Alphabétiquement     [«   »]
Σαφῶς 1
σέ 5
σὲ 6
σε 39
σεαυτὸν 6
σεαυτόν 3
σεαυτοῦ 1
Fréquences     [«    »]
37
38 πρὸς
37 ὑπὸ
39 σε
40 τοῖς
41 τί
42 ἐγὼ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

σε


Dialogue
[11]   δὲ τί ἂν ἔτι φοβοίμην  σε   ~ἅπαξ τεθνεώς; ἀτὰρ εἰπέ μοι
[6]   τῦφος καὶ πολλὴ κόρυζα͵ ταῦτά  σε   ~ἀπηνθράκωσεν αὐταῖς κρηπῖσιν οὐκ ἀνάξιον
[2]   πρὸς πορθμέα· τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναί  σε   δεῖ· οὐ θέμις ~ἄλλως γενέσθαι.
[6]   καὶ τὸν πορθμέα τοῦτον͵ ὅς  σε   ~διεπέρασεν͵ καὶ τὴν λίμνην καὶ
[2]   ~ΧΑΡΩΝ ~Ἀπόδος͵ φημί͵ ἀνθ΄ ὧν  σε   διεπορθμεύσαμεν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκ ἂν λάβοις
[13]   Ἄμμων ἐψεύδετο λέγων ἑαυτοῦ  σε   εἶναι͵ σὺ δὲ Φιλίππου ~ἄρα
[8]   ~εἶναι δυνάμενος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίς δαί  σε   ἔρως τοῦ θανάτου ἔσχεν͵ ἀνεράστου
[8]   ἂν γένοιτο͵ καὶ δεήσει ~μεταβολήν  σε   ζητεῖν τινα καὶ ἐντεῦθεν εἰς
[20]   καὶ δόξαν καὶ εἴ ποτέ  σε   πόλις ἀνεκήρυξεν καὶ τὰς
[6]   τά γε τοιαῦτα. πάντες γοῦν  σε   ~θαυμάσιον οἴονται ἄνδρα γεγενῆσθαι καὶ
[4]   κατῄει παρ΄ ὑμᾶς· εἰκὸς δέ  σε   θεὸν ~ὄντα μὴ ὑλακτεῖν μόνον͵
[28]   γὰρ εὖ οἶδα καὶ φεύξεταί  σε   καὶ μάτην ἔσῃ ~τοσαύτην ὁδὸν
[2]   Μένιππος. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ μὴν ἄν  σε   λάβω ποτέ ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ἂν λάβῃς,
[11]   ὢν Αἰακὸς οὐ διέγνω  σε   μὴ ὄντα ἐκεῖνον͵ ἀλλὰ ~παρεδέξατο
[24]   Μίνως· βραχὺ γάρ τι ἐρήσομαί  σε.   ~ΜΙΝΩΣ ~Λέγε͵ μὴ μακρὰ μόνον͵
[13]   ὁρῶν καὶ ἐν ᾅδου ἔτι  σε   μωραίνοντα ~καὶ ἐλπίζοντα Ἄνουβιν
[2]   ἔχω. ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ μὴν ἄγξω  σε   νὴ τὸν Πλούτωνα͵ μιαρέ͵
[13]   πολλοὶ γὰρ ὑπέπτησσον θεὸν εἶναί  σε   νομίζοντες. ~ἀτὰρ εἰπέ μοι͵ τίνι
[13]   δακρύεις͵ μάταιε; οὐδὲ ταῦτά  σε   σοφὸς Ἀριστοτέλης ἐπαίδευσεν μὴ
[13]   υἱῷ. ἀλλ΄ εἰπέ μοι͵ ~ποῦ  σε   οἱ Μακεδόνες ἔθαψαν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἔτι
[25]   ἱκανὴ γὰρ ~φήμη διδάξαι  σε͵   οἷος μὲν ἐγὼ βασιλεύς͵ οἷος
[30]   καὶ οὐδὲν τηλικοῦτον ~διαφέρεις ἡλίκον  σε   Ὅμηρος ἐκεῖνος τυφλὸς ἐπῄνεσεν
[28]   ἐρᾶν ἐστιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ ~Εἶτα τί  σε   ὀνήσει μίαν ἡμέραν ἀναβιῶναι μετ΄
[28]   φανῆναι; πῶς δὲ κἀκείνη προσήσεταί  σε   οὐδὲ διαγνῶναι ~δυναμένη; φοβήσεται γὰρ
[19]   ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Καινὰ ταῦτα· ἐγὼ γάρ  σε   πάνυ φειδόμενον ἠπιστάμην. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Ἀλλ΄
[13]   οἷα ἐποίει Ἑλλάς͵ ἄρτι  σε   παρειληφότα ~τὴν ἀρχὴν κολακεύοντες καὶ
[20]   ~ΕΡΜΗΣ ~Ναί͵ ἔοικας· οἶδα γάρ  σε   πολλάκις ἐν ταῖς παλαίστραις ἰδών.
[17]   ~Τὸν ἄτεκνον͵ τὸν πλούσιον͵  σε   τὰ πολλὰ ᾔδειν συνόντα. ~ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΗΣ
[13]   ἐν τῇ εὐνῇ͵ εἶτα οὕτω  σε   τεχθῆναι͵ τὸν δὲ Φίλιππον ~ἐξηπατῆσθαι
[22]   ~Ἆρα οὖν ἐπλούτεις͵ εἶτα ἀνιᾷ  σε   τὸ πολλὴν τρυφὴν ἀπολιπόντα ~τεθνάναι;
[18]   ~Οὐ μόνον͵ ἀλλὰ καὶ αὐτόν  σε   τὸν ἁλιέα· ὥστε τὸ σόφισμα
[11]   εἰκὼν αὐτοῦ. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ ~Μανθάνω· ἄντανδρόν  σε   τῷ Πλούτωνι παραδέδωκεν ἀνθ΄ ἑαυτοῦ͵
[13]   ~πορφυρίδα ἐμπεπορπημένον. οὐ λυπεῖ ταῦτά  σε   ὑπὲρ τὴν μνήμην ἰόντα; ~τί
[20]   ἐμβαίης͵ ~ποία πεντηκόντορος δέξαιτο ἄν  σε;   ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ~Ἀποτίθεμαι τοίνυν αὐτά͵ ἐπείπερ
[12]   εἴ ποτε τρωθείης͵ ~καὶ βλέποιέν  σε   φοράδην τοῦ πολέμου ἐκκομιζόμενον͵ αἵματι
[28]   οὐδὲ γέγονε πώποτε. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Ἀναμνήσω  σε͵   Πλούτων· Ὀρφεῖ γὰρ δι΄
[28]   Πλούτων· Ὀρφεῖ γὰρ δι΄ Ἀναμνήσω  σε͵   ~Πλούτων· Ὀρφεῖ γὰρ δι΄
[13]   ὁρμῶντας͵ ὡς διασπάσαιντο καὶ ~ἀμύναιντο  σε   ὧν ἔδρασας αὐτούς. ὥστε τὴν
[6]   οὐκ ἀνάξιον ὄντα· πλὴν οὐδέν  σε   ὤνησεν ~τὸ σόφισμα· ἐφωράθης γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006