Alphabétiquement     [«   »]
τεχθῆναι 1
τέχνην 2
τεχνίτης 1
τῇ 36
τηλικοῦτοι 1
τηλικούτοις 1
τηλικοῦτον 1
Fréquences     [«    »]
35 εἶναι
35 ἦν
34 ὅτι
36 τῇ
37
37 ὑπὸ
38 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τῇ


Dialogue
[20]   τῶν ναυπηγικῶν ἀποκόψει αὐτὸν ~ἐπικόπῳ  τῇ   ἀποβάθρᾳ χρησάμενος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὔκ͵
[27]   ἐρασθείς͵ δι΄ ἣν πρῶτος ~ἐν  τῇ   ἀποβάσει ἀπέθανες. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Οὐκοῦν καὶ
[28]   ἀποπλέων͵ εἶτα κακοδαίμων ἐν  τῇ   ~ἀποβάσει ἀπέθανον ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος.
[29]   προτιμᾶσθαι ἀξιοῖς; ~ΜΑΥΣΩΛΟΣ ~Καὶ ἐπὶ  τῇ   βασιλείᾳ μέν, Σινωπεῦ, ὃς
[29]   τούτοις μέγα φρονεῖν; ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἐπὶ  τῇ   βασιλείᾳ φῄς καὶ τῷ κάλλει
[25]   ἂν γενναίου καὶ στρατηγικοῦ ἀνδρὸς  ~τῇ   γνώμῃ πλέον ἤπερ τῇ τύχῃ
[10]   νεκρὸς εἶ ~ὥσπερ ἡμεῖς μόνῃ  τῇ   γοητείᾳ διαφέρων; ἀλλὰ πρὸς τῆς
[22]   ὑπὸ Θρᾳκός ~τινος πελταστοῦ ἐν  τῇ   ἐπὶ τῷ Ἀράξῃ πρὸς τὸν
[13]   ὁμιλεῖν ~αὐτῇ καὶ βλέπεσθαι ἐν  τῇ   εὐνῇ͵ εἶτα οὕτω σε τεχθῆναι͵
[16]   καὶ μετὰ τοῦτον ὅστις καὶ  ~τῇ   ἡλικίᾳ μετ΄ αὐτόν͵ ἀναστρέφεσθαι δὲ
[25]   μετῆλθον͵ κᾆτα φοβήσας τὴν Ἑλλάδα  τῇ   Θηβαίων ἀπωλείᾳ ~στρατηγὸς ὑπ΄ αὐτῶν
[28]   κρανίον γυμνὸν ὢν καὶ ἄμορφον  τῇ   καλῇ σου ~ἐκείνῃ νύμφῃ φανῆναι;
[24]   ὑπηρετοῦντες ταῦτα ἐδρῶμεν; ~ΜΙΝΩΣ ~Ναί͵  τῇ   Κλωθοῖ͵ ἑκάστῳ ἐπέταξε γεννηθέντι
[21]   οἱ δὲ ἐθεράπευον ~ὑπερβαλλόμενοι ἀλλήλους  τῇ   κολακείᾳ. καὶ οἱ μάντεις͵ εἴτε
[25]   τῶν πολεμίων μεγάλῳ στόλῳ ~ἐπιπλευσάντων  τῇ   Λιβύῃ͵ ταχέως ὑπήκουσα͵ καὶ ἰδιώτην
[7]   τί σεαυτὸν ὀδύρῃ ἐπὶ  τῇ   λίμνῃ ἑστώς; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Ὅτι͵
[9]   με͵ δὲ Ζεὺς παρεμυθήσατο  τῇ   μαντικῇ ~τὴν συμφοράν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἔτι
[16]   μὴ ὑπερβάλλοιντό με ~οἱ ἀντερασταὶ  τῇ   μεγαλοδωρεᾷ͵ καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ
[22]   ἔστενε γὰρ κἀκεῖνος καὶ κατηρᾶτο  τῇ   ~Μυρτίῳτί αἰτιᾷ τὸν Ἔρωτα͵ σεαυτὸν
[22]   ~προεξορμήσας͵ ὑποστὰς δὲ Θρᾷξ  τῇ   πέλτῃ μὲν ὑποδὺς ἀποσείεται τοῦ
[22]   ~προβεβλημένος͵ Θρᾷξ δ΄ ἐπειδὴ  τῇ   πέλτῃ παρεκρούσατο τὴν προσβολὴν ~καὶ
[19]   ἡμιλλῶντο καὶ ἀλλήλους ὑπερεβάλλοντο ἐν  τῇ   ~περὶ ἐμὲ φιλοτιμίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Τέλος
[13]   ~ἐπέστελλεν͵ ὡς δὲ κατεχρῆτό μου  τῇ   περὶ παιδείαν φιλοτιμίᾳ θωπεύων ~καὶ
[2]   οὖν. ~ΧΑΡΩΝ ~Δεῖξον τί ἐν  τῇ   πήρᾳ ἔχεις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θέρμους͵ εἰ
[19]   τοὺς ἀρίστους γε τῶν ἐν  τῇ   πόλει· καὶ γέροντά με καὶ
[28]   Πρωτεσίλαος ᾖ͵ καθικόμενον ἐν  τῇ   ῥάβδῳ νεανίαν εὐθὺς ~καλὸν ἀπεργάσασθαι
[22]   ἐς τὸ γόνυ ὀκλάσας δέχεται  τῇ   σαρίσῃ τὴν ~ἐπέλασιν καὶ τιτρώσκει
[20]   ἕωθεν ἐξαπατῶν τοὺς νέους ἐπὶ  τῇ   σοφίᾳ ἀργύριον ~λήψεται· ταῦτα λυπεῖ
[25]   καὶ παρὰ πολὺ ἐξέτεινε χρησάμενος  τῇ   τῆς τύχης ~ὁρμῇ. ἐπεὶ δ΄
[1]   καὶ εἴ που ~εὕροι ἐν  τῇ   τριόδῳ Ἑκάτης δεῖπνον κείμενον
[27]   τῆς νεογάμου ~γυναικός͵ ἐπεὶ προσεφέρεσθε  τῇ   Τρῳάδι͵ οὕτως φιλοκινδύνως καὶ ~ἀπονενοημένως
[25]   ἀνδρὸς ~τῇ γνώμῃ πλέον ἤπερ  τῇ   τύχῃ κεχρημένου. ~ΜΙΝΩΣ ~Ὁ μὲν
[26]   βίῳ͵ ὃς ἐξὸν ~ἀκλεῶς ἐν  τῇ   Φθιώτιδι πολυχρόνιον βασιλεύειν͵ ἑκὼν προείλου
[25]   τῷ σοφιστῇ ~παιδευθείς͵ μόνῃ δὲ  τῇ   φύσει ἀγαθῇ χρησάμενος. ταῦτά ἐστιν
[26]   Ἀχιλλεῦ; ταῦτα γὰρ ἔδοξε  τῇ   φύσει͵ ~πάντως ἀποθνήσκειν ἅπαντας͵ ὥστε
[7]   καὶ νὴ Δί΄ ἀρυσάμενος κοίλῃ  ~τῇ   χειρί; ~ΤΑΝΤΑΛΟΣ ~Οὐδὲν ὄφελος͵ εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006