῦνται ἡμῖν· ~εἰρήνη γάρ.
[20]   τί ἔτι; πᾶν γὰρ ἀφῆκα͵  ὡς   ὁρᾷς. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ τὴν ὠμότητα
[6]   ἄλλοι· ἑπτὰ δὲ πάντες εἰσὶν  ὡς   ὁρᾷς. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἄλυποι͵ Αἰακέ͵
[19]   καὶ γέροντά με καὶ ~φαλακρόν͵  ὡς   ὁρᾷς͵ ὄντα καὶ λημῶντα προσέτι
[20]   βαρύν τε ὄντα ~καὶ λάσιον͵  ὡς   ὁρᾷς· πέντε μναῖ τριχῶν εἰσι
[20]   τὰ πράγματα. μικρὸν μὲν ὑμῖν͵  ὡς   ὁρᾶτε͵ τὸ ~σκαφίδιον καὶ ὑπόσαθρόν
[3]   Φρυγῶν καὶ Ἀσσυρίων͵ οὕτω ~γινώσκετε  ὡς   οὐδὲ παυσομένου μου· ἔνθα γὰρ
[6]   παρὰ νεκροῖς δόγματα· ἔμαθον γάρ͵  ὡς   οὐδὲν ἴσον ~κύαμοι καὶ κεφαλαὶ
[7]   μόνον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θάρρει͵ Τάνταλε͵  ὡς   οὔτε σὺ οὔτε ἄλλος πίεται
[12]   ἀνθρώπων καὶ ἁβρῶν͵ οὐκ οἶσθα  ὡς   πρὸ σοῦ μύριοι μετὰ ~Κλεάρχου
[7]   ἐστι͵ τὸ διψῆν τὴν ψυχὴν  ὡς   σῶμα οὖσαν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλὰ τοῦτο
[10]   ζῶντες καὶ ὑμεῖς τοιαῦτα ἐτερατεύεσθε  ~ὡς   τὰ μέλλοντα προειδότες καὶ προειπεῖν
[22]   κατηγόρει φθάσας ~πολλὴν τὴν ἄνοιαν͵  ὡς   τὰ χρήματα ἐφύλαττεν τοῖς οὐδὲν
[24]   αἰτιάσῃ τοῦ φόνου; ~ΜΙΝΩΣ ~Δῆλον  ὡς   τὸν δικαστὴν τὸν τύραννον͵
[22]   οὓς ἐχρῆν διώκειν τὸν θάνατον  ὡς   τῶν ἐν τῷ ~γήρᾳ κακῶν
[10]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὃ μήτε ἄνθρωπός ἐστιν͵  ὡς   φῄς͵ μήτε θεός͵ καὶ συναμφότερόν
[12]   ~Οὐδ΄ αὐτὸς ἠγνόουν͵ πάτερ͵  ὡς   Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου υἱός εἰμι͵
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006