Alphabétiquement     [«   »]
ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ 8
Σώστρατος 1
ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 1
τὰ 88
τά 3
Τὰ 1
τἀγαθοῦ 1
Fréquences     [«    »]
73 ἐν
62
83 τοῦ
88 τὰ
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
96 τὴν
104 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

τὰ


Dialogue
[19]   μοι͵ γενναῖε͵ παρὰ ἄλλων  τὰ   ἀγαθά· καὶ ἕωθεν μὲν ~εὐθὺς
[20]   ~καὶ περιόδους καὶ βαρβαρισμοὺς καὶ  τὰ   ἄλλα βάρη τῶν λόγων. ~ΡΗΤΩΡ
[9]   παραδέχεσθαι; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Σὺ οὖν οὐδὲ  τὰ   ἄλλα πιστεύεις οὕτω γενέσθαι͵ ὁπόταν
[14]   κηρὸν ὡς ἐπιπλάσαι τοῦ σκαφιδίου  τὰ   ἀνεῳγότα καὶ ἥλους δὲ καὶ
[5]   χρόνον ἄλγεα πάσχειν· ἐπεὶ ~καὶ  τὰ   ἄνθη ξηρὰ ὄντα εἴ τις
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Εὖ ἔχει· ὥστε λύε  τὰ   ἀπόγεια͵ τὴν ἀποβάθραν ἀνελώμεθα͵ τὸ
[13]   ἐπιτριπτότατος ὤν; ἐμὲ μόνον ~ἔασον  τὰ   Ἀριστοτέλους εἰδέναι͵ ὅσα μὲν ᾔτησεν
[5]   Ἑλένη καὶ Λήδα καὶ ὅλως  τὰ   ἀρχαῖα πάντα κάλλη. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὀστᾶ
[28]   μίαν ἡμέραν ἀναβιῶναι μετ΄ ὀλίγον  τὰ   αὐτὰ ~ὀδυρόμενον; ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Οἶμαι πείσειν
[18]   πάντα͵ ὡς κἀκεῖνος ζηλώσειεν καὶ  τὰ   αὐτὰ πράξειεν. ~ΔΑΜΝΙΠΠΟΣ ~Τί οὖν
[6]   τά γε σχήματα αὐτὰ καὶ  ~τὰ   βαδίσματα εἰ θεάσαιτό τις͵ ἄκροι
[4]   ~κωνείῳ κατέσπασα τοῦ ποδός͵ ὥσπερ  τὰ   βρέφη ἐκώκυεν καὶ τὰ ἑαυτοῦ
[8]   ὧραι δὲ αἱ αὐταὶ καὶ  τὰ   γινόμενα ἅπαντα ἑξῆς ἕκαστον͵ ὥσπερ
[9]   μόνον δὲ αἱ χῶραι αὐτῶν·  τὰ   δ΄ ἄλλα οὐκέτ΄ ~ἂν εἰπεῖν
[4]   τοῦ στομίου ~τολμηροὶ καὶ ἀνδρεῖοι͵  τὰ   δὲ ἔνδοθεν ἔλεγχος ἀκριβής. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ
[5]   πλὴν κατ΄ ἐκεῖνο ἀπόβλεψον͵ ἐπὶ  τὰ   δεξιά͵ ~ἔνθα Ὑάκινθός τέ
[27]   καὶ περὶ τοῦ Ἔρωτος ἀποκρινοῦμαι  τὰ   δίκαια· φήσει γὰρ ~αὐτὸς μὲν
[27]   ξένου ~τὴν γυναῖκα παρὰ πάντα  τὰ   δίκαια ᾤχετο ἁρπάσας· οὗτος γὰρ
[4]   ὥσπερ τὰ βρέφη ἐκώκυεν καὶ  τὰ   ἑαυτοῦ ~παιδία ὠδύρετο καὶ παντοῖος
[19]   ἐβίως τριάκοντα; ἐγὼ γὰρ ἀμφὶ  τὰ   ~ἑβδομήκοντά σου ὄντος ἀπέθανον. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ
[19]   Πολύστρατε; ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Σχεδὸν ἀμφὶ  τὰ   εἴκοσι. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Ηδη μανθάνω ἅτινά
[8]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Εὖ λέγεις͵ Χείρων.  τὰ   ἐν ᾅδου δὲ πῶς φέρεις͵
[6]   Πλούτωνος͵ Αἰακέ͵ περιήγησαί μοι  τὰ   ἐν ᾅδου πάντα. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὐ
[6]   μάλα͵ Σώκρατες. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί  τὰ   ἐν Ἀθήναις; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πολλοὶ τῶν
[25]   μὴ τὰ ἐν Τύρῳ ~μηδὲ  τὰ   ἐν Ἀρβήλοις διηγήσωμαι͵ ἀλλὰ καὶ
[25]   Ἰωνίαν καὶ Φρυγίαν καὶ ὅλως  τὰ   ~ἐν ποσὶν ἀεὶ χειρούμενος ἦλθον
[25]   ἀξιῶν. καὶ ἵνα σοὶ μὴ  τὰ   ἐν Τύρῳ ~μηδὲ τὰ ἐν
[22]   ἀλλ΄ ἔτη μὲν ἐγεγόνειν ἀμφὶ  τὰ   ἐνενήκοντα͵ βίον δὲ ~ἄπορον ἀπὸ
[16]   ἔτη ~γεγονότα͵ τὸν δὲ ὑπὲρ  τὰ   ἐνενήκοντα γέροντα Θούκριτον ζῆν ἔτι;
[20]   προσέτι καὶ τὴν τρυφὴν μηδὲ  ~τὰ   ἐντάφια κόμιζε μηδὲ τὰ τῶν
[20]   ἂν μὴ ψιλὸς καὶ  τὰ   ἔπιπλα͵ ὥσπερ ἔφην͵ ἀποβαλών. παρὰ
[25]   ἐγὼ δὲ εἰ μὴ μικρὰ  ~τὰ   ἑσπέρια δόξας ἐπὶ τὴν ἕω
[14]   ~ΕΡΜΗΣ ~Νῦν οὖν ἐγὼ καθεδοῦμαι  τὰ   κάκιστα εὐχόμενος γενέσθαι͵ ὡς ἂν
[19]   δῶρα ~προσήγετο ἁπανταχόθεν τῆς γῆς  τὰ   κάλλιστα. ΣΙΜΥΛΟΣ Ἐτυράννησας͵ ~ὦ Πολύστρατε͵
[6]   Ὅμηρε͵ οἷά σοι τῶν ῥαψῳδιῶν  τὰ   κεφάλαια χαμαὶ ~ἔρριπται ἄγνωστα καὶ
[20]   τοὺς στεφάνους τούτους ἀπόρριψον καὶ  τὰ   κηρύγματα. ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Ἰδού σοι γυμνός͵
[21]   Κράτης ἐπεθύμεις κληρονομεῖν ~ἀποθανόντος ἐμοῦ  τὰ   κτήματα καὶ τὸν πίθον καὶ
[13]   ~καὶ Βαβυλῶνα καὶ Βάκτρα καὶ  τὰ   μεγάλα θηρία καὶ τιμὴν καὶ
[25]   Γαλατῶν ἐκράτησα τῶν ἑσπερίων καὶ  τὰ   ~μεγάλα ὄρη ὑπερβὰς τὰ περὶ
[10]   καὶ ὑμεῖς τοιαῦτα ἐτερατεύεσθε ~ὡς  τὰ   μέλλοντα προειδότες καὶ προειπεῖν δυνάμενοι
[30]   ὡς οἶμια, κάλλιστος ἦλθες͵ ἀλλὰ  τὰ   μὲν ~ὀστᾶ ὅμοια, τὸ δὲ
[19]   Σιμύλε. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Πῶς δαὶ  τὰ   μετ΄ ἐμὲ ταῦτα ἐβίως τριάκοντα;
[1]   τὸ τίς γὰρ ὅλως οἶδε  τὰ   ~μετὰ τὸν βίον; ἐνταῦθα δὲ
[25]   ~ἀναιμωτὶ λαβὼν καὶ Λιβύην καὶ  τὰ   μέχρι Γαδείρων ὑπαγόμενος; ἀλλ΄ οὐκ
[9]   ῥᾴδιον. ἅπασι γὰρ ~ἡμῖν ὁμοῖα  τὰ   ὄμματα͵ κενά͵ μόνον δὲ αἱ
[24]   μὴ καὶ τοὺς ἄλλους νεκροὺς  ~τὰ   ὅμοια ἐρωτᾶν διδάξῃς. ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΝΙΒΟΥ,
[23]   ἠξίου εἶναι καὶ ~ἐπιτηδειότερος ἔχειν  τὰ   ὅπλα. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Αἰτιῶ τοιγαροῦν͵
[5]   πάντες οἱ ποιηταὶ θαυμάζουσι  τὰ   ὀστᾶ͵ ὧν σὺ ~ἔοικας καταφρονεῖν.
[14]   δόξαιμι ἂν ἁμαρτάνειν πικρῶς ἀπαιτῶν  τὰ   ~ὀφειλόμενα παρὰ σοῦ. ~ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ
[22]   ἐν ταῖν χεροῖν εἶχε καὶ  τὰ   παιδία͵ νεογνὰ καταλελοίπει͵ ~ἀνεκαλεῖτο
[20]   συνέχεται πρὸς τῶν γυναικῶν καὶ  τὰ   παιδία νεογνὰ ~ὄντα ὁμοίως κἀκεῖνα
[13]   ἐπαίδευσεν μὴ ~οἴεσθαι βέβαια εἶναι  τὰ   παρὰ τῆς τύχης; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ὁ
[26]   ~πολλὴ αἰσχύνη καὶ ἐναντιότης πρὸς  τὰ   πεπραγμένα σοι ἐν τῷ βίῳ͵
[9]   ἔμαθες εἶναι; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Ὁρᾷς; ἀγνοεῖς  τὰ   περὶ ἐμοῦ ἅπαντα͵ ὡς καὶ
[22]   τόλμης͵ ὃς Κιθαιρῶνα ὑπερβάλλων ~καὶ  τὰ   περὶ τὰς Ἐλευθερὰς χωρία πανέρημα
[25]   καὶ τὰ ~μεγάλα ὄρη ὑπερβὰς  τὰ   περὶ τὸν Ἠριδανὸν ἅπαντα κατέδραμον
[20]   ὑμῖν φράσω· γυμνοὺς ἐπιβαίνειν χρὴ  τὰ   περιττὰ ταῦτα πάντα ~ἐπὶ τῆς
[25]   τῶν πρὸ ἐμοῦ φημι διενεγκεῖν  τὰ   πολέμια. ~ΜΙΝΩΣ ~Οὐκοῦν ἐν μέρει
[6]   τις ἡμᾶς νεκρὸς λάθῃ διαφυγών.  τὰ   πολλὰ ~δ΄ εἰσαῦθις ὄψει͵
[5]   κρανία τῶν σαρκῶν γυμνά͵ ὅμοια  τὰ   πολλά. ~ΕΡΜΗΣ ~Καὶ μὴν ἐκεῖνά
[17]   ἄτεκνον͵ τὸν πλούσιον͵ σε  τὰ   πολλὰ ᾔδειν συνόντα. ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ ~Ἐκεῖνον
[20]   καὶ ὑπόσαθρόν ἐστιν καὶ διαρρεῖ  τὰ   πολλά͵ καὶ ἢν τραπῇ ἐπὶ
[6]   Νέστορος καὶ Παλαμήδους ἐκεῖνος ληρεῖ  τὰ   πολλά. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅμως ἐβουλόμην ἰδεῖν
[29]   ὑπηγαγόμην καὶ ~ἄχρι Μιλήτου ἐπέβην  τὰ   πολλὰ τῆς Ἰωνίας καταστρεφόμενος· καὶ
[1]   ποικίλον, γελᾷ δ' ἀεὶ καὶ  ~τὰ   πολλὰ τοὺς ἀλαζόνας τούτους φιλοσόφους
[16]   ~οἱ ἀντερασταὶ τῇ μεγαλοδωρεᾷ͵ καὶ  τὰ   πολλὰ ὑπὸ φροντίδων ἄγρυπνος ~ἐκείμην
[16]   ~ἐπιβήσειν αὐτὸν τῆς σοροῦ ἐσπέμπειν  τὰ   πολλά͵ ὡς μὴ ὑπερβάλλοιντό με
[14]   ἀποκερδᾶναι παραλογιζόμενον ἐν τῷ πλήθει  ~τὰ   πορθμεῖα. ~ΕΡΜΗΣ ~Νῦν οὖν ἐγὼ
[2]   ΜΕΝΙΠΠΟΥ ~ΧΑΡΩΝ ~Ἀπόδος͵ κατάρατε͵  τὰ   πορθμεῖα. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Βόα͵ εἰ τοῦτό
[13]   ἄχρηστόν σοι͵ Ἀλέξανδρε͵ πρὸς  τὰ   ~πράγματα ἐγένετο· πολλοὶ γὰρ ὑπέπτησσον
[12]   ἐδεξάμην τὸ μάντευμα͵ χρήσιμον εἰς  τὰ   πράγματα εἶναι οἰόμενος. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Πῶς
[25]   νέος ὢν ἔτι παρελθὼν ἐπὶ  ~τὰ   πράγματα καὶ τὴν ἀρχὴν τεταραγμένην
[20]   ~ΧΑΡΩΝ ~Ἀκούσατε ὡς ἔχει ὑμῖν  τὰ   πράγματα. μικρὸν μὲν ὑμῖν͵ ὡς
[24]   Κλωθοῖ͵ ἑκάστῳ ἐπέταξε γεννηθέντι  τὰ   πρακτέα. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Εἰ τοίνυν ἀναγκασθείς
[21]   ἡμῶν διερρυηκότες ὑπὸ τρυφῆς͵ καθάπερ  τὰ   σαπρὰ τῶν ~βαλλαντίων· ὥστε εἴ
[14]   τρυφῆς ἐξῳδηκὼς ~τὴν γαστέρα καὶ  τὰ   σκέλη͵ ὠχροὶ ἅπαντες καὶ ἀγεννεῖς͵
[21]   ~κράτος͵ ἄρτι δὲ Μοιρίχῳ͵ καὶ  τὰ   τάλαντα ποτὲ μὲν ἐπὶ τοῦτον͵
[9]   εἰπέ μοι͵ ὑπέμνησε γάρ με  τὰ   τῆς ~Μηδείας ἰαμβεῖακαὶ ἔτεκές ποτε͵
[1]   ἀλλήλοις καὶ κροκοδείλους ποιοῦσι καὶ  τὰ   ~τοιαῦτα ἄπορα ἐρωτᾶν διδάσκουσι τὸν
[15]   πάντων ἐστὶ μιαρώτατον͵ ὅτι καὶ  τὰ   τοιαῦτα εὐχόμενοι ὅμως ~θεραπεύουσιν ἔν
[21]   οὐ γὰρ εἶχον ἔνθα δέξαιντο  τὰ   τοιαῦτα ~παρ΄ ἡμῶν διερρυηκότες ὑπὸ
[12]   καὶ τὸ πάντων γελοιότατον͵ ~ἐμιμοῦ  τὰ   τῶν νενικημένων. ἐῶ γὰρ λέγειν
[20]   μηδὲ ~τὰ ἐντάφια κόμιζε μηδὲ  τὰ   τῶν προγόνων ἀξιώματα͵ κατάλιπε δὲ
[1]   Διογένης, εἴ σοι ἱκανῶς  τὰ   ὑπὲρ γῆς ~καταγεγέλασται, ἥκειν ἐνθάδε
[20]   κεφαλὴν κατειλήσας περίεισιν ἐν κύκλῳ  τὰ   ~χαμαιτυπεῖα͵ καὶ ἕωθεν ἐξαπατῶν τοὺς
[1]   οὔτε ξανθὴ κόμη οὔτε  τὰ   ~χαροπὰ μέλανα ὄμματα
[20]   ~Ἀπόδυθι τοιγαροῦν τὸ κάλλος καὶ  τὰ   χείλη αὐτοῖς φιλήμασι καὶ τὴν
[22]   φθάσας ~πολλὴν τὴν ἄνοιαν͵ ὡς  τὰ   χρήματα ἐφύλαττεν τοῖς οὐδὲν προσήκουσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006