Alphabétiquement     [«   »]
ζωρότερονἐμβαλόντα 1
ζῶσαν 1
2
ἢ 62
2
2
37
Fréquences     [«    »]
58 οὐκ
57 ταῦτα
59 ὡς
62 ἢ
73 ἐν
83 τοῦ
88 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts


Dialogue
[5]   ~Ποῦ δαὶ οἱ καλοί εἰσιν     αἱ καλαί͵ Ἑρμῆ; ξενάγησόν με
[21]   αὐτοὺς σοφίαν ~παρρησίαν     ἀλήθειαν͵ ἐξέπιπτεν εὐθὺς καὶ διέρρει͵
[9]   ἐμαντεύου τότε ὥσπερ καὶ ὕστερον͵     ἅμα ~ἀνὴρ καὶ μάντις ἔμαθες
[13]   Διόγενες; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τί γὰρ ἄλλο     ἀνεμνήσθην οἷα ἐποίει Ἑλλάς͵
[12]   ἐπιώρκησα πώποτε ~ὑποσχόμενος ἐψευσάμην     ἄπιστον ἔπραξά τι τοῦ νικᾶν
[6]   ἐστί. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Χαῖρε͵ Εὔφορβε     Ἄπολλον τι ἂν
[24]   τοῦ δεσπότου ἥκῃ αὐτὸς χρυσὸν     ἄργυρον κομίζων͵ τίνι ~τὴν χάριν
[9]   ἀνδρεῖον ἀνέφυ καὶ ~πώγωνα ἐξήνεγκας͵     αὐτίκα ἐκ γυναικὸς ἀνὴρ ἀνεφάνης;
[7]   οὖν σοι τὸ δεινὸν ἔσται;     δέδιας μὴ ἐνδείᾳ τοῦ ποτοῦ
[9]   ὄρνεα ἐκ γυναικῶν ἐγένοντό τινες     δένδρα θηρία͵ τὴν Ἀηδόνα
[7]   ψυχὴ πῶς ἂν ἔτι     διψῴης πίοις; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Τοῦτ΄
[24]   ~ἀντιλέγειν ἐκείνῳ βιαζομένῳ͵ οἷον δήμιος     δορυφόρος͵ μὲν δικαστῇ ~πεισθείς͵
[21]   εἰώθει ἐπιλέγειν͵ ~ἤ μ΄ ἀνάειρ΄     ἐγὼ σέ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Τίνος ἕνεκα͵
[11]   αὐτῷ καὶ τότε εἴδωλον ὤν;     εἷς μὲν ἦτε παρὰ τὸν
[3]   τουτονὶ τὸν κύνα παροικοῦντα· ~ὥστε     ἐκεῖνόν ποι κατάστησον ἡμεῖς
[1]   ἐν Κορίνθῳ κατὰ τὸ Κράνειον     ἐν Λυκείῳ τῶν ~ἐριζόντων πρὸς
[8]   τὸ διάφορον ἐν φωτὶ εἶναι     ἐν σκότῳ· ἄλλως τε οὔτε
[25]   ὀνομαζόμενος οὔτε θεὸς εἶναι ~προσποιούμενος     ἐνύπνια τῆς μητρὸς διεξιών͵ ἀλλ΄
[24]   τῷ βίῳ͵ πότερα ἑκὼν ἔπραττον     ~ἐπεκέκλωστό μοι ὑπὸ τῆς Μοίρας;
[1]   τὰ ~χαροπὰ μέλανα ὄμματα     ἐρύθημα ἐπὶ τοῦ προσώπου ἔτι
[3]   ~ὥστε ἐκεῖνόν ποι κατάστησον     ἡμεῖς μετοικήσομεν εἰς ἕτερον τόπον.
[7]   γὰρ ἄλλον ᾅδην μετὰ τοῦτον     θάνατον ἐντεῦθεν εἰς ~ἕτερον τόπον.
[9]   γυναικῶν ἐγένοντό τινες δένδρα     θηρία͵ τὴν Ἀηδόνα τὴν
[12]   ἀκοντιστὰς ~καὶ τὸ Μαντινέων πελταστικὸν     Θρᾷκας Ἰλλυριοὺς καὶ
[12]   τὸ Μαντινέων πελταστικὸν Θρᾷκας     Ἰλλυριοὺς καὶ Παίονας ~χειρώσασθαι͵
[7]   εἶ͵ ὡς μὴ ἐπικύψας πιεῖν     καὶ νὴ Δί΄ ἀρυσάμενος κοίλῃ
[12]   πελταστικὸν Θρᾷκας Ἰλλυριοὺς     καὶ Παίονας ~χειρώσασθαι͵ ταῦτα μεγάλα·
[1]   ξανθὴ κόμη οὔτε τὰ ~χαροπὰ     μέλανα ὄμματα ἐρύθημα ἐπὶ
[1]   ἐπὶ τοῦ προσώπου ἔτι ἔστιν     νεῦρα ~εὔτονα ὦμοι καρτεροί,
[9]   τῶν ~βίων͵ ὁπότε ἀνὴρ ἦσθα͵     γυναικεῖος ἀμείνων ἦν; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
[6]   ~Χαῖρε͵ Εὔφορβε Ἄπολλον     τι ἂν θέλῃς. ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
[13]   σε μωραίνοντα ~καὶ ἐλπίζοντα Ἄνουβιν     Ὄσιριν γενήσεσθαι; πλὴν ἀλλὰ ταῦτα
[26]   μὴ βίοτος πολὺς εἴη͵ μᾶλλον     πάντων ~ἀνάσσειν τῶν νεκρῶν. ταῦτα
[21]   τις ἐς αὐτοὺς σοφίαν     ~παρρησίαν ἀλήθειαν͵ ἐξέπιπτεν εὐθὺς
[7]   πῶς ἂν ἔτι διψῴης     πίοις; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Τοῦτ΄ αὐτὸ
[6]   οἷος ἧκε παρὰ σοὶ Ἀρίστιππος     Πλάτων ~αὐτός͵ μὲν ἀποπνέων
[25]   ~Τίς γὰρ εἶ͵ βέλτιστε;     πόθεν ὢν ἐρεῖς; ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἰταλιώτης
[14]   ἀδύνατον͵ ἢν δὲ λοιμός τις     πόλεμος καταπέμψῃ ~ἀθρόους τινάς͵ ἐνέσται
[16]   μηδὲ πρότερόν γε σὺ ἀποθάνοις     προπέμψας ~πάντας τοὺς κόλακας. ~ΤΕΡΨΙΩΝ
[25]   ἀπιστίᾳ ~καὶ δόλοις͵ νόμιμον δὲ     προφανὲς οὐδέν. ἐπεὶ δέ μοι
[27]   σοι ~οὐδένα ἄλλον͵ Πρωτεσίλαε͵     σεαυτόν͵ ὃς ἐκλαθόμενος τῆς νεογάμου
[21]   καὶ ἐμβάλοι τις ἐς αὐτοὺς     σοφίαν ~παρρησίαν ἀλήθειαν͵
[9]   ἔτεκές ποτε͵ ὁπότε γυνὴ ἦσθα͵     στεῖρα καὶ ἄγονος ~διετέλεσας ἐν
[9]   δένδρα θηρία͵ τὴν Ἀηδόνα     τὴν ~Δάφνην τὴν τοῦ
[9]   τὴν Ἀηδόνα τὴν ~Δάφνην     τὴν τοῦ Λυκάονος θυγατέρα; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[7]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τί κλάεις͵ Τάνταλε;     τί σεαυτὸν ὀδύρῃ ἐπὶ τῇ
[20]   δὲ ἔνοπλος τί βούλει;     τί τὸ τρόπαιον τοῦτο φέρεις;
[24]   κομίζων͵ τίνι ~τὴν χάριν ἰστέον     τίνα εὐεργέτην ἀναγραπτέον; ~ΜΙΝΩΣ ~Τὸν
[9]   ἔχοις͵ τίς Φινεὺς ἦν     τίς Λυγκεύς. ὅτι μέντοι
[12]   ἠλέγχετο καὶ οἱ προφῆται κόλακες.     τίς οὐκ ἂν ~ἐγέλασεν ὁρῶν
[28]   δὲ τίνων δέῃ παρ΄ ἡμῶν;     τίς ὢν τυγχάνεις; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Εἰμὶ
[16]   ἄνω γὰρ ποταμῶν τοῦτό γε·     τὸ τελευταῖον εἰδέναι γε ἐχρῆν͵
[24]   ~ΜΙΝΩΣ ~Δῆλον ὡς τὸν δικαστὴν     τὸν τύραννον͵ ἐπεὶ οὐδὲ τὸ
[12]   ὑπομεινάντων ἐλθεῖν ~ἐκείνων͵ ἀλλὰ πρὶν     τόξευμα ἐξικνεῖσθαι φυγόντων; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἀλλ΄
[13]   ἔφθασα ἐπισκῆψαί τι περὶ αὐτῆς     ~τοῦτο μόνον͵ ὅτι ἀποθνήσκων Περδίκκᾳ
[15]   ἐκεῖνοι παθόντες εὔχονται ~ἀποθανεῖν ἐκεῖνον     τῶν χρημάτων ἀντιποιοῦνται οὐδὲν προσήκοντες;
[14]   ~τις ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀποθανὼν     ὑπὸ τῆς γυναικὸς ὑπὸ
[14]   ἀποθανὼν ὑπὸ τῆς γυναικὸς     ὑπὸ τρυφῆς ἐξῳδηκὼς ~τὴν γαστέρα
[12]   ἐκράτουν αὐτῶν· οὐδ΄ ἐπιώρκησα πώποτε     ~ὑποσχόμενος ἐψευσάμην ἄπιστον ἔπραξά
[14]   τραυματίαι οἱ πολλοί· νῦν δὲ     φαρμάκῳ ~τις ὑπὸ τοῦ παιδὸς
[1]   ἔτι ἔστιν νεῦρα ~εὔτονα     ὦμοι καρτεροί, ἀλλὰ πάντα μία
[1]   τῇ τριόδῳ Ἑκάτης δεῖπνον κείμενον     ᾠὸν ἐκ καθαρσίου τι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006