Alphabétiquement     [«   »]
τὰς 15
ταῦτά 6
Ταῦτα 2
ταῦτα 57
Ταῦτά 1
ταῦταοἶμαι 1
ταύτας 1
Fréquences     [«    »]
52 γε
52 τῆς
55 τῷ
57 ταῦτα
58 οὐκ
59 ὡς
62
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ταῦτα


Dialogue
[12]   τῶν ~θυγατέρων ἐπεμελήθης· βασιλικὰ γὰρ  ταῦτα.   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Τὸ φιλοκίνδυνον δέ͵
[14]   τῷ λογισμῷ. πότε δ΄ οὖν  ~ταῦτα   ἀποδώσειν φῄς; ~ΧΑΡΩΝ ~Νῦν μέν͵
[20]   ἐφεστρίδα. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλὰ καὶ  ταῦτα   ἄφες. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Εἶεν. τί ἔτι;
[20]   ὕβριν καὶ τὴν ὀργήν͵ καὶ  ~ταῦτα   ἄφες. ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Ἰδού σοι ψιλός
[26]   ἄν τις πάθοι͵ Ἀχιλλεῦ;  ταῦτα   γὰρ ἔδοξε τῇ φύσει͵ ~πάντως
[12]   ῥεόμενον͵ ~οἰμώζοντα ἐπὶ τῷ τραύματι͵  ταῦτα   γέλως ἦν τοῖς ὁρῶσιν͵
[22]   τί ~ἀγανακτεῖς͵ βέλτιστε͵ καὶ  ταῦτα   γέρων ἀφιγμένος; που βασιλεύς
[16]   ~ἐκείμην ἀριθμῶν ἕκαστα καὶ διατάττων.  ταῦτα   γοῦν μοι καὶ τοῦ ~ἀποθανεῖν
[25]   τοὺς πολλοὺς αὐτῶν διαπλεῦσαι. καὶ  ταῦτα   δὲ ἔπραττον ~αὐτὸς προκινδυνεύων καὶ
[21]   οὐδὲ πώποτε ~προμαντευομένους οὕτω γενέσθαι  ταῦτα·   διαπλέοντες γὰρ ἀπὸ Σικυῶνος ~εἰς
[19]   ~Πῶς δαὶ τὰ μετ΄ ἐμὲ  ταῦτα   ἐβίως τριάκοντα; ἐγὼ γὰρ ἀμφὶ
[19]   τὰς ἐν Σικελίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Καινὰ  ταῦτα·   ἐγὼ γάρ σε πάνυ φειδόμενον
[24]   πονηροὶ δοκοῦντες ἡμεῖς ~ἐκείνῃ ὑπηρετοῦντες  ταῦτα   ἐδρῶμεν; ~ΜΙΝΩΣ ~Ναί͵ τῇ Κλωθοῖ͵
[1]   καὶ Λακεδαιμονίοις δὲ τοῖς σοῖς  ταῦτα,   ~εἰ δοκεῖ, παρ' ἐμοῦ ἐπιτίμησον
[1]   κάλλους. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Οὐ χαλεπὸν οὐδὲ  ταῦτα   εἰπεῖν πρὸς τοὺς καλοὺς καὶ
[11]   βέλτιστε Ἀμφιτρυωνιάδη͵ καλῶς ἂν  ταῦτα   ἔλεγες͵ εἰ ~σῶμα ἦσθα͵ νῦν
[23]   ἐπεὶ καὶ ~ἐκράτησέ σου καὶ  ταῦτα   ἐπὶ Τρωσὶ δικασταῖς. ~ΑΙΑΣ ~Οἶδα
[25]   ἤνεγκα εὐγνωμόνως τὸ πρᾶγμα. καὶ  ταῦτα   ~ἔπραξα βάρβαρος ὢν καὶ ἀπαίδευτος
[14]   ~ΧΑΡΩΝ ~Πάνυ γὰρ περιπόθητά ἐστι  ταῦτα.   ~ΕΡΜΗΣ ~Οὐκοῦν οὐδ΄ ἐγὼ δόξαιμι
[16]   ταῖς αὐταῖς φροντίσιν. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Ἐπαινῶ  ταῦτα.   ζῴης ἐπὶ μήκιστον͵ Θούκριτε.
[11]   Οἴτῃ κόνις ἤδη γενόμενον͵ τρία  ταῦτα   ἤδη γεγένηται· καὶ ~σκόπει ὅντινα
[13]   πατέρα σου εἶναι. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Κἀγὼ  ταῦτα   ἤκουον ὥσπερ σύ͵ νῦν δὲ
[8]   ὢν ἐπεθύμησας ἀποθανεῖν. ~ΧΕΙΡΩΝ ~Ἀληθῆ  ταῦτα   ἤκουσας͵ Μένιππε͵ καὶ τέθνηκα͵
[22]   μειρακιεύῃ πρὸς τὸ χρεών͵ καὶ  ταῦτα   ~ἡλικιώτης ὢν τοῦ πορθμέως. τί
[6]   ἤδη ἑώρακας εἰσιών. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οἶδα  ταῦτα   καὶ σέ͵ ὅτι πυλωρεῖς͵ καὶ
[17]   γέρων δὲ τί πρὸς  ταῦτα;   ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Πρῶτον μὲν ὑπεταράχθη πρὸς
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Μηδαμῶς͵ ἀλλὰ καὶ ἔχε  ταῦτα͵   κοῦφα γὰρ καὶ πάνυ εὔφορα
[20]   νεκρὸν δὲ μάλα· ὥστε ἀπόθου  ταῦτα.   ~ΛΑΜΠΙΧΟΣ ~Ἰδού σοι πλοῦτος
[1]   ἀγεννεῖς εἰσι μεμνημένοι τῶν ἄνω.  ταῦτα   λέγε αὐτῷ, καὶ ~προσέτι ἐμπλησάμενον
[20]   ἐπὶ τῇ σοφίᾳ ἀργύριον ~λήψεται·  ταῦτα   λυπεῖ αὐτόν. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Σὺ γάρ͵
[12]   Ἰλλυριοὺς καὶ Παίονας ~χειρώσασθαι͵  ταῦτα   μεγάλα· Μήδων δὲ καὶ Περσῶν
[21]   ~Ἀριστέας͵ εἰ προαπέλθοι αὐτοῦ.  ταῦτα   μὲν ἐγέγραπτο͵ οἱ δὲ ἐθεράπευον
[26]   πάντων ~ἀνάσσειν τῶν νεκρῶν.  ταῦτα   μὲν οὖν ἀγεννῆ τινα Φρύγα
[13]   Ὄσιριν γενήσεσθαι; πλὴν ἀλλὰ  ταῦτα   μέν͵ ~θειότατε͵ μὴ ἐλπίσῃς·
[20]   ἔχωσαν λέγε· ~βαρύνει γὰρ καὶ  ταῦτα   μνημονευόμενα. ~ΚΡΑΤΩΝ ~Οὐχ ἑκὼν μέν͵
[15]   ~κολακεία τῶν ἀνδρῶν. διὰ  ταῦτα   μὲν ἔστω ἀθάνατος͵ οἱ
[27]   ~Ἄδικα ποιῶν͵ Πρωτεσίλαε͵ καὶ  ταῦτα   ὁμότεχνον ὄντα σοι· ἐρωτικὸς ~γὰρ
[28]   ὀλίγον. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Οὐ θέμις γενέσθαι  ταῦτα   οὐδὲ γέγονε πώποτε. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀναμνήσω
[20]   γυμνοὺς ἐπιβαίνειν χρὴ τὰ περιττὰ  ταῦτα   πάντα ~ἐπὶ τῆς ἠϊόνος καταλιπόντας·
[25]   τοὺς ποταμοὺς γεφυρῶσαι νεκροῖς. καὶ  ταῦτα   ~πάντα ἔπραξα οὔτε Ἄμμωνος υἱὸς
[20]   τῶν ἄλλων· ὡς εἴ γε  ταῦτα   πάντα ἔχων ἐμβαίης͵ ~ποία πεντηκόντορος
[12]   ἀκούεις ~ὅπως μετῆλθον. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Οἶδα  ταῦτα   πάντα· Κλεῖτος γὰρ ἀπήγγειλέ μοι͵
[1]   δ' φίλτατον Πολυδεύκιον, ἀπάγγελλε  ταῦτα   ~παρ' ἡμῶν· τί, μάταιοι,
[6]   εἰδότα. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Καὶ αὐτὸς ἔφασκον  ταῦτα   πρὸς αὐτούς͵ οἱ δὲ εἰρωνείαν
[1]   μετ' ὀλίγον; ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Εἰρήσεται καὶ  ταῦτα   πρὸς ἐκείνους. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλὰ καὶ
[2]   τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐδὲν  ταῦτα   πρὸς πορθμέα· τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναί
[25]   κεφαλὴν διεδέδετο͵ Μακεδόσι ἴσως καὶ  ταῦτα   σεμνά͵ οὐ ~μὴν διὰ τοῦτο
[25]   ἱκανὰ γὰρ ἀπὸ πολλῶν καὶ  ~ταῦτα.   ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Μὴ πρότερον͵ ἢν μὴ
[25]   δέ͵ Ἀλέξανδρε͵ τί πρὸς  ταῦτα   φῄς; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἐχρῆν μέν͵
[16]   τοὺς ὀδόντας ~ἀπομυγέντες. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Ἀληθῆ  ταῦτα   φῄς· ἐμοῦ γοῦν Θούκριτος πόσα
[21]   τῆς Περσῶν ἀρχῆς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τίνα  ταῦτα   φῄς; ~ΚΡΑΤΗΣ ~Σοφίαν͵ αὐτάρκειαν͵ ἀλήθειαν͵
[22]   δύο μόνους οἰκέτας ἐπηγάγετο͵ καὶ  ταῦτα   φιάλας πέντε χρυσᾶς ~καὶ κυμβία
[12]   θεοῦ γίγνεσθαι δοκοῦν. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ  ταῦτα   φρονοῦσιν οἱ ἄνθρωποι περὶ ἐμοῦ͵
[1]   παρ' ἐμοῦ λέγε. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Καὶ  ταῦτα,   Διόγενες, ἀπαγγελῶ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τοῖς
[1]   τι ~τοιοῦτον. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Αλλ' ἀπαγγελῶ  ταῦτα,   Διόγενες. ὅπως δὲ εἰδῶ
[14]   δραχμῶν ἅπαντα. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ ἄξια  ταῦτα   ὠνήσω. ~ΕΡΜΗΣ ~Ταῦτά ἐστιν͵ εἰ
[12]   μόνος ἐχειρωσάμην. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Ὁρᾷς ὅτι  ταῦτα   ὡς Ἄμμωνος υἱὸς λέγεις͵ ὃς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006