Alphabétiquement     [«   »]
Μένιππε 34
Μένιππον 2
Μένιππος 4
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 91
ΜΕΝΙΠΠΟΥ 10
μέντοι 6
μέρει 1
Fréquences     [«    »]
73 ἐν
88 τὰ
83 τοῦ
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
96 τὴν
104 μὲν
114 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ΜΕΝΙΠΠΟΣ


Dialogue
[3]   ~Τί ταῦτά φασιν͵ Μένιππε;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἀληθῆ͵ Πλούτων· μισῶ γὰρ
[10]   ἐκεῖνοι τοιαῦτα περὶ νεκρῶν ~δοξάζουσιν;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἀλλ΄ οὐκ ἂν ἐδόξαζον͵ εἰ
[30]   κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ~ἦλθον.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἀλλ’ οὐχὶ καὶ ὑπὸ γῆν͵
[6]   φιλόσοφοι. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Μάλα πολλοὺς ἑώρακα.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἀλλὰ ἑώρακας͵ οἶμαι͵ οἷος ἧκε
[20]   τοίνυν αὐτά͵ ἐπείπερ οὕτω κελεύεις.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἀλλὰ καὶ τὸν πώγωνα τοῦτον
[7]   τὴν ψυχὴν ὡς σῶμα οὖσαν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὕτως πιστεύσομεν͵
[6]   δὲ πάντες εἰσὶν ὡς ὁρᾷς.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἄλυποι͵ Αἰακέ͵ οὗτοι μόνοι
[2]   μὴν ἄν σε λάβω ποτέ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἂν λάβῃς, βέλτιστε· δὶς
[6]   ἐστίν. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Ὁρᾷς τὸν φαλακρόν;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἅπαντες φαλακροί εἰσιν· ὥστε πάντων
[6]   ~δ΄ εἰσαῦθις ὄψει͵ Μένιππε.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἄπιθι· καὶ ταυτὶ γὰρ ἱκανά͵
[6]   καὶ οἱ ἄριστοι τῶν ~Ἑλλήνων.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Βαβαί͵ Ὅμηρε͵ οἷά σοι
[2]   ~Ἀπόδος͵ κατάρατε͵ τὰ πορθμεῖα.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Βόα͵ εἰ τοῦτό σοι͵
[20]   ἀναπέφηνας ~ἀποθέμενος σαυτοῦ τὴν κινάβραν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Βούλει μικρὸν ἀφέλωμαι καὶ τῶν
[4]   τὰ δὲ ἔνδοθεν ἔλεγχος ἀκριβής.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἐγὼ δὲ πῶς σοι κατεληλυθέναι
[2]   δέ τις ὀβολὸν μὴ ἔχων;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εἰ μὲν καὶ ἄλλος τις
[5]   τὸ κρανίον Ἑλένη ἐστίν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εἶτα διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι
[6]   τούτους Μίδας͵ ἐκεῖνος δὲ Ξέρξης.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εἶτα σέ͵ κάθαρμα͵
[20]   θάνατον ~ἀποδειλιᾷς; ἔμβηθι δ΄ οὖν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἓν ἔτι τὸ βαρύτατον ὑπὸ
[9]   παρεμυθήσατο τῇ μαντικῇ ~τὴν συμφοράν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἔτι ἔχῃ͵ Τειρεσία͵ τῶν
[3]   ~ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ ~Ὅσης δὲ ἐγὼ τρυφῆς.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εὖ γε͵ οὕτω ποιεῖτε· ὀδύρεσθε
[6]   Φαῖδρος καὶ τοῦ Κλεινίου.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εὖ γε͵ Σώκρατες͵ ὅτι
[8]   μετασχεῖν ὅλως τὸ τερπνὸν ἦν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εὖ λέγεις͵ Χείρων. τὰ
[6]   ~Περὶ ἐμοῦ δὲ τί φρονοῦσιν;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εὐδαίμων͵ Σώκρατες͵ ἄνθρωπος εἶ
[20]   καὶ ~πορθμεὺς ἄλλους μετελευσόμεθα.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Εὐπλοεῖτε͵ Ἑρμῆ· προΐωμεν δὲ
[2]   δ΄ οὐκ ᾔδεις κομίζειν δέον;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ηιδειν μέν͵ οὐκ εἶχον δέ.
[8]   οὐχ ὑπομένοντος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΟΣ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ηκουσα͵ Χείρων͵ ὡς θεὸς
[9]   τὴν τοῦ Λυκάονος θυγατέρα;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ην που κἀκείναις ἐντύχω͵ εἴσομαι
[7]   ἀναίνομαι πιεῖν͵ γένοιτό μοι μόνον.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Θάρρει͵ Τάνταλε͵ ὡς οὔτε
[2]   τί ἐν τῇ πήρᾳ ἔχεις.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Θέρμους͵ εἰ θέλεις͵ καὶ τῆς
[9]   ἤμην͵ οὐκ ἔτεκον δ΄ ὅλως.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ἱκανὸν τοῦτο· εἰ γὰρ καὶ
[2]   μιαρέ͵ ἢν μὴ ἀποδῷς.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Κἀγὼ τῷ ξύλῳ σου πατάξας
[6]   ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Ἐμὲ ζητεῖς͵ Μένιππε;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Καὶ μάλα͵ Σώκρατες. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ
[3]   οὐκ ἂν ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Καὶ μήν͵ κάκιστοι Λυδῶν
[3]   λυποῦνται γὰρ οὐ μικρῶν στερόμενοι.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Καὶ σὺ μωραίνεις͵ Πλούτων͵
[6]   γνώρισμα. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Τὸν σιμὸν λέγω.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Καὶ τοῦτο ὅμοιον· σιμοὶ γὰρ
[20]   ἔχει. ~ΕΡΜΗΣ ~Τί͵ Μένιππε;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Κολακείαν͵ Ἑρμῆ͵ πολλὰ ἐν
[6]   σοι ἐδώδιμον πήρα ἔχει.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Κυάμους͵ ὦγαθέ· ὥστε οὐ τουτί
[7]   τὸ ~ἐπιθυμεῖν πιεῖν μηδὲν δεόμενον.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ληρεῖς͵ Τάνταλε͵ καὶ ὡς
[6]   πλησίον ἡμῶν κατάκεισο͵ εἰ ~δοκεῖ.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Μὰ Δί΄ ἐπεὶ παρὰ τὸν
[20]   Οὑτοσὶ τίς πρῶτός ἐστιν;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Μένιππος ἔγωγε. ἀλλ΄ ἰδοὺ
[2]   τούτῳ παρὰ τοῦ Αἰακοῦ ~προσλάβω.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Μὴ ἐνόχλει οὖν. ~ΧΑΡΩΝ ~Δεῖξον
[6]   σοὶ ἐπιδείξω καὶ τοὺς σοφούς;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Νὴ Δία γε. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Πρῶτος
[2]   οὖν ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον πλοῦν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὁ Ἑρμῆς ὑπὲρ ἐμοῦ σοι
[10]   ἀνθρώπου τι καὶ θεοῦ σύνθετον.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὃ μήτε ἄνθρωπός ἐστιν͵ ὡς
[6]   τὸν Πυριφλεγέθοντα ἤδη ἑώρακας εἰσιών.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οἶδα ταῦτα καὶ σέ͵ ὅτι
[6]   Παλαμήδους ἐκεῖνος ληρεῖ τὰ πολλά.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὅμως ἐβουλόμην ἰδεῖν αὐτόν͵ εἴ
[5]   ὀστᾶ͵ ὧν σὺ ~ἔοικας καταφρονεῖν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὅμως τὴν Ἑλένην μοι δεῖξον·
[30]   ἦν͵ ὁπότε συνεστράτευον τοῖς Ἀχαιοῖς.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὀνείρατά μοι λέγεις· ἐγὼ δὲ
[8]   ἂν πάθοι τις͵ Μένιππε;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὅπερ͵ οἶμαι͵ φασί͵ συνετὸν ὄντα
[8]   ἀλλ΄ ἀνεπιδεεῖς τούτων ἁπάντων ~ἐσμέν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὅρα͵ Χείρων͵ μὴ περιπίπτῃς
[5]   ὅλως τὰ ἀρχαῖα πάντα κάλλη.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὀστᾶ μόνα ὁρῶ καὶ κρανία
[8]   ~περιστῇ. ~ΧΕΙΡΩΝ ~Πῶς τοῦτο φῄς;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὅτι εἰ τῶν ἐν τῷ
[20]   λυπεῖν αὐτόν. ~ΕΡΜΗΣ ~Τὰ ποῖα;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὅτι μηκέτι δειπνήσει πολυτελῆ δεῖπνα
[9]   διαφέρεσθαι οὔτ΄ ἐν ~δικαστηρίοις ἐξετάζεσθαι.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐ γὰρ ἀκήκοας͵ Τειρεσία͵
[6]   ~ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ~Μελαγχολία τις͵ Μένιππε.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐ μὰ Δί΄ ἀλλὰ κενοδοξία
[2]   ~Μόνος οὖν αὐχήσεις προῖκα πεπλευκέναι;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐ προῖκα͵ βέλτιστε· καὶ
[9]   ἀπιστεῖν͵ εἰ ~τοῦθ΄ οὕτως ἐγένετο.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐ χρὴ γὰρ ἀπιστεῖν͵
[20]   καθ΄ ἡσυχίαν δὲ κεῖσαι μόνος.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλ΄ ἀκούσῃ τῶν κυνῶν
[9]   ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Τί τοῦτο͵ Μένιππε͵ ἐρωτᾷς;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐδὲν χαλεπόν͵ Τειρεσία· πλὴν
[2]   φημί͵ ἀνθ΄ ὧν σε διεπορθμεύσαμεν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ
[10]   ~Χρᾷ͵ Μένιππε͵ ἐν Βοιωτίᾳ.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκ οἶδα͵ Τροφώνιε͵
[3]   καταγελῶν. ~ΚΡΟΙΣΟΣ ~Ταῦτα οὐχ ὕβρις;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὔκ͵ ἀλλ΄ ἐκεῖνα ὕβρις ἦν͵
[20]   αὐτὸν ~ἐπικόπῳ τῇ ἀποβάθρᾳ χρησάμενος.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὔκ͵ Ἑρμῆ͵ ἀλλὰ πρίονά
[6]   καὶ σύ γε͵ Μένιππε.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκέτι χρυσοῦς μηρός σοι;
[6]   αὐτοῦ τὸ κρανίον γυναικεῖον ὄν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκοῦν ἀλλὰ προσπτύσομαί γε πάντως
[2]   δεῖ· οὐ θέμις ~ἄλλως γενέσθαι.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκοῦν ἄπαγέ με αὖθις ἐς
[4]   ~παιδία ὠδύρετο καὶ παντοῖος ἐγίνετο.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκοῦν σοφιστὴς ἄνθρωπος ἦν
[5]   ἔχει τὴν χρόαν͵ κάλλιστά ἐστιν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐκοῦν τοῦτο͵ Ἑρμῆ͵ θαυμάζω͵
[30]   ἐνταῦθα εὐμορφότερός εἰμι͵ Μένιππε;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὔτε σὺ οὔτε ἄλλος εὔμορφος·
[7]   Μένιππε͵ ἀπόλωλα ὑπὸ τοῦ δίψους.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὕτως ἀργὸς εἶ͵ ὡς μὴ
[8]   ἔτι ἡδὺ ἀπολαύειν τῆς ~ἀθανασίας.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Οὐχ ἡδὺ ἦν ζῶντα ὁρᾶν
[6]   ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί τὰ ἐν Ἀθήναις;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Πολλοὶ τῶν νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι͵
[30]   εἰδέναι. ~ΝΙΡΕΥΣ ~Νιρεὺς καὶ Θερσίτης.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Πότερος οὖν Νιρεὺς καὶ
[5]   παραγγείλαντες ἅπασιν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ποῦ δαὶ οἱ καλοί εἰσιν
[6]   ἤδη μετελεύσομαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΥ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Πρὸς τοῦ Πλούτωνος͵ Αἰακέ͵
[20]   Μένιππε͵ οὐκ ἄχθῃ ἀποθανών;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Πῶς͵ ὃς ἔσπευσα ἐπὶ τὸν
[10]   λέγειν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ, ΑΜΦΙΛΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Σφὼ μέντοι͵ Τροφώνιε καὶ
[7]   ἀπολείπει ξηρὰν τὴν χεῖρά μοι.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τεράστιόν τι πάσχεις͵ Τάνταλε.
[7]   Αἰακέ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΤΑΛΟΥ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τί κλάεις͵ Τάνταλε;
[10]   γὰρ ἂν ἠπίστεις ~σὺ τούτοις.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τί φῄς; εἰ μὴ εἰς
[6]   εἰρωνείαν τὸ πρᾶγμα ~ᾤοντο εἶναι.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τίνες δέ εἰσιν οὗτοι οἱ
[30]   Μένιππε͵ οὐ καλλίων σοι δοκῶ;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τίνες δὲ καὶ ἔστε; πρότερον͵
[8]   ὡς ὁρᾷς͵ ἀθάνατος ~εἶναι δυνάμενος.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τίς δαί σε ἔρως τοῦ
[2]   νεκρῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐκ ἀποστήσομαί σου.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Τούτου γε ἕνεκα νεωλκήσας τὸ
[20]   τὸν βαθὺν πώγωνα ~καθειμένος;  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Φιλόσοφός τις͵ Ἑρμῆ͵ μᾶλλον
[6]   οὗτός σοι Πυθαγόρας ἐστί.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Χαῖρε͵ Εὔφορβε Ἄπολλον
[9]   ἐβουλόμην εἰδέναι. ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Εἶχον δηλαδή.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Χρόνῳ δέ σοι μήτρα
[20]   ἀθάνατον ᾤμην τὴν ψυχὴν ὑπάρχειν.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ψεύδεται· ἄλλα γὰρ ἔοικε λυπεῖν
[4]   ~οἰμωγαῖς ἐπᾳδόμενον. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΒΕΡΟΥ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὦ Κέρβερεσυγγενὴς γάρ εἰμί σοι
[9]   ἀφόρητον οἴεσθαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὦ Τειρεσία͵ εἰ μὲν καὶ
[6]   ἡμίεφθος ἀπὸ τῆς Αἴτνης παρών.  ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ   ~Ὦ χαλκόπου βέλτιστε͵ τί παθὼν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006