Alphabétiquement     [«   »]
τολμηροὶ 1
τόλμης 1
τολμήσαντι 1
τὸν 121
Τὸν 4
τοξάρια 1
τόξευμα 1
Fréquences     [«    »]
118 γὰρ
104 μὲν
114 τῶν
121 τὸν
130
150 τὸ
197
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τὸν


Dialogue
[30]   εὐμορφότερον ἡγῇ. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Ἐμέ γε  τὸν   Ἀγλαΐας καὶ Χάροπος͵ ὃς κάλλιστος
[23]   ἄλλοι πολὺ ἀμείνους ὄντες ἀπείπασθε  τὸν   ἀγῶνα καὶ ~παρεχωρήσατέ μοι τῶν
[14]   ~ΧΑΡΩΝ ~Πολλοῦ λέγεις. ~ΕΡΜΗΣ ~Νὴ  τὸν   Ἀϊδωνέα͵ τῶν πέντε ὠνησάμην͵ καὶ
[18]   μόνον͵ ἀλλὰ καὶ αὐτόν σε  τὸν   ἁλιέα· ὥστε τὸ σόφισμα κατὰ
[20]   τῶν φροντίδων τίς ἐστιν͵  τὸν   βαθὺν πώγωνα ~καθειμένος; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Φιλόσοφός
[6]   καὶ σέ͵ ὅτι πυλωρεῖς͵ καὶ  τὸν   βασιλέα εἶδον καὶ τὰς ~Ἐρινῦς·
[12]   οἴομαι εἶναι καὶ ~τιτρώσκεσθαί ποτε  τὸν   βασιλέα καὶ προκινδυνεύειν τοῦ στρατοῦ͵
[26]   ὅπως μνήμη τῶν ~παρὰ  τὸν   βίον ἀνιᾷ͵ οἶμαι δὲ καὶ
[1]   γὰρ ὅλως οἶδε τὰ ~μετὰ  τὸν   βίον; ἐνταῦθα δὲ οὐ παύσῃ
[11]   εἷς μὲν ἦτε παρὰ  τὸν   βίον͵ ἐπεὶ δὲ ~ἀπεθάνετε͵ διαιρεθέντες
[24]   ἀνθ΄ ὧν δίκαια ἐποιεῖτε παρὰ  ~τὸν   βίον. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἄκουσον͵ Μίνως͵
[2]   ~Οὐκοῦν ἄπαγέ με αὖθις ἐς  τὸν   βίον. ~ΧΑΡΩΝ ~Χάριεν λέγεις͵ ἵνα
[16]   τὸ τῆς παροιμίας͵ ἅμαξα  τὸν   βοῦν πολλάκις ~ἐκφέρει. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Ταῦτα
[20]   ἄλυπον καὶ τὸ γενναῖον καὶ  τὸν   γέλωτα· μόνος γοῦν τῶν ἄλλων
[17]   γὰρ ~καὶ σύ που Πτοιόδωρον  τὸν   γέροντα; ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Τὸν ἄτεκνον͵ τὸν
[23]   λέγειν τι περὶ τῶν ~θεῶν.  τὸν   δ΄ οὖν Ὀδυσσέα μὴ οὐχὶ
[13]   ~τοῦτο μόνον͵ ὅτι ἀποθνήσκων Περδίκκᾳ  τὸν   δακτύλιον ἐπέδωκα. πλὴν ~ἀλλὰ τί
[11]   Ἡρακλέας͵ τὸν μὲν ὑπ΄ Ἀμφιτρύωνι͵  τὸν   δὲ παρὰ τοῦ Διός͵ ὥστε
[16]   μὲν τεθνάναι τριάκοντα ἔτη ~γεγονότα͵  τὸν   δὲ ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα γέροντα
[13]   εὐνῇ͵ εἶτα οὕτω σε τεχθῆναι͵  τὸν   δὲ Φίλιππον ~ἐξηπατῆσθαι οἰόμενον πατέρα
[24]   τοῦ φόνου; ~ΜΙΝΩΣ ~Δῆλον ὡς  τὸν   δικαστὴν τὸν τύραννον͵ ἐπεὶ
[27]   Αἰακέ͵ ἀπέθανον ἡμιτελῆ μὲν  τὸν   δόμον ~καταλιπών͵ χήραν τε νεόγαμον
[21]   Διόγενες͵ τὸν πάνυ πλούσιον͵  ~τὸν   ἐκ Κορίνθου͵ τὸν τὰς πολλὰς
[9]   ἀθλίας οὔσας καὶ ἀφόρητόν τινα  τὸν   ἐκ ~τῶν ὠδίνων πόνον ὑφισταμένας;
[7]   τὴν δίψαν πεφοβημένος. ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Οὐδὲ  τὸν   ἐλλέβορον͵ Μένιππε͵ ἀναίνομαι πιεῖν͵
[6]   Ἑλλὰς ἔφριττε ζευγνύντα μὲν  τὸν   ~Ἑλλήσποντον͵ διὰ δὲ τῶν ὀρῶν
[28]   σὺ καὶ τοῦτο ἴασαι καὶ  τὸν   Ἑρμῆν κέλευσον͵ ἐπειδὰν ~ἐν τῷ
[27]   ~Εὖ λέγεις. εἴθε οὖν μοι  τὸν   Ἔρωτα ἐνταῦθα λαβεῖν δυνατὸν ἦν.
[22]   καὶ κατηρᾶτο τῇ ~Μυρτίῳτί αἰτιᾷ  τὸν   Ἔρωτα͵ σεαυτὸν δέον͵ ὃς τοὺς
[28]   ἀναβιῶναι πάλιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τοῦτον μὲν  τὸν   ἔρωτα͵ Πρωτεσίλαε͵ πάντες νεκροὶ
[20]   αὐτάς͵ ἐπεὶ καταδύσεις τὸ σκάφος  τὸν   ἕτερον πόδα ὑπερθεὶς ~μόνον· ἀλλὰ
[4]   εἴσω ~τοῦ χάσματος καὶ εἶδε  τὸν   ζόφον͵ κἀγὼ ἔτι διαμέλλοντα αὐτὸν
[11]   ὥστε κινδυνεύεις τριπλοῦν ἤδη ~ποιῆσαι  τὸν   Ἡρακλέα. ~ΗΡΑΚΛΗΣ ~Πῶς τριπλοῦν; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[26]   μὴ μόνον αὐτὸν ~πεπονθέναι. ὁρᾷς  τὸν   Ἡρακλέα καὶ τὸν Μελέαγρον καὶ
[11]   οὐ μὲν οὖν ἄλλος͵ μὰ  τὸν   Ἡρακλέα. τὸ ~τόξον͵ τὸ ῥόπαλον͵
[25]   ~μεγάλα ὄρη ὑπερβὰς τὰ περὶ  τὸν   Ἠριδανὸν ἅπαντα κατέδραμον καὶ ~ἀναστάτους
[4]   προσιέναι καὶ οὐ πάνυ δεδιέναι  τὸν   θάνατον δοκῶν καὶ τοῦτο ~ἐμφῆναι
[20]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πῶς͵ ὃς ἔσπευσα ἐπὶ  τὸν   θάνατον καλέσαντος μηδενός; ἀλλὰ ~μεταξὺ
[22]   φιλόζωοί εἰσιν͵ οὓς ἐχρῆν διώκειν  τὸν   θάνατον ὡς τῶν ἐν τῷ
[24]   γὰρ ὄργανον ὂν τοῦτο πρὸς  τὸν   θυμὸν τῷ πρώτῳ παρασχόντι ~τὴν
[22]   σάρισαν αὐτόν τε διαπείρει καὶ  τὸν   ~ἵππον. ~ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ~Πῶς οἷόν τε͵
[22]   ἠγανάκτει ~πεζὸς βαδίζων καὶ ἠξίου  τὸν   ἵππον αὐτῷ προσαχθῆναι· καὶ γὰρ
[22]   σαρίσῃ τὴν ~ἐπέλασιν καὶ τιτρώσκει  τὸν   ἵππον ὑπὸ τὸ στέρνον ὑπὸ
[22]   τῇ ἐπὶ τῷ Ἀράξῃ πρὸς  τὸν   Καππαδόκην συμπλοκῇ. ~μὲν γὰρ
[20]   πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ ~πρὸς  τὸν   κατάπλουν χρήσιμα. καὶ ῥήτωρ
[22]   γὰρ ὑπὸ τῶν ~λῃστῶν ὑπὸ  τὸν   Κιθαιρῶνα Ἐλευσῖνάδε οἶμαι βαδίζωνἔστενε καὶ
[15]   παῖδες μὲν οὐκ εἰσίν͵ οἱ  τὸν   κλῆρον δὲ θηρῶντες ~πεντακισμύριοι; ~ΕΡΜΗΣ
[15]   τῶν νέων. οἱ δὲ ἤδη  τὸν   ~κλῆρον ἐν σφίσι διῃρημένοι βόσκονται
[17]   ~ἔζη͵ ἐπίτομόν τινα ὁδὸν ἐπὶ  τὸν   κλῆρον ἐξηῦρον· πριάμενος γὰρ ~φάρμακον
[16]   τὸν χρόνον ἐπεβούλευες αὐτῷ ~περιμένων  τὸν   κλῆρον. ~ΤΕΡΨΙΩΝ ~Οὐ γὰρ ἐχρῆν
[19]   ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Τίνα δὲ αἱ τελευταῖαι  τὸν   κληρονόμον ἔσχον; πού τινα
[22]   μὲν ὑποδὺς ἀποσείεται τοῦ ~Ἀρσάκου  τὸν   κοντόν͵ ὑποθεὶς δὲ τὴν σάρισαν
[6]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Μὰ Δί΄ ἐπεὶ παρὰ  τὸν   Κροῖσον καὶ τὸν Σαρδανάπαλλον ἄπειμι
[20]   καὶ τὴν προεδρίαν ἔχε παρὰ  τὸν   ~κυβερνήτην ἐφ΄ ὑψηλοῦ͵ ὡς ἐπισκοπῇς
[1]   αὔριον ἤν που ἴδῃς Μένιππον  τὸν   κύνα, ~εὕροις δ' ἂν αὐτὸν
[2]   ~Πόθεν τοῦτον ἡμῖν͵ Ἑρμῆ͵  τὸν   κύνα ἤγαγες; οἷα δὲ καὶ
[3]   φέρομεν͵ Πλούτων͵ Μένιππον τουτονὶ  τὸν   κύνα παροικοῦντα· ~ὥστε ἐκεῖνόν
[18]   τὸ τῆς παροιμίας· νεβρὸς  τὸν   λέοντα. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Τί ἀγανακτεῖς͵
[25]   ~Ὁ μὲν εἴρηκεν οὐκ ἀγεννῆ  τὸν   λόγον οὐδὲ ὡς Λίβυν εἰκὸς
[26]   ~πεπονθέναι. ὁρᾷς τὸν Ἡρακλέα καὶ  τὸν   Μελέαγρον καὶ ἄλλους ~θαυμαστοὺς ἄνδρας͵
[11]   Ἀλκμήνη κατὰ τὸ ~αὐτὸ Ἡρακλέας͵  τὸν   μὲν ὑπ΄ Ἀμφιτρύωνι͵ τὸν δὲ
[27]   νεόγαμον γυναῖκα. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Αἰτιῶ τοίνυν  τὸν   Μενέλαον͵ ὅστις ὑμᾶς ὑπὲρ τοιαύτης
[26]   Φθιώτιδι πολυχρόνιον βασιλεύειν͵ ἑκὼν προείλου  τὸν   μετὰ ~τῆς ἀγαθῆς δόξης θάνατον.
[16]   ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Καινά͵ Τερψίων͵ νομοθετεῖς͵  τὸν   μηκέτι τῷ πλούτῳ χρήσασθαι ~δυνάμενον
[12]   τὴν ~προσποίησιν ἐκείνην ἐπικερτομοῦντας͵ ὁρῶντας  τὸν   νεκρὸν τοῦ θεοῦ ~ἐκτάδην κείμενον͵
[15]   τοὺς ~δὲ κόλακας αὐτοῦ Χαρῖνον  τὸν   νέον καὶ Δάμωνα καὶ τοὺς
[1]   τὰ ~τοιαῦτα ἄπορα ἐρωτᾶν διδάσκουσι  τὸν   νοῦν. ~ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ~Ἀλλὰ ἐμὲ ἀμαθῆ
[2]   ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐδὲν ταῦτα πρὸς πορθμέα·  τὸν   ὀβολὸν ἀποδοῦναί σε δεῖ· οὐ
[23]   καὶ ἡμᾶς ~ἅπαντας͵ τί αἰτιᾷ  τὸν   Ὀδυσσέα καὶ πρῴην οὔτε προσέβλεψας
[23]   κατέθετο αὐτά. ~ΑΙΑΣ ~Οὔκ͵ ἀλλὰ  τὸν   Ὀδυσσέα͵ ὃς ἀντεποιήθη μόνος. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
[26]   ~ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ~Οἷα πρῴην͵ Ἀχιλλεῦ͵ πρὸς  τὸν   Ὀδυσσέα σοι εἴρηται περὶ τοῦ
[17]   ἐξηῦρον· πριάμενος γὰρ ~φάρμακον ἀνέπεισα  τὸν   οἰνοχόον͵ ἐπειδὰν τάχιστα Πτοιόδωρος
[25]   δ΄ οὖν ἐνίκησέ τε καὶ  τὸν   ὄλεθρον ἐκεῖνον Δαρεῖον ἐν Ἰσσῷ
[15]   δὲ ἀπὸ μέσων τῶν ἐλπίδων  τὸν   ὀνειροποληθέντα πλοῦτον ~ἀπολιπόντες ἡκέτωσαν ἤδη
[15]   ΕΡΜΟΥ ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Τὸν γέροντα οἶσθα͵  τὸν   πάνυ γεγηρακότα λέγω͵ τὸν πλούσιον
[18]   ~Πῶς τοῦτο ἐγένετο; ~ΚΝΗΜΩΝ ~Ἑρμόλαον  τὸν   πάνυ πλούσιον ἄτεκνον ὄντα ἐθεράπευον
[21]   τὸν πλούσιον ἐγίνωσκες͵ Διόγενες͵  τὸν   πάνυ πλούσιον͵ ~τὸν ἐκ Κορίνθου͵
[27]   ἐμέ͵ βέλτιστε͵ ἀλλὰ δικαιότερον  τὸν   Πάριν͵ ὃς ἐμοῦ τοῦ ξένου
[26]   ἔχοντος φιλόζῳον ἴσως ἐχρῆν λέγειν͵  τὸν   Πηλέως δὲ υἱόν͵ τὸν ~φιλοκινδυνότατον
[21]   ~ἀποθανόντος ἐμοῦ τὰ κτήματα καὶ  τὸν   πίθον καὶ τὴν πήραν χοίνικας
[22]   ἂν ἐπιτηδείως πλεύσαιμι· καὶ παρὰ  τὸν   πλοῦν οἱ μὲν ἐδάκρυόν ~τε
[2]   οἷα δὲ καὶ ἐλάλει παρὰ  ~τὸν   πλοῦν τῶν ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν
[21]   ~ΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ~ΚΡΑΤΗΣ ~Μοίριχον  τὸν   πλούσιον ἐγίνωσκες͵ Διόγενες͵ τὸν
[15]   οἶσθα͵ τὸν πάνυ γεγηρακότα λέγω͵  τὸν   πλούσιον ~Εὐκράτην͵ παῖδες μὲν
[17]   τὸν γέροντα; ~ΖΗΝΟΦΑΝΤΟΣ ~Τὸν ἄτεκνον͵  τὸν   πλούσιον͵ σε τὰ πολλὰ
[20]   εἶναι· ὥστε ἔμβαινε. καὶ σὺ  τὸν   πλοῦτον ~ἀποθέμενος͵ Κράτων͵ καὶ
[13]   δὲ ἐς τὰς πράξεις καὶ  τὸν   πλοῦτον. καὶ γὰρ αὖ καὶ
[21]   ~Οὐκοῦν ἡμεῖς μὲν ἕξομεν κἀνταῦθα  τὸν   πλοῦτον͵ οἱ δὲ ὀβολὸν ~ἥξουσι
[21]   ~Νὴ Δία͵ μέμνημαι τοῦτον διαδεξάμενος  τὸν   πλοῦτον παρὰ ~Ἀντισθένους καὶ σοὶ
[2]   ~Καὶ μὴν ἄγξω σε νὴ  τὸν   Πλούτωνα͵ μιαρέ͵ ἢν μὴ
[6]   ὅτι Κέρβερός ἐστιν οἶσθα͵ καὶ  τὸν   πορθμέα τοῦτον͵ ὅς σε ~διεπέρασεν͵
[21]   Σικυῶνος ~εἰς Κίρραν κατὰ μέσον  τὸν   πόρον πλαγίῳ περιπεσόντες τῷ Ἰάπυγι
[16]   τὸ πρᾶγμα ~ἑξῆς πως γίνεσθαι͵  τὸν   πρεσβύτερον πρότερον καὶ μετὰ τοῦτον
[24]   μὲν λῃστὴς οὑτοσὶ Σώστρατος εἰς  τὸν   Πυριφλεγέθοντα ~ἐμβεβλήσθω͵ δὲ ἱερόσυλος
[6]   ~διεπέρασεν͵ καὶ τὴν λίμνην καὶ  τὸν   Πυριφλεγέθοντα ἤδη ἑώρακας εἰσιών. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[20]   ~φιλόσοφος σὺ ἀρτίως  τὸν   πώγωνα δεδῃωμένος; ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Ὅτι͵
[20]   οὕτω κελεύεις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἀλλὰ καὶ  τὸν   πώγωνα τοῦτον ἀποθέσθω͵ Ἑρμῆ͵
[20]   τοῖς λίθοις· ~ἄλλοι δὲ Διόφαντον  τὸν   ῥήτορα ἐπαινοῦσιν ἐν Σικυῶνι ἐπιταφίους
[6]   ἐπεὶ παρὰ τὸν Κροῖσον καὶ  τὸν   Σαρδανάπαλλον ἄπειμι ~πλησίον οἰκήσων αὐτῶν·
[6]   δὲ καὶ Κροῖσός ~ἐστιν.  τὸν   Σαρδανάπαλλον δέ͵ Αἰακέ͵ πατάξαι
[15]   δὲ θηρῶντες ~πεντακισμύριοι; ~ΕΡΜΗΣ ~Ναί͵  τὸν   Σικυώνιον φῄς. τί οὖν; ~ΠΛΟΥΤΩΝ
[25]   δὲ οὐκ εὐκαταφρονήτους ἄνδρας ~ὑπερβὰς  τὸν   Τάναϊν ἐνίκησα μεγάλῃ ἱππομαχίᾳ͵ καὶ
[21]   πάνυ πλούσιον͵ ~τὸν ἐκ Κορίνθου͵  τὸν   τὰς πολλὰς ὁλκάδας ἔχοντα͵ οὗ
[21]   τοῦ Δαναοῦ αὗται παρθένοι ~εἰς  τὸν   τετρυπημένον πίθον ἐπαντλοῦσαι· τὸ δὲ
[17]   εἰς μήκιστον ἐπεγίνετο καὶ ὑπὲρ  τὸν   Τιθωνὸν γέρων ~ἔζη͵ ἐπίτομόν
[24]   δὲ ~τύραννος͵ Ἑρμῆ͵ παρὰ  τὸν   Τιτυὸν ἀποταθεὶς ὑπὸ τῶν γυπῶν
[12]   τίς οὐκ ἂν ~ἐγέλασεν ὁρῶν  τὸν   τοῦ Διὸς υἱὸν ἀποψύχοντα͵ δεόμενον
[20]   βάκτρον εἰς ~τὴν λίμνην ἀπερρίφθων͵  τὸν   τρίβωνα δὲ οὐδὲ ἐκόμισα εὖ
[11]   ἤδη γεγένηται· καὶ ~σκόπει ὅντινα  τὸν   τρίτον πατέρα ἐπινοήσεις τῷ σώματι.
[24]   ~Δῆλον ὡς τὸν δικαστὴν  τὸν   τύραννον͵ ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ξίφος
[12]   οὐκ αἰσχύνῃ͵ Ἀλέξανδρε͵ οὐδὲ  τὸν   τῦφον ~ἀπομαθήσῃ καὶ γνώσῃ σεαυτὸν
[20]   πλοῦτος ἀπέρριπται. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ  τὸν   τῦφον ἀπόρριψον͵ Λάμπιχε͵ καὶ
[20]   τὸ ψεῦδος δὲ ἀπόθου καὶ  τὸν   τῦφον καὶ ~τὸ οἴεσθαι ἀμείνων
[22]   εἶτα τῷ μὲν Δάμιδι αἰτιωμένῳ  τὸν   υἱόν͵ Οὐκ ἄδικα μέντοι ~ἔπαθες͵
[22]   ἔχει τοῦ βίου; τοῦτον οὖν  ~τὸν   ὑπέργηρων ἐρέσθαι βούλομαι. τί δακρύεις
[16]   δὲ μηδαμῶς͵ μηδὲ ζῆν μὲν  τὸν   ~ὑπέργηρων ὀδόντας τρεῖς ἔτι λοιποὺς
[6]   που ἐνθάδε ἐστίν. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Ὁρᾷς  τὸν   φαλακρόν; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἅπαντες φαλακροί εἰσιν·
[26]   λέγειν͵ τὸν Πηλέως δὲ υἱόν͵  τὸν   ~φιλοκινδυνότατον ἡρώων ἁπάντων͵ ταπεινὰ οὕτω
[16]   φίλων͵ σὺ δὲ παρὰ πάντα  τὸν   χρόνον ἐπεβούλευες αὐτῷ ~περιμένων τὸν
[1]   ~παρ' ἡμῶν· τί, μάταιοι,  τὸν   χρυσὸν φυλάττετε; τί δὲ τιμωρεῖσθε
[25]   καὶ μέχρι Ἰνδῶν ἦλθον καὶ  τὸν   ~Ὠκεανὸν ὅρον ἐποιησάμην τῆς ἀρχῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006