Alphabétiquement     [«   »]
τύχωσι 1
τῷ 55
τὼ 1
τῶν 114
Ὑάκινθός 1
ὕβριν 1
ὕβρις 2
Fréquences     [«    »]
104 μὲν
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
96 τὴν
114 τῶν
118 γὰρ
121 τὸν
130
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τῶν


Dialogue
[23]   τὸν ἀγῶνα καὶ ~παρεχωρήσατέ μοι  τῶν   ἄθλων͵ δὲ Λαέρτου͵ ὃν
[13]   θάψειν ἐκεῖ͵ ὡς γενοίμην εἷς  τῶν   ~Αἰγυπτίων θεῶν. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Μὴ γελάσω
[22]   τῶν ἵππων· ὥσπερ ~οἱ ἐπὶ  τῶν   ἀκανθῶν ἀκροποδητὶ μόλις βαδίζουσιν. ὥστε
[26]   ἐπάρουρος ὢν θητεύειν ~παρά τινι  τῶν   ἀκλήρων͵ μὴ βίοτος πολὺς
[22]   ἔτρεσας͵ ἀλλὰ φιλοκινδύνως ἠγωνίζου πρὸ  τῶν   ἄλλων͵ ἀπὸ ~δὲ τοῦ τυχόντος
[20]   καὶ τὸν γέλωτα· μόνος γοῦν  τῶν   ἄλλων ~γελᾷς. ~ΕΡΜΗΣ ~Μηδαμῶς͵ ἀλλὰ
[27]   οὕτως φιλοκινδύνως καὶ ~ἀπονενοημένως προεπήδησας  τῶν   ἄλλων δόξης ἐρασθείς͵ δι΄ ἣν
[2]   ~συνεπελαβόμην καὶ οὐκ ἔκλαον μόνος  τῶν   ἄλλων ἐπιβατῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐδὲν ταῦτα
[6]   Αἰακέ͵ οὗτοι μόνοι καὶ φαιδροὶ  τῶν   ἄλλων· δὲ σποδοῦ ~ἀνάπλεως
[22]   Ἀρσάκης ἐπήλαυνεν͵ ὡς διηγεῖτο͵ πολὺ  τῶν   ἄλλων ~προεξορμήσας͵ ὑποστὰς δὲ
[20]   καὶ ~τὸ οἴεσθαι ἀμείνων εἶναι  τῶν   ἄλλων· ὡς εἴ γε ταῦτα
[13]   οὔτε ~μήτηρ οὔτε οἱ  τῶν   Ἀμμωνίων προφῆται ἔλεγον. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Ἀλλὰ
[20]   πόλις ἀνεκήρυξεν καὶ τὰς  τῶν   ~ἀνδριάντων ἐπιγραφάς͵ μηδὲ ὅτι μέγαν
[9]   γυναικεῖος· ἀπραγμονέστερος γάρ. καὶ ~δεσπόζουσι  τῶν   ἀνδρῶν αἱ γυναῖκες͵ καὶ οὔτε
[15]   ὅλως ποικίλη τις ~κολακεία  τῶν   ἀνδρῶν. διὰ ταῦτα μὲν
[10]   μάντεις δοκεῖτε͵ καὶ οἱ μάταιοι  τῶν   ἀνθρώπων ~θεοὺς ὑμᾶς ὑπειλήφασιν εἶναι.
[3]   οἰμώζωμεν καὶ στένωμεν ἐκείνων μεμνημένοι  τῶν   ~ἄνω͵ Μίδας μὲν οὑτοσὶ τοῦ
[1]   μαλθακοὶ καὶ ἀγεννεῖς εἰσι μεμνημένοι  τῶν   ἄνω. ταῦτα λέγε αὐτῷ, καὶ
[3]   ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται ~καὶ περιέχονται  τῶν   ἄνω· χαίρω τοιγαροῦν ἀνιῶν αὐτούς.
[13]   οὐ γὰρ θέμις ἀνελθεῖν τινα  τῶν   ἅπαξ ~διαπλευσάντων τὴν λίμνην καὶ
[19]   κληρονόμον ἔσχον; πού τινα  τῶν   ἀπὸ ~τοῦ γένους; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Οὐ
[21]   καὶ οἱ μάντεις͵ εἴτε ἀπὸ  τῶν   ~ἄστρων τεκμαιρόμενοι τὸ μέλλον εἴτε
[26]   νεκροὶ δεδίασίν με οὔτε οἱ  τῶν   Ἀχαιῶν θεραπεύουσιν͵ ~ἰσηγορία δὲ ἀκριβὴς
[28]   Πρωτεσίλαος Ἰφίκλου Φυλάκιος συστρατιώτης  τῶν   ~Ἀχαιῶν καὶ πρῶτος ἀποθανὼν τῶν
[21]   ὑπὸ τρυφῆς͵ καθάπερ τὰ σαπρὰ  τῶν   ~βαλλαντίων· ὥστε εἴ ποτε καὶ
[9]   εἰπέ μοι͵ ὁποτέρου ἡδίονος ἐπειράθης  τῶν   ~βίων͵ ὁπότε ἀνὴρ ἦσθα͵
[16]   ἀλλοτρίοις ἐπιχαίνετε καὶ τοῖς ἀτέκνοις  τῶν   ~γερόντων εἰσποιεῖτε φέροντες αὑτούς; τοιγαροῦν
[16]   γε ἐχρῆν͵ ~πότε καὶ τεθνήξεται  τῶν   γερόντων ἕκαστος͵ ἵνα μὴ μάτην
[20]   γυνὴ αὐτοῦ συνέχεται πρὸς  τῶν   γυναικῶν καὶ τὰ παιδία νεογνὰ
[24]   παρὰ τὸν Τιτυὸν ἀποταθεὶς ὑπὸ  τῶν   γυπῶν καὶ αὐτὸς ~κειρέσθω τὸ
[7]   ἄκρον τὸ χεῖλος͵ καὶ διὰ  τῶν   δακτύλων διαρρυὲν οὐκ οἶδ΄ ~ὅπως
[21]   Μοίριχος͵ εἰ ~προαποθάνοι͵ δεσπότην ἀφιεὶς  τῶν   ἑαυτοῦ πάντων͵ Μοίριχον δὲ
[19]   ἔτη οἶμαι οὐ πολὺ ~ἀποδέοντα  τῶν   ἑκατὸν βεβιωκώς; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὀκτὼ ἐπὶ
[6]   καὶ Διομήδης καὶ οἱ ἄριστοι  τῶν   ~Ἑλλήνων. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βαβαί͵ Ὅμηρε͵
[15]   ~ἀνηβησάτω͵ οἱ δὲ ἀπὸ μέσων  τῶν   ἐλπίδων τὸν ὀνειροποληθέντα πλοῦτον ~ἀπολιπόντες
[13]   ἀγάγῃ σχολὴν ἀπὸ τῶν θορύβων  τῶν   ~ἐν ποσίν͵ εἰς Αἴγυπτον ἀπαγαγὼν
[19]   ~Νὴ Δία͵ τοὺς ἀρίστους γε  τῶν   ἐν τῇ πόλει· καὶ γέροντά
[8]   τοῦτο φῄς; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅτι εἰ  τῶν   ἐν τῷ βίῳ τὸ ὅμοιον
[22]   ἐχρῆν διώκειν τὸν θάνατον ὡς  τῶν   ἐν τῷ ~γήρᾳ κακῶν φάρμακον.
[26]   ἀλλὰ τότε μὲν ἄπειρος ἔτι  τῶν   ἐνταῦθα ὢν καὶ ~τὸ βέλτιον
[28]   τῶν ~Ἀχαιῶν καὶ πρῶτος ἀποθανὼν  τῶν   ἐπ΄ Ἰλίῳ. δέομαι δὲ ἀφεθεὶς
[2]   καὶ ἐλάλει παρὰ ~τὸν πλοῦν  τῶν   ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν καὶ ἐπισκώπτων
[19]   ~Ἀτάρ͵ Σιμύλε͵ οὐκ ὀλίγα  τῶν   ἐραστῶν ἀπολέλαυκα μονονουχὶ ~προσκυνούμενος ὑπ΄
[1]   τὸ Κράνειον ἐν Λυκείῳ  τῶν   ~ἐριζόντων πρὸς ἀλλήλους φιλοσόφων καταγελῶντα
[16]   ὑμῖν ἀνέραστοι. καίτοι πολλοὶ ἤδη  τῶν   ἐρωμένων συνέντες ~ὑμῶν τὴν πανουργίαν
[25]   Κελτίβηρας εἷλον καὶ Γαλατῶν ἐκράτησα  τῶν   ἑσπερίων καὶ τὰ ~μεγάλα ὄρη
[26]   τοῖς διατεταγμένοις. ἄλλως τε ὁρᾷς  τῶν   ἑταίρων ὅσοι περὶ σέ ~ἐσμεν
[9]   ὡς καὶ διέλυσά τινα ἔριν  τῶν   ~θεῶν͵ καὶ μὲν Ηρα
[9]   τῶν ποιητῶν ἀκούσας ~οἶδα. πρὸς  τῶν   θεῶν τοιγαροῦν εἰπέ μοι͵ ὁποτέρου
[23]   οὐ θέμις λέγειν τι περὶ  τῶν   ~θεῶν. τὸν δ΄ οὖν Ὀδυσσέα
[3]   πολλῆς ~τρυφῆς͵ ἐγὼ δὲ Κροῖσος  τῶν   θησαυρῶν͵ ἐπιγελᾷ καὶ ἐξονειδίζει ~ἀνδράποδα
[13]   ἤν ποτε ἀγάγῃ σχολὴν ἀπὸ  τῶν   θορύβων τῶν ~ἐν ποσίν͵ εἰς
[12]   καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ  τῶν   ~θυγατέρων ἐπεμελήθης· βασιλικὰ γὰρ ταῦτα.
[12]   τοῦ Διὸς υἱὸν ἀποψύχοντα͵ δεόμενον  τῶν   ἰατρῶν ~βοηθεῖν; νῦν μὲν γὰρ
[22]   ἀτεχνῶς Μῆδοι πάντες͵ ἢν ἀποβῶσι  τῶν   ἵππων· ὥσπερ ~οἱ ἐπὶ τῶν
[25]   ὄντα· ὡς γὰρ δὴ ~ἐκράτησεν  τῶν   Ἰταλῶν͵ ἐῶ λέγειν ὅτι οὐκ
[6]   σεαυτοῦ τέχνην καὶ οὐκ ~ὀλιγωρεῖς  τῶν   καλῶν. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί γὰρ ἂν
[12]   ῥᾳδίως͵ πολὺ τῆς δόξης ἀφῄρει  τῶν   κατορθουμένων· πᾶν ~γὰρ ἐδόκει ἐνδεὲς
[20]   ὠρυομένων ~οἴκτιστον ἐπ΄ ἐμοὶ καὶ  τῶν   κοράκων τυπτομένων τοῖς πτεροῖς͵ ὁπόταν
[19]   δ΄ οὖν πῶς ἐβουλεύσω περὶ  τῶν   κτημάτων; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Εἰς τὸ φανερὸν
[20]   μόνος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐδαμῶς͵ ἀλλ΄ ἀκούσῃ  τῶν   κυνῶν μετ΄ ὀλίγον ὠρυομένων ~οἴκτιστον
[22]   οὖν Ἰσμηνόδωρος ἐπεφόνευτο γὰρ ὑπὸ  τῶν   ~λῃστῶν ὑπὸ τὸν Κιθαιρῶνα Ἐλευσῖνάδε
[20]   βαρβαρισμοὺς καὶ τὰ ἄλλα βάρη  τῶν   λόγων. ~ΡΗΤΩΡ ~Ην ἰδού͵ ἀποτίθεμαι.
[7]   Δία͵ ὅστις τοὐναντίον τοῖς ὑπὸ  τῶν   λυττώντων κυνῶν ~δεδηγμένοις πέπονθας οὐ
[19]   μὰ Δία͵ ἀλλὰ νεώνητόν τινα  τῶν   μειρακίων τῶν ὡραίων Φρύγα. ~ΣΙΜΥΛΟΣ
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Μένιππος οὑτοσὶ λαβὼν πέλεκυν  τῶν   ναυπηγικῶν ἀποκόψει αὐτὸν ~ἐπικόπῳ τῇ
[7]   οὔτε σὺ οὔτε ἄλλος πίεται  τῶν   νεκρῶν· ~ἀδύνατον γάρ· καίτοι οὐ
[11]   ~ἀθανάτοισι θεοῖσιν͵ ἀλλὰ τοῖς βελτίστοις  τῶν   νεκρῶν σύνεστιν Ὁμήρου ~καὶ τῆς
[26]   εἴη͵ μᾶλλον πάντων ~ἀνάσσειν  τῶν   νεκρῶν. ταῦτα μὲν οὖν ἀγεννῆ
[2]   γε͵ εἰ μέλλω καὶ ὑπερεκτίνειν  τῶν   νεκρῶν. ~ΧΑΡΩΝ ~Οὐκ ἀποστήσομαί σου.
[12]   τὸ πάντων γελοιότατον͵ ~ἐμιμοῦ τὰ  τῶν   νενικημένων. ἐῶ γὰρ λέγειν ὅσα
[22]   ποικίλοι καὶ πάντες δακρύοντες ~πλὴν  τῶν   νεογνῶν τούτων καὶ νηπίων. ἀλλὰ
[16]   εἰδότα͵ ἔμψυχόν τινα τάφον ὑπὸ  τῶν   νέων ~καταγελώμενον͵ ἀποθνήσκειν δὲ καλλίστους
[15]   θανέοντι ἐοικὼς ἔρρωται πολὺ μᾶλλον  τῶν   νέων. οἱ δὲ ἤδη τὸν
[22]   ἄν τις ἔτι λέγοι περὶ  τῶν   νέων͵ ὁπότε ~οἱ τηλικοῦτοι φιλόζωοί
[6]   τὰ ἐν Ἀθήναις; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πολλοὶ  τῶν   νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι͵ καὶ τά
[22]   Κράτης καὶ Ἀντίσθενες͵ τοιούτων ἐτύχετε  τῶν   ~ξυνοδοιπόρων͵ ἐμοὶ δὲ Βλεψίας τε
[1]   αὐτοῖς παρεγγύα ληροῦσι καὶ περὶ  τῶν   ὅλων ~ἐρίζουσιν καὶ κέρατα φύουσιν
[8]   δὲ ἔζων ἀεὶ καὶ ἀπέλαυον  τῶν   ὁμοίων͵ ἡλίου͵ φωτός͵ ~τροφῆς͵ αἱ
[21]   τεκμαιρόμενοι τὸ μέλλον εἴτε ἀπὸ  τῶν   ὀνειράτων͵ ὥς γε ~Χαλδαίων παῖδες͵
[23]   δέον σοὶ τὴν ~κληρονομίαν  τῶν   ὅπλων παραδοῦναι συγγενεῖ γε ὄντι͵
[6]   μὲν τὸν ~Ἑλλήσποντον͵ διὰ δὲ  τῶν   ὀρῶν πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; οἷος δὲ
[20]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βούλει μικρὸν ἀφέλωμαι καὶ  τῶν   ὀφρύων; ~ΕΡΜΗΣ ~Μάλιστα· ὑπὲρ τὸ
[20]   νεογνὰ ~ὄντα ὁμοίως κἀκεῖνα ὑπὸ  τῶν   παίδων βάλλεται ἀφθόνοις τοῖς λίθοις·
[26]   οὐκ οἶδ΄ ὅπως μνήμη  τῶν   ~παρὰ τὸν βίον ἀνιᾷ͵ οἶμαι
[20]   τὴν βαθεῖαν καὶ τὸ ἐπὶ  τῶν   παρειῶν ἐρύθημα καὶ τὸ δέρμα
[25]   τε ~καὶ Ἀρβήλοις ἐκράτησεν͵ ἀποστὰς  τῶν   πατρῴων προσκυνεῖσθαι ἠξίου καὶ ~δίαιταν
[14]   λέγεις. ~ΕΡΜΗΣ ~Νὴ τὸν Ἀϊδωνέα͵  τῶν   πέντε ὠνησάμην͵ καὶ τροπωτῆρα δύο
[9]   μόνος καὶ ἄρρην καὶ γυνή͵  τῶν   ποιητῶν ἀκούσας ~οἶδα. πρὸς τῶν
[25]   τῆς πατρίδος͵ καὶ ἐπειδὴ μετεπέμπετο  τῶν   πολεμίων μεγάλῳ στόλῳ ~ἐπιπλευσάντων τῇ
[22]   Ἐλευθερὰς χωρία πανέρημα ὄντα ὑπὸ  τῶν   πολέμων ~διοδεύων δύο μόνους οἰκέτας
[25]   συγγνωστοὶ ἐκεῖνοι πρὸς τὸ μέγεθος  τῶν   πραγμάτων καὶ ~τοιοῦτόν τι πιστεύσαντες
[25]   τούτου μόνον͵ ἀλλὰ πάντων ~σχεδὸν  τῶν   πρὸ ἐμοῦ φημι διενεγκεῖν τὰ
[25]   πεδινὴν Ἰταλίαν ~ἐχειρωσάμην καὶ μέχρι  τῶν   προαστείων τῆς προὐχούσης πόλεως ἦλθον
[20]   ~τὰ ἐντάφια κόμιζε μηδὲ τὰ  τῶν   προγόνων ἀξιώματα͵ κατάλιπε δὲ καὶ
[12]   τὸ παρέχειν σεαυτὸν ~ἐξαπατηθησόμενον ὑπὸ  τῶν   προφητῶν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Οὐ τοῦτο͵ ἀλλ΄
[1]   ἀνέμῳ ~ἀναπεπταμένον καὶ ταῖς ἐπιπτυχαῖς  τῶν   ῥακίων ποικίλον, γελᾷ δ' ἀεὶ
[6]   ~Βαβαί͵ Ὅμηρε͵ οἷά σοι  τῶν   ῥαψῳδιῶν τὰ κεφάλαια χαμαὶ ~ἔρριπται
[20]   ῥήτωρ δὲ σὺ ἀπόθου  τῶν   ~ῥημάτων τὴν τοσαύτην ἀπεραντολογίαν καὶ
[5]   ~Ὀστᾶ μόνα ὁρῶ καὶ κρανία  τῶν   σαρκῶν γυμνά͵ ὅμοια τὰ πολλά.
[12]   καὶ ἐξῳδηκότα κατὰ νόμον ἁπάντων  τῶν   ~σωμάτων; ἄλλως τε καὶ τοῦτο͵
[4]   ~καὶ ὅλως περὶ πάντων γε  τῶν   τοιούτων εἰπεῖν ἂν ἔχοιμι͵ ἕως
[16]   ἐπὶ μήκιστον πλουτῶν ἅμα καὶ  τῶν   ~τοιούτων καταγελῶν͵ μηδὲ πρότερόν γε
[21]   ~ΚΡΑΤΗΣ ~Ἀλλ΄ οἱ ἄλλοι ἠμέλουν  τῶν   τοιούτων κτημάτων καὶ οὐδεὶς ~ἐθεράπευεν
[26]   ἀλλήλων διαφέροντες͵ καὶ οὔτε ~οἱ  τῶν   Τρώων νεκροὶ δεδίασίν με οὔτε
[29]   Μαύσωλος μὲν γὰρ οἰμώξεται ~μεμνημένος  τῶν   ὑπὲρ γῆς, ἐν οἷς εὐδαιμονεῖν
[16]   μὲν ζῇ μηδένα εὐχόμενος ~ἀποθανεῖν  τῶν   φίλων͵ σὺ δὲ παρὰ πάντα
[20]   τὰς ~ὀφρῦς ἐπηρκώς͵ ἐπὶ  τῶν   φροντίδων τίς ἐστιν͵ τὸν
[23]   πολλάκις ἔσωσα ~κινδυνεύοντα κατακεκόφθαι ὑπὸ  τῶν   Φρυγῶν͵ ἀμείνων ἠξίου εἶναι καὶ
[27]   Δύσπαρι͵ οὐκ ἀφήσω ποτὲ ἀπὸ  τῶν   ~χειρῶν. ~ΠΑΡΙΣ ~Ἄδικα ποιῶν͵
[15]   παθόντες εὔχονται ~ἀποθανεῖν ἐκεῖνον  τῶν   χρημάτων ἀντιποιοῦνται οὐδὲν προσήκοντες;
[9]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἔτι ἔχῃ͵ Τειρεσία͵  τῶν   ψευσμάτων; ἀλλὰ κατὰ τοὺς μάντεις
[9]   καὶ ἀφόρητόν τινα τὸν ἐκ  ~τῶν   ὠδίνων πόνον ὑφισταμένας; ἀτὰρ εἰπέ
[19]   ἀλλὰ νεώνητόν τινα τῶν μειρακίων  τῶν   ὡραίων Φρύγα. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Ἀμφὶ πόσα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006