Alphabétiquement     [«   »]
Εἰμὶ 1
εἰμὶ 1
εἶναί 1
εἶναι 35
εἰπάτω 1
εἰπέ 8
εἰπεῖν 6
Fréquences     [«    »]
34 ἀλλ
34 Μένιππε
34 ὅτι
35 εἶναι
35 ἦν
36 τῇ
37
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

εἶναι


Dialogue
[13]   Φίλιππον ~ἐξηπατῆσθαι οἰόμενον πατέρα σου  εἶναι.   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~Κἀγὼ ταῦτα ἤκουον ὥσπερ
[10]   τῶν ἀνθρώπων ~θεοὺς ὑμᾶς ὑπειλήφασιν  εἶναι.   ~ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ~Τί οὖν ἡμεῖς
[20]   δεήσει͵ καὶ τὰς καταδίκας φασὶν  εἶναι   βαρείας͵ τροχοὺς καὶ ~λίθους καὶ
[24]   μόνον͵ ἀλλὰ καὶ σοφιστής τις  εἶναι   δοκεῖς. ἀπόλυσον ~αὐτόν͵ Ἑρμῆ͵
[12]   τοιοῦτο ἥκιστα συνέφερεν· θεὸς γὰρ  εἶναι   δοκῶν εἴ ποτε τρωθείης͵ ~καὶ
[8]   καὶ τέθνηκα͵ ὡς ὁρᾷς͵ ἀθάνατος  ~εἶναι   δυνάμενος. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίς δαί σε
[8]   τι καὶ οὐχ ἁπλοῦν ~ἡγοῦμαι  εἶναι.   ἐγὼ δὲ ἔζων ἀεὶ καὶ
[25]   ἐγὼ ~Ἀλεξάνδρου ἀμείνων φημὶ  εἶναι.   εἰ δέ ἐστι καλλίων οὑτοσί͵
[13]   καὶ δόξαν καὶ τὸ ~ἐπίσημον  εἶναι   ἐξελαύνοντα διαδεδεμένον ταινίᾳ λευκῇ τὴν
[8]   ἔχει τὸ διάφορον ἐν φωτὶ  εἶναι   ἐν σκότῳ· ἄλλως τε
[11]   τὴν μὲν ψυχὴν ἐν οὐρανῷ  εἶναι͵   ἥπερ ἦν ~ἐκ Διός͵ τὸ
[18]   δή μοι καὶ ~σοφὸν τοῦτο  εἶναι͵   θέσθαι διαθήκας εἰς τὸ φανερόν͵
[23]   ὅπλοις. ~ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ~Ἠξίους δὲ ἀνανταγώνιστος  εἶναι   καὶ ἀκονιτὶ κρατεῖν ἁπάντων; ~ΑΙΑΣ
[23]   ὑπὸ τῶν Φρυγῶν͵ ἀμείνων ἠξίου  εἶναι   καὶ ~ἐπιτηδειότερος ἔχειν τὰ ὅπλα.
[19]   εἶτά σοι εὐξαμένῳ ἔδωκεν νέον  εἶναι   καὶ καλὸν ἐξ ~ὑπαρχῆς καὶ
[12]   οὐχ ὅτι μὴ καλὸν οἴομαι  εἶναι   καὶ ~τιτρώσκεσθαί ποτε τὸν βασιλέα
[6]   δὲ εἰρωνείαν τὸ πρᾶγμα ~ᾤοντο  εἶναι.   ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ ~Τίνες δέ εἰσιν οὗτοι
[12]   μάντευμα͵ χρήσιμον εἰς τὰ πράγματα  εἶναι   οἰόμενος. ~ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~Πῶς λέγεις; χρήσιμον
[25]   τῆς μητρὸς διεξιών͵ ἀλλ΄ ἄνθρωπος  εἶναι   ~ὁμολογῶν͵ στρατηγοῖς τε τοῖς συνετωτάτοις
[11]   ἀκριβῶς γάρ͵ ὥστε αὐτὸς ἐκεῖνος  εἶναι.   ὅρα γοῦν μὴ τὸ ~ἐναντίον
[25]   δὲ ~τούτους μάλιστα ἐπαίνου ἀξίους  εἶναι͵   ὅσοι τὸ μηδὲν ἐξ ἀρχῆς
[12]   γένοιο μὴ οὐκ ἐμὸς υἱὸς  εἶναι·   ~οὐ γὰρ ἂν τεθνήκεις Ἄμμωνός
[25]   Ἄμμωνος υἱὸς ὀνομαζόμενος οὔτε θεὸς  εἶναι   ~προσποιούμενος ἐνύπνια τῆς μητρὸς
[19]   ~καλλίων καὶ Ὀδυσσέως συνετώτερος λεγόμενος  εἶναι.   ~ΣΙΜΥΛΟΣ ~Οὔ μοι μέλει· καὶ
[13]   Ἄμμων ἐψεύδετο λέγων ἑαυτοῦ σε  εἶναι͵   σὺ δὲ Φιλίππου ~ἄρα ἦσθα;
[13]   Ἀριστοτέλης ἐπαίδευσεν μὴ ~οἴεσθαι βέβαια  εἶναι   τὰ παρὰ τῆς τύχης; ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
[11]   ἐξ ἡμισείας μέν τινα θεὸν  ~εἶναι͵   τεθνάναι δὲ τῷ ἡμίσει; ~ΗΡΑΚΛΗΣ
[9]   ἅμα ~ἀνὴρ καὶ μάντις ἔμαθες  εἶναι;   ~ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ~Ὁρᾷς; ἀγνοεῖς τὰ περὶ
[5]   γὰρ ἂν καὶ σὺ ~ἀνεμέσητον  εἶναι   τοιῇδ΄ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον
[25]   ἐρεῖς; ~ΣΚΙΠΙΩΝ ~Ἀλεξάνδρου μὲν ἥττων  εἶναι͵   τοῦ δὲ Ἀννίβου ἀμείνων͵ ὃς
[12]   ἤδη τέθνηκας͵ οὐκ οἴει πολλοὺς  εἶναι   τοὺς τὴν ~προσποίησιν ἐκείνην ἐπικερτομοῦντας͵
[20]   τῦφον καὶ ~τὸ οἴεσθαι ἀμείνων  εἶναι   τῶν ἄλλων· ὡς εἴ γε
[1]   ~Ἀλλὰ ἐμὲ ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον  εἶναι   φάσκουσι κατηγοροῦντα τῆς ~σοφίας αὐτῶν.
[13]   αὖ καὶ τοῦτο ἀγαθὸν ~ἡγεῖτο  εἶναι͵   ὡς μὴ αἰσχύνοιτο καὶ αὐτὸς
[20]   ~νεκροῖς. ~ΕΡΜΗΣ ~Οὕτως ἄμεινον ἀβαρῆ  εἶναι·   ὥστε ἔμβαινε. καὶ σὺ τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006