Alphabétiquement     [«   »]
ἐμφαγὼν 1
ἐμφῆναι 1
ἔμψυχόν 1
ἐν 73
ἔν 1
ἓν 2
Ἓν 3
Fréquences     [«    »]
62
58 οὐκ
59 ὡς
73 ἐν
83 τοῦ
88 τὰ
91 ΜΕΝΙΠΠΟΣ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἐν


Dialogue
[20]   ~Ἄφες ὑπὲρ γῆς τὸ τρόπαιον·  ἐν   ᾅδου γὰρ εἰρήνη καὶ οὐδὲν
[8]   ~Εὖ λέγεις͵ Χείρων. τὰ  ἐν   ᾅδου δὲ πῶς φέρεις͵ ἀφ΄
[13]   οὖν͵ Ἀλέξανδρε͵ ὁρῶν καὶ  ἐν   ᾅδου ἔτι σε μωραίνοντα ~καὶ
[30]   οὔτε ἄλλος εὔμορφος· ἰσοτιμία γὰρ  ἐν   ᾅδου καὶ ὅμοιοι ~ἅπαντες. ~ΘΕΡΣΙΤΗΣ
[6]   Αἰακέ͵ περιήγησαί μοι τὰ  ἐν   ᾅδου πάντα. ~ΑΙΑΚΟΣ ~Οὐ ῥᾴδιον͵
[6]   Σώκρατες. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ ~Τί τὰ  ἐν   Ἀθήναις; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Πολλοὶ τῶν νέων
[18]   θέσθαι διαθήκας εἰς τὸ φανερόν͵  ἐν   αἷς ἐκείνῳ ~καταλέλοιπα τἀμὰ πάντα͵
[29]   αὐτοῦ. καὶ τάφον μὲν  ἐν   Ἁλικαρνασσῷ ἐρεῖ ἑαυτοῦ ὑπὸ ~Ἀρτεμισίας
[29]   καρτερός· τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι  ἐν   ~Ἁλικαρνασσῷ μνῆμα παμμέγεθες ἔχω ἐπικείμενον,
[1]   πλείω ἐπιγελασόμενον· ἐκεῖ μὲν ~γὰρ  ἐν   ἀμφιβόλῳ σοὶ ἔτι γέλως
[25]   τὰ ἐν Τύρῳ ~μηδὲ τὰ  ἐν   Ἀρβήλοις διηγήσωμαι͵ ἀλλὰ καὶ μέχρι
[22]   ἄλλοι μὲν πολλοὶ συγκατέβαινον ἡμῖν͵  ἐν   αὐτοῖς δὲ ἐπίσημοι ~Ἰσμηνόδωρός τε
[13]   οἱ Μακεδόνες ἔθαψαν; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Ἔτι  ἐν   Βαβυλῶνι κεῖμαι τριακοστὴν ἡμέραν ταύτην͵
[29]   ἀνδραποδωδέστατε, τοῦ σοῦ μνήματος ~καὶ  ἐν   βεβαιοτέρῳ χωρίῳ κατεσκευασμένον. ~ΝΙΡΕΩΣ ΚΑΙ
[10]   ἀπελήλυθεν; ~ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Χρᾷ͵ Μένιππε͵  ἐν   Βοιωτίᾳ. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐκ οἶδα͵
[9]   οὔτ΄ ἐν ἐκκλησίᾳ διαφέρεσθαι οὔτ΄  ἐν   ~δικαστηρίοις ἐξετάζεσθαι. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Οὐ γὰρ
[9]   στεῖρα καὶ ἄγονος ~διετέλεσας  ἐν   ἐκείνῳ τῷ βίῳ; ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Τί
[9]   ~οὔτε παρ΄ ἔπαλξιν ἑστάναι οὔτ΄  ἐν   ἐκκλησίᾳ διαφέρεσθαι οὔτ΄ ἐν ~δικαστηρίοις
[25]   καὶ τὸν ὄλεθρον ἐκεῖνον Δαρεῖον  ἐν   Ἰσσῷ τε ~καὶ Ἀρβήλοις ἐκράτησεν͵
[25]   ἐκλελῆσθαί μοι δοκεῖ οἷα ἐποίει  ἐν   Καπύῃ ἑταίραις συνὼν καὶ ~τοὺς
[1]   κύνα, ~εὕροις δ' ἂν αὐτὸν  ἐν   Κορίνθῳ κατὰ τὸ Κράνειον
[20]   ἱματίῳ τὴν κεφαλὴν κατειλήσας περίεισιν  ἐν   κύκλῳ τὰ ~χαμαιτυπεῖα͵ καὶ ἕωθεν
[7]   σῶμα ἔχεις͵ ἀλλ΄ ἐκεῖνο μὲν  ἐν   Λυδίᾳ που τέθαπται͵ ὅπερ ~καὶ
[1]   Κορίνθῳ κατὰ τὸ Κράνειον  ἐν   Λυκείῳ τῶν ~ἐριζόντων πρὸς ἀλλήλους
[25]   διενεγκεῖν τὰ πολέμια. ~ΜΙΝΩΣ ~Οὐκοῦν  ἐν   μέρει ἑκάτερος εἰπάτω͵ σὺ δὲ
[29]   οἰμώξεται ~μεμνημένος τῶν ὑπὲρ γῆς,  ἐν   οἷς εὐδαιμονεῖν ᾤετο, Διογένης δὲ
[11]   τὸ εἴδωλον͵ τὸ ~δὲ σῶμα  ἐν   Οἴτῃ κόνις ἤδη γενόμενον͵ τρία
[12]   πάτερ͵ οὐκ ἐπαινεῖς καὶ τὸ  ἐν   Ὀξυδράκαις ~πρῶτον καθαλέσθαι ἐντὸς τοῦ
[11]   κωλῦόν ἐστι τὴν μὲν ψυχὴν  ἐν   οὐρανῷ εἶναι͵ ἥπερ ἦν ~ἐκ
[11]   εἰ γὰρ μέν τις  ἐν   οὐρανῷ͵ δὲ παρ΄ ἡμῖν
[11]   δὲ ἦν τοῦ Διός͵  ἐν   ~οὐρανῷ σύνεστι τοῖς θεοῖς. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ
[29]   καλὸς ~ἦν καὶ μέγας καὶ  ἐν   πολέμοις καρτερός· τὸ δὲ μέγιστον,
[25]   καὶ Φρυγίαν καὶ ὅλως τὰ  ~ἐν   ποσὶν ἀεὶ χειρούμενος ἦλθον ἐπὶ
[13]   σχολὴν ἀπὸ τῶν θορύβων τῶν  ~ἐν   ποσίν͵ εἰς Αἴγυπτον ἀπαγαγὼν θάψειν
[19]   ἀνθοσμίας καὶ ~τράπεζα ὑπὲρ τὰς  ἐν   Σικελίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Καινὰ ταῦτα· ἐγὼ
[6]   ἀποπνέων μύρον͵ δὲ τοὺς  ἐν   Σικελίᾳ τυράννους θεραπεύειν ~ἐκμαθών. ~ΣΩΚΡΑΤΗΣ
[20]   δὲ Διόφαντον τὸν ῥήτορα ἐπαινοῦσιν  ἐν   Σικυῶνι ἐπιταφίους λόγους ~διεξιόντα ἐπὶ
[8]   διάφορον ἐν φωτὶ εἶναι  ἐν   σκότῳ· ἄλλως τε οὔτε ~διψῆν
[15]   οἱ δὲ ἤδη τὸν ~κλῆρον  ἐν   σφίσι διῃρημένοι βόσκονται ζωὴν μακαρίαν
[22]   οἶμαι βαδίζωνἔστενε καὶ τὸ ~τραῦμα  ἐν   ταῖν χεροῖν εἶχε καὶ τὰ
[10]   ἐσταλμένος ταῖς ~ὀθόναις γελοίως μᾶζαν  ἐν   ταῖν χεροῖν ἔχων εἰσερπύσω διὰ
[16]   καὶ αὐτοὶ ἐραστὰς ἔχωσιν· εἶτα  ἐν   ταῖς διαθήκαις ~ἀπεκλείσθησαν μὲν οἱ
[20]   ἔοικας· οἶδα γάρ σε πολλάκις  ἐν   ταῖς παλαίστραις ἰδών. ~ΔΑΜΑΣΙΑΣ ~Ναί͵
[27]   δόξης ἐρασθείς͵ δι΄ ἣν πρῶτος  ~ἐν   τῇ ἀποβάσει ἀπέθανες. ~ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ~Οὐκοῦν
[28]   ᾠχόμην ἀποπλέων͵ εἶτα κακοδαίμων  ἐν   τῇ ~ἀποβάσει ἀπέθανον ὑπὸ τοῦ
[22]   διαπαρέντες ὑπὸ Θρᾳκός ~τινος πελταστοῦ  ἐν   τῇ ἐπὶ τῷ Ἀράξῃ πρὸς
[13]   δράκοντα ὁμιλεῖν ~αὐτῇ καὶ βλέπεσθαι  ἐν   τῇ εὐνῇ͵ εἶτα οὕτω σε
[19]   δὲ ἡμιλλῶντο καὶ ἀλλήλους ὑπερεβάλλοντο  ἐν   τῇ ~περὶ ἐμὲ φιλοτιμίᾳ. ~ΣΙΜΥΛΟΣ
[2]   ἐνόχλει οὖν. ~ΧΑΡΩΝ ~Δεῖξον τί  ἐν   τῇ πήρᾳ ἔχεις. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Θέρμους͵
[19]   Δία͵ τοὺς ἀρίστους γε τῶν  ἐν   τῇ πόλει· καὶ γέροντά με
[28]   ἤδη Πρωτεσίλαος ᾖ͵ καθικόμενον  ἐν   τῇ ῥάβδῳ νεανίαν εὐθὺς ~καλὸν
[1]   πολλῶν καὶ εἴ που ~εὕροι  ἐν   τῇ τριόδῳ Ἑκάτης δεῖπνον κείμενον
[26]   τῷ βίῳ͵ ὃς ἐξὸν ~ἀκλεῶς  ἐν   τῇ Φθιώτιδι πολυχρόνιον βασιλεύειν͵ ἑκὼν
[19]   τοίνυν ~ἐκληρονόμησέ μου καὶ νῦν  ἐν   τοῖς εὐπατρίδαις ἀριθμεῖται ὑπεξυρημένος ~μὲν
[25]   Μηδικὴν μετεδιῄτησεν ἑαυτὸν καὶ ἐμιαιφόνει  ἐν   τοῖς ~συμποσίοις τοὺς φίλους καὶ
[25]   καὶ ἵνα σοὶ μὴ τὰ  ἐν   Τύρῳ ~μηδὲ τὰ ἐν Ἀρβήλοις
[8]   ἐνεπλήσθην οὖν αὐτῶν· οὐ γὰρ  ἐν   τῷ ~αὐτῷ ἀεὶ͵ ἀλλὰ καὶ
[19]   ἄτεκνός τε προσέτι ἥδεσθαι τοῖς  ~ἐν   τῷ βίῳ ἐδύνασο. ~ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ~Τὸ
[21]   ~Εὖ ἐποίησαν. ἡμεῖς δὲ ὁπότε  ἐν   τῷ βίῳ ἦμεν͵ οὐδὲν τοιοῦτον
[26]   ἐναντιότης πρὸς τὰ πεπραγμένα σοι  ἐν   τῷ βίῳ͵ ὃς ἐξὸν ~ἀκλεῶς
[24]   διακρίνωμεν ἤδη. ~ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ ~Ὁπόσα ἔπραττον  ἐν   τῷ βίῳ͵ πότερα ἑκὼν ἔπραττον
[8]   φῄς; ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Ὅτι εἰ τῶν  ἐν   τῷ βίῳ τὸ ὅμοιον ἀεὶ
[20]   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Κολακείαν͵ Ἑρμῆ͵ πολλὰ  ἐν   τῷ βίῳ χρησιμεύσασαν αὐτῷ. ~ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
[22]   διώκειν τὸν θάνατον ὡς τῶν  ἐν   τῷ ~γήρᾳ κακῶν φάρμακον. ἀλλ΄
[11]   ἄκουσον· ὁπόσον μὲν γὰρ Ἀμφιτρύωνος  ἐν   τῷ ~Ἡρακλεῖ ἦν͵ τοῦτο τέθνηκεν
[28]   γυναικὸς δέ͵ ἣν νεόγαμον ~ἔτι  ἐν   τῷ θαλάμῳ καταλιπὼν ᾠχόμην ἀποπλέων͵
[14]   μή τι ἄλλο ἡμᾶς διέλαθεν  ἐν   τῷ λογισμῷ. πότε δ΄ οὖν
[8]   τῷ ~αὐτῷ ἀεὶ͵ ἀλλὰ καὶ  ἐν   τῷ μὴ μετασχεῖν ὅλως τὸ
[11]   αὐτὸς μὲν γὰρ Ἡρακλῆς  ἐν   τῷ οὐρανῷ τοῖς θεοῖς ~σύνεστι
[14]   τινάς͵ ἐνέσται τότε ἀποκερδᾶναι παραλογιζόμενον  ἐν   τῷ πλήθει ~τὰ πορθμεῖα. ~ΕΡΜΗΣ
[28]   καὶ τὸν Ἑρμῆν κέλευσον͵ ἐπειδὰν  ~ἐν   τῷ φωτὶ ἤδη Πρωτεσίλαος
[25]   μὲν ~βασιλεύων ἀπέθανον͵ οὗτος δὲ  ἐν   φυγῇ ὢν παρὰ Προυσίᾳ τῷ
[8]   ~πρᾶγμα οὐδὲν ἔχει τὸ διάφορον  ἐν   φωτὶ εἶναι ἐν σκότῳ·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006